Dossier gaat naar provincie

Op 5 juli keurde het schepencollege van Oud Heverlee de omgevingsvergunning goed van de Colruyt om een OKAY buursupermarkt te bouwen aan de Waversebaan in Oud Heverlee. Dat zou er komen op het terrein achter de glasbollen, in de buurt van de rijschool en de Ruiterweg. Bij het openbaar onderzoek waren eerder al een aantal bezwaren ingediend bij de gemeente. Die bezwaren waren door het schepencollege uitdrukkelijk behandeld in haar beslissing.

Daar namen tegenstanders van de OKAY geen genoegen mee. En gingen na de positieve beslissing van het gemeentebestuur in beroep bij de provincie . Daardoor verhuist de bevoegdheid over dit bouwdossier voor alle volgende stappen naar de provincie. De gemeentelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning wordt geschorst tot de deputatie zich uitspreekt. Die deputatie laat het dossier eerst onderzoeken door haar ambtenaar, en neemt nadien een beslissing. Dat duurt al gauw een zestal maanden. Nadien kan ook nog opnieuw hoger beroep worden ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen voor eventuele procedurefouten. Ook die stap duurt gewoonlijk meer dan een jaar. De concurrerende supermarkten kunnen zich in de handen wrijven met die vertraging: hun federatie haalden deze week nog het nieuws met hun klacht dat er naar hun zin teveel buurtsupermarkten zijn, te scherpe prijs-concurrentie en dalende winstmarges.

De bezwaren.

Bij het openbaar onderzoek dat liep tot eind april werden 14 digitale bezwaren ingediend bij de gemeente. Daarop antwoordde het gemeentebestuur.

Iemand maakt bezwaar dat er volgens de prognoses 85 % van de klanten met de auto zou komen: dan is het geen buurtwinkel meer. Of dat 56 parkeerplaatsen teveel is voor een buurtwinkel (de Delhaize in Sint Joris Weert telt 112 parkeerplaatsen, 84 bovengronds, 28 ondergronds). Of dat men klanten wil aantrekken in een zone die reikt tot Loonbeek, en het dus geen buurtwinkel meer is. In het recente Delhaize dossier werd door Delhaize zelf een nota ingediend met vermelding dat ze mikken op klanten uit een zone van 10 à 15 km  die reikt tot Terlanen, Ottenburg, Loonbeek.

Een ander bezwaar wijst er op dat op 3,6 km afstand of 5,4 minuten autorijden van de geplande OKAY de Proxy Delhaize van Sint Joris Weert ligt, op 4,5 km (7 minuten)  de Spar Heverlee, op 5,2 km (8 minuten)  de Delhaize aan de Naamse poort in Leuven, en op 5,8 km (10 minuten) de Colruyt van Heverlee. En er dus geen nood is aan een bijkomende supermarkt.  De gemeente merkt op dat de vermelde reistijden niet kloppen, dat men mikt op een winkel op fiets of wandelafstand, en er momenteel geen winkel is op korte fietsafstand van Oud Heverlee,

Een ander bezwaar merkt op dat er geen gemeentelijke kleinhandelsvisie is. Dat de aanvraag in strijd is met het integraal handelsvestigingsbeleid. De gemeente merkt op dat dit bezwaar ongegrond is, verwijst naar de nota kleinhandelsactiviteiten en merkt op dat er momenteel geen buurtwinkel is in Oud Heverlee.

Nog een bezwaar luidde dat er nu ter hoogte van het terrein geen voetpad is, alleen een fietspad. En het dus gevaarlijk wordt voor fietsers, wandelaars en auto’s. De gemeente meldt dat de Waversebaan opnieuw wordt aangelegd, en er wel degelijk een fietspad en voetpad komt. Ook zal leveren tijdens beginuren en einduren van de school niet worden toegestaan (net zoals voor de Delhaize in Sint Joris Weert). In Sint Joris Weert staat dat niet in een verkeersreglement, politiereglement  of op een verkeersbord, de overtredingen zijn dan ook legio.

Er was een bezwaar over het vermeend gebruik van de Ruiterweg: de gemeente meldt dat de weg zal worden afgesloten. Nog iemand vindt de uitrit gevaarlijk met een beperkte zichtbaarheid omdat er een aanplanting is voorzien naast de uitrit. De gemeente merkt op dat het om een lage beplanting gaat.

Iemand vindt dat er toestemming nodig is van de buren, omdat wordt afgeweken van de oude verkavelingsvoorschriften. De gemeente weerlegt dat: de verkaveling is ouder dan 15 jaar, er is geen akkoord nodig van de buren, men valt terug op de bepalingen van het gewestplan en de voorschriften van een goede ruimtelijke ordening. De afstand tot de perceelsgrens is kleiner dan de beloofde 6 meter, werpt iemand op. De gemeente merkt op dat de 45° graden regel werd gerespecteerd, de minimale afstand van de perceelsgrens is 5,78 meter.  

Er worden bezwaren opgeworpen van geluidshinder en lichthinder. De gemeente merkt op dat de koelinstallaties zich grotendeels binnen bevinden, net als de los- en laadzone. Het laden en lossen wordt beperkt tussen 7 en 20h . De parkingverlichting werkt met sensoren en zal niet constant branden: pas vanaf 6 uur in ecostand en dooft 15 minuten na sluiting. Bemerkt dat de los en laadzone van de Delhaize in Sint Joris Weert buiten  is ingericht, de verlichting er ’s nachts niet wordt gedoofd en gebouw en parking er voorzien is van niet vergunde lichtreclame, en de levertijden niet beperkt worden tussen 7h-20h.

Meest bizar was wellicht het ingediende bezwaar dat de OKAY in haar beplanting voorziet in een tuin/boomgaard die ideaal is voor exoten zoals de halsbandparkiet en niet voor eigen vogelsoorten. De gemeente merkt op dat er geen enkel wetenschappelijk element is dat een tuin boomgaard de halsbandparkiet zou bevorderen ten nadele van eigen vogelsoorten :),

De beslissing van de gemeente.

Na het behandelen van voormelde en andere bezwaren keurde het schepencollege de omgevingsvergunning goed, maar met een aantal voorwaarden. Zo mogen leveringen enkel gebeuren tussen 7 en 20h, en niet tijdens begin en einde van de schooltijden. 13 are op het perceel  moet als bos behouden blijven, de achterliggende zone mag niet bebouwd worden. Bovendien legt de gemeente op dat Colruyt  30 700 euro moet betalen voor de heraanleg van de gemeentelijke zone waar nu glasbollen staan: die wordt heringericht als mobipunt, goed bereikbaar voor openbaar vervoer en ontleenpunt voor deelwagens.

Of al die voorwaarden behouden blijven, kan nu vrijelijk door de provincie worden beslist. Door het beroep staat de gemeente buitenspel. Pas over enkele maanden beslist de provincie,