Meest ingrijpend in het plan voor Sint Joris Weert is, naast het afsluiten van de Weertse dreef¨(zie vorig artikel) ,  de optie om de Beekstraat helemaal opnieuw in te richten.  De straat wordt eenrichting in de richting van Neerijse. Er is dan maar één baanvak nodig, en de vrijgekomen ruimte wordt benut voor bredere stoepen, fiets-suggestiestroken en fietspaden, groen en geordend parkeren. De uitvoering is luidens het plan voorzien voor 2023-2024. Al groeit de twijfel of er voor de verkiezingen van 2024 nog wat van wordt gerealiseerd: er moet nog een concreet plan worden uitgewerkt, een vergunning bekomen, het voorziene geld behouden of  gevonden worden en een aannemer.  Dat wordt krap.

De oppositie van Open VLD, alweer opvallend eendrachtig met Tom Teck’s ‘Team Oud Heverlee , en ook de N-VA is tegen: ze spelen in op de bezorgdheid van de bewoners van de Kauwereelstraat en Stationsstraat over toenemende verkeersdrukte. Het mobiliteitsplan en vooral het beeldkwaliteitsplan voorziet in “een ingrijpende heraanleg van de Stationsstraat met een asverschuiving ter hoogte van het station: de omvorming van de omgeving van het station tot een plein, fietszone tot aan de Neerveldstraat, een duidelijk fietspad in het tweede deel, en bijkomende verkeersremmende maatregelen tussen de glasbollen en het station.  

Er komen extra zebrapaden aan de kruising van de Neerveldstraat met de Stationsstraat, eventueel in combinatie met een versmalling daar. Ook verderop in de Stationsstraat aan de hoek met de Kauwereelstraat, Kauwereelstraat-Roodsestraat en Groot Neerveld komen zebrapaden.

Rond het versperde tracé van voetweg 30, het verlengde van het “zeepwegje”  ( vanaf de Kauwereelstraat verder richting Sint Agatha Rode)  stelt men dat het heropenen van die wandelverbinding tussen de Doode Bemde en het natuurreservaat van Sint Agatha Rode zeer aantrekkelijk zou zijn. De intenties terzake zijn echter  veel vager dan eerder verwoord op de gemeenteraad: het heet nu dat het de ambitie blijft om de voetweg ‘op termijn’ terug open te stellen. “In overleg met ANB wordt bekeken welke grondverwervingen hiervoor nodig zijn” .  De kolom met de timing blijft blanco. Plus vague, tu meurs. 

Rond voetweg 36, de illegaal afgesloten voetweg tussen de Leuvensebaan en de Kaubergstraat kreeg de gemeente in 2014 na een jarenlange procedure een vonnis van de vrederechter waarbij de eigenaar de weg terug diende vrij te maken. Zie elders op deze website bij ‘voeg eens een voetweg bij je tuin’.   De gemeente treuzelt nu al 8 jaar om het vonnis formeel te betekenen aan de eigenaar met een aangetekende brief of deurwaarder. Daardoor wordt de eigenaar met rust gelaten. In 2024 vervalt de rechtskracht van het vonnis door verjaring.  Het verkeersplan meldt dat met de eigenaar een dading zal worden gesloten. Met andere woorden, hij mag de illegaal afgesloten voetweg bij zijn tuin houden als er wat betaald wordt aan de gemeente. 

De afgesloten voetweg aan de Kaubergstraat

Fietsvriendelijker Weert

In het goedgekeurde mobiliteitsplan zitten ook nogal wat maatregelen voor  een veiliger fietsverkeer. Uiteraard geldt dit voor de plannen met de Beekstraat. Verder voorziet men aan de spoorwegovergang een voorsorteer-strook voor fietsers op de rijweg: richting school is immers geen fietspad vanaf de spoorweg en moeten fietsers nu op de rijweg. Zo kunnen bij gesloten overweg de ouders naast de kinderen wachten. Vanaf de spoorweg wordt de Beekstraat een fietsstraat tot aan de Neeerveldstraat zodat auto’s de fietsers niet mogen inhalen. Dat geldt ook voor de hele Neerveldstraat, de Molenstraat (“te onderzoeken” staat er) , de Overwegstraat en de Ijzerenwegstraat voor het gedeelte tot de Overwegstraat. Vreemd genoeg wordt de fietsstraat niet doorgetrokken voor de hele Tilemansstraat, het smalle schoolstraatje. De fietsstraat zou er stoppen aan het kapelletje, de rest van de straat (nochtans twee richting en met een bochtige helling voor de spoorweg) is ook nu al weinig fietsvriendelijk. En waarom ook niet van de hele Ijzerenwegstraat een fietsstraat maken: ook het tweede deel is zo smal dat fietsers er helemaal in de kant moeten als een zeldzame auto wil inhalen.     

De fietszone 30: een gedeelte van Beekstraat, Tilemansstraat, Ijzerenwegstraat, Neerveldstraat en Overweg
straat

Voor het onverhard deel van de Oud Nethensebaan richting de Polderstraat wordt gedacht aan een karrenspoor om er een aantrekkelijke fietsroute van te maken. 

Voor de auto’s komen er meer parkeerplaatsen in de Stationsstraat in overleg met de spoorwegbeheerder. Parkeren dichtbij de spoorwegovergang van de Beekstraat zal worden tegengegaan om meer ruimte vrij te houden voor zware vrachtwagens en gelede bussen die er hun bocht moeten nemen. Met een proefproject in het najaar van 2022 zal worden nagegaan welke begeleidende maatregelen nodig zullen zijn in de omliggende straten van Beekstraat, en in de Kauwereelstraat en Stationsstraat bij het eenrichting maken van de Beekstraat: vertragende elementen, oversteekplaatsen, fietszone, … Voor de Molenstraat werden diverse eenrichtings scenario’s onderzocht maar niet weerhouden. Tweerichtingsverkeer met fietsers op de baan met fietssuggestiestroken lijkt de beste optie, met als alternatief de Molenstraat op te nemen in de fietszone. Dat wordt verder onderzocht.

Voor het Groot Neerveld, de Cleeremansstraat , de Serrestraat, het Speelbergplein, de Eekhoornlaan, de Polderstraat wordt gedacht aan een inrichting tot woonerven zodat het gemotoriseerd verkeer zich aan 20km per uur moet houden. Dat is “eventueel voor de lange termijn, nu zone 30” (sic) .