En een trein-station in Haasrode ?

Op de gemeenteraad van 28 februari was er een discussie over de synthesenota voor de Vervoersregio Leuven.  Voor de hele regio Leuven wordt gewerkt aan een duurzaam toekomstplan voor mobiliteit in onze regio. Dat gaat zowel over het wegennet, buslijnen en bushaltes, trein, fietssnelwegen,  …. En ook hoe die op elkaar kunnen aansluiten, welke tracés ontbreken, waar nieuwe haltes nodig zijn, of waar doorgangswegen moeten opgewaardeerd worden.  Bedoeling is een heel coherent plan te maken voor de hele regio,   met prioriteiten voor wegen, fietspaden, buslijnen en bushaltes. En ook een plan dat rekening houdt met wensen van buur-regio’s . Op die manier wil men vanuit de regionale vervoersraden een samenhangend advies geven aan de overheid rond wegenaanleg, prioriteiten bij investeringen, maar ook rond buslijnen en bushaltes.

Een fietssnelweg door de Doode Bemde

Een van de punten die daarbij worden onderzocht zijn nieuwe regionale fietsverbindingen en fiets-snelwegen. De aanleg van een fietssnelweg Leuven-Waver via Oud Heverlee en Beauvechain kwam daarbij naar voor. Binnen de vervoersregio Leuven wordt het potentieel gebruik niet hoog ingeschat. Maar het Waals gewest onderzoekt een tracé langsheen de spoorweg. En op Vlaams grondgebied dus dwars door natuurreservaat  de Doode Bemde.

De meerderheid stelde voor om namens de gemeente te laten weten dat met een tracé door het natuurreservaat de Doode Beemde niet kan worden ingestemd. Daar was de oppositie van Pro-OH (het samengaan van Open VLD  en Team Oud Heverlee) het niet mee eens: zij wilden wel degelijk een fietssnelweg dwars door het natuurreservaat de Doode Bemde. Volgens Patrice Lemaitre zou dat een veilige fietsverbinding opleveren ook voor schoolkinderen van Sint Joris Weert. En als er al een impact was op de natuur, zou die impact volgens hem veel minder zijn dan de impact van de huidige spoorlijn.

Vele tegenargumenten.

Jos Rutten (Vooruit), in het gewone leven ook adjunct-administrateur generaal bij het Agentschap Natuur en Bos legde geduldig en deskundig uit wat het bezwaar was van de gemeente. Zo een fietssnelweg moet minstens 4,2 meter breed zijn, bij intensief gebruik 6,2 meter breed. Als je dat door de Doode Bemde wil aanleggen moet dat technisch gezien tussen de spoorlijn en de Dijle komen. Dat is moerasgebied en bouwkundig  een hele klus. Het gaat ook om veengebied waarin recent nog werd geïnvesteerd.

 Zo een fietssnelweg in dat gebied, met een verharde en verhoogde wegbedding  vermindert ook de opvangcapaciteit in het huidig overstromingsgebied. Dat bewees bij de vorige wateroverlast nog zijn groot nut om door het onder water zetten van grote delen van het natuurgebied de stad Leuven te beschermen tegen overstromingen. Die opvangcapaciteit gaat met zo een fietssnelweg uiteraard naar beneden.

Toelating Europese Commissie ?

Waar vandaag nog ooievaars kuierden, De Doode Bemde tussen spoorlijn en Dijle, wil Wallonie met steun van Open VLD, N-VA en Team Oud Heverlee een fiets-snelweg aanleggen

Er zijn ook zware juridische problemen. De Doode Bemde is erkend als Vogelrichtlijngebied en Habitat richtlijn gebied. Als men daar werken wil doen, moet eerst een passende beoordeling gemaakt over de impact. Dat gebeurde 20 jaar geleden al eens met een soortgelijk plan waaruit duidelijk de zware impact bleek. In dat geval vergt de wetgeving dat men de dringende reden moet aantonen voor die werken, en aantonen dat er geen alternatief is. Als ook dat zou kunnen aangetoond worden , dan moet er vervolgens een toelating komen van de Europese Commissie.  Dat is niet te verwachten omdat dit ingaat tegen het Europees beleid. Maar zelfs als die toelating er toch zou komen, moet er voorafgaandelijk een compensatie komen van de schade in het natuurgebied. Voor minstens dezelfde oppervlakte moet een bijkomend gelijkwaardig natuurgebied worden aangelegd met dezelfde waarde. Om veengebied aan te leggen, met die natuurwaarde heb je zo een 300 jaar nodig.  En dan nog zou je het nodige gebied voor het wegtracé moeten aankopen , zoniet onteigenen. Dat gaat om minstens één woning, en voor het grootste deel om natuurgebied in eigendom van de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud.  Die zullen uiteraard niet verkopen, en dan zou je aan onteigening moeten beginnen.

Open VLD, Team OH en N-VA: willen toch fietssnelweg

Het mocht niet baten, Pro OH hield vast aan zijn amendement om ook dat tracé door de Doode Bemde verder op te nemen in het onderzoek. Er moest gestemd worden. Zowel de N-VA oppositie als Pro OH (het samengaan van Open VLD en Team Oud Heverlee van Tom Teck) stemden voor hun amendement van de fietssnelweg door de Doode Bemde. De meerderheid van CD&V, Groen en Vooruit stemde tegen. De gemeente Oud Heverlee laat dus weten dat ze een tracé door de Doode Bemde niet zien zitten. Een alternatief traject dat deels langs de Naamse steenweg loopt wordt daarmee meer aannemelijk. Als het idee van de fietssnelweg al behouden blift.

Het voorstel van de gemeente hield ook in dat er consensus was tussen de besturen van Oud-Heverlee en Leuven over de doorsteek  van de fietsverbinding tussen de Hazenfonteinstraat richting De Croylaan.

Ook over een ander deel van het vervoersplan was er nog gekissebis. Dat ging over de lijst van zogenaamde hoppin-punten, knooppunten waar verschillende vervoersmogelijkheden kunnen aangeboden worden (trein, bus, deelfietsen , ..) en waar parkeermogelijkheden   voorpersonenwagens en deelfietsen beschikbaar zijn.  Voor Oud Heverlee is dat nu voorzien voor het treinstation van Sint Joris Weert en dat van Oud Heverlee, de Bogaardenstraat in Oud Heverlee, Vaalbeek, en de Haasroodsestraat in Blanden.  De gemeente had in haar tekst voorgesteld om dat ook te voorzien voor Blanden en Haasrode. De oppositie had een amendement omdat ook te voorzien voor Haasrode (Kerk of Blandenstraat.   Katrien Timmrmans legde uit dat dit al in de voorgestelde tekst zat. Maar Patrice Lemaitre bleef aandringen op zijn amendement omdat dat preciezer was. Na wat welles nietes werd gestemd: meerderheid tegen oppositie verworpen.

Een treinstation Haasrode als prioriteit

Stippen we ook nog aan dat het plan van de vervoersregio van een nieuw treinstation “Haasrode” (maar op het grondgebied Leuven bij de Brabanthal) de hoogste prioriteit maakt. Dat zou ook goed nieuws zijn voor Haasrode en  Blanden met een dichterbij gelegen station, en de busverbindingen die daar als toevoer zouden gaan fungeren en frekwenter zouden worden .  De NMBS staat nog niet te springen.

Naschrift:

We kregen een vraag van Patrice Lemaitre (Pro OH)  voor een ‘correctie’ in dit artikel :

“Met Pro OH pleiten wij niet voor een fietssnelweg/fietspad “dwars door de “Doode Beemde” zoals verschillende malen beweerd wordt in het artikel maar wel aan de rand ervan, namelijk langs de spoorweg.”

Patrice Lemaitre bezorgde ons de letterlijke tekst van het voorstel dat aan de gemeenteraad werd voorgelegd,en hun amendement. Dat vindt u hier: https://docs.google.com/document/d/1lth8DyoEBZc15gqRcrc_KWUCAAizQZU5/edit?usp=share_link&ouid=116548283933217188202&rtpof=true&sd=true

Wie het naleest merkt dat Pro OH en N-VA vragen dat de gemeente bij de Vervoersregio geen bezwaar zou maken tegen de vraag van het Waals gewest van een fietssnelweg door de Doode Bemde. Die passage willen ze schrappen, en vervangen door een passage met de vraag om het tracé van een fietssnelweg langsheen de spoorweg  mee op te nemen in de verschillende studies voor het bepalen van het uiteindelijke tracé van de fietssnelweg Waver-Leuven

Merken we op dat een tracé langsheen de spoorweg dwars door het voor het publiek  afgesloten gedeelte van het reservaat gaat. Zoals na te gaan op de livestream van de raadszitting werd van het amendement slechts  één zin voorgelezen tijdens de raadszitting vlak voor de stemming. Ook de tekst van de meerderheid werd niet voorgelezen. Het aanwezige publiek moet het stellen met wat gezegd of voorgelezen wordt, teksten worden tijdens de zitting niet ter beschikking gesteld van het publiek. Maar kunnen aangevraagd worden via de regeling openbaarheid van bestuur.

We hernemen in een komend artikel de argumenten pro en contra van de fietssnelweg, en laten ook de beheerders van de Doode Bemde aan het woord.

Wordt alweer vervolgd.