Deze gemeenteraad was voor het eerst sinds lang terug een echte bijeenkomst, als was het ook mogelijk vanaf je computerscherm deel te nemen. Een paar raadsleden deden dat, wij ook, al was het bij momenten moeilijker te volgen dan ‘live’ een zitting bijwonen of een zitting met iedereen online. Nu was de klank soms bar slecht. Die les hebben we alvast geleerd. Wie de hele zitting opnieuw wil bekijken kan hier klikken https://www.youtube.com/watch?v=8FC97WkHrGM .

Bij de eerste agendapunten was er de vervanging van Frieda Vandevoorde als NVA-raadslid door An Geets, die meteen als onafhankelijke plaatsnam in de zaal naast Tom Teck, op ruime afstand van de rest van de NVA-fractie . Daarover meer details in het artikel op deze website ‘Weer een raadslid minder voor de NVA”.

Ook oude getrouwe Paul Pues kwam als vervanger voor Groen-raadslid  Sarah D’Hertefelt (binnenkort in moederschapsverlof)  de eed afleggen . Voor Adri Daniels zou bij de Vlaamse regering de titel aangevraagd worden van ereburgemeester, voor Ellen Vanvlasselaer deze van ere-raadslid. Alles bij unanimiteit.

Kerkfabriek Oud Heverlee

Vervolgens een discussie over een overeenkomst met de kerkfabriek van Oud Heverlee voor de huur aan de gemeente van een zaal op het gelijkvloers van de pastorie. Goed voor 450 euro per maand. De gemeente verkreeg ook het gebruiksrecht van de voortuin en zijtuin van de pastorie, maar moet die ook onderhouden.  Patrice Lemaitre  (Open VLD) kondigde aan dat hij de overeenkomst zou goedkeuren, Tom Teck dat hij zich zou onthouden met zijn nieuwe tweepersoonsfractie.  De kerkfabriek van Oud Heverlee valt de laatste tijd wel eens meer op door het wat “dynamische” beheer van haar goederen.  Zo werd de pastorij doortastend gerenoveerd, en ging de kerkfabriek daarvoor een lening aan van 310 000 euro . Het springt daarbij in het oog dat de kerkfabriek een appartement met twee slaapkamers (123 m2) in de pastorij te huur stelt via Immoweb aan het prijsje van 1150 euro per maand. Ze mikken niet bepaald op een zwakke doelgroep bij het verhuur van hun eigendom. De gemeente is verplicht de tekorten van de kerkfabriek bij te passen.  Net als elders is de kans wel erg klein dat er in de eerstvolgende decennia voor logement van een parochiepriester moet gezorgd worden.

Padelvelden , huisnummers-reglement en arbeidsreglement

De tennisclub Meerdaal gaat op de parking vier padelvelden aanleggen. Daarvoor werd een overeenkomst voor recht van opstal afgesloten.

De gemeente wil ook orde brengen in de huisnummers van een tiental straten.  In sommige straten zoals het Groot Neerveld in Sint Joris Weert, of in een deel van de Kartuizerstraat is de logica zoek. Dat levert nogal wat problemen op voor pakjesdiensten en hulpdiensten.  Een eerste stap is het aannemen van een basisreglement door de gemeenteraad, de rest van de uitleg met de lijst van (delen van )  straten komt in een volgend gemeentelijk infoblad.  Maggy Steeno foeterde namens de NVA dat er weer een reglement bijkwam, maar zou het voorstel toch goedkeuren.

Volgde ook een discussie over de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement voor het OCMW en de gemeente. Op een vraag van Maggy Steeno werd bevestigd dat de gemeente niet het streefcijfer haalt om voor 2 % van het personeel mensen met een arbeidsbeperking in te zetten. En Maggy Steeno had ook gelezen in het arbeidsreglement dat er op bladzijde 38 nog sprake was van papieren dienstencheques.  Die zijn al langer in onbruik. Die passage zou worden aangepast verzekerde burgemeester Clerckx.

Aankoop van villa, bouwgrond en kampeerterrein aan het Zoet Water.

Aan de gemeenteraad werd een overeenkomst voorgesteld waarbij de eigenaar van de villa op een perceel van 1 ha aan de Waversebaan 137,  in Oud Heverlee net naast “L’is ’t waar ?” , zich engageert om villa en gronden aan de gemeente te verkopen.  De gemeente krijgt daardoor 8 maanden tijd om uit te zoeken of ze de middelen vindt om die gronden te kopen. Een subsidie zou worden aangevraagd. Het perceel ligt in de Zoet Water site, ook op de locatie die in aanmerking zou komen voor een nieuwe sporthall of parking.

De gronden die de gemeente wil verwerven aan de Zoet Watersite: de camping en de woning naast Listwaar

Maggy Steeno (NVA) , al eens vaker met een rechtstreekse lijn vanuit de provincie, wist dat de gemeente al een aanvraag had gedaan bij de provincie voor betoelaging van de kostprijs van 800 000 euro, nog voor er info was gegeven aan de gemeenteraad. En dat de woning zonevreemd was. En dat ze 800 000 euro “enorm veel geld” vond voor een zonevreemde woning. En of er al een beslissing was over de toekenning van 500 00 euro door de provincie. Er werd uitgelegd dat niet de provincie , maar wel de Vlaamse overheid de subsidiebron was. Maar de subsidie samen met de provincie was aangevraagd. Katrien Timmermans (CD&V) bevestigde dat het een zonevreemde woning was, maar dat zonevreemde woningen ook kunnen verkocht worden, gerenoveerd, maar dat uitbreidingen niet mogelijk zijn. Tom Teck vond het een vreemde werkwijze dat de meerderheid dit op het laatste nippertje had toegevoegd aan de agenda, door het te laten indienen door Paul Vleminckx als CD&V raadslid.  Katrien Timmermans legde uit dat dit gebeurde wegens de haast met het dossier, burgemeester Clerckx voegde toe dat ze de tijd wilden om de bewoners van de camping vooraf te informeren. Maar anderzijds ook de deadline wilden halen om de subsidie tijdig aan te vragen. Daarom was de aanvraag bij de provincie ingediend nog voor de gemeenteraad was ingelicht, daarom ook de laattijdige toevoeging aan de agenda.  Bart  Clerckx dacht dat hun subsidieaanvraag er goed uitzag, en ze wellicht 500 000 euro subsidie zouden kunnen binnenhalen.

De toegang tot de woning naast “L’is ’t Waar” die de gemeente wil verwerven

Patrice Lemaitre (Open VLD) had daar zijn vragen bij: de schatting dateerde al van januari 2021, waarom moest het nu plots rap rap. Het bedrag voor de aankoop staat ook niet in de meerjarenbegroting: hoe denkt de gemeente dat te betalen ? Waarna ook een technische discussie begon over de clausule dat de huidige bewoonster persoonlijk het recht op wonen zou behouden, maar dat dit geen vruchtgebruik was dat kon doorverkocht worden . Bart Clerckx stelde dat het aankoopbedrag inderdaad niet was voorzien in de meerjarenbegroting, maar dat dit een unieke kans was voor de gemeente om de site van het zoet water uit te breiden. Deze legislatuur zou er geen geld zijn om daar wat te ondernemen.  De meerderheid, daarin gevolgd door Team Oud Heverlee van Tom Teck en co , en Patrice Lemaitre van Open VLD stemden voor, de NVA onthield zich.

Vervolgens was er nog groter nieuws over grondaankopen rond het Zoet Water. Het gemeentebestuur wil formeel onderhandelingen beginnen voor de aankoop van de camping aan het Zoet Water, de camping met ingang aan de andere kant van “L’Is ‘t Waar”. De gemeente hield eraan om eerst de bewoners van de camping in te lichten, want de gemeente is niet zinnens om de camping verder uit te baten. De vrijdag voordien was daarom al uitleg gegeven aan de vaste campingbewoners. Maggy Steeno (NVA) merkte op dat ze dat al had vernomen van de provincie en dat de NVA-fractie voorstander was van dit initiatief. Tom Teck vroeg inzage in het schattingsverslag, Patrice Lemaitre stelde vragen rond de timing en de mogelijke toelage. En gaf ruiterlijk toe dat hij de vage weinig concrete antwoorden die het gemeentebestuur gaf op zijn voorbarige vragen,  ook wel zelf had verwacht. Unaniem werd het voorstel om de gemeente te mandateren om met de camping eigenaar te onderhandelen goedgekeurd.

De Banhagestraat

De oppositie stelde vragen over de plannen met de Banhagestraat in Blanden. Waarom er nu pas metingen gebeurden en de plannen om er eenrichting van te maken tussen de kruising met de Bierbeekstraat en de brug onder de expressweg. De klank van het antwoord van Hanna Van Steenkiste was erbarmelijk slecht  (luister u zelf maar, op 1.03)   Maar gelukkig maakt Adinda Claessen op haar facebook ook een verslagje . Het klopt dat de gemeente er een eenrichtingsstraat wil van maken, leren we daaruit. De resultaten van de tellingen zullen beschikbaar zijn tegen de Commissie Ruimte van 15/03.  

Mark Binon (NVA) (de klank bij de NVA-fractie werkte beter)  stelde dat er bij de bewoners geen draagvlak was voor een eenrichting, dat had hij zelf vastgesteld toen hij was gaan flyeren in de straat. En bij éénnrichting zou er veel harder worden gereden, meende hij. Nu rijdt men voorzichtig omdat men tegenliggers verwacht. Patrice Lemaitre vond dat de gemeente er dan maar een schoolstraat moest van maken en de straat afsluiten bij begin en einde van schooltijden.  Hanna Van Steenkiste merkte op dat er ook overdag nogal wat fietsverkeer is van scholieren in het middelbaar onderwijs, en de tellingen daar wel duidelijkheid over zullen brengen.  Patrice Lemaitre zag ook nog problemen voor vrachtwagens met bouwmaterialen, die daar niet kunnen keren.

Vervolgens wou Maggy Steeno (NVA)  weten waarom de gemeente niet inging op de mogelijkheid die minister Zuhal Demir (NVA) aanbood om via OVAM om handhavers inzake zwerfvuil aan te stellen. Er werden er 30 aangeboden.  Jos Rutten (Vooruit) antwoordde dat het enkel ging over zwerfvuil, niet om sluikstorten. En dat de voorgestelde personeelsleden enkel zouden mogen verbaliseren, niet controleren, informeren of sensibiliseren, laat staan zwerfvuil opruimen. Mensen betrappen en boetes geven op het veroorzaken van zwerfvuil, een blikje uit het autoraam gooien,  peuk weggooien, dat leek geschikt voor drukke winkelstraten of bij grote evenementen in steden.  Maar iemand aanwerven voor zo een louter repressieve aanpak in Oud Heverlee leek niet bepaald de geschikte aanpak.

Maggy Steeno (NVA) informeerde ook nog over een gerucht dat ze had opgevangen dat in het Hertogenveld in Blanden appartementen van 12 meter hoog zouden komen, met 4 bouwlagen. En vond dat niet gepast voor een woonpark gebied, het zou inkijk geven bij de omliggende buren. En vroeg wat  de visie was van het schepencollege hierover.  De bevoegde schepen Hanna Van Steenkiste had geen weet van zo een project of aanvraag, en vond dat het niet klonk alsof dat ooit zou goedgekeurd worden op die locatie. Maggy Steeno hield vol dat ze een bezwaarschrift had gezien van een advokaat over zo een aanvraag. Bart Clerckx zei dat Maggy zijn computer erop mocht nakijken, maar dat hij geen weet had van een bouwaanvraag van zo een hoog appartement op die site.

Vervolgens bekloeg Mark Binon (NVA) zich over de slechte staat van de Weertse dreef , de putten langs de weg, en of er geen uitwijkzones voor auto’s konden aangelegd worden in het bos. . Bart Clerckx legde uit dat de putten langs de weg al herhaaldelijk waren hersteld, maar snel weer worden stukgereden. Hij wees erop dat de Weertse dreef nu eenmaal een bosdreef is, eigenlijk niet geschikt is voor doorgaand verkeer,  maar nu wegens de wegenwerken daarvoor wel om pragmatische reden wordt gebruikt.

De Open VLD van Patrcie Lemaitre wou ook meer weten over het groenonderhoud langs de voetpaden. En de intentie van de gemeente om die hagen te vervangen door bloemenperken. Bart Clerckx legde uit dat het onderhoud van de hagen, en vooral dan het wieden van het onkruid onder en tussen de haag erg arbeidsintensief is en vrij kostelijk. Daarom wil de gemeente op plekken waar de hagen stuk zijn bloemenperken aanleggen. In 2022 zou dat gebeuren langs de Kartuizerstraat en de Maurice Noëstraat, in het najaar elders naargelang het resterend budget.  Mark Binon (NVA) stelde dat hij als imker zeer tevreden was met meer bloemen, maar dat die vaak jaarlijks opnieuw zullen moeten ingezaaid worden .

Patrice Lemaitre (Open VLD) had ook nog een precieze vraag gesteld hoeveel de gemeente nu uiteindelijk had betaald aan het ontwerp bureau  Stabo, waarmee de samenwerking voor de bouw van het woonzorgcentrum in Blanden was stopgezet.  Eerder had de gemeente een rechtszaak verloren tegen Stabo, en dan maar een akkoord gesloten. Kris De Bruyne rekende voor dat er respectievelijk 160 000 euro was betaald, vervolgens 433 000 euro, waarin 100 780 euro aan interesten en een tweede schijf aan interesten van 89 039 begrepen was. Opgeteld, een klinkende som van 549 000 euro voor Stabo met interesttarieven van meer dan 8 %.  Patrice Lemaitre nam nota en stelde geen verdere vragen.  We nemen aan dat hij als diensthoofd voor budgetbeheer bij de Europese Commissie daar later nog wel wat mee doet.  Wij ook.