Het is zover: de provincie maakte op het omgevingsloket vandaag (3 mei) haar beslissing van 13 april bekend over de Waversebaan.  Onder een aantal voorwaarden keurt de provincie de bouwaanvraag van de gemeente voor de heraanleg van de Waversebaan goed. Het beroep van de aanvrager wordt verworpen.

Daardoor kan de gemeente nu de werken eindelijk aanvatten. Een aannemer vinden die de werken snel kan starten wordt de volgende stap. Maar daarover liet burgemeester Bart Clerckx eerder al weten dat  er goede afspraken waren. De indiener van het beroep kan intussen nog wel beroep instellen tegen de beslissing van de provincie bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Zo een beroep schorst echter de vergunning niet,  en verhindert de gemeente dus niet om de werken aan te vatten. Wel dreigt dan het risico dat bij een eventuele latere vernietiging van de vergunning alles opnieuw moet worden overgedaan.

Wat theoretisch ook nog kan, is dat de beroepsindiener met een aparte bijkomende procedure de Raad voor Vergunningsbetwistingen vraagt om de vergunning te schorsen. Dat kan om reden van hoogdringendheid,  om moeilijk te herstellen schade te voorkomen, en met ernstige argumenten die een vernietiging van  de vergunning zouden kunnen verantwoorden. Die argumenten lijken op het eerste zicht niet aanwezig in dit dossier.

Met de beslissing van de provincie komt voorlopig een einde aan de betwisting over de vergunning die de gemeente aan zichzelf verleende op 5 juli 2022. Daarbij wil de gemeente de Waversebaan opnieuw aanleggen vanaf het Zoet Water (het kruispunt met de Witte Bomen dreef, u weet wel onze avondlijke rood verlichte  chaussée d’amour)  tot aan de Dorpsstraat in Oud Heverlee.  

Tegen deze plannen was bezwaar aangetekend door een inwoner op grond van allerlei argumenten. De samenhang tussen de wegenwerken rond de betwiste vestiging van een Colruyt OKAY supermarkt , was de belangrijkste drijfveer voor die bezwaren. Volgens de betrokken inwoner was de vergunningsprocedure niet correct gevolgd, waren bepaalde stukken pas nà het openbaar onderzoek ondertekend en toegevoegd aan het dossier, was de beslissing van de gemeente onvolledig en niet correct, waren er bezwaren en argumenten inzake mobiliteit, etc.

De werken aan de Waversebaan kunnen eindelijk aanvatten

Om meteen aan een aantal formele bezwaren tegemoet te komen werd het openbaar onderzoek opnieuw overgedaan door de provincie met een inmiddels vervolledigd dossier. Bij dat nieuwe openbaar onderzoek werden opnieuw bezwaren ingediend door twee bewoners. Het was aan de deputatie en niet meer aan de gemeente om een beslissing te nemen.

De provincie is van oordeel dat het project geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen, en vindt de opmaak van een milieu effecten rapport niet nodig. Evenmin vindt ze dat het project een effect zal hebben op de plaatselijke waterhuishouding. Ze vindt ook niet dat het in strijd zou zijn met het ruimtelijk omgevingsplan Sint Anna. Over het omstreden rooien van 14 vierkante meter bos ten behoeve van een bushalte bij de Ruitersweg aan de geplande Colruyt vestiging, moet in de onmiddellijke omgeving 28 vierkante meter compenserende bebossing worden voorzien. De provincie ziet wel de relatie tussen de betwisting over de geplande OKAY-vestiging en de inrichting van de weg, maar vindt het niet houdbaar om beide vergunningen onlosmakelijk met elkaar te beoordelen. Dat de gemeente bij de aanleg van de Waversebaan rekening houdt met het OKAY-project vindt de provincie “in overeenstemming met wat kan worden verwacht van een zorgvuldig handelende overheid”.

Globaal genomen vindt de provincie dat het geheel in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening en meer ruimte zal voorzien voor de zwakke weggebruiker. Liefhebbers die de integrale tekst van de beslissing willen lezen (18 bladzijden) kunnen terecht op het opmgevingsloket of hier https://drive.google.com/file/d/1tbOM6uwSvzGvuipBZ_C84j1jvBe-Q7x2/view?usp=share_link

Daarmee kunnen de werken aan de Waversebaan eindelijk starten. Het dossier van de Colruyt zelf vervolgt verder zijn moeizame weg bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Daar heeft dezelfde inwoner een vraag tot vernietiging van de vergunning lopen. Colruyt liet weten dat ze een definitieve beslissing van de Raad voor vergunningsbetwistingen afwachten, vooraleer de werken te starten. Het duurt wellicht nog wel tot eind 2023 vooraleer daarin een beslissing valt.