Maggy Steeno (N-VA) vroeg in de gemeenteraad van 27 september uitleg over de stand van zaken met het Canivet stort. Door de wegenwerken rijden meer mensen om langs de Elzenbroekstraat en Parkstraat en merken zo de talrijke vrachtwagens die het stort in en uitrijden. Dat leidt bij meerdere inwoners tot ongerustheid.

Schepen Jos Rutten (Vooruit) gaf aan dat het gemeentebestuur aanvankelijk ook zeer bezorgd was, maar dat intussen “de zorgen volledig weg zijn”. Op 19 augustus kreeg de gemeente een mailtje over de activiteiten op het stort van “een  “wakkere burger”.  (nvdr : Die wakkere burger waren wijzelf in voorbereiding van het initieel artikel elders op deze website) . 

Zoektocht naar de vergunning

Op de gemeente was men toen wat geschrokken, vertelde Jos Rutten, want men had er geen weet van een recente vergunning voor stortplaats activiteiten. Er is vanuit de gemeente meteen aan OVAM gevraagd of zij daar weet van hadden, en wie de bevoegde overheid is om de wetgeving te handhaven.  Tevens werd gevraagd  aan OVAM om na te gaan of de oude afdeklaag van het stort door die activiteiten niet wordt aangetast. Want dat diende volgens de experten destijds stellig te worden voorkomen omwille van het radioactief radongas dat dan vrijkomt. 

In volgende contacten bleek dat noch de gemeente, noch OVAM weet hadden van een geldige vergunning. Contact van de gemeente met de eigenaar leverde op dat hij nog beschikte over een vergunning uit 2003 “om de bestaande afdeklaag te verdikken”. Dat soort vergunning zou nu niet meer worden verleend, voegde Jos Rutten er aan toe. Er werd toen geen einddatum opgelegd in de vergunning, en geen enkele verantwoording van milieuregels. Op vraag van Patrice Lemaitre (Open VLD) verduidelijkte Jos Rutten later dat die vergunning nog “100 % rechtsgeldig” is, en bij wijze van spreken “eeuwigdurend” door de toenmalige wetgeving. Aan de milieu-inspectie heeft de gemeente inmiddels gevraagd om na te gaan of de huidige activiteiten op het stort, 19 jaar nà de vergunning, wel in overeenstemming zijn met de vergunning.

Er is door de gemeente contact genomen met de omgevingsinspectie want die was volgens OVAM bevoegd. Door de burgemeester werd hen gevraagd na te gaan of de oude afdeklaag niet wordt beschadigd door de werken. Want bij een plaatsbezoek en met een plan in de hand is er op de stortplaats niet meteen duidelijk te zien waar precies de oude afdeklaag zich situeert.

Plaatsbezoek door gemeente en OVAM

Op 4 september is er  een plaatsbezoek geweest vanuit de gemeente. Op basis daarvan heeft de burgemeester de eigenaar gevraagd  om het stort behoorlijk af te sluiten, te verzekeren dat enkel vrachtwagens van zijn firma toegang zouden hebben, en het sluikstorten langs de kant van de weg  op te ruimen.  En ook te verzekeren dat de afdeklaag wordt aangebracht met goede zandachtige grond zoals voorzien in de toenmalige bouwvergunning, zonder de oude afdeklaag te beschadigen.

Proces-Verbaal door OVAM .

Op  9 september kreeg de gemeente bericht van OVAM dat ook deze een plaatsbezoek hadden gedaan op 25 augustus . OVAM had toen een PV opgesteld omdat de correcte documenten voor het toelaten van stortactiviteit ontbraken. Op 16 september liet OVAM ook weten, zoals ook al in ons artikel op deze website te lezen was, dat het FANC in 2019 de radioactiviteit had gemeten.  Toen waren radioactieve waarden ver beneden de Europese normen vastgesteld. In 2021 had de Vlaamse Watermaatschappij het grondwater onderzocht op aanwezigheid van PFAS en pesticiden. De afwerking van dit onderzoek is lopend. Op basis van de resultaten en de contacten met de diensten is er dus geen reden tot paniek, de resultaten zijn geruststellend, aldus Jos Rutten. De gemeente zou maandelijks contact blijven houden met de betrokken experts.

De eigenaar diende tegen 31 december 2021 de resultaten van een beschrijvend bodemonderzoek af te leveren: dat is nog steeds niet gebeurd. Daarvoor werd door de gemeente contact genomen met het bureau Witteveen &Bos dat in opdracht van de eigenaar van het stort en op diens kosten deze studie uitvoert. Zonder resultaat.

Intussen is het stort beter afgesloten, het hek staat in het weekend weer dicht. De open toegangsweg achteraan het stort werd weer afgesloten, de doorgeknipte afsluitdraden vervangen door stevige afsluitingsdraad. Langsheen de kant van de openbare weg lag naast het stort en deels op de weg dit weekend wel terug een camionvrachtje aarde, kennelijk van grondwerken.

Meting in verdwenen peilputten ?

Maggy Steeno bedankte de schepen voor de ondernomen acties en de gedeelde bezorgdheid. Mark  Binon (N-VA) stelde nog een precieze vraag over de peilputten waar de radio-activiteit was gemeten. Zelf had hij weet dat in 2009  in peilputten 6 en 7, die toen al waren verstopt, op amper 1 meter diepte al waarden werden gemeten die de Europese norm sterk overschreden.  Op de vraag of die oorspronkelijke specifieke peilputten 6 en 7 waren hersteld kwam geen duidelijk antwoord .

Zoals u al kon lezen in het vorig artikel op deze website, werd eerder al door een intergemeentelijk medisch milieudeskundige aan de gemeente gemeld dat van de oorspronkelijke peilputten die tot 30 meter diep waren, er een heel aantal later niet meer werden teruggevonden.  Professor Schonken die destijds de radioactiviteit ging meten op vraag van het parket had de beschikking over peilputten die uitkwamen onder de bodem van het stort. Minstens een van die peilputten was 30 meter diep.

Het leidde tot de aanbeveling van deze gerechtsdeskundige om jaarlijks “waterstalen uit de drie buizen die onder het stort uitkomen oppompen en deze nameten op aanwezigheid van Radium en dochterprodukten, te beginnen met de meest westelijke buis, daarna de middelste buis en vervolgens uit de meest oostelijke buis; hel besmettingsniveau in de drie waterstalen vergelijken ten einde uit te maken of de gemeten Radium-concentratie kan afkomstig zijn van het gestorte afbraakmateriaal.”

De brief over de verdwenen peilputten aan het Canivet stort

Het FANC maakte melding in zijn rapport van 2019 melding van bovengrondse metingen en van metingen in niet nader gepreciseerde peilputten die aangeduid werden met een andere code dan de oorspronkelijke peilputten .  Werden er nieuwe peilputten geboord ? Op dezelfde plaatsen als waar professor Schonken de verhoogde radioactiviteit vaststelde ? Even diep ? Tot onder de bodem van het stort ?

Vermits radium  1600 jaar nodig heeft om zijn radioactiviteit met de helft te verminderen roept het vragen op dat de hoge waarden die professor Schonken destijds vaststelde, bij nieuwe metingen plots niet meer worden vastgesteld. Die radioactiviteit is niet vanzelf verdwenen of uitgedoofd. Het roept wat twijfels op over de accuraatheid van de recente metingen nu de oude diepe  peilputten zijn verdwenen.

Bemerk dat de radioactieve waarden die prof Schonken destijds kon opmeten ook toen geen acuut gevaar voor de bevolking opleverden. Maar het aanwezige grondwater was toen wel al sterker radioactief vervuild dan wat toegelaten is in lozingsnormen. Dat is geen kattenpis. We denken evenmin dat er momenteel een gevaar is voor de omwonenden of voorbijgangers. Maar een degelijke, transparante en regelmatige opvolging van de kwaliteit van het grondwater in de buurt, en bij de omwonenden zou echt geen luxe zijn. Net als een opvolging van de activiteiten op het stort op basis van een “eeuwigdurende” vergunning om de afdeklaag te verdikken.