Op de gemeenteraad van 28 juni stond een bespreking van de verkeersleefbaarheidsplannen op de agenda. Wie het moest doen met de openbare informatie voorafgaand aan de gemeenteraad moest het stellen met de drie (3) woordjes in de vooraf gepubliceerde agenda: “Mobiliteit: goedkeuring verkeersleefbaarheidsplannen” . Je kan dan de openbare zitting proberen te volgen met discussies over niet beschikbare documenten: niet zo handig. Meer info over de agendapunten van de gemeenteraad of de documenten zelf worden hier  immers vooraf niet openbaar vrijgegeven, enkel achteraf . Het schepencollege, met Mattias Bouckaert (Groen) als schepen van informatie en ict, is erg zuinig in die dingen. Maar wie al die plannen achteraf wil lezen kan ze nu integraal vinden op de website van de gemeente: https://www.oud-heverlee.be/verkeerleefbaarheidsplannen-oud-heverlee

Morrend publiek in de zaal

Ondanks die hoogst minimale publieke info kwamen een tiental omwonenden de raadszitting bijwonen, kennelijk geïnformeerd en/of opgetrommeld door de oppositie van Open VLD of Team Oud Heverlee. En met duidelijk maar één focus: de verkeersmaatregelen in de Onze Lieve Vrouwstraat, de Brainestraat en Maurits Noëstraat. Hoewel de Onze Lieve Vrouwstraat aan weerszijden beschikt over een recent aangelegd voetpad en fietspad, in de Noëstraat deels afgeschermd met een haagje,  hangen er aan een tiental huizen zwarte vlaggen met het opschrift “verkeersleefbaarheid, ook in onze straat” .  Dat “ook in onze straat” kan voor andere inwoners wat verbazing wekken: enkele straten in onze gemeente hebben volgens de Telraam camera’s gemiddeld meer verkeersdrukte ( vb de Bierbeekstraat, de Waversebaan) of tellen meer vrachtwagens (bijv de Beekstraat) ;   sommige drukke straten hebben helemaal geen fietspad  (bijv. Beekstraat) of voetpad ( vb. Molenstraat) ,  laat staan aan weerszijden van de straat of soms afgeschermd met een haagje. En al evenmin permanent een snelheidscamera in hun straat om snelheidsovertredingen systematisch  te beboeten.  Alvast in de Beekstraat wordt gemiddeld sneller gereden volgens de Telraam camera. 

Een van de zwarte vlaggen aan de Onze Lieve Vrouwstraat

Brainestraat

De zwarte vlaggenactie rond verkeersleefbaarheid heeft er te maken met de beroering die er eerder was rond de verkeersdrukte en de eerdere proefopstelling waarbij de Brainestraat tijdelijk werd afgesloten voor autoverkeer. De Brainestraat maakt het nu mogelijk voor verkeer dat uit Vaalbeek en Oud Heverlee komt en richting Naamsesteenweg wil om de verkeerslichten aan de hoek Naamsesteenweg-OL Vrouwstraat te ontwijken. ‘s Morgens op weekdagen is het er vaak aanschuiven aan die lichten om de Naamsesteenweg op te rijden. En ook in de omgekeerde richting is er bij files op de E40 vaak sluipverkeer van auto’s die er in Haasrode afrijden, en via de Duivenstraat en Brainestraat een snelle doorweg zoeken richting Zoet Water om in Bertem of verderop de snelweg te hernemen. Die proefopstelling waarbij de toegang tot de Brainestraat werd afgesloten leidde tot langere files in de OLVrouwstraat. In de files en bij omwonenden, en via facebook  werden door de oppositie een 400tal  handtekeningen verzameld tegen het afsluiten van de doorgang naar de Brainestraat. Patrice Lemaitre (Open VLD) prijkt als eerste bij de online ondertekenaars van die petitie, maar je vindt er ook Fien Gilias, Tom Teck,  Maggy Steeno en Mark Binon.  https://www.petities.com/signatures/petitie_tegen_de_afsluiting_van_de_brainestraat_in_blanden De beroering leidde er toe dat de proefopstelling sneller dan verwacht werd ongedaan gemaakt. 

Het morrende publiek in de raadszaal kreeg te horen in de discussie dat de Brainestraat éénrichting wordt, richting  Leuven. Het verkeer naar La Foresta kan wel nog steeds langs de Naamsesteenweg inrijden, het wordt pas eenrichting na het kruispunt met de Kloosterweg. Zo wordt het sluipverkeer richting Vaalbeek vanuit de Naamsesteeweg en Duivenstraat ontmoedigd, en op de hoofdwegen gehouden. Automobilisten die komen aanschuiven vanuit Oud Heverlee richting Naamsesteenweg behouden de ontsnappingsroute via de Brainestraat. In die straat komen wel snelheidsvertragingen met parkeervakken en asverschuivingen, en op termijn vergroening van de straat.

Nog in Blanden wordt de Banhagestraat, aan de andere kant van de expressweg tegenover de school “dynamisch eenrichting” .  Dynamisch betekent dat een deel van de straat enkel bij het begin en einde van de schooltijden eenrichting wordt.  Op die manier zou het veiliger moeten worden voor voetgangers en fietsers. 

Weertse dreef wordt afgesloten (najaar 2022-voorjaar 2023)

Vanuit het morrende publiek waren knorrende ongelovige opmerkingen te horen  toen Hanna Van Steenkiste de cijfers toelichtte van de verkeersmetingen in de Weertse dreef. Uit meerdere verkeerstellingen bleek dat dagelijks een 900tal auto’s deze weg gebruiken,  met een zwaartepunt in de ochtendspits van doorgaand verkeer in de richting van Sint Joris Weert. Het gaat daarbij voor 80 % om doorgaand verkeer dat dwars door Sint Joris Weert andere bestemmingen (industriezone Waver) wil bereiken. Na het einde van de werken aan de Waversebaan (najaar 2022-voorjaar 2023) wil de gemeente  de Weertsedreef afsluiten. Het wegdek blijft asfalt als snelle fietsroute, en ook om dienst te doen als omleidingsweg  bij wegenwerken. Gelijktijdig wil het gemeentebestuur flankerende maatregelen om het verkeer en de snelheid te beperken via de Maurits Noëstraat en de Onze Lieve Vrouwstraat.

Met het afsluiten van de Weertse dreef voert het gemeentebestuur uit wat door alle lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen (CD&V, Groen, N-VA, Vooruit) was beloofd. Enige uitzondering destijds was Patrice Lemaitre die de Weertse dreef wou openhouden omdat hij vreesde voor een toename van het verkeer langs de Leuvense baan en de Noëstraat-Onze Lieve Vrouwstraat..

Tijdens de bespreking herhaalde Patrice Lemaitre (Open VLD) datzelfde bezwaar, en vond de flankerende maatregelen in de Onze Lieve Vrouwstraat en Noëstraat onvoldoende. Hij betreurde dat het idee van een trajectcontrole niet was weerhouden. Van een betere afstelling van de lichten aan de Naamsesteenweg kwam ook niets in huis, vond hij.  Anderzijds kantte hij zich tegen de vele voorstellen om de zone 30 uit te breiden: dat was te vergaand. Nu wordt dat zone 30 op zowat alle zijwegen van de hoofdassen, beter zou zijn dat te beperken tot de schoolomgeving, dorpskern en de smalle straten. Oud Heverlee is volgens Lemaitre een gemeente “waar de afstanden groot zijn”, zeker voor ouderen die niet met bakfietsen rijden.  Ook vond hij dat de discussie was gevoerd met te weinig objectieve informatie, en te weinig deelname van de bevolking.  

Tom Teck beperkte zich ertoe om aan te geven dat hij het standpunt van Open VLD zoals vertolkt door Patrice Lemaitre bijtrad. De N-VA fractie stelde dat ze het STOPP principe (eerst stappen, dan trappen, dan openbaar vervoer, pooling en als laatste privé vervoer) onderschreef, maar dat niet dogmatisch wou toepassen. Ze zijn met de N-VA “eco realisten”:  voor wie aangewezen is op de auto moet de openbare weg steeds geschikt zijn voor elk vervoermiddel.

Hanna Van Steenkiste (Groen) wees er in haar repliek op dat de Onze Lieve Vrouwstraat en de Noëstraat verbindingsstraten zijn, er bij tellingen een maximum van 250 wagens per uur werd geregistreerd, wat nog overeenstemt met een woonstraat: voor een doorgangstraat ligt de norm op 650 wagens per uur. De gemeente wil dat aantal wagens naar beneden halen, vandaar de ingrepen om sluipverkeer te ontmoedigen en de geplande samenwerking met buurgemeenten om zwaar vervoer te weren. 

Burgemeester Bart Clerckx (CD&V)  haakte daarop in en stelde dat Oud Heverlee niet op zijn eentje een beleid rond zwaar vervoer kan uitwerken: dat vergt overleg met de buurgemeenten en de politie.  Toch is in het plan voorzien om een tonnagebeperking tot 3,5 ton door te voeren  op de as Noëstraat- OL Vrouwstraat.  Een trajectcontrole was volgens deskundigen niet geschikt voor de Noëstraat-Onze Lieve Vrouwstraat. Hij beaamde dat het afsluiten van de Weertse dreef erg gevoelig ligt, maar toch willen ze er voor gaan. Als we de Weertse dreef overdragen aan het Agentschap Natuur en Bos wordt dat een historisch moment voor de gemeente. Hij wees erop dat Bierbeek dat al veel langer deed met de dreef door Mollendaalbos,waar nu niemand op wil terugkomen. Wel zijn flankerende maatregelen nodig voor de Leuvense straat en de Noëstraat-Onze Lieve Vrouwstraat. Daarom ook de maatregelen van zone 30 in Pragen, en de ingreep in de Brainestraat. Hij wees erop dat de snelheidscamera in de Onze Lieve Vrouwstraat aantoonbaar tot trager verkeer heeft geleid.

Uiteindelijk werd  de vraag van Patrice Lemaitre om niet over het geheel van de verkeersleefbaarheidsplannen te stemmen, maar voor elk deelplan apart bij stemming verworpen. .  Bij de stemming ten gronde stemde de oppositie van Open VLD, Team Oud Heverlee en N-VA tegen, de meerderheid stemde voor.  Toen nà de stemming en bij de start van het volgende agendapunt Patrice Lemaitre nog eens het woord vroeg over het voorbije punt werd hem dat niet toegestaan door voorzitter Adinda Claessen, het punt was afgehandeld, er was nog een lange agenda. Daarop volgde wat tumult vanuit het publiek, geroep over het gebrek aan luisterbereidheid, en het onbegrip voor de verkeersvertragende maatregelen in de Brainestraat.  Het opgekomen publiek verliet met wat kabaal luidruchtig de zaal.