De gemeenteraad van dinsdag 25 januari was wegens corona terug een gemeenteraad via Teams. Zoals de vorige keren kon het publiek met een link volgen via een livestream op You Tube. En kan wie dat wil de beelden en het geluid van de hele raadszitting gedurende 2 uur en 50 minuten opnieuw bekijken en beluisteren op de website van de gemeente door te klikken op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=JGewpMdvjS0

Online vergaderen heeft zo zijn typische folklore: mensen beginnen te praten terwijl de micro niet opstaat.  Of je kan merken dat Sarah D’Hertefelt ruggensteun kreeg van een zwarte poes.  Vorige keer gunde Tom Teck ons ook onbedoeld even een inkijk in zijn koelkast. Too much information.

Maar terzake,  behulpzaam als we zijn, maken we hier voor u een geschreven samenvatting. Dat gaat sneller dan de bijna drie uur lange video.  

De gemeenteraad van dinsdag 25 januari 2022.

De plannen met de Waversebaan aan het Zoet Water: geen voorrang van rechts

Na de nieuwe traditie waarmee raadsvoorzitter Adinda Claessen bij het begin van de zitting een gedichtje voorleest, werd de titel van ere-gemeenteraadslid verleend aan Rita De Cock (Groen) die van 2001 tot 2019 raadslid was.  Het eerste stevige agendapunt  waren de plannen voor de heraanleg van de Leuvensebaan van de Witte Bomendreef aan het Zoet Water  tot de glasbollen aan de Ruiterschool in Oud Heverlee .

In vergelijking met vorige plannen (zie het vorige artikel op deze website: “het zoetwater kruispunt wordt een pleintje” )  waren er voor het kruispunt aan het Zoet Water een paar belangrijke wijzigingen. Vorige keer was gemeld dat op voorstel van de politie er aan het kruispunt van het Zoet Water voorrang van rechts zou komen. Maar dat de politie dat nog even opnieuw zou onderzoeken met verkeerstellingen.  Daaruit bleek echter dat voorrang van rechts, op sommige uren van de dag, tot te grote  problemen zou leiden. De politie trok daarom haar voorstel in en het gemeentebestuur volgde. Geen voorrang van rechts.

Een andere bijsturing was dat de bushaltes verhuizen en allebei komen ter hoogte van de Aqua Dulce.  Wie goed kijkt op het definitief plan hieronder ziet ook dat de knik in de Waversebaan die er zou komen ter hoogte van brasserie Saint Jean eveneens verdwenen is. Vorige raadszitting was al gesignaleerd dat De Lijn daar bezwaren over maakte. Daarover echter geen melding in deze raadszitting: die verkeersremmende knik is blijkbaar weg.

Er kwamen nog wat vragen over de veiligheid voor fietsers. Mark Binon (N-VA) had zo zijn twijfels dat fietsers die uit Sint Joris Weert komen meteen na de wegversmalling de rijweg op moeten. Dat de verkeersdeskundigen dat een veilige optie vonden leek hem niet te overtuigen. Zijn vraag of de fietsers niet beter in de wegversmalling al de weg op zouden gaan bleef open. Ook Patrice Lemaitre van Open VLD had zijn twijfels bij die ingreep, intuïtief leek hem dat voorstel van de deskundigen niet zo overtuigend.  Maar daarom wou hij die plannen niet tegen houden. Maggy Steeno wou het verslag van de infovergadering met de omwonenden en de horeca, en heel precies weten welke versie daar was voorgesteld, en welke vragen waren gesteld, en welke antwoorden. Dat verslag bleek niet onmiddellijk voorhanden. Een argument voor Francis Van Biesbroeck om zich namens de N-VA te onthouden. Niemand was tegen. De plannen werden goedgekeurd.

De geplande herinrichting van het Zoet Water kruispunt met de Waversebaan

De inrichting van de Waverse Baan aan de Ruitersschool/glasbollen/OKAY

Vervolgens besprak de gemeenteraad de nieuwe weginrichting van de Waversebaan ter hoogte van de glasbollen aan de ruitersschool, en de toekomstige locatie van de Colruyt-OKAY winkel.  Ook daar worden de bushaltes herschikt. De huidige bushalte ‘dr Vandenborght’ die weinig wordt gebruikt zou verdwijnen, ook deze aan het oud gemeentehuis (de Letterberg). Aan de ruitersschool/OKAY wordt plaats gemaakt voor een nieuwe bushalte.  De Lijn wil haar bushaltes herschikken, met zowat om de 750 meter een bushalte.  De nieuwe plannen in de omgeving van de ruitersschool zien er uit zoals hieronder:

De plannen aan de Ruiterschool langsheen de Waversebaan, een bushalte, vier parkeerplaatsen waarvan twee voor deelwagens, de inrit voor de Colruyt,  en de glasbollen verhuizen naar de verderop gelegen OHL-parking

Francis Van  Biesbroeck (N-VA)  wou weten of de gemeente daarmee al niet vooruit loopt op de vestiging van de Colruyt/OKAY: de omgevingsvergunning is nog niet goedgekeurd en de gemeente past die zone al aan en houdt rekening met de winkel.  Hanna Van Steenkiste gaf mee dat de gemeente hoe dan ook de zone daar wou herinrichten. En De Lijn wou haar bushaltes herschikken. Het zou niet verstandig zijn om daar niet op in te spelen bij de toch al geplande heraanleg van de straat. 

Hanna Van Steenkiste gaf mee dat ze de glasbollen daar liefst ondergronds wilden hebben, maar daarvoor is de beschikbare ruimte te krap. De glasbollen zus dus op termijn verderop verhuizen naar de parking van OHL. Later moet dan maar bekeken worden of die bollen daar ondergronds gaan of niet.

Het mega  woonuitbreidingsgebied in Haasrode .

Vlak in het centrum van Haasrode ligt er tussen de Kerkstraat, de Milsestraat en de Blandenstraat een groot onbebouwd binnengebied . Voor wie het daar niet zo goed kent : een grote lap grond ingesloten achter de Aldi, de Spar, Dassy, Crelan, en die reikt tot aan de andere kant van de straat met kerk en café  den Deugniet. Een bouwpromotor heeft met tientallen eigenaars  al jarenlang een deal, en wil op dat binnengebied 160 (geen tikfout, honderdzestig) woningen bouwen. Daarover is al veel langer gepraat en onderhandeld met de gemeente. De promotor wil daarvoor werken met een PRIAK: een Principieel Akkoord vragen aan de provincie om zo een woonuitbreidingsgebied te mogen aansnijden.  Zoals wordt uitgelegd op een website van Groen (zie https://www.groen.be/het_principieel_akkoord_priak_achterpoortje_holt_betonstop_uit_kfssbe9dvwxdiupjx8-nvqklikken op deze LINK ) is dat een bij promotoren geliefde manier om de betonstop te ontlopen. Men vraagt dan eigenlijk toelating om een woonuitbreidingsgebied te mogen aansnijden voor bebouwing.  Een woonuitbreidingsgebied  zijn reservegebieden die voor verbouwing mogen aangesneden worden als er elders geen bouwgrond meer is . Het is financieel ook erg interessant voor de betrokken eigenaars: hun landbouwgrond of tuingrond of bosgrond wordt plots bouwgrond. Normaal zou er dan een planbatenheffing moeten betaald worden, een belasting op de meerwaarde van de grond door de bestemmingswijziging. Maar via een PRIAK kan je dat ontlopen. Op Vlaams niveau vraagt Groen om die PRIAK regeling af te schaffen: hier in Oud Heverlee gaat Groen daar in mee.

Patrice Lemaitre van Open VLD vroeg alvast de stemming om het punt van de agenda te halen: het is een zwaar en lijvig dossier, de documenten waren pas vrijdag  bezorgd, het was vooraf niet op de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening geweest.  Kon het niet in februari besproken worden , en kon er niet vooraf een commissie over samen komen: 160 woningen is wel een heel zware ingreep.

Groen-schepen Mattias Bouckaert vond dat uitstel niet mogelijk was: er was al veel info over gegeven, in maart al een infovergadering voor omwonenden, het zat ook in het masterplan van september zoals goedgekeurd op de gemeenteraad, de termijn van 90 dagen liep om een advies te geven met de gemeenteraad en die kans wou de meerderheid niet verspelen.  Vooruit schepen Jos Rutten verduidelijkte dat met een PRIAK slechts een akkoord wordt gevraagd of dat gebied mag worden aangesneden, we zijn nog niet bezig over vergunningen.  Patrice Lemaitre drong toch aan op een stemming die hij prompt verloor.

Vervolgens stelde Patrice Lemaitre een reeks vragen. Hoe hoog zou er gebouwd mogen worden in dat binnengebied want er is blijkbaar sprake van appartementsblokken. Is de bouwpromotor akkoord gegaan met de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente want het stuk in het dossier was niet ondertekend. De gemeente legt ook op dat er veel groen en een speelplein moet worden voorzien , en verplicht de promotor om die kosten van 500 000 euro te betalen. Gaat de gemeente dat moeten onderhouden ?  Bovendien vraagt de gemeente van de bouwpromotor om ook nog eens een gemeenschapsruimte te bouwen voor 285 000 euro. En er moeten sociale woningen komen die nadien verkocht worden: we gingen inde gemeente toch enkel met Dijledal werken ? En dat kinderdagverblijf dat er voorzien wordt: hoe zit dat ? En die ruimte voor kunst: is het al niet welletjes met die lokalen voor kunst in de gemeente:  de gemeente zit ook al te kijken naar het verwerven van La Foresta voor de muzieksschool. Dit ook nog ? Hij had de kosten ook bij elkaar geteld en kwam uit dat al die vragen van de gemeente de kost per woongelegenheid met 8000 euro deed oplopen. Terwijl het hier al zo duur is om te bouwen.

Schepen Katrien Timmermans (CD&V) verduidelijkte dat ze voor het kinderdagverblijf had samengezeten met FERM. Die hebben een concept doorgegeven van de wensen voor een kinderdagverblijf. Voor onthaalmoeders worden de eisen aan het gebouw immers steeds strenger om er een gesubsidieerde opvangplaats in onder te brengen. Vandaar dat die specifieke wensen en noden zijn doorgegeven aan de bouwpromotor. Er zou door de promotoren ook een oproep volgen aan handelaars en vrije beroepen om zich in dat woongebied te komen vestigen, zodat het een levendige wijk kan worden.

Hanna Van Steenkiste legde uit dat er aanvankelijk was voorzien in 128 woningen, vooral grondgebonden woongelegenheden. Nu is naar een hogere kwaliteit van aanleg van de wijk gezocht, met gevarieerde woningtypes,  meer groen, en meer gemeenschappelijke openbare ruimte . De promotor moet zo een groenvoorziening en speelplein aanleggen: om wat zeker te zijn van kwaliteit is daar een budget opgeplakt van 500 000 euro.  Die groene ruimte zal nadien worden overgedragen naar de gemeente. Dat geldt ook voor het polyvalent zaaltje in de gemeenschappelijke ruimte. Dit is allemaal nog maar de eerste stap in een lang vervolgtraject.

Anders dan Patrice Lemaitre had ze wat minder medelijden met de financiële lasten op de bouwpromotor. Het klopt volgens haar niet dat zonder die financiële lasten elke woning 8000 euro goedkoper zou worden. De marktprijs van een woongelegenheid is het resultaat van vraag en aanbod voor een bepaald woontype, een promotor wil dat verkopen aan de marktprijs.  De lasten die de gemeente oplegt verhogen die prijs niet, die gaan af van de winstmarge van de promotor. De gemeente had zich overigens in de onderhandelingen laten bijstaan door een expert, net ook omwille van die financiële kwesties. De sociale woningen zullen worden gebouwd door de promotor en nadien verkocht aan een sociale woningbouw maatschappij. Normaal zal het Dijledal zijn die de afgewerkte woningen overneemt. Ook het voorzien in ruimte voor deelwagens is een vraag die door de gemeente werd bedongen.

Omdat de vraag naar de hoogte van de appartementen werd ontweken, kwam Patrice Lemaitre daarop nog terug. Dat was nog te bezien,  luidde vervolgens het antwoord. Twee bouwlagen of vier bouwlagen, meer dan 2 bouwblokken: dat is later te bekijken als de plannen concreet worden.  Burgemeester Bart Clerckx vulde later verder aan: erg duidelijk dat de promotor de financiële lasten van de vragen van de gemeente wel wil dragen. Maar de promotor bedingt in ruil dan wel dat het aantal wooneenheden op dat stuk grond kan stijgen: zo kan die zijn winst veilig stellen. Vandaar ook dat het nu al evolueerde van 128 woningen naar 160 woongelegenheden, al dan niet in appartementsblokken. Met die werkwijze van de promotor is duidelijk dat redenering van Patrice Lemaitre niet klopt. De woongelegenheden worden niet allemaal duurder worden door de eisen van de gemeente.  De promotor wil dat compenseren door méér woningen of appartementen te bouwen.

Wat de kunst betreft  antwoordde Groen-schepen Mattias Bouckaert dat Patrice zich geen zorgen moest maken over nog meer lokalen voor kunst in het dorp: de vraag was gesteld aan de promotor om lokale kunst te integreren in het gebouw of in de gemeenschappelijke ruimten: dat zou bijvoorbeeld kunnen gaan om een kunstwerk van Ad Wouters, of een bord met een  gedicht van een lokaal poëet.  Het ging niet om een nieuw lokaal of atelier voor kunstenaars.

Imker en N-VA-raadslid Mark Binon vroeg wie de groenaanleg zou doen, en of er gezorgd zou worden voor bij-vriendelijke planten. En hoe de afwatering zou geregeld worden want ook nu al, zonder bebouwing is er soms wateroverlast in de omgeving. Wat zijn bijen betreft werd hij gerust gesteld: over die planten zullen allerlei instanties hun advies geven, Oud Heverlee is formeel een bij-vriendelijke gemeente: dat zou in orde komen.

Patrice Lemaitre wees erop dat Groen op Vlaams niveau tegen het instrument van een PRIAK is, maar dat hier wel gaat gebruiken. Vooruit-schepen Jos Rutten wees erop dat er op Vlaams niveau geen akkoord was om het PRIAK af te schaffen, evenmin over een nieuw decreet. Groen schepen Bouckaert merkte op dat hier in Oud Heverlee goed en slim wordt omgegaan met dat PRIAK instrument .

Wat de timing betreft kreeg Patrice Lemaitre op zijn vraag te horen dat er nog veel onbekenden zijn. De promotor hoopt erop om tegen eind 2022 zijn verkavelingsvergunning te kunnen aanvragen, tegen die tijd moet hij ook klaar zien in de afwatering van het nieuwe woongebied.

Tenslotte werd er gestemd. N-VA onthield zich, net als Open VLD die teveel onduidelijkheden en open vragen zag.  Tom Teck onthield zich eveneens: hij wees op de vage antwoorden over de hoogte van de geplande appartementsbouw en het aantal bouwlagen.

Het voorlopige inrichtingsplan van de nieuwe wijk in het centrum van Haasrode

Loos alarm: een containerpark op het Canivet stort ?

Maggy Steeno (N-VA) had dit punt op de agenda gezet omdat ze gemerkt had dat in een document van het schepencollege de suggestie was geopperd om de terreinen van het Canivet stort te gebruiken als mogelijke locatie voor het nieuw intergemeentelijk containerpark.  Het Canivet stort is een groen ogende malse weide vlakbij bij de oprit van de E40 in Haasrode richting Luik. Daar werd destijds echter grond uitgegraven voor de aanleg van de autostrade. De putten werden gevuld met afval, daarbij ook het radioactieve afval van de afbraak van de radiumfabriek in Olen. Over de zware en gevaarlijke verontreiniging is er al meermaals discussie geweest in de gemeente. Volgens deskundigen die dit onderzochten is het gevaarlijk om daarop te bouwen omdat radioactieve gassen in gebouwen en kelders zouden kunnen doordringen en zich opstapelen. Er mag ook beter nooit in de afdekkende grondlaag worden gewoeld wegens die radioactieve verontreiniging.    Maggy Steeno vond het daarom heel ongepast dat die site in een verslag werd genoemd als een alternatief voor de beoogde gronden aan de Kraaiberg in Bierbeek.

Bart Clerckx verduidelijkte dat het niet het schepencollege was dat Canivet als een locatie had voorgesteld: het was geopperd in een brainstorm, het voorstel is niet uitgewerkt, ligt ook niet op tafel.  Jos  Rutten merkte op dat daarom ook de titel van het agendapunt zoals de oppositie dat had ingediend niet klopte, en vroeg of er na de uitleg nog wel moest gestemd worden. Er was overigens geen schepen van Oud Heverlee aanwezig op de vergadering waar Canivet was vernoemd.  Unaniem besloot de gemeenteraad de discussie met de vaststelling dat er op basis van de huidige informatie geen recyclage-park kan komen op de Canivet site

.

Wegmarkering aan de Naamsesteenweg

Mark Binon merkte op dat aan de Naamsesteenweg na de wegenwerken de wegmarkering werd aangebracht. En zodanig dat wie vanuit Leuven komt aanrijden nog mag inhalen vlak voor de top van de helling. Met het stemmen van een resolutie wou de N-VA de gemeente verplichten om daarover overleg te organiseren met het Agentschap Wegen en Verkeer. Burgemeester Bart Clerckx vond het ten gronde een correcte opmerking, en had dit inmiddels al doorgegeven aan het betrokken Agentschap.  De N-VA drong toch aan op een stemming over haar vraag om hierover een overleg te organiseren met het Agentschap.  Bart Clerckx maakte duidelijk dat zo een stemming over een resolutie geen zin had: de gemeente zou niet opnieuw een overleg gaan organiseren zoals in de resolutie werd gevraagd. Maggy Steeno legde uit dat ze toch een stemming wou om een spoor te hebben in het officieel verslag van de gemeenteraad. Ze kloeg dat er anders alleen maar stond dat er verwezen werd naar het liveverslag voor de afloop van hun agendapunt.

Een defect bord, nestkastjes voor een torenvalk in Blanden.

Mark Binon  signaleerde een elecronisch bord aan de school in Blanden dat een tijd niet goed werkte, wat onveilig was. De N-VA vroeg de stemming om opdracht te geven aan de gemeente om de borden te controleren en snel te repareren en liefst sneller dan nu.  Het betrokken bord werkte weliswaar al opnieuw, maar ze vroegen toch de stemming. Schepen Mattias Bouckaert vroeg om  dit soort defecten vooraan meteen aan de dienst infrastructuur te melden of via de app. Er werd gestemd.

Francis Van Biesbroeck maakte zich zorgen over twee torenvalken die vorig jaar broedden aan de kerk van Blanden. Als Viva Blanne daar in volle broedseizoen een festiviteit zou organiseren zou dat die beestjes afschrikken. Of er geen nestkastjes konden geplaatst worden aan de toren  met de nestkast- opening in de richting van De Kouter, dan zouden die torenvalken wellicht minder last hebben van de muziek van Viva Blanne.  En of daarover een besluit kon worden genomen. Mattias Bouckaert dankte de N-VA voor haar zorgen over de diversiteit in de gemeente, beloofde te informeren bij Natuurpunt over een geschikte oplossing. Beide heren zouden elkaar op de hoogte houden.

Bram Holemans (N-VA) vroeg bezorgd om de putten in de Weertse dreef te vullen. Dat zou eerstdaags gebeuren. En om de dreef zo min mogelijk te sluiten bij drukjachten .  En ook om de met graffiti besmeurde infoborden in het bos een onderhoudsbeurt te geven.

Diana Bulens (N-VA)  wou meer weten over de plannen om nieuwe wateroverlast in Sint Joris Weert te voorkomen. Jos Rutten en nadien ook Bart Clerckx gaven uitleg over een actieplan met 17 punten, overleg met de provincie, met Waals Brabant. Meest efficiënt zou een aanpak zijn stroomopwaarts van de Nethen, waar weinig buffermogelijkheden zijn. Bij het Waals gewest wordt aangedrongen om werk te maken van een wachtbekken in Grez-Doiceau, en een aanpak door Waals Brabant van de lage oever van de Nethen op hun grondgebied. Met het Vlaamse agentschap Natuur en Bos wordt ook bekeken of er geen buffering kan komen stroomopwaarts van de molen aan de paddenpoel.  Wat de Dijle betreft, leek duidelijk dat de nieuwe dam aan de Kauwereelstraat heeft gewerkt. Om de bewoners aan de Neerijsebaan te beschermen dient daar nog een stuk dijk bij te komen.

Later zou nog een info moment volgen voor de bewoners van de Kauwereelstraat en de Neerveldstraat.

Het franciscanen klooster La Foresta in Vaalbeek

Patrice Lemaitre gaf uitleg bij zijn vraag die hij eerder ook  al had gepost op facebook en op de website van Open VLD.  Hij was heel verbaasd geweest om te ontdekken dat in een aanbesteding voor een  expertise opdracht voor een architect de mogelijke plannen te lezen stonden van de gemeente met dat klooster.  Waarom was dat allemaal zo weinig transparant,  hoe zit dat met de intentie om de kerk en de noordelijke vleugel van dat klooster te bouwen. We hebben toch al genoeg leegstaande kerken, we hebben de Roosenberg, de site van de bibliotheek en muziekschool in Haasrode: wat bezielt de gemeente met dat klooster, of met plannen om daar nog een verdieping bovenop te zetten ?

Katrien Timmermans (CVD&V) merkte op dat de Open VLD zijn vragen al in de krant had gezet, en de burgemeester daarop al had geantwoord. De gemeente is gecontacteerd door de projectontwikkelaar en wil de mogelijkheden voor de gemeente deskundig onderzoeken. Die haalbaarheidsstudie moet uitmaken of  het kloostergeschikt als centrum voor muziek, kunst en cultuur. Er was de suggestie om de grote refter  op te toppen, maar er is nu al een voorlopig antwoord dat de huidige ruimte ruim voldoende zou zijn.  De andere kerken in de dorpen zijn minder groot, soms beschermd, geen eigendom van de gemeente, er zijn geen plannen om die kerken te ontwijden,  en ze zijn niet  zomaar om te vormen voor andere bestemmingen. De Roosenberg

wordt slechts sporadisch voor de muziekacademie gebruikt, het klooster in Vaalbeek kan een mooi alternatief zijn.  Maar of dat kan: daar moeten we de studie voor afwachten.

Burgemeester Bart Clerckx vulde aan dat de paters in de vorige legislatuur al verkocht hebben aan particulieren. Het klooster had altijd al een kunstfunctie, onze muziekacademie zit in verspreide locaties over de hele gemeente. Dat is positief voor het lager muziekonderwijs, maar niet voor het secundair muziekonderwijs.  Voor een school met 900 leerlingen is het de moeite om een eigen locatie te zoeken. De huidige eigenaar wil het klooster weer te koop stellen, de KU Leuven biedt er onderdak aan en 150tal studenten, een gemeenschapsfunctie zal er in de toekomst ook moeten blijven. Daarom komt de ontwikkelaar met de gemeente praten. Met een architect willen we bekijken wat er technisch mogelijk is.  Veel geheimzinnigheid was er niet, de mogelijkheid om ook La Foresta te bekijken als mogelijke alternatieve locatie voor de muziekschoo werd  ook in december op de gemeenteraad ter sprake gebracht.   Een leegstand van zo een groot gebouw met zes verdiepingen is ook voor de gemeente niet gewenst.

En voegde de burgemeester er aan toe: we hebben het over het verwerven van een deel van het klooster, ik heb niet gesproken over kopen. In de discussie opperde Tom Teck nog dat ook de Vlaamse overheid dat zou kunnen kopen: in vorige legislatuur zijn daar nog contacten voor gelegd. Het is hoe dan ook een mooie locatie voor een nieuwe school.

De Colruyt/OKAY supermarkt in Oud Heverlee

Ook hier had Patrice  Lemaitre een hele serie vragen klaar voor het schepencollege.

 Hanna Van Steenkiste bevestigde dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend, nadat eerst al een heel voortraject werd gelopen met de Colruyt. De eerste plannen werden bekeken met de kwaliteitskamer en met de gemeentelijjke commissie ruimtelijke ordening. Aandachtspunten van de gemeente zijn het behoud van het bestaand groen, de ontsluiting naar de Waversebaan, het overleg met de buren, de bio diversiteit, een groene gevel, plaats voor fietsen, oplaadstations voor fietsen, de parking niet afsluiten, het beperken van de hoogte van het gebouw  , de afstandsregel met de aanpalende percelen die minstens even breed moet zijn als de hoogte van het gebouw, een gesloten harde omheining met een achterbuur, laden en lossen van vrachtwagens zal binnen in het gebouw moeten gebeuren om lawaaihinder te voorkomen, de parking in omvang beperkt, installaties en motoren maximaal in het gebouw geïntegreerd zodat er geen lawaai is,  een tijdsframe voor langskomende vrachtwagens zodat burenhinder wordt vermeden.

Door de gemeente werden nog aanvullende gegevens opgevraagd, die moeten nog door Colruyt worden bezorgd. Het openbaar onderzoek zal dan wellicht in maart lopen, Colruyt organiseert nog een infovergadering voor de inwoners.

Als dessert

Waren er nog vragen van Patrice Lemaitre over de oplopende energiefactuur: of de gemeente al een berekening had gemaakt van de impact. En of er bij het OCMW al meer steunaanvragen waren wegens die energiekosten. Bart Clerckx wist dat de energiekosten in de begroting voor gas en elektriciteit op het dubbele waren geraamd als in 2021. De precieze bedragen zouden in het verslag worden meegegeven. Mattias Bouckaert schetste de aanpak van het OCMW rond energiekosten van armere inwoners: verwarmingstoelagen, soms vragen voor prefinanciering van de energiekosten, mensen toeleiden naar energie snoeiers, of het plaatsen van budgetmeters die het verbruik beperken Het aantal huishoudens met een budgetmeter in Oud Heverlee was al gestegen van 9 naar 15.

Tot slot vroeg Maggy Steeno (N-VA) nog om aan het Zoet Water het verkeersbord voor overstekende ganzen terug te plaatsen. De gemeentesecretaris nam daar nota van, en signaleerde dat dergelijke vragen ook via de app van de gemeente kunnen worden gesignaleerd.

Adinda Claessen sloot daarop de raadszitting af.