Tijdens de gemeenteraad van 27 november was er een agendapunt over de proefopstelling van het verkeer in Sint Joris Weert. Een bewoner van de Kauwereelstraat had een klacht ingediend bij de gouverneur. De gouverneur, Jan Spooren (N-VA) had vervolgens het dossier opgevraagd bij de gemeente. En de klager laten weten dat zijn klacht werd afgewezen. De gouverneur had gevraagd om de gemeenteraad te informeren over klacht en antwoord.

Zoals bekend is sinds 1 september een proefopstelling aan de gang voor het verkeer: daarbij werd de Beekstraat eenrichting vanaf de overweg, werden wegversmallingen met paaltjes aangebracht, kwam er een zone 30 aan de Stationsstraat. De bedoeling is de nieuwe situatie na zes maand te evalueren. Het proefproject volgt op de eerdere discussies en info vergaderingen over het beeldkwaliteitsplan Sint Joris Weert. Dat voorstel vond tijdens de eerdere participatieprocedure en een lokale infovergadering ruime steun.

De meest recente telgegevens


De verkeerssituatie wordt ook gemonitord met drie telcamera’s (Beekstraat, Kauwereelstraat, Stationsstraat) die bij daglicht het doorgaand verkeer registreren, het aantal autobewegingen telllen, hun snelheid, het aantal fietsers en voetgangers. De gegevens van de telraam camera’s zijn publiek toegankelijk via http://www.telraam.net . Elders op deze website vindt u een eerdere analyse van de beschikbare gegevens.


De geactualiseerde gegevens tot en met 11 december, tot net voor de koudeprik, bevestigen de eerdere tendensen. De verkeersdrukte in de drie straten wordt sinds het proefproject vrij gelijk verdeeld over de drie straten, er wordt trager gereden in de Beekstraat en Kauwereelstraat (voor de Stationsstraat heeft de camera geen relevante gegevens over snelheid, en meet er slechts het fietsverkeer en voetgangers langs een kant). Ook blijkt dat geleidelijk de verkeersdrukte daalt in het totaal van de drie straten: waar dit in de week van 11 oktober nog op een piek zat van 1729 auto’s per dag gemiddeld over de drie straten, zakte dit geleidelijk tot 1172 auto’s per dag begin december tot net voor de koudeprik. Het voorlopig resultaat oogt erg mooi: 1/3 auto’s minder. We volgen op of dit effect blijft.

Bizarre klacht.

De bewoner van de Kauwereelstraat die een klacht indiende bij de gouverneur protesteerde dat de Kauwereelstraat naar zijn zeggen sinds de proefperiode héél veel extra verkeer te slikken krijgt: “2250 (?) extra auto’s, lijnbussen, zwaar vrachtverkeer. Een blik op de telcamera gegevens toont dat dit niet klopt: de verkeersdrukte steeg weliswaar de tweede helft van september om nadien trendmatig te dalen.

Hij pleitte ervoor om enkel tijdens de schoolmomenten de Beekstraat eenrichting te maken of het verkeer om te leiden. Ook stelt hij vreemde vragen bij de beoogde verkeersveiligheid voor de kinderen: “Waarom alleen de veiligheid van de lagere schoolgaande kleine kinderen te garanderen ? Over hoeveel kinderen gaat het trouwens ? Wonen deze hier in het dorp ? “(sic)

Hij vindt het ook gevaarlijk dat de bushaltes (sic) in de Beekstraat zijn afgeschaft. (Enkel de bushalte aan het oud gemeentehuis in richting Leuven is afgeschaft, deze aan de hoek Kauwereelstraat is gebleven.). Naar zijn zeggen moeten oudere mensen nu veel verder stappen (tot de kerk of het station) en worden blootgesteld aan “de overdrukke Stationsstraat”, de gevaarlijke oversteek van de spoorweg en van de Stationsstraat. Hij ziet ook problemen met ouders die hun schoolkinderen per auto naar de Kauwereelstraat brengen, daar een kinderfiets uitladen, en hun kinderen vervolgens per fiets naar school laten rijden. Zo krijgen ze van de school een stickertje omdat ze flink met de fiets naar school zijn gekomen.


Hij ziet nog meer prangende problemen: de omweg als hij per auto naar de dokter moet rijden. Bovendien is volgens de klager de kostprijs van de huizen in de Beekstraat “véél lager” dan in de Kauwereelstraat waar mensen veel meer betaalden voor een huis in een rustige straat. De Kauwereelstraat droeg ook al de last van de wegenwerken om hun straat te vernieuwen, en nu dit. En ziet ook veel sluipverkeer dat de eenrichting van de Beekstraat poogt te vermijden door via Sint Agatha Rode naar Sint Joris Weert te rijden (?!) . Enzovoort.


De gouverneur, met de ernst een betere zaak waardig, vroeg bij de gemeente alle gegevens op rond deze beslissing. En liet aan betrokkene weten dat hij in dit dossier niet zou optreden. Het gaat om een proefproject, de gemeente beslist autonoom over de verkeersregeling op haar grondgebied, en wil de nieuwe situatie grondig evalueren. Hij meldde de klachtindiener dat hij de gemeente zou vragen om goed te communiceren over wat er zou volgen na afloop van het proefproject. De gouverneur stuurde daarop inderdaad een brief met een kopie van de klacht en zijn antwoord aan de gemeente, en vroeg dit te bezorgen aan de gemeenteraad. Het punt stond op de agenda van de gemeenteraad en werd als kennisgeving afgehandeld zonder verdere opmerkingen of bespreking. Daarvoor waren de argumenten in de klacht blijkbaar voor alle raadsleden wat te veel van de pot gerukt.

We hopen dat de gouverneur na het afhandelen van deze klacht nu ook tijd vindt om de problemen met de overstromingen op de grens van Sint Joris Weert met het Waals gewest en met Sint Agatha Rode aan te pakken, Daarin bleek tot nog toe nog geen vordering.

Protestbord in de Kauwereelstraat