Beginnen met een gedichtje

Wie dat wil volgen, kan terecht op de website van de gemeente Oud Heverlee: het was een digitale vergadering, alles werd opgenomen en het filmpje van de hele raadszitting staat online. Dat vindt u hier Maar graag helpen we het gemeentebestuur met een betere communicatie. Daarom vindt u onze samenvatting hierbij. Geen dank.

Zowaar, de gemeenteraad van 21 december 2021 begon met een gedichtje. Voorgelezen door Adinda Claessen,  uit het dichtbundel van onze twee Oud Heverleese dichters: Geert Van Istendael en Wim van den Abeele. Hun boek, Dorpsbibliotheek,  vindt u hier, een gesprek met beide schrijvers hier

Subsidies voor Panal en Seniorama

Het politieke werk begon alvast met de OCMW raad en daarbij een gewijzigd meerjarenplan. En de goedkeuring van een lijstje van subsidies. De transparantie van het gemeentebestuur gaat niet zover dat alle documenten en voorstellen waarover gestemd wordt online worden gezet, dat krijgen enkel de raadsleden. Het publiek moet het stellen met het filmpje van de zitting. In dat lijstje van subsidies kwam kennelijk een subsidie voor aan Panal (palliatieve hulp)  en aan Seniorama (lezingen, cursussen, …)  . Maggy Steeno vond het namens de NVA te onduidelijk wat beide verenigingen precies voor gezinnen en het eigen volk van Oud Heverlee doen: voor Panal had ze wel gemerkt dat 14 gezinnen uit Oud Heverlee werden begeleid en ondersteund bij palliatieve zorgen, maar voor Seniorama was haar dat niet duidelijk.  Die 1500 euro subsidie per jaar voor Seniorama, evenveel als voor Panal, daar had ze vragen bij, maar was er ook niet tegen. De gemeenteraad keurde de subsidies unaniem goed.

Verliest Haasrode 1 miljoen euro investeringen ten voordele van het Zoet Water?

Vervolgens begon men aan de agenda van de gemeenteraad. Over een aanpassing van het meerjarenplan. Bij gebrek aan downloadbaar document moeten we het stellen met de mondelinge tussenkomsten hierover. Maggy Steeno vond dat er wat Haasrode betreft er te weinig respect was voor de archeologische site, en mopperde ook over  de verschuiving van middelen voor recreatie naar een skate piste. De investering in de Weertse dreef vond ze OK, maar de NVA zou zich toch onthouden.

Ook Patrice Lemaitre voor Open VLD zag een vermindering van de geplande middelen voor Haasrode, van 2,4 miljoen naar 1,4 miljoen euro. En wou weten wat er precies zou gebeuren met dat weggehaalde geld voor Haasrode. Kennelijk gaat dat naar de Zoet Water site: skate piste, aanpak van vijvers en stuwen, open ruimte voor de kantine, en heraanleg van de parking aan het Zoet Water. En van die parking wou hij weten hoeveel parkeerplaatsen er zouden blijven na de heraanleg. En hoeveel van al dat lieve geld zou er naar erelonen gaan ? En of de parochiezaal in Haasrode zou worden afgebroken ? Want dat leek erop met zinnetjes over het versterken van de pleinfuncties rond de kerk van Haasrode en het verbinden van de Kerkstraat met de Verheydenstraat.

Bart Clerckx antwoordde dat het masterplan voor Haasrode de basis bleef. Dat de middelen voor de heraanleg van de Zoet Water site inderdaad werden opgetrokken. Dat er na de heraanleg van de parking aan het Zoet Water 90 parkeerplaatsen zouden zijn  (Patrice Lemaitre was er nu zelf gaan tellen en had er 180 geteld, een halvering dus). Haasrode was geen verliezer, stelde de burgemeester. Integendeel: er komen in Haasrode wellicht nieuwe mogelijkheden. Er wordt bekeken of de muziekschool naar La Foresta kan verhuizen. En misschien kan voor de bibliotheek een andere oplossing worden gezocht samenhangend met de nieuwe vestiging in de Rozenberg. De dorpskern van de Haasrode willen ze nu al aanpakken. Maar mogelijks openen zich daar in de toekomst nieuwe mogelijkheden op de site van de muziekschool en de bibliotheek. Dat zou op termijn kunnen vrijkomen.  Wat de parochiezaal betreft was Bart Clerckx heel duidelijk: daar heeft de gemeente niets aan te zeggen, de gemeente is geen eigenaar, er is dan ook geen sprake van een afbraak door de gemeente.

Tom Teck stelde zich vragen voor de bibliotheek bezoekers in Haasrode als er een centrale bibliotheek zou komen in de Rozenberg. En Fien Gilias (Open VLD) merkte op dat je er met de bus niet geraakt, en dat boeken meenemen op de fiets niet ideaal is.  Kris Debruyne stelde dat het voor die vragen allemaal nog wat vroeg was: de focus lag nu op de aanwerving van een nieuwe bibliothecaris, hoe het bibliotheekbeleid zou worden uitgewerkt valt nog te bezien , dat was nog niet uitgewerkt. Een bibliotheek-bus, een samenwerking met de school: allemaal nog te bekijken. Later.

Nog over Haasrode waren er vanuit de oppositie bezorgdheden over de vraag van de gemeente aan de projectontwikkelaar van het grote woningsuitbreidingsgebied om in een gemeenschapsfunctie te voorzien: een zaaltje. Burgemeester Clerckx verduidelijkte dat dit inderdaad was gevraagd: de huidige zalen in Haasrode met een afgeleefde parochiezaal en een kleine zaal in het ontmoetingscentrum zijn te klein. En als zo een projectontwikkelaar zijn gang kan gaan,  het grootkapitaal dat hier komt investeren, mag daar ook wat tegenover staan voor de dorpsgemeenschap vond hij. Daar was de Open VLD het niet mee eens: weer een bijkomende kost voor de projectontwikkelaar,  vond Patrice Lemaitre. Hanna Van Steenkiste verduidelijkte dat er nu ook weer geen grote fuifzaal was gevraagd: het ging om een zaaltje van 150 vierkante meter, met berging en keuken. Slechts iets complementair aan de bestaande zalen.

 De Zoet Water vissers

Mark Binon vond het sneu dat de Zoet Water vissers die een vijver huren van het Agentschap Natuur en Bos aankijken tegen een jaarlijkse verhoging van hun huurgeld met 100 euro. En geen zekerheid hebben of ANB na 2024 hun huurovereenkomst nog gaat verlengen. Jos Rutten legde uit dat er met ANB een overleg was geweest over het ontslibben van de vijvers: er was uitzicht op een overeenkomst om ook de vijvers stroomopwaarts te ontslibben in 2023, want nu was enkel de laagste vijver ontslibt. En vermits water en slib stroomafwaarts stromen, was dat geen duurzame ingreep.

Voetbalclub De Stormvogels Haasrode: 2 miljoen euro

Patrice Lemaitre merkte op dat de toelage aan voetbalclub Stormvogels Haasrode (spelen in 2de provinciale, ook een reeks jeugdploegen) met 100 000 euro wordt verhoogd. Daar gaat dus nu 2 miljoen euro uit de gemeentekas naar toe.

Stemming

Bij de stemming over het meerjarenplan stemde meerderheid voor, Open VLD, NVA en Tom Tecks’ eenmansfractie onthield zich.

Vervolgens passeerden wat andere punten de revue.  Een overname van taken van PBE door Sipal, een stratentracé in de Blandenstraat  78 (de NVA van Maggy Steeno onthield zich omdat ze de fietssuggestiestroken onveilig vonden, Open VLD stemde om die reden tegen). Een overeenkomst voor het gebruik van lokalen in Don Bosco. Maggy Steeno wou daarin per sé een verbod op het gebruik van gasflessen laten opnemen, terwijl dit volgens Mattias Bouckaert al voorzien was in het advies van de brandweer en de verplichting om die richtlijnen te volgen.  De overeenkomst met de 4 gemeenten voor het vaccinatiecentrum De Rozenberg werd verlengd tot eind april 2022. Het centrum is gesloten tussen kerstmis en nieuwjaar, eind januari willen ze alle boosterprikken afgewerkt hebben, de zaterdagen in januari worden voorbehouden voor inentingen van de jeugd. Voor de aankoop van electrische fietsen voor het gemeentepersoneel worden allerlei fietshandels aangeschreven. Maggy Steeno liet zich verzekeren dat alle handelaars in het dorp daar ook bij waren, wat het geval was.

De kerk van Blanden overnemen in erfpacht ?

Vervolgens vroeg Maggy Steeno (NVA) dat de gemeente zich zou aansluiten bij een provinciale erfgoedstichting, en zou regelen dat deze stichting de kerk van Blanden zou overnemen. Kris Debruyne wees op de kosten van dat voorstel, dat dit ook inhield dat de gemeente 30 % van de verkoopprijs zou moeten betalen als de kerk verkocht werd aan de erfgoedstichting, dat er nog geen overleg was geweest met de kerkfabriek, en het ook niet duidelijk was welke bestemming de kerk dan zou moeten krijgen.  Maggy Steeno drong toch aan op een stemming, haar voorstel werd door alle partijen afgewezen, Open VLD en Tom Teck onthielden zich.

Verlichting aan de Vinkenbosstraat

Raadslid Frieda Vandevoorde (NVA) las een vraag van een blaadje af, met een vraag om voor verlichting te zorgen voor een deel van de Vinkenbosstraat tot de Duivenstraat.  Die weg, en ook een donker stuk verderop door het bos moet vaak gebruikt worden , maar dat stuk ligt op Leuvens grondgebied.  Bart Clerckx had de vraag overgemaakt aan Leuven, omdat dit deel bij Leuven behoorde. Leuven liet weten dat het deel eigendom is van het agentschap natuur en bos, en dat deze niet willen weten van verlichting omwille van de schade van leidingen aan bomen en wortels, en de negatieve gevolgen voor dieren. Vervolgens werden er plannen bijgehaald over de vraag waar de gemeentegrens zich precies situeerde in het deel van de Vinkenbosstraat tot het kruispunt met de Duivenstraat. Bleek dat de lamp van de laatste verlichtingspaal op Oud Heverlees grondgebied stuk was, en de rest van het deel van die straat op Leuvens grondgebied lag. De lamp zou worden vervangen, maar de rest van het donker stuk was Leuvens grondgebied.

De gemeenteraad kabbelde verder met vragen over een lokale omleiding in de Blandenstraat aan het kasteel van Harcourt, bijkomende wegverlichting aldaar of reflectoren in een wegversmalling,

Het containerpark

Op vraag van Maggy Steeno (NVA) bevestigde de burgemeester dat Ecowerf op een terrein in Bierbeek een intergemeentelijk containerpark wil aanleggen. Maar hiervoor lopen nog besprekingen met de NMBS en Godts, mogelijks lukt dat tegen 2025. Als …dan zou dit het containerpark van Oud Heverlee kunnen vervangen. Dat vond Maggy Steeno goed nieuws voor de Bierbeekstraat.

Een geweigerde verkaveling

Maggy Steeno (NVA) nam het op voor de aanvrager van een grote verkaveling aan de hoek Elzenbroekstraat en Blandenstraat. Dat ging om een aanvraag van een verkaveling waarbij het bouwterrein opgeknipt werd in 9 bouwloten waar de gecoro ook eerder een negatief advies over had uitgebracht.   Die aanvraag was geweigerd door het schepencollege. De ongewone visie van het schepencollege volgens Maggy Steeno dat parkeerplaatsen “ondergronds moesten verbonden worden” , en zo de verkavelaar opzadelde met hoge kosten vond ze niet verantwoord, en een zinloze kost. Het zou ook tot duurdere woningen leiden.  Bovendien had de gemeente anders dan de provincie niet gemerkt dat er een buurtweg 71 lag. En wat de gemeente met die buurtweg zou doen, of die wel zou worden onderhouden. Hanna Van Steenkiste dankte Maggy Steeno voor haar aandacht voor buurtwegen, verzekerde dat buurtweg 71 mee opgenomen was in het onderhoudsplan, maar dat de aanvrager die buurtweg niet had opgenomen in zijn aanvraag. Daar was Maggy dan weer niet mee tevreden, want volgens haar was het de provincie, en niet de gemeente die had opgemerkt dat daar een voetweg lag.

Geluiddschermen aan de E40

Mark Binon stelde de vraag wat er zou gebeuren met de geluidschermen aan de Noordkant van de E40: volgens persberichten zouden die afgebroken worden en niet vervangen. De geluidschermen aan de Zuidkant die het dorp van Oud Heverlee afschermen worden wel vervangen, daarvoor moet de gemeente meebetalen. Langs de Noordkant wonen zes gezinnen. En wanneer was die geluidsoverlast gemeten, wou Mark Binon (NVA) weten. Want deze corona tijden zijn niet erg representatief voor de gebruikelijke geluidshinder.

Burgemeester Clerckx antwoordde dat het ging om een meting in oktober 2016, en dat het ook voor het  gemeentebestuur een verassing was dat het Agentschap Wegen en Verkeer meedeelde dat de schermen aan de noordkant wel zouden afgebroken, maar niet vervangen.  Hierover is inmiddels overlegd met Leuven, Leuven wil ook wel tussenkomen in de kosten. In afwachting van een definitief akkoord zouden de schermen aan de Noordkant niet verdwijnen maar ook vervangen worden.

De bomenwijk

Patrice Lemaitre van Open VLD stelde een vraag over het overleg met de bewoners van de bomenwijk rond de sociale huurwoningen. Jos Rutten antwoorde dat er info werd gegeven aan de omwonenden op een vergadering in 30 oktober 2020.  Het aantal woningen per perceel verandert niet, wel de woningtypologie. Het gaat om 11 woningen met 1 slaapkamer, niet te verwarren met eenpersoonswoningen. Dijledal, de sociale huisvestingsmaatschappij die eigenaar is, wil die woningen  hervormen  tot een voorstel van 8 woningen met 1 slaapkamer, twee woningen met 3 slaapkamers en 1 woning met 2 slaapkamers. Er is nog geen aanvraag voor een omgevingsvergunning, de oude huurders zouden mogen terugkeren als dat overeenstemt met de vernieuwde samenstelling van de woningen. Er was heel recent overleg geweest tussen Dijledal en het gemeentebestuur op 30/11/2021, Dijledal wil de plannen aanpassen voor de vierde keer. Het gemeentebestuur wil communiceren met de omwonenden op basis van de aangepaste plannen van Dijledal die ze in januari 2022 verwachten. En die laatste plannen zullen rekening houden met de wensen van de directe  omwonenden, voegde Jos Rutten er aan toe.

En over de voortuintjes in die wijk werd verduidelijkt dat het gaat om 52 voortuintjes die nog steeds eigendom zijn van Dijledal.  Het schepencollege is voorstander zijn van een overdracht door Dijledal aan de bewoners , waarbij de bewoners enkel de opmetingskosten en de notariskosten zouden moeten betalen.  Daarover is echter nog geen 100 % akkoord met Dijledal. De discussie hierover loopt al jaren ,  pas in 2015 is een afspraak gemaakt tussen Dijledal en de gemeente waarbij het groen en de wegenis zou overgedragen worden aan de gemeente, en de voortuinen rechtstreeks naar de eigenaars. Het dossier werd eind 2019 technisch voorbereid  door  een notaris maar is door covid blijven haperen. Als een bewoner niet wil kopen blijft dat eigendom van Dijledal. Aan Maggy Steeno verduidelijkte Jos Rutten dat het toenmalige schepencollege in 2015 (toen Maggy Steeno schepen was) die splitsing heeft gewild: wegenis en groen overdragen naar de gemeente, voortuintjes naar de eiegnaars van de woningen. Waarop Maggy Steeno antwoordde dat het in 2015 om overleg ging, niet om een beslissing.

Afsluiting Naamsesteenweg: kon dat niet anders ?

Tom Teck wou weten of de Naamsesteenweg die drie maand was afgesloten niet op een andere manier had kunnen aangepakt worden : kon men niet met stoplichten en beurtelings verkeer werken. Neen, vond burgemeester Clerckx, die de afsluiting de meest veilige en meest efficiënte wijze vond voor zo een grote werf. Zo was het mogelijk dit in een recordtempo af te werken. Verkeer doorlaten zou heel onveilig en vertragend zijn geweest. Overigens vond hij de manier waarop sommige automobilisten daar toch probeerden door te rijden ronduit hallucinant

Sint Annaveld

Tom Teck had allerlei technische vragen over de paarden rijschool langs de Waversebaan en de Sint Annastraat. In het ruimtelijk uitvoeringsplan zijn bepalingen opgenomen over het aanleggen van een groenbuffer, over parkeermogelijkheden in sommige zones, maar deze voorwaarden worden niet nagekomen. Ook de installatie van een grote zeecontainer had hij vragen, net als over de toelaatbaarheid van het verhuren van kantoorruimtes op de site. .Hanna Van Steenkiste verduidelijkte dat het RUP alleen het kader regelt voor nieuwe aanvragen, en geen instrument is voor handhaving. Een en andefr zal in een brief van de dienst ruimtelijke ordening aan de rijschool worden verduidelijkt.

Hoe sterker  de oppositie, hoe scherper de meerderheid

Tot slot dankte burgemeester Clerckx zijn collega’s van de meerderheid en van de oppositie voor de fijne samenwerking. Ook de oppositie: hoe sterker de oppositie, hoe scherper de meerderheid vond hij. Hij be-eindigde zijn slotwoord met een blik op de vaccinatiecijfers; 95 % kreeg inmiddels de tweede prik,  43,7 % kreeg al de boosterprik