Het nieuws bleef weer wat ‘achter d’oechelen’ hangen, maar binnenkort wordt het kruispunt aan het Zoet Wate heel ingrijpend aangepakt. U weet wel, we hebben het over het kruispunt aan de Saint Jean en café De Molen, waar de Ophemstraat, de Noëstraat en de Waversebaan elkaar kruisen. U vindt de uitleg wat verstopt op de website van de gemeente in een filmpje als u hierop klikt . Dat is het verslag van de gemeenteraadscommissie ruimte van 18 november 2021. Dat was een digitale vergadering en de hele  bijeenkomst werd opgenomen en online gezet via de website van de gemeente. Wie wil kan de hele vergadering, anderhalf uur lang, naar hartenlust opnieuw bekijken. Maar gedienstig als we zijn, en bereidwillig om de gemeente inzake communicatie te depanneren, krijgt u hier van ons een samenvatting.

Het kruispunt Waversebaan met de Ophemstraat en links de Noëstraat

De afdaling naar het kruispunt vanuit Sint Joris Weert. Rechts vooraan in beeld komt een wegversmalling, een poorteffect op het rechtse rijvak Daarachter stopt het fietspad en moeten fietsers de rijweg op. Ter hoogte van De Molen wordt de weg verlegd en schuift een half rijvak op naar de vijver toe.

De huidige situatie

Wie als fietser vanuit Sint Joris Weert via dat kruispunt naar Leuven rijdt weet al wel dat enige ervaring als stuntpiloot wenselijk is. Komende vanuit Sint Joris Weert moet je aan het kruispunt na de bushalte hotsebotsend de trottoir af, zorgen dat je niet geramd wordt door auto’s uit de Noëstraat, aan de Saint Jean de trottoir weer op, en heel vaak vervolgens weer het fietspad af omdat slecht geparkeerde auto’s aan de te korte parkingplaatsen aan de Saint Jean het fietspad belemmeren. Voetgangers moeten daar ook op het fietspad wat de rodeo soms nog wat spannender maakt.

Wie vanuit Leuven komt aangefietst op de bergaf komt ter hoogte van Schroeders voorbij een hoekgevel die akelig dicht bij het fietspad staat. Het is de gevel waartegen eerder een fietser zich dodelijk te pletter reed. Voorbij het bushok moet je in de remmen om de Ophemstraat te dwarsen. Aan die helling staan auto’s  vaak met  hun neus op het fietspad om wat te kunnen zien, of proberen met gas geven en ontkoppelen traag vooruit te kruipen of  stil te staan op de helling. Vervolgens rijd je rakelings langs het terras van De Molen, en dan maar hopen dat er niemand de trap afkomt van de Aqua Dulce want die zie je niet goed komen achter dat muurtje. De onderste trap daar grenst net aan het fietspad. Enfin, het leven zoals het is voor fietsers van en naar Sint Joris Weert.

Daar komt nu forse verandering in, ook voor Koning Auto. De Waversebaan wordt opnieuw aangelegd, vanaf de Witte Bomendreef tot de glasbollen van de Ruiterschool en de toekomstige OKAY. Het plan voor het kruispunt aan het Zoet Water gaat als volgt.

Voor de fietsers:

Zowat ter hoogte van de Saint Jean krijgt de Maurits Noëstraat een knik naar links zodat die niet meer rechtover de Ophemstraat uitkomt op de Waversebaan, maar enkele meters hogerop, richting Sint Joris Weert. De Waversebaan krijgt ter hoogte van café De Molen ook een forse knik naar de vijvers toe, zowat over de halve breedte van de huidige rijweg. De goot en stoeprand komt dan zowat op de huidige middellijn te liggen, de weg verschuift een halve breedte van de huidige rijweg naar de vijvers toe.

Het fietspad zal in de richting Leuven stoppen na de wegversmalling ter hoogte van de Aqua Dulce. Met die versmalling voor auto’s als rugdekking moeten de fietsers daar vervolgens de rijweg op, het wordt een zone 30. Aan de Noëstraat zal je voorrang van rechts moeten geven, auto’s en fietsers.  Fietsers kunnen vlak na de Saint Jean mini-parking terug het fietspad op.

Volgt u nog ?

Voortaan voorrang van rechts aan dit kruispunt. Aan café De Molen verschuift de rijweg een halve breedte naar links, en ook aan de Saint Jean zou een flauwe verschuiving naar rechts komen

Wie fietsend van Leuven komt zal daar in de buurt van Schroeders langs een gelijkaardige wegversmalling op de rechterkant van de rijweg fietsen. Daar stopt het fietspad eveneens: fietsers moeten dan met rugdekking van die versmalling mee de rijweg op. Aan de kruising met de Ophemstraat moeten auto’s en fietsers op de Leuvensebaan voorrang geven aan wie uit de Ophemstraat komt. Langs café De Molen en de Aqua Dulce blijven de fietsers op de rijweg en komen aan het voorlaatste huis terug op een fietspad.

Tijdens de gemeenteraadscommissie werden deze plannen toegelicht aan vertegenwoordigers van alle fracties.  Rond het veralgemenen van de voorrang van rechts op het kruispunt , initieel een vraag van de politie, zou de politie nog wat meer gegevens verzamelen.  In het overleg maakte De Lijn voorbehoud voor de lichte asverlegging op de Waversebaan ter hoogte van de Saint Jean. Ze vrezen wat moeilijkheden als gelede bussen op die hoogte moeten kruisen met zwaar verkeer dat uit de richting Leuven komt. Dat wordt nog bekeken.

Er wordt wat schoonmaak gehouden in de talrijke verkeersborden en wegwijzers die nu op dit kruispunt staan: dat kan best wat minder, ook al om de zichtbaarheid te verbeteren.  De Maurits Noestraat nog verder opschuiven richting vijvers en Sint Joris Weert zoals gevraagd in de commissie leek wel wenselijk, maar wordt technisch te moeilijk en te duur  in uitvoering omdat dan ook de oever van de eerste vijver moet aangepakt worden. Het wegdek zou in de zone in gele beton worden uitgevoerd, om het pleineffect wat te versterken. Waar het plan werd voorgelegd, eeninfovergadering met omwonenden en de horeca, de verkeersraad, de projectstuurgroep met allerlei overheidsinstanties, en ook in de gemeenteraadscommissie bleken er geen grote bezwaren. De werken zouden begin 2022 van start gaan.

                                                                                        

Wat te veel wegwijzers aan het huidig kruispunt