Op maandag 10 maart organiseerde de provincie een hoorzitting over de twee aanvragen van de Delhaize om zijn parking  uit te breiden. Met de eerste aanvraag wil de Delhaize zijn parking uitbreiden en de twee woningen afbreken van Beekstraat nr 17 en 19.

DSC_1329

De huizen Beekstraat 17 en 19 die worden afgebroken in de eerste aan vraag van Delhaize.

 

Met de tweede aanvraag wil de Delhaize ook  de hoeve Clabots afbreken, en zijn parking verder uitbreiden op de gronden die ze konden verwerven door een transactie met de gemeente.  Het vorige gemeentebestuur leverde voor beide  aanvragen een omgevingsvergunning af.

Daartegen werd in beroep gegaan bij de bestendige deputatie. Die schorste de beslissing van de gemeente, de deputatie beslist nu.  De provinciale omgevingsambtenaar leverde inmiddels over de twee aanvragen het verslag van haar onderzoek af en advies aan de bestendige deputatie. U vindt beide verslagen en adviezen hier. Dit is de link naar het advies over de eerste aanvraag 2018-1041-BGP-Beroep verslag POA eerste aanvraag delhaize . En hier vindt u de link naar het advies om de tweede aanvraag, de afbraak van de Clabotshoeve te weigeren.2018-1380-BGP-Beroep verslag POA_parking tweede aanvraag afbraak Clabots

Wat de eerste aanvraag betreft, adviseert de provinciale ambtenaar om grotendeels de eerdere beslissing van de gemeente te volgen met weglating van de voorwaarden om een electrische laadpaal te voorzien, evenals van de voorwaarde om de vrije ruimte tussen de parkeerplaatsen te reduceren tot 6,5 meter ipv 7 meter en 7,36 meter en die vrije ruimte vooraan te gebruiken als groenzone voor streekeigen beplanting van 1 m hoog.

Wat de tweede aanvraag betreft, de afbraak van de hoeve Clabots en de uitbreiding van de parking op de gronden die door de gemeente werden doorverkocht,  geeft de ambtenaar het advies de omgevingsvergunning te weigeren omdat deze niet inpasbaar is in de bestaande omgeving, een schaalbreuk zou vormen met de residentiële bebouwing, en absoluut niet getuigt van een optimaal ruimtegebruik.

Gebruikelijk volgt de bestendige deputatie bij haar beslissing het advies van haar ambtenaar.  Of zoals de Raad voor Vergunningsbetwistingen het formuleert: “Het verslag van de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar is te beschouwen als een onafhankelijk en extern synthese-advies, opgesteld vanuit een eigen onderzoeksbevoegdheid. De deputatie is door dit advies niet gebonden, en kan hiervan afwijken mits het verslag in de besluitvorming wordt betrokken. De deputatie zal uitdrukkelijk moeten motiveren waarom wordt afgeweken van het verslag.”   Of nog: “Op de deputatie rust een verstrengde motiveringsplicht in de mate zij een niet voor de hand liggende beslissing neemt en het niet eens is met het advies van de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar.”

De Bestendige Deputatie ( 1 verkozene van Open VLD, 1 van  NVA, en 2 CD&V) zou door contacten, tussenkomsten, bijzondere nieuwe inzichten en ongetwijfeld veel zelfstudie en onafhankelijke integere beleidsoverwegingen  van oordeel kunnen zijn dat het advies van haar onafhankelijk ambtenaar in deze niet moet worden gevolgd of radicaal tegengesproken.  Dat is eerder uitzonderlijk.

Toch wordt nu zo een uitzonderlijke beslissing alsnog verwacht.  Tegen uiterlijk midden april en midden mei wordt de schriftelijk gemotiveerde beslissing verwacht.