Op de gemeenteraad van 28 februari werd unaniem een beleidsplan omgevingshandhaving goedgekeurd, zeg maar een plan voor de controle op en preventie van bouwovertredingen. Daarvoor wil de gemeente beroep doen op Interleuven. En Interleuven wil dat wel, maar vraagt dan dat de gemeente eerst vastlegt wat haar prioriteiten zijn.

Dat gebeurde met een nota van 11 pagina’s die unaniem werd goedgekeurd op de gemeenteraad. Als algemene basisprioriteit wil de gemeente inzetten op het doen naleven van voorwaarden die wedren opgelegd in een omgevingsvergunning: dat zijn vaak specifieke kenmerken opgelegd op advies van het Agentschap Natuur en Bos om de hinder te beperken, door het schepencollege rond de waterhuishouding in overstromingsgevoelige gebieden, voorwaarden rond het rooien van bomen. Voor dat soort overtredingen wil de gemeente dat zoveel mogelijk het herstel van de vergunde toestand verkregen wordt.

Een volgende prioriteit zijn bouwovertredingen waarbij het aantal woongelegenheden wordt gewijzigd, in gebouwen die daarvoor niet bestemd zijn of woningen die worden opgedeeld. Voor reliëfwijzigingen is steeds een vergunning nodig: daarover zijn er vaak klachten van buren wegens wateroverlast van de ene naar de andere, en krijgt ook daarom een prioriteit. Ook het verharden van voortuinen, en zeker van voortuinen die 60 % of meer verhard zijn , zal worden aangepakt. Zoniet is het moeilijk om een aantrekkelijk straatbeeld te behouden. Verhardingen veroorzaken meer wateroverlast op het publieke domein in plaats van insijpeling van regenwater op eigen terrein. Ook afsluitingen in voortuinen zonder vergunningen vallen onder dit soort overtredingen

Alle andere bouwovertredingen worden uitdrukkelijk als niet prioritair bestempeld. Wie naar Vlaamse gewoonte achteraan wat koterijen bijbouwt,  een tuinhuis of stal of loods neerzet,  een terras uitbreidt moet nog niet meteen het bezoek van een Interleuven inspecteur verwachten.

Inzake milieu-overtredingen verwijst de nota naar de prioriteitennota op Vlaams vlak: milieuovertredingen die leiden tot ernstige milieuhinder of verontreiniging, met risico’s voor de volksgezondheid, grondwaterwinningen,  of overtredingen op een georganiseerde wijze, kortom het Canivet-soort van overtredingen,  krijgen daarin grote prioriteit. Ook op gemeentelijk vlak worden milieu-overtredingen met invloed op grondwater, hemelwater er waterlopen als prioritair gerangschikt. Ook sluikstorten en onzorgvuldige handelingen met asbesthoudend materiaal worden tot de prioriteiten gerekend. De overige milieuovertredingen zijn niet prioritair.

Deze prioriteiten werden bij de stemming unaniem goedgekeurd door meerderheid en oppositie. De mankracht die zal worden ingezet bij Interleuven is erg bescheiden: één persoon, één halve dag per week. Verwacht ook niet meteen een  man in grijze regenjas met deukhoed en een notablokje in de hand die verdekt uw voortuin en achtertuin komt bespieden. Onder handhaving verstaat de gemeente en Interleuven een heel gamma van zachte en harde middelen: informatie, preventie, verwittiging, brieven, En pas in laatste instantie met dwangmaatregelen. 

De bulldozer die in december 1998 in uitvoering van een vonnis uitgevoerd door Vlaams minister Stevaert in Sint Joris Weert een niet vergunde woning in de Oud Nethensebaan kwam slopen, staat nog niet met ronkende motor aan uw voortuin.

Langs de Oud Nethensebaan herinneren de borden achter een hek met de namen van de betrokken magistraten aan de afbraak op 9/12/1998 van de niet vergunde woning. Het vroegere bord had het nog over de “nazi-magistraten” (sic), Naar de betekenis van het Arabisch opschrift hebben we het raden.