Op de agenda van de gemeenteraad van februari had de N-VA een agendapunt toegevoegd. Dat luidde letterlijk : “Waarom besliste het college om onze kinderen die hier geboren zijn, geen voorrang meer te geven op een sociale woning in onze gemeente ? “.

Maggy Steeno (N-VA)  lichtte haar scherp geformuleerde vraag verder toe. Vroeger was er bij de voorrangscriteria voor sociale woningen ook een regel van toepassing ten voordele van gewezen eigen inwoners van de gemeente. Wie hier ooit 10 jaar had gewoond, bijvoorbeeld zijn jeugd had doorgebracht en nadien uitgeweken was, kon voorrang krijgen op andere personen op de wachtlijst. Dit voorzover ze uiteraard  voldoen aan de basiscriteria om in aanmerking te komen voor sociale woningen: inkomen, beschikbaar type sociale woning, bepaalde doelgroepen, precaire situaties, …

Maggy Steeno had gelezen dat het schepencollege dit criterium van sociale binding had gewijzigd tot “iedereen die de laatste 10 jaar hier 5 jaar heeft gewoond”. Ze vroeg dat het schepencollege opdracht zou geven aan Mattias Bouckaert om in het intergemeentelijk toewijzingsreglement terug de oude voorwaarde te laten opnemen. Met name dat wie hier ooit 10 jaar had gewoond voorrang zou krijgen. Zo zouden uitgeweken kinderen terug voorrang kunnen krijgen, in plaats van wie hier de afgelopen 10 jaar, minstens 5 jaar heeft gewoond. Voor zorgbehoevende ouders was dat toch wel wenselijk vond ze, zo konden hun kinderen weer dichtbij komen wonen.

Het mag niet meer ?

De sociale woningen in de Boomkeswijk: inmiddels al een paar jaar leegstand in afwachting van renovatie door Dijledal. Traagheid is een zonde.

Schepen Mattias Bouckaert (Groen)  legde uit dat dit niet kon. Dat Maggy’s  partijgenoot,  de N-VA minister Diependaele,  dat zo had beslist. Vroeger waren er twee “ingangen “ om die lokale binding uit te werken, nu nog maar één : telkens met betrekking tot de laatste 10 jaar. De gemeenten konden dit wel verstrengen maar telkens binnen de voorafgaande 10 jaar. Dus door te bepalen of men die laatste 10 jaar niet 5 jaar, maar 6, 7, 8, 9 of 10 jaar hier had gewoond.  Het schepencollege vond die 5 jaar hier hebben gewoond de laatste 10 jaar al streng genoeg, en vond een verdere verstrenging niet nodig. De vraag van de N-VA werd daarop weggestemd door meerderheid en de oppositie van PRO OH.

Maggy Steeno deed op de daaropvolgende gemeenteraad van 28 maart een nieuwe poging.  En vroeg opnieuw waarom de intergemeentelijke toewijzingsraad niet inging op haar voorstel om voorrang te geven aan wie hier ooit 10 jaar woonde. Ze herinnerde eraan dat tijdens vorige gemeenteraad was gezegd dat de nieuwe regel (de afgelopen 10 jaar hier 5 jaar  hebben gewoond)  het voorstel was van de minister. Dat klopt, zei ze,  maar de toewijzingsraad kan die regel strenger maken.  De schepen had de officiële toelichting bij de reglementering toegestuurd aan alle raadsleden.  En daar stond in dat de betrokken gemeenten in de toewijzingsraad die regel kunnen verstrengen . Weliswaar moeten dan alle gemeenten in het gebied van de sociale woningmaatschappij daarmee instemmen.

Mattias Bouckaert zei daarop “nog eens een poging te doen om te duiden dat wat we voorstellen de enige juiste oplossing is”. Naast de basisvoorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociale woning waren er vroeger twee mogelijkheden om voorrang te geven aan personen met een lokale binding. Ofwel de regel van hier ooit 10 jaar te hebben gewoond, ofwel de voorbije 10 jaar minstens 5 jaar hier ononderbroken hebben gewoond. “De basisregel is nu de voorbije 10 jaar hier 5 jaar gewoond hebben . Men kijkt naar de voorbije 10 jaar. Je kan strenger zijn maar steeds  binnen die regel van 10 jaar. “Maar altijd binnen dat referentiekader van de afgelopen 10 jaar. Er is geen mogelijkheid voorzien om te zeggen van kijk eens naar langer geleden , naar ooit eens “ zo zei  Mattias Bouckaert het letterlijk.

Met het schepencollege vinden we de regel om hier de afgelopen 10 jaar minstens 5 jaar ononderbroken te hebben gewoond billijk, stelde Bouckaert.  Het helpt om mensen in onze gemeente die in slechte omstandigheden wonen, om door te schuiven naar een sociale woning.  Alle mensen in de toewijzingsraad hebben dezelfde opinie. Patrice Lemaitre (Open VLD) stelde dat ook hij begrepen had  dat de regel enkel een referentie toeliet naar de laatste  10 jaar. Jos Rutten (Vooruit) verwees naar de toelichting bij het decreet. Er werd gestemd, het voorstel van de N-VA kreeg enkel steun van de N-VA fractie.  PRO OH onthield zich, de meerderheid stemde het voorstel van de N-VA weg.

Op Facebook bleef Mark Binon het N-VA standpunt herhalen.

De N-VA had toch gelijk.

De door Mattias Bouckaert rondgestuurde officiële  “Leidraad voor de opmaak van een toewijzingsreglement” bevestigde inderdaad zijn interpretatie : woonbinding strenger maken “moet dus gaan om een aantal jaren dat hoger ligt dan de standaardbepaling” zegt de nota. Maar dat leek ons in die brochure toch veel strenger geformuleerd dan wat in de wetgeving zelf staat.  Artikel 6.28 1° van de codex sociaal wonen laat toe om ook voorrang te geven aan wie een aantal jaren” in de gemeente woont of gewoond heeft” . De wet leek veel ruimer dan de toelichtingsbrochure van de administratie,

We vroegen het na bij de administratie van Wonen Vlaanderen. Het antwoord van de woordvoerder van Wonen Vlaanderen, na intern juridisch advies, was heel duidelijk :”Dus op om uw voorbeeld terug te komen: ja, de gemeente kan beslissen om voorrang te geven aan mensen die ooit 10 jaar of langer in de gemeente hebben gewoond maar daar nu niet meer wonen.”  Het klopt dus niet dat gemeenten in hun toewijzingsreglement die keuze niet meer kunnen maken, Het mag wel nog. Ook al suggereert de officiële overheidsbrochure dat het niet meer kan.

Wordt (misschien) vervolgd.