Op de gemeenteraad van 25 oktober was de intentieverklaring geagendeerd voor het samengaan van de twee lagere scholen in Oud Heverlee.  Schepen Katrien Timmermans (CD&V) overliep nog even de hoofdlijnen van de tekst van de intentieverklaring die eerder ook in een gemeenteraadscommissie was besproken.

In die intentieverklaring stellen beide schoolbesturen vast dat twee basisscholen apart van elkaar organiseren op nauwelijks 400 meter afstand op korte en lange termijn niet houdbaar is. De bevolkingscijfers zijn er niet naar om op lange termijn twee volwaardige, afzonderlijke scholen in stand te houden.

Nog steeds volgens de intentieverklaring willen beide scholen vanaf 1 september 2023 samen 1 dorpsschool vormen en overleggen over een nieuw onderwijsproject. Daarbij zal de  gemeente de verantwoordelijkheid over de gemeenteschool overdragen aan de vrije school, het Heilig Hart in Heverlee. De pedagogische en organisatorische integratie wordt voorbereid door gemeenschappelijke werkgroepen. De directeur van de vrije school wordt de overkoepelende directeur voor beide scholen. De personeelsleden van de gemeenteschool krijgen de keuze om mee over te stappen naar het vrije net, dan wel om bij het gemeentelijk onderwijs (in Blanden of Haasrode) te blijven.  Kinderen die in de lagere school nu al zedenleer of een niet katholieke godsdienst volgen zullen dat ook in de nieuwe vrije school kunnen volgen tot het einde van hun lager onderwijs. Kinderen waarvan de ouders niet willen dat ze terecht komen in de vrije school zullen terecht kunnen in de gemeenteschool van Blanden of Haasrode.   De gronden en gebouwen van de gemeenteschool zullen via verkoop of erfpacht aan de vrije school worden overgemaakt, het meubilair, materiaal en werkingsmiddelen gaan kosteloos over.

N-VA wil uitstel.

Bram Holemans (N-VA) zorgde voor de kritische noot vanuit de oppositie. Volgens hem laaiden de emoties hoog op, bij ouders en personeel. Die waren ook geschrokken van de snelheid, en de indruk van voldongen feiten. De gemeente had op een en dezelfde dag een personeelsvergadering belegd om dit mee te delen, een mededeling gedaan aan de ouders, en ’s avonds ook een persbericht verspreid. Volgens hem was dat niet het begin van een proces, en vond hij het ironisch dat na de gemeenteraad er pas morgen een vergadering zou zijn met de ouders. Hij vroeg om uitstel van de beslissing. En stelde dat zijn bemerkingen deze van de ouderraad weergaven.

Vervolgens had hij een aantal vragen: hoe lang er al plannen waren gemaakt, waarom er nu pas communicatie kwam, wat de financiële impact zou zijn, of men met de bevolkingscijfers van enkel de deelgemeente Oud Heverlee had gewerkt, en of niet andere scholen of schoolnetten konden worden betrokken .

Katrien Timmermans vond het spijtig dat die vragen nu kwamen, en niet tijdens of na de eerdere gemeenteraadscommissie hierover.

De vrije school in Oud Heverlee, een afdeling van de H Hartschool uit Heverlee

Open VLD: tegen.

Ook Patrice Lemaitre (Open VLD) had bemerkingen over de communicatie. Hij vond het spijtig dat pas morgen, de dag na deze gemeenteraad, er een vergadering zou zijn met de ouders. En waarom er zo rap naar de pers was gegaan ? Maar hoe het na een mededeling aan het personeel en de ouders,  buiten de pers kon worden gehouden werd door hem niet verduidelijkt. Hij verwees naar de bemerkingen van de ouderraad die Bram Holemans had aangehaald, maar wees er op dat ook de ouderraad van de gemeenteschool verdeeld was over de plannen. Hij had ook problemen met de keuze inzake levensbeschouwing, ook al wordt dit voor de huidige generatie leerlingen geregeld. Hij stelde dat er in Oud Heverlee een tweedeling was, er werd wat neergekeken op de gemeenteschool, nu gaat alles zeer bruusk. Hij beklemtoonde ook dat het vandaag slechts ging over een intentieverklaring, niet een beslissing over een fusie of overname. Open VLD was tegen de intentieverklaring.

Tom Teck die met zijn tweekoppig Team Oud Heverlee nauw samenwerkt met Open VLD vond van zijn kant dat alles al gezegd was.

Verduidelijkingen vanuit de meerderheid

Katrien Timmermans legde uit dat de gesprekken gestart waren eind juni 2022. Een samenwerking met de gemeenteschool Blanden die zowat “vol” zit was volgens haar geen alternatief: dan zou in de deelgemeente Oud Heverlee de concurrentie tussen twee lagere scholen verder gaan. En dat was niet vol te houden . Men had ook kunnen kiezen voor het afstoten van de gemeenteschool naar het  gemeenschapsonderwijs. Dat zou dan misschien een gemakkelijke optie zijn voor de gemeente, maar  geen oplossing bieden voor de strijd tussen twee scholen in Oud Heverlee. In de huidige formule ligt de keuze voor klasindeling, en een pedagogisch project open. We kiezen voor één onderwijsproject in Oud Heverlee. En vinden het beter dat in elke deelgemeente er één school is: in Blanden en Haasrode zijn dat de gemeentescholen, in Sint Joris Weert is dat een vrije school. En de ouders kunnen blijven kiezen voor gemeentelijk onderwijs, maar dan wel in Blanden of Haasrode.

Kris De Bruyne gaf mee dat het plan van de gemeente niet was ingegeven door financiële bezwaren Maar dat men voor een gemeenschap ook één school wenste. Het levensbeschouwelijke valt op te lossen,  vond hij. En het gaat niet om een overname. An Geets (Team Oud Heverlee) vond het pedagogisch project van belang. Dat is uit te werken door beide directies stelde Katrien Timmermans.

Bart Clerckx (CD&V) voegde toe dat ze bewust gekozen hadden voor een regeling waar beide scholen samen een pedagogisch project uitwerken. In de hoop dat de kans om zo te groeien naar één dorpsschool veel groter is. Met het gemeentebestuur wil men op die wijze de bestaande tweedeling in Oud Heverlee doorbreken. Dit is ongetwijfeld een zware beslissing, vond hij, wellicht de zwaarste van deze legislatuur. En wat de communicatie betreft leek hem de huidige werkwijze OK. Er is in dit soort zaken altijd wel een actor die vindt dat hij het eerst moest weten. Er zullen nog vele vergaderingen moeten volgen, met directies en ouders, met leerkrachten en leerlingen.

Bram Holemans vond het toch al een stap te ver door meteen voor de vrije school te kiezen. Bart Clerckx stelde dat het gemeentebestuur de school niet ‘in de markt zet’ zoals andere gemeenten soms doen, zodat een ander schoolnet ze kan overnemen. Het gemeentebestuur wilde bewust naar één school. Was de school aan het gemeenschapsonderwijs overgedragen, dan waren er nog steeds twee concurrerende dorpsscholen in Oud Heverlee. Dit is een bewuste keuze om naar één school te gaan.

Patrice Lemaitre bleef het fout vinden dat niet meteen met de ouders was gecommuniceerd. Katrien Timmermans vond dan weer dat de communicatie- volgorde correct was: eerst de gemeenteraadscommissie, dan de schooldirecties, dan het personeel, dan de gemeenteraad, dan de ouders.

Bij de stemming stemde de meerderheid voor, Open VLD en N-VA tegen, de twee raadsleden van Team Oud Heverlee onthielden zich. 

Aan de gemeenteschool zijn de bouwwerken nog volop aan de gang