Op 14 maart  2019 besliste de bestendige deputatie (2 CD&V, 1 VLD, 1 NVA)  over het administratief beroep tegen de toelating van de gemeente over de twee aanvragen van de Delhaize over de aanleg van een parking. Delhaize had twee aanvragen lopen: een om een parking aan te leggen vanaf de winkel tot de Clabotshoeve. Daarvoor worden de twee huizen afgebroken. Een tweede aanvraag van Delhaize is deze om ook de Clabotshoeve af te breken en de Delhaize parking verder uit te breiden tot aan het ontmoetingscentrum. De parking en winkel zou zich dan over 110 meter uitstrekken en even groot worden als de bovengrondse parking van de Delhaize in Leuven aan de Naamsepoort.  En dat midden in de dorpskern van Sint Joris Weert.

Wat de eerste aanvraag betreft was het bezwaar van omwonenden hoofdzakelijk de verkeersveiligheid  rond het schoolstraatje, de Pastoor Tilemansstraat.  De parking en winkelzone worden zodanig ingericht dat dagelijks vrachtwagens over de Beekstraat achterwaarts zullen moeten manoeuvreren vlakbij het smalle schoolstraatje, om zo achterwaarts de loskade te bereiken.  Die onveiligheid wil de provincie net als het gemeentebestuur oplossen door aan de Delhaize op te leggen dat aanvoer en afvoer van vrachtwagens op schooldagen niet is toegestaan van 8h tot 9h en van 15h tot 16h, op woensdagmiddag van 11.30h tot 12.30h, en vrijdags wanneer de school vroeger sluit van 14.30h tot 15.30h. Hoe de Delhaize moet verhinderen dat vrachtwagens van leveranciers toch niet opduiken binnen deze uren wordt niet aangegeven.

DSC_1316

Links op de foto de aansluiting van de Beekstraat op de Tilemansstraat, het 248 cm brede schoolstraatje.  Ter  hoogte van dit kruispunt zullen vrachtwagens achterwaarts moeten blijven manoeuvreren om zo de loskade rechts van de Delhaize te bereiken. 

De Delhaize verplichten om zijn parking zo in te richten dat achterwaartse manoeuvers met vrachtwagens voorkomen worden ziet de provincie niet zitten. Het zou vergen dat de ondergrond van de parking moet worden aangepast aan het gewicht van vrachtwagens, en de passages en draaicirkels op de parking breder moet worden gemaakt. Zoveel kosten voor de Delhaize en verlies aan parkingplaatsen weegt blijkbaar niet op tegen de winst inzake verkeersveiligheid. De provincie vindt ook dat de verkeersveiligheid er al voldoende op vooruit zal gaan door op de parking het vrachtverkeer te scheiden van de klanten.

De beslissing werd inmiddels afgegeven, en de vergunning mag worden uitgevoerd. Beroep kan hier niet meer baten: de  Raad voor Vergunningsbetwistingen doet alleen uitspraken over procedurefouten. In materies zoals de afweging van verkeersveiligheid tegenover de kost van wat parkeerplaatsen heeft de Deputatie het laatste woord.  Omdat vragen tot schorsing van de vergunning sowieso geen effect kunnen hebben binnen de 20 dagen, kondigde de advocaat van Delhaize aan de werken te zullen beginnen vanaf week 18 . De bulldozers kunnen ongehinderd aan de slag. De huizen van Beekstraat 17 en 19 kunne eraan geloven.

De Clabotshoeve blijft nog even.

Wat de tweede aanvraag betreft, de afbraak van de Clabotshoeve voor een verdere uitbreiding van de Delhaizeparking tot aan het ontmoetingscentrum lagen de kaarten moeilijker. De provinciale ambtenaar had na haar onderzoek immers geadviseerd de vergunning te weigeren.  De ambtenaar was van oordeel dat zo een grote parking visueel, vormelijk en functioneel een breuk zou zijn met de bebouwing in de Beekstraat, de parking dubbel zo groot zou worden, dit  niet getuigde van een zuinig ruimtegebruik, en “niet aanvaardbaar is in een dorpskern waar moet worden gestreefd naar verdichting en een optimaal ruimtegebruik”.

De 4 députés (2 CD&V, 1 NVA, 1 VLD) vonden blijkbaar de tijd om dit dossier tussen de honderden die ze jaarlijks behandelen zelf te onderzoeken. En wonderlijk genoeg leidde hun plotse ijver en persoonlijk inzicht tot een compleet tegengesteld oordeel dan het professioneel advies van de provinciale administratie. Gelove wie kan. In zo een gevallen legt de jurisprudentie op dat als de deputatie het advies van de administratie niet volgt, ze een verstrengde motiveringsplicht heeft, en uitdrukkelijk moet motiveren waarom ze afwijkt van dit advies. “Het verslag van de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar is te beschouwen als een onafhankelijk en extern synthese-advies, opgesteld vanuit een eigen onderzoeksbevoegdheid”.

Hoe dan ook, de deputatie vindt de uitbreiding van de parking aanvaardbaar omdat de supermarkt rendabel moet zijn. En tevens dat door de geplande  aanleg van een groenscherm van 2,2 meter breed  langsheen het voetpad van de Beekstraat de parking zich wél zal integreren in het straatbeeld. Zonder verdere argumenten verwerpt de deputatie de door haar ambtenaar voorgestelde weigering van de vergunning, en staat de afbraak van de hoeve Clabots en de uitbreiding van de parking toe. Er wordt wel opgelegd dat de parking na de sluitingsuren van de winkel open moet staan voor het publiek, net als tijdens de aanvang en einde van de schooluren.  Dat had de gemeente ook eerder al voorzien in de  notariële akte waarmee ze aan de Delhaize de nodige grond had verkocht. Nieuw is ook nog dat er ook aan de achterkant van de parking over de hele breedte een groenscherm moet komen.

Ook hier kondigde de advocaat van Delhaize aan dat de werken zouden starten vanaf week 18, vanaf 29 april. Zo een vaart loopt het wel niet. Een nieuw beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd inmiddels ingediend. En de hoeve Clabots is inmiddels nog steeds verhuurd en bewoond, waardoor de werken niet kunnen starten. Wordt dus nog wel vervolgd. Doorgaans duurt die procedure zowat een jaar. Waarna de bestendige deputatie opnieuw aan zet is, binnen de lijnen van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.  Tenzij inmiddels de geesten gerijpt zijn, en er overleg volgt met de buurt, de aanvrager en het schepencollege.

We wensen van onze kant de aanvragers, het gemeentebestuur en de bestendige deputatie, en al wie politiek bij de deputatie tussenbeide kwam, inmiddels weinig gewetenswroeging en een goede nachtrust. Ook als er verkeersongevallen zouden gebeuren met achteruitrijdende vrachtwagens.