clabots op flyer met tekst copy

Begin oktober  verdeelden we in de bijna 800 brievenbussen van Sint Joris Weert een flyer over de plannen om de Clabotshoeve af te breken voor een nog grotere parking van de Delhaize. Niet minder dan 252 bewoners deden de moeite  om (via de website www.sintjorisweert.com  of op papier) de petitie in te vullen en ons terug te bezorgen. Dank daarvoor. Zoveel mensen steunen onze vraag om in dialoog te gaan over hoe ons dorp eruit moet zien, en wel met alle betrokkenen rond de tafel.

Met zijn 252 – vanuit bijna 1 op de 3 huizen – vragen we:

  • aan het gemeentebestuur om de afbraak van de Clabotshoeve tegen te houden zolang er geen constructief en open overleg met alle betrokkenen heeft plaatsgevonden
  • aan de Proxy om de hoeve Clabots niet af te breken en zeker niet ‘in de rapte’ een buitenmaatse parking aan te leggen die de dorpskern onherroepelijk aan koning auto opoffert
  • aan de gemeente en de Proxy om samen om met alle betrokken partijen te overleggen over een andere inrichting van de Clabotssite, over dorpskernvernieuwing en een verkeersveilige Beekstraat. Dit overleg kan de basis vormen voor een deskundig, toekomstgericht totaalplan.

Een vraag in dovemansoren ?

Je kunt er niet omheen dat het gemeentebestuur overhaast handelde door de hoeve meteen aan Delhaize te verkopen zonder eerst de inspraak van de omwonenden een serieuze kans te geven, ook al hadden ze dat in hun verkiezingsprogramma’s beloofd. Met deze actie geven we het gemeentebestuur dus een ‘herkansing’. De taak van het bestuur is immers met de belangen van alle burgers rekening te houden, niet alleen met die van handelaren, maar ook die van ouders en kinderen, omwonenden, senioren…

Al na een week zaten we aan 200 steunbetuigingen, en lieten we dat aan het schepencollege weten. We vroegen het college om opnieuw overleg aan te gaan met de Delhaize. Of om minstens met een tijdelijk sloopverbod de Raad voor Vergunningsbetwistingen de tijd te laten om zich over de vergunning uit te spreken. Burgemeester Adri Daniëls liet ons weten dat ze geen elementen zagen voor een nieuw overleg met de Delhaize, na de eerdere pogingen.  Dat ze de suggestie voor een sloopverbod  hadden bekeken , maar niet wensten tussen te komen in een “lopend gerechtelijk geschil”.

Die keuze om “neutraal” te blijven in dit geschil is vreemd taalgebruik voor een gemeentebestuur dat met zijn vergunning allerminst neutraal bleef. Het vorige gemeentebestuur van CD&V-NVA-Groen gaf immers zelf  de omstreden toelating om de hoeve af te breken voor nog meer parking. Bij de behandeling van de bezwaren door de provincie gaf het huidige gemeentebestuur met CD&V-Groen-SPA enkel mee dat ze er de voorkeur aan gaven dat de bareel van de nieuwe parking het eerste jaar open zou blijven staan. Ook gaf het huidige gemeentebestuur via het OCMW een mandaat aan de Delhaize om met de huurder van de Clabotshoeve een schikking te onderhandelen om de huur snel te beëindigen. Waarop de Delhaize prompt een forse huurverhoging aankondigde indien de huurder niet voor 1 november zou ontruimen. Dat werd weliswaar later door de gemeente herroepen, maar toen had de dreiging al zijn effect gehad: per 1 november wordt de hoeve ontruimd. De Delhaize kan dan snel afbreken, vooraleer hun vergunning door de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigd kan worden.

Bij een vernietiging van de vergunning lopen ze het risico dat ze alles moeten herstellen in de oorspronkelijke staat. Maar dat zal dan niet meer kunnen, eens de hoeve tegen de vlakte ligt, is dat definitief. En België ligt bezaaid met bouwwerken zonder vergunning die jarenlang niet hersteld worden. Overigens is het de gemeente die dan het initiatief moet nemen voor een herstel in de oorspronkelijke staat. Benieuwd of ze ook dan neutraal zal blijven.

 

Spijtig. Spijtig. Spijtig.

We vinden het met u allen heel spijtig dat dit zo verder loopt. Dat de huidige parking van de Delhaize nog groter wordt door de hele Clabotshoeve te slopen en er parking van te maken. Dat onze vraag om dialoog  wordt geweigerd. Dat de gemeente steun biedt aan een kaalslag van de dorpskern, door toe te laten dat Delhaize de hele Clabotshoeve sloopt en er parking van maakt. Ook al is dat volgens de onafhankelijke provinciale omgevingsambtenaar “onvoldoende gemotiveerd”, “niet aanvaardbaar”  door “het inzetten van kostbare ruimte aan een uitgeruste weg in vol woongebied en midden in de kern van een landelijke gemeente voor de aanleg van bijkomende autostaanplaatsen die op een andere meer ruimtelijk kwalitatieve manier kunnen worden gerealiseerd”, “niet inpasbaar in de bestaande omgeving”, en dat dit  “ruimtelijk, visueel en functioneel een breuk vormt binnen de bestaande residentiële bebouwing van de Beekstraat”.  Dit duidelijke oordeel van de provinciale ambtenaar weegt nu al op de plannen van de gemeente met haar deel van de Clabots-site, met de aangekochte achterliggende tuin en weide.

En we weten nu al hoe er binnen 10 jaar met onbegrip op deze beslissing zal worden teruggekeken. “Toen de betonstop nog niet werd aanvaard…”

We houden u hier verder op de hoogte. parkingfoto op flyer2 teskt