Het heeft erg lang geduurd. Maar op 23 juni 2020 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen een arrest geveld over de vergunning voor de Delhaize om de Clabotshoeve af te breken. En dat arrest laat weinig twijfel: de Raad vernietigt de beslissing van de provincie van maart 2019 om toestemming te geven om de Clabotshoeve af te breken, en er een parking aan te leggen. De provincie krijgt tijd tot 4 november 2020 om een nieuwe beslissing te nemen en haar huiswerk opnieuw te maken.

De Raad is van oordeel dat de Bestendige Deputatie slecht werk heeft geleverd bij haar beslissing om de Delhaize die vergunning toe te kennen. De provinciale ambtenaar voor ruimtelijke ordening had geadviseerd om de vergunning voor de uitbreiding van de parking te weigeren. De Bestendige Deputatie, het politiek orgaan van de provincie met de coalitie van CD&V, N-VA en Open VLD heeft dat advies opzij geschoven, wist het blijkbaar beter beter dan het onderzoek van haar eigen diensten, en had toch toelating gegeven.

De Deputatie heeft daarbij haar beslissing niet gemotiveerd, oordeelt de Raad. Zij heeft in haar beslissing niet uitgelegd waarom volgens haar die uitbreiding verantwoord was. Dat de parking na de winkeluren wordt opengesteld is volgens de Raad geen voldoende argument. Evenmin heeft de Raad de twijfelachtige berekening van de parkeerbehoefte onderzocht. En ook niet de wijziging door de Delhaize van het aantal bezoekers tussen de eerste aanvraag en de tweede aanvraag een paar maand later. Ook op de bezwaren van de ambtenaar dat de inplanting van de parking in een dorpskern visueel, vormelijk en functioneel een breuk is met de bebouwing werden niet weerlegd. En evenmin de bemerking dat dit ook ondergronds kon worden aangelegd, onder het eerste deel van de parking.

Hoe moet het nu verder ?

De Clabotsparking ligt er nu intussen zonder vergunning. De provincie moet een nieuwe beslissing nemen. Ze kan er voor kiezen om haar eerdere beslissing te herhalen, maar moet dan wel heel goed motiveren waarom ze als politiek bestuur niet het advies van haar onpartijdig ambtenaar volgt. Zoniet dreigt een nieuwe procedure bij de Raad, een nieuwe vernietiging en blijft de rechtsonzekerheid voor de hele zone een paar jaar aanslepen. De Raad kan bij een nieuwe procedure de provincie nog meer dwingende bepalingen opleggen, zodat haar bewegingsruimte verder wordt ingeperkt.

Als de provincie zich neerlegt bij de weigering van de vergunning moet in principe de oorspronkelijke staat worden hersteld. De Delhaize heeft niet gewacht op een uitspraak van de Raad om de Clabotshoeve af te breken, heeft in alle haast de huurder versneld uit de hoeve gezet, en gepoogd om voldongen feiten te creëren. Die roekeloosheid wordt nu afgestraft. De Clabotshoeve heropbouwen is inmiddels praktisch onmogelijk. Maar de parking terug beperken, een andere meer passende bestemming voor het grondstuk, dat kan dan weer wel. De gemeente heeft dan het initiatiefrecht om dat herstel weer af te dwingen. Ze moet dan voorrang geven aan het algemeen belang en de rechtsorde, in plaats van aan het gedogen van een niet-vergunde toestand door een inwoner. We zijn nu al benieuwd.

Maar zover zijn we nog lang niet. De provincie begint nu opnieuw aan de procedure. Opnieuw een hoorzitting. En de gemeente zal terug om advies gevraagd worden. Het gemeentebestuur moet de komende maanden kleur bekennen over haar opvatting terzake na het eerdere advies van de provinciale ambtenaar dat de uitbreiding van de parking niet verantwoord achtte.

Ze weet alvast hoe de 252 omwonenden die de petitie tegen de afbraak van de Clabotshoeve ondertekenden daarover denken. Vijf minuten politieke moed moet volstaan.