Van de gemeenteraad van 29 maart serveerden we u al de belangrijkste en  meest opvallende discussies in artikels eerder op deze website: de discussie over het beleid inzake sociale woningen, de vrees van de N-VA voor modderstromen en grondverschuivingen in Sint Joris Weert, de opvang van Oekraïense vluchtelingen, de discussie over de sociale woningen  aan de Groenstraat-Korbeekdamstraat, en het geheim van de Vinkenbosstraat.

Maar er was nog een verzameling andere agendapunten aangebracht door de oppositie.  De 1248 lezers die we de voorbije twee weken op onze website ontmoeten, en samen goed waren voor 3277 weergaven willen we dat niet onthouden. Je kan je ook abonneren op deze site: dan krijg je een mailberichtje als er wat nieuws is.

De gemeenteraad van 29 maart: helemaal te volgen op You Tube

Herstel van trambedding “Zwarte Jean” in Sint Joris Weert.

De N-VA had bij monde van Maggy Steeno de vraag geagendeerd om de historische trambedding van de oude tramlijn in Sint Joris Weert terug te herstellen. Die trambedding werd na de afschaffing van de buurtspoorweg verkocht aan de eigenaars. Maggy Steeno wil dit recht zetten door de gemeente te vragen om in overleg te gaan met de eigenaars van de percelen, en zonodig de betrokken percelen te huren of te kopen.

Hanna Van Steenkiste (Groen) legde uit dat het herstel van zo een trambedding inderdaad allerlei voordelen zou hebben zoals een link tussen het ontmoetingscentrum en het station. Maar het tracé van de trambedding is intussen door meerdere eigenaars omgevormd tot tuin of bebouwd, vaak gaat het ook om ondiepe tuinen, en is het niet te verwachten dat eigenaars hun tuin of enige buitenruimte willen afstaan. Het leek haar beter om voor die verbinding niet te fixeren op die trambedding, en ook niet opportuun om de realisatie van het beeldkwaliteitsplan in Sint Joris Weert te koppelen aan zo een project.

Bij de stemming was enkel de N-VA voorstander van haar voorstel om in overleg te gaan met de eigenaars om de gronden van de trambedding te kopen of te huren,  de tweekoppige fractie van Tom Tecks Team Oud Heverlee onthield zich, de meerderheid (CD&V, Groen, Vooruit)  en de Open VLD oppositie stemde tegen.

Bemerk dat je om nagenoeg 1 km van de historische trambedding te herstellen enkel richting Neerijse je diverse straten moet dwarsen (Neerijsebaan, Kauwereelstraat, Klaverveldstraat, Neerveldstraat ),  er een nieuwe brug nodig is over de Dijle, zowat alle  tuinen of de woningen van de Serrestraat moeten doorbroken worden  en vervolgens een aantal tuinen van de Stationsstraat. Zwarte Jean zou dan terug kunnen rijden van het station Sint Joris Weert tot de grens van natuurreservaat de  Doode Beemde met Neerijse, minder dan 1 km van het station. Met een paar miljoen euro moet dat mogelijk zijn. Richting Nethen volstaat het om het voetpad langs de Stationsstraat op te offeren, en de tram onder de spoorwegbrug te krijgen zoals vroeger. Vlak na de spoorweg ben je op het grondgebied van Nethen. Het voorstel lijkt iets rapper geformuleerd, dan financieel of ruimtelijk overdacht.

Een veilige oversteekplaats voor klein wild aan de expressweg in Haasrode.

Met een volgend agendapunt vestigde Mark Binon (N-VA) de aandacht op een ander probleem waarvoor hij vroeg dat de gemeente contact zou opnemen met het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaams gewest. Dat agentschap had immers betonelementen geplaatst aan de expressweg tussen de Duivenstraat en de Naamsesteenweg, om zo een veilige scheiding te maken tussen het fietspad en de rijweg. Kleine zoogdieren zoals egels en hazen geraken echter niet over die betonelementen als ze van de overkant de expressweg oversteken. Er is geen ruimte tussen die opeenvolgende betonelementen “met als gevolg dat die hazen tegen die elementen aflopen, en dan terug de expressweg oplopen met als dood tot gevolg”, stelde Mark Binon . “Welke oplossing ziet het schepencollege voor dit probleem ?”

Schepen Jos Rutten (Vooruit)  dankte Mark Binon voor zijn vraag, en zei dat de gemeente dit zou voorleggen aan het Agentschap. Een oplossing leek hem niet zo simpel, een spatie maken tussen de betonelementen die een vangrail uitmaken,  kan problematisch zijn voor de verkeersveiligheid. Dieren die in paniek tegen de betonelementen oplopen vinden ook niet meteen zo een doorgang. Het leek Mark Binon aangewezen als oplossing om ook langs de andere kant van de expressweg betonelementen te zetten zodat er geen klein wild meer op de expressweg zou kunnen komen, tenzij via de verkeerslichten. Ofwel om een paar tunnels onder de expressweg te maken, er zijn grachten langs weerszijden. Daar een paar buizen onder de expressweg steken zou dat kunnen oplossen, vond Mark Binon.

Vallende bomen in de Hollestraat

Vervolgens haalde Bram Holemans (N-VA) het probleem aan van hoogstammige bomen dichtbij de private perceelsgrens. Zo een voorbeeld zijn de hoge bomen aan de Hollestraat in een schuine berm, begroeid met klimop, die bij een storm dreigen te vallen op een privégrond. Of er een beleid was in de gemeente voor het bermbeheer voor dit soort problemen, en of dit kon toegelicht worden, was zijn vraag. En of het beleid proactief was, want hij had mails gezien waarbij mensen die kloegen over dit soort gevaren  maanden moesten wachten op een antwoord, of slechts halfslachtige oplossingen kregen.

Jos Rutten bevestigde dat er een reactief en proactief beleid is. Maar de gemeente heeft daarbij wel geleerd dat er toch wel zeer verschillende meningen zijn over het gevaar van bepaalde situaties. Wat volgens de ene een acuut gevaar is, is dat volgens de andere niet. De gemeente gaat wel kijken, bekijkt of er moet gekapt worden, of gesnoeid, en of dat technisch wel kan. Er is ook een proactief beleid, in afspraak met IGO Leuven Een ploeg van IGO Leuven houdt zich bezig met houtkanten en holle wegen, en bekijken ook of er geen problemen zijn. Zo zijn er recent bomen gekapt langs de Vaalbeekstraat omdat die op draden dreigen terecht te komen. Bij de aanleg van gemeentelijk groen mikt men op de juiste boom op de juiste plaats.

Mark Binon merkte op dat mensen klagen dat er geen reactie komt op hun vragen tot tussenkomst.  Bomen worden oud, takken vallen, als mensen klagen over een gevaar moet er toch gereageerd worden door de gemeente, vond Mark Binon. Jos Rutten stelde dat de schepen geen zicht hebben op alle vragen die binnen komen. Wat de Hollestraat betreft die vermeld was in het agendapunt van Bram Holemans zei burgemeester Clerckx (CD&V) dat er inderdaad vragen zijn geweest. De dag nadien  is een ploeg van IGO langs geweest, en heeft klimop doorgesneden aan de bomen. De bomen kappen leek hen niet nodig.  

Bram Holemans vond het goed dat er een  proactief beleid was. Maar was niet akkoord met de wijze waarop dat gebeurt: de mails van inwoners met klachten worden niet beantwoord. Ook niet als ze dat sturen aan de schepen: dat is niet correct. De klimop doorknippen is slechts voor twee bomen aan de Hollestraat gebeurd, wist hij. Waarop burgemeester Clerckx: wij vertrouwen op mensen die daar verstand van hebben .

De Douglassparren aan het voetbalveld van de Stormvogels in Blanden.

Francis Van Biesbrouck (N-VA) meldde dat de bomen zijn gekapt  tussen het voetbalveld en de parking, de letterzetter had toegeslagen. Maar de bomen werden niet vervangen, nochtans was er beloofd om wintereiken te planten. Waar loopt het fout, wou hij weten .

Schepen Jos Rutten had dit nagevraagd aan de gemeentelijke dienst omgeving, maar daar was geen kapmachtiging terug gevonden. Ze vroegen verder na bij IGO Leuven.

Elektrische wagens in de Beekstraat: hoe laden als je geen garage hebt ?  

Bram Holemans (N-VA) wou weten of in dat beeldkwaliteitsplan voor Sint Joris Weert er ook aandacht zou zijn voor de zijstraten van de Beekstraat. En hoe het zat met oplaadpunten voor elektrische wagens in de beekstraat voor bewoners zonder garage:  hoe kunnen die hun wagen opladen aan hun eigen huis ?

Schepen Hanna Van Steenkiste (Groen) stelde dat het niet klopt dat enkel op de Beekstraat wordt gefocust bij de uitvoering van het beeldkwaliteitsplan van Sint Joris Weert :  het plan bevat ook maatregelen voor de Stationstraat en de Kauwereelstraat, Tilemansstraat. Er is nogal wat aandacht voor de aansluitingen en oversteekbaarheid van de Beekstraat aan deze zijstraten. Er zal ook gemonitord worden voor en nà de ingrepen om te zien  of er andere flankerende maatregelen nodig zouden zijn voor de zijstraten van de Beekstraat.

Voor het opladen van een elektrische wagen aan je eigen huis en stopcontact heb je een eigen staanplaats nodig aan je huis. Er worden 4 publieke laadplaatsen voorzien aan de Delhaizeparking, en twee aan het station. Bij nieuwe omgevingsvergunningen zijn laadpunten steeds een aandachtspunt,  er kan dan voorzien worden in een soort van kabelgoot in het voetpad voor wie dat wil doen.  Maar de gemeente kan moeilijk voor elk huis zonder garage garanderen dat er op de openbare  weg een privé parkeerplaats zal zijn voor hun huis, waar ze kunnen opladen .

De brieven aan de campingbewoners aan het Zoet Water

Mark Binon (N-VA) stelde dat er werd beslist  om de Zoetwater camping aan te kopen, maar dat de  akte van aankoop nog niet werd verleden. Toch kregen de bewoners van die camping al een brief dat ze de camping binnen de 3 jaar dienen te verlaten, en dat ze in aanmerking kunnen komen voor een sociale woning.  Tussen dromen en werkelijkheid staan wetten en reglementen in de weg, zei Mark Binon. Hij vond de initiatieven van de gemeente te vroeg,  en vreesde voor een herhaling van het scenario met camping  La Hetraie op de grens van Nethen en Sint Joris Weert. En wie zal de kosten betalen voor het verplaatsen van een stacaravan : dat kost tussen 5000 en 15 000 euro wist hij. Wie zal dat campingterrein  opruimen, waarop baseerde de gemeente zich om de bewoners voorrang te geven bij sociale woningen ?

Mattias Bouckaert (Groen) legde uit dat ze al van in 2019 het signaal geven aan de bewoners dat je op die camping niet permanent mag wonen. We vroegen de permanente bewoners ook zich officieel  in te schrijven als inwoner.  Dan begint ook de teller te lopen om na 3 jaar gewoond te hebben in Oud Heverlee te genieten van de voorrangsregel voor sociale woningen in Oud Heverlee voor eigen inwoners, als men voldoet aan de financiële voorwaarden.  Er is ook nog niet beslist om de camping te kopen, er is wel een formeel onderhandelingsmandaat gegeven door de gemeenteraad om met de camping eigenaar te onderhandelen. Er is echter nog geen akkoord.

Een stacaravan verplaatsen zijn kosten voor de eigenaar van de caravan, het ontruimen van een terrein normalerwijze een verplichting van de verkoper. Volgde nog een welles-nietes discussie  met de burgemeester of de gemeente nu al of niet een brief had gestuurd dat bewoners de camping moeten verlaten binnen de drie jaar.

Hoeveel bezwaarschriften tegen eenrichting van de Banhagestraat ?

Wat zou er gebeuren met de eenrichting voor de Banhagestraat,  hoeveel bezwaarschriften kwamen er binnen, hebben de mensen een antwoord gekregen, vragen van de N-VA.

Hanna Van Steenkiste legde uit dat de aanvraag van Aquafin in de loop van de procedure van openbaar onderzoek was stopgezet en formeel ingetrokken. Er waren 74 bezwaarschriften ingediend, maar de dienst ruimtelijke ordening behandelt die bezwaren niet omdat er ook geen aanvraag meer is, en er ook geen advies of beslissing meer moet worden genomen over de oorspronkelijke aanvraag. In de wetgeving is het niet voorzien dat wie een bezwaarschrift indient daarover een persoonlijk antwoord krijgt. En al helemaal niet als de procedure stilvalt omdat de aanvrager zijn aanvraag intrekt.   

De gemeente kijkt nu uit naar een oplossing zoals in Bierbeek werd toegepast: een straat met enkel eenrichting op bepaalde momenten van de dag, in functie van verkeersdrukte en schooltijden .  

De zitbank in de Dorpstraat van Oud Heverlee

Die komt terug, antwoordde de burgemeester op een vraag van Patrice Lemaitre, er was al prijs gevraagd voor een nieuwe bank door de dienst infrastructuur aan een firma. En de oude bank wordt voor 80 % gerecycleerd en zal een plaatsje vinden aan het kerkhof in Blanden.

En er was nog een discussie over het skatepark dat word aangelegd aan het jeugdhuis Joow, of de gekozen ligging wel goed was, en er niet teveel last zou zijn onder de bomen van takjes en bladeren.

Tot slot

Lang leve de gemeente waar dit soort onderwerpen de belangrijkste problemen lijken te zijn waarover de gemeenteraad moet beraadslagen.