Op de gemeenteraad van 25 april werd de overdracht van de gemeenteschool De Letterberg in Oud Heverlee naar de scholengroep van het Heilig Hart Heverlee definitief beklonken.  De gemeenteraad keurde een erfpachtovereenkomst goed waarbij de gebouwen en het terrein voor 99 jaar kosteloos worden  overgedragen. Nou ja niet geheel kosteloos: er moet één (1) euro per jaar betaald worden aan de gemeente . De verkoopwaarde van het goed werd geschat op een waarde van  3 130 000 euro.  De inrichters van de vrije school nemen alle roerende goederen over (meubels, klasinrichting, informatica, …) net als alle rechten en plichten verbonden aan de gemeenteschool. Ook het personeel van de gemeenteschool wordt in principe overgedragen.

Een en ander kreeg juridisch vorm in een reeks aparte overeenkomsten. Daarbij werd ook geregeld dat de gemeentelijke muziekschool een lokaal blijft behouden in het oude gemeentehuis, en een zolderruimte van de kleuterschool kan huren.  In ruil moet de vrije school er verder onderwijs organiseren, waarborgen dat wie van de leerlingen nu al zedenleer volgde dat kan blijven volgen tot het einde van hun lager onderwijs. De vrije school moet ook elk jaar voor minstens 30 000 euro investeren in onderhoudswerken en het energiezuiniger maken van de gebouwen.

Er werd ook bedongen dat de sportzaal na de schooluren  ter beschikking kan gesteld worden van verenigingen in de gemeente. Ook de buitenschoolse opvang die voor beide scholen door vzw FERM wordt geregeld blijft behouden.  Er komt ook een regeling om het middagtoezicht dat in de gemeenteschool niet door de leerkrachten, maar door FERM werd georganiseerd verder te zetten. De vrije school zal voor middagtoezicht voor 5 uur medewerkers tewerkstellen: de rekening van 14.000 euro per jaar per vestigingsplaats is voor de gemeentekas.

Gemopper van de oppositie

Patrice Lemaitre (PRO OH) toonde zich ontevreden over het hele proces: dat was zijns inziens zeer top-down verlopen, met veel onduidelijkheden voor de ouders en ook voor sommige leraars.  Principieel hebben ze een probleem met de keuze-beperking voor de ouders. Enkele leerkrachten  gaan niet mee over. De 30 000 euro onderhoudskosten in een contract voor 99 jaar  is niet geïndexeerd. Daarvoor was een amendement ingediend.  Voordien had de gemeente geen geld om een extra-leerkracht te betalen in de gemeenteschool van Oud Heverlee. Maar nu zou er in Oud Heverlee een 28 000 euro betaald worden voor naschoolse opvang in de vrije school. Kan nu ook de vrije school in Sint Joris Weert aanspraak maken  op eenzelfde bedrag ?

 Katrien Timmermans (CD&V) legde uit dat wel degelijk rekening was gehouden met de bemerkingen van de ouders .  Er waren drie leerkrachten die voor een aantal uren vastbenoemd zijn in de gemeenteschool van Haasrode of Blanden, tijdelijk hun lesopdracht uitoefenden in Oud Heverlee, maar die nu hun (anciënniteits-)rechten in de gemeenteschool willen vrijwaren.

Wat het middagtoezicht betreft, is er een kost van 14 000 euro per jaar.  In de vrije school van Oud Heverlee  werd dat geregeld met “stoeltjesgeld” . In de gemeenteschool was dat gratis voor de ouders, een verplichting voor de gemeente-overheid. De regeling voor het middagtoezicht op kosten van de gemeente zoals dat van toepassing was in de Letterberg wordt  nu verder gezet voor de overgenomen school.  In principe kan de vrije school van Sint Joris Weert aanspraak maken op eenzelfde vergoeding voor middagtoezicht. Als die school dat vraagt, moet de gemeente dat ook betalen. Maar in de vrije school van Sint Joris Weert regelt men het middagtoezicht met de vrijwillige inzet van de leerkrachten, niet met personeel van een vzw van buitenaf.  Maar als die school dat niet vraagt, moeten we dat ook niet betalen, voegde Mattias Bouckaert (Groen) er aan toe.

Het amendement om die 30 000 euro te indexeren leek Katrien Timmermans redelijk, ze wou het navragen maar kon dat nu niet eenzijdig toezeggen.  De bedoeling van die clausule was ervoor te zorgen dat de gebouwen minimaal werden onderhouden. Veel extra waarborgen zou die indexering overigens niet opleveren, vond ze.

Lieflijkheden tussen de oppositie -fracties

Maggy Steeno (N-VA) merkte op dat het amendement dat PRO OH had ingediend bij de ontwerp overeenkomst niet ontvankelijk was. PRO OH is immers het samengaan van de Open VLD fractie en de overgelopen N-VA verkozenen Tom Teck en An Geets. PRO OH is formeel geen erkende fractie, stelde Maggy Steeno, en dus kon er geen formeel amendement van PRO OH worden behandeld. Patrice Lemaitre bedankte Maggy Steeno ietwat sarcastisch voor haar bemerking: “zéér belangrijk om dat formalistisch te spelen. Goed gedaan.”

Bij de stemming over het amendement  van PRO OH, dat ter zitting formeel werd gewijzigd in een amendement van Patrice Lemaitre,  stemde de hele oppositie voor, de meerderheid tegen.  Bij de stemming over het geheel van de overeenkomsten onthield de N-VA fractie zich. Maggy Steeno formuleerde de motivatie: geen goed procesverloop, ze betreuren de overstap van een gemeentelijke school naar een ander schoolnet, er was het ontslag van twee leerkrachten, het afbouwen van de optie zedenleer in de toekomst en dus van de vrijheid van godsdienst, …

Katrien Timmermans (CD&V) verduidelijkte dat niemand werd afgedankt: wel lopen twee vervangingscontracten af.  Ze wees er ook op dat de wettelijke vrije keuze van ouders is gegarandeerd: binnen een straal van 4 km kunnen die wel terecht voor zedenleer in de gemeenteschool van Blanden.

Tot slot dankte burgemeester Clerckx (CD&V) iedereen voor het bereikte akkoord.  In vergelijking met andere gemeenten was dit zonder veel moeilijkheden en conflicten op een goede manier geregeld met de inzet van velen. Het was een delicate operatie, maar nu is er in elke deelgemeente één school verzekerd.