achterdoechelen.be

het gebeurt in je dorp

Voeg een voetweg bij je tuin

Voetweg 36: een proces winnen, maar liever verliezen

Wie vroeger ooit dorpskrant Achter d’Oechelen las, overigens nog steeds online, herinnert zich nog wel het gedoe rond voetwegen in Sint Joris Weert. Twee officiële voetwegen in ons dorp werden door aanpalende eigenaars afgesloten, en bij hun tuin gevoegd. In Sint Joris Weert , daar kan dat.

Over voetweg 36, een verbinding tussen de Kaubergstraat en de Leuvensebaan  is er al jaren betwisting . Toen destijds in 1996 het stuk met de afgesloten voetweg te koop stond kwam het toenmalige schepencollege op initiatief van de technische dienst tussen bij de notaris. En die signaleerde het voor de verkoop aan de nieuwe eigenaar. In 1996 vroeg het gemeentebestuur een eerste keer aan de nieuwe eigenaar om de voetweg vrij te maken. Die weigerde. In 1997 stelde de gemeente een advocaat aan, in 2001 kwam er een rechtszaak van.

36huidige_toestand36kadaster

Het begin van voetweg 36 in de Kaubergstraat. Die zou links tussen de laurierstruiken moeten vertrekken,  van de Kaubergstraat naar de Leuvensebaan.

Die rechtsgang valt herhaaldelijk voor maanden en jaren stil, vooral  omdat de gemeente nalaat  de nodige procedurestappen te zetten. In eerste instantie krijgt de gemeente van de vrederechter ongelijk, in beroep maakt de rechtbank van eerste aanleg korte metten met het aanslepend gedoe van de onwillige eigenaar. De eigenaars worden veroordeeld tot het vrijmaken van de voetweg. En om verder getreuzel te voorkomen legt de rechtbank een dwangsom op van 50 euro per dag vertraging, ingaand 30 dagen na de betekening van het vonnis. Dat vonnis vindt u hier:vonnis voetweg 36

Winnen, en niets doen

Maar wat doet dit gemeentebestuur:  niets, absoluut niets. Ze laat het vonnis niet betekenen, dat wil zeggen toesturen aan de eigenaars per aangetekende brief of laten afgeven door een deurwaarder. En zolang  het schepencollege dat niet doet, is er ook geen dwangsom te betalen door de onwillige eigenaar. En blijft de voetweg verder afgesloten. En kan het vonnis opnieuw verjaren.

Ook hier vindt het gemeentebestuur, alle verkiezingsbeloften ten spijt, het niet nodig om de bevolking of de omwonende bewoners te informeren. Laat staan om inspraak te vragen.  Ze beslissen in alle stilte het vonnis in het voordeel van de gemeente niet uit te voeren. En delen niets mee: niets aan de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, niets op de website van de gemeente, niets in het infoblad, niets aan de omwonenden. De onwillige eigenaar wordt beloond voor zijn verzet: hij mag de afgesloten voetweg bij zijn tuin voegen.

We vroegen op 30 december 2017  ALLE schepenen en de burgemeester op hun eigen mailadres om uitleg. Op 15 april 2018 kwam er een mailtje van Mattias Bouckaert: “Het bestuur wil in eerste instantie het uitgesproken vonnis gebruiken als hefboom om de tegenpartij tot betaling van een aanzienlijke som te dwingen, en de gerechtskosten maximaal te verhalen. De middelen die de gemeente hieruit zal ontvangen, zullen ingezet worden op initiatieven die veilige voetgangersverbindingen versterken. We  zijn momenteel in bespreking met de tegenpartij om hierin tot een vergelijk te komen. We vinden het belangrijk een duidelijk signaal te geven dat het inpalmen van een voetweg niet zonder gevolgen blijft. We zien echter ook belangrijke  tegenargumenten, om niet over te gaan tot effectieve openstelling:

 • Er bestaan momenteel alternatieven, zowel via de Heidestraat als via een officieuze verbinding naar de Panoramalaan, die vooral door schoolgaande kinderen gebruikt wordt.
 • De aanzienlijke helling is een ernstige hypotheek op de bruikbaarheid van het tracé, en zal het onderhoud ernstig bemoeilijken.

Vandaar dat binnen het college er besloten is om in te zetten op een andere compensatie, die middelen kan genereren die de gemeenschap ten goede zullen komen. Dit standpunt werd eerder ook al aan de milieuadviesraad bezorgd.”

Aan de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening werd niets gemeld of gevraagd:bij gebrek aan adviesvragen van het gemeentebestuur is deze commissie zo goed als werkloos geworden. Als dit gemeentebestuur én het nieuwe gemeentebestuur niets doet verjaart het vonnis zonder uitvoering 10 jaar na het vonnis, dus in mei 2024. Alles wat het nieuwe gemeentebestuur moet doen om dit te voorkomen is het vonnis laten betekenen,  per aangetekende brief of met een deurwaarder. Wat ook kan is dat een derde partij naar de rechtbank trekt, met dezelfde eis en een dwangsom vraagt in zijn voordeel. Elke burger kan dat in principe voor een voetweg.

Wordt nog even vervolgd.

Voor wie meer wil weten nog even de link naar het het artikel uit Achterd’Oechelen, doorklikken in het dossier voetwegen naar Sint Joris Weert en ADO 133 :  achterdoechelen voetwegen

Voetweg 30 en de dijk

Ook met de andere betwiste voetweg is er wat aan de hand. U weet wel, het zogenaamde zeepwegje dat loopt van de Neerveldstraat naar de Kauwereelstraat. En het tweede afgesloten stuk van dat zeepwegje dat liep van de Kauwereelstraat naar de Roodsestraat op de grens met Sint Agatha Rode. En daar uitkomt dichtbij het begin van het aangelegde wandelpad met uitkijktorens over de vijver van Sint Agatha Rode.  Dit stuk voetpad werd destijds ook al afgesloten door de eigenaars in de Kauwereelsstraat. Bij opeenvolgende verkopen van bouwterreinen  kwam het in handen van wellicht niets vermoedende eigenaars.  In hun akte staat wel een vage notaris-clausule  maar geen concrete ondubbelzinnige reservering van een voetweg. Ook zij bleken na een schuchtere aanmaning van het vorig gemeentebestuur  niet bereid om de voetweg te herstellen. Het gemeentebestuur liet het erbij. Oh ja, info en inspraak voor de bevolking was ook hierin niet nodig. Uiteraard ook geen adviesraad.

Voor het eerste stukje van het zeepwegje, van Neerveldstraat naar Kauwereelstraat , komen er twee ingrepen.  Het zeepwegje bij het begin van de Neerveldstraat loopt eigenlijk dwars door de tuin met grote appelboom aan de hoek Neerveldstraat -Klaverveldstraat. Ook deze eigenaar voegde naar wat stilaan een Weertse gewoonte wordt, het voetpad bij zijn tuin, en plaatste een stevige omheining. Het wandelverkeer loopt nu om zijn tuin heen,  in plaats van dwars door zijn tuin.  De eigenaar wil nu van die tuin met ingelijfd voetpad een stuk bouwgrond maken. En diende een aanvraag in om het begin van de voetweg te verleggen: niet meer door zijn tuin (waardoor zijn perceel gesplitst zou zijn). Er kwam een openbaar onderzoek, en het dossier liep verder zonder bezwaren.

Ook voor het stukje verderop van het zeepwegje waar dit uitkomt bij de Kauwereelstraat loopt een procedure om dit te verleggen. Het ligt in de weg van de verkavelaars van de nieuwe wijk daar, en wordt verlegd zodat het een paar tientallen meters dichter bij de hoek Kauwereelstraat-Beekstraat zal uitkomen. Minder interessant daardoor voor  voetgangers, want het snijdt nu beduidend minder kort de omweg af van de Beekstraat en de Kauwereelstraat. En ligt  weer wat verder af van het afgesloten vervolgstuk Kauwereelstraat-Roodsestraat.

In het gebied tussen de Kauwereelstraat en de Roodsestraat komt er een dijk, om de bewoners te beschermen tegen overstromingen van de Dijle.  De ontwerpers hebben met heel veel rekening gehouden: zelfs met de paarden in de weide: de dijkhelling wordt zo gebouwd dat paarden makkelijk op en over de dijk kunnen grazen.

Alleen met die vervelende voetweg, met dat afgesloten zeepwegje tussen de Kauwereelstraat en de Roodsestraat,  was geen rekening gehouden. De dijk kwam dwars over het tracé van die voetweg, en beoogt volgens het dossier het afsluiten van die dijk voor het publiek. Het is absoluut niet voorzien dat er over die dijk kan gewandeld worden, ook al zou dat een mooie wandelverbinding geven van de Neerijsebaan in Sint Joris Weert tot aan de Roodsestraat. Vroeger kon je wel langs de Dijleoever zo wandelen, maar door erosie is die losweg weggespoeld ter hoogte van de paardenweide. En daar kan je nu niet meer verder.

Evenmin was in de plannen van de Vlaamse Milieu Maatschappij wat voorzien om het zeepwegje te herstellen. Of om de toegangsweg tot de pompinstallatie aan de dijk vanuit de Kauwereelstraat  achter de dijk te laten aansluiten op het tracé van het vroeger zeepwegje.  Een koud kunstje voor de bulldozers die er na het bouwverlof aan de slag gaan. Met een wandelpad achter die dijk vanaf het zeepwegje zouden alle bewoners hun privacy  van hun tuin kunnen behouden, en het voetpad terug hersteld worden. Een voetpad dat een mooie wandelweg zou zijn vanuit het dorpscentrum van Sint Joris Weert tot het natuurdomein van het Vlaams gewest even voorbij de gemeentegrens van sint Joris Weert in Sint Agatha Rode. Een domein met kijkhutten, parking, wandelwegen met knuppelpaden incluis.

We dienden als enige bezwaar in tegen de dijkplannen bij de gemeente . En vroegen om de bestaande voetweg nr 30  te integreren in de planning van de werken. Die voetweg is immers nooit afgeschaft, loopt ligt op de Atlas der voetwegen, loopt over de percelen 117p, 117n, 117v.  De gemeente heeft in mei 2006 op haar vraag een nauwkeurige beschrijving gekregen van de ligging van deze voetweg, verslag opgesteld door de door haar aangestelde deskundige , de heer Kockaerts. In het rapport Kockaerts zit in bijlage 12 een copie van de akte van notaris Roberti te Leuven waarbij voor de percelen 117 n voorbehoud wordt gemaakt voor de ligging van de voetweg.

Van de gemeente kregen we geen bericht terug.  Informatie aan de bevolking en transparantie, dat zal voor een volgend gemeentebestuur zijn.  Het Vlaams gewest dat moest beslissen over het bezwaar legde bouwheer VMM op om bij de aanleg van de dijk rekening te houden met het tracé van de voetweg, en in functie van eventueel gebruik daarvoor een doorgang te voorzien.

Wordt vervolgd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 gedachten over “Voeg een voetweg bij je tuin

 1. Beste Herman,

  Gelieve mijn reactie misschien nog eens te herlezen.

  Ik heb het over het eerste deel van de bedoelde voetweg, gaande van de Neerveldstraat en de Kauwereelstraat.

  Over het tweede deel van de door jou beoogde voetweg, net zoals over de vroegere wandelweg langsheen de oever van de Dijle spreek ik me helemaal niet uit of zeg ik niets daar noch ik, noch mijn familie of dieren daar iets mee te maken hebben of mee in contact komen.

  Ik spreek me nergens uit over een verdwenen tweede deel van een voetweg op percelen 117p, 117n en 117v.

  Ik zeg alleen maar iets over het laatste stuk van het EERSTE deel van de voetweg dat 30 m verlegd werd en dat niet op de door jou bedoelde percelen ligt.

  Gelieve de 2 delen niet door elkaar te halen en mij geen woorden in de mond te leggen die ik niet gezegd of geschreven heb.

  Met vriendelijke groet,

  Ciska

  Like

 2. Beste Siska,

  Wat Aquafin betreft, heb je gelijk. Bij het schrijven van het artikel verwisselde ik twee keer foutief Aquafin die de Kauwereelstraat doet, met de VMM die de dijk doet . Ik wist nochthans eerder heel goed en foutloos wie de bouwheer was, maak je geen zorgen. Ik was nu eenmaal de enige die voordien al bezwaar indiende, daarvoor wel de correcte bouwheer vermeldde, en wat de voetweg betreft gelijk kreeg. Blijkbaar oordeelde het Vlaams gewest anders dan jij dat dit niet misplaatst was en correct en onderbouwd. Lees maar na hieronder. Spijtig toch dat jij het blijkbaar wel heel normaal vindt dat de officiële voetweg verdween. Waar die over de dijk liep werd de voorwaarde opgelegd om het tracé van de voetweg te eerbiedigen. Dat stuk zal alvast ook door mensen en niet enkel door paarden mogen belopen worden .

  Aan het college van Burgemeester en schepenen van de gemeente Oud Heverlee

  Sint Joris Weert, 16 juli 2017

  Betreft: Bezwaarschrift aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
  Aanleg van een dijklichaam met bijhorende afwateringsgrachten ter beschermng van vergunde bewoning tegen wateroverlast. Kurt Duerinckx voor Vlaamse Milieumaatschappij, Terbankstraat 22, 3000 Leuven
  Dossier 4070 R 201773

  Geachte Mevrouw,
  Geachte Heer,

  Bij deze wens ik bezwaar in te dienen tegen de hierboven vermelde aanvraag en plannen.

  Uit het dossier blijkt dat op geen enkele wijze werd rekening gehouden met de ligging van voetweg nr 30 tussen Kauwereelstraat en de Roodsestraat. Deze voetweg ligt op de Atlas der voetwegen, loopt over de percelen 117p, 117n, 117v. De gemeente heeft in mei 2006 op haar vraag een nauwkeurige beschrijving gekregen van de ligging van deze voetweg, verslag opgesteld door de door haar aangestelde deskundige , de heer Kockaerts.
  De planning en het tracé van de dijk houdt op geen enkele wijze rekening met deze voetweg, dwarst het tracé van deze voetweg, en beoogt volgens het dossier het afsluiten van de dijk voor het publiek. De stafkaart van het NGI editie 1985 duidt echter nog steeds de voetweg aan. Het NGI maakt daarvoor gebruik van luchtfoto’s en een plaatsbezoek. In het rapport Kockaerts zit in bijlage 12 een copie van de akte van notaris Roberti te Leuven waarbij voor de percelen 117 n voorbehoud wordt gemaakt voor de ligging van de voetweg. Deze voetweg is nooit afgeschaft noch verlegd, en dient ons inziens geïntegreerd in de planning van de werken.
  We vestigen er uw aandacht op dat in het recente verleden een paar zeer schuchtere stappen werden gezet door de gemeente om de voetweg terug open te maken, de eigenaars aangeschreven, maar dit niet werd vervolgd.
  In het verlengde van het eerste deel van voetweg 30 vanuit de Neervelstraat naar de Kauwereelstraat , is dit tweede stuk van voetweg 30 het een waardevolle verbinding als trage weg, en een kortere veilige wandelverbinding tussen de dorpskern van Sint Joris Weert en het natuurgebied van Sint Agatha Rode waar rond de vijver allerlei inspanningen werden gedaan door het Vlaams Gewest om dit natuurgebied toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor een groot publiek: kijkhutten, parking, wandelwegen met knuppelpaden incluis.
  De enige andere voetweg die tot voor kort bestond vanuit Sint Joris Weert naar dit natuurgebied liep vanuit de Neerijsebaan naar de grens met Sint Agatha Rode langsheen de oever van de Dijle tussen de oever en de percelen aan de kant van de Kauwereelstraat. Deze voetweg was verwaarloosd, werd in de loop van de jaren steeds sterker aangetast door erosie van de oeverkant, aanvankelijk met een grote kuil in het tracé van de voetweg, en nadien op die plaats over een deel geheel weggespoeld tussen een afsluiting van een naburig perceel en de Dijle. Daardoor is deze weg thans geheel afgesloten, het voetpad weggespoeld en in de Dijle verdwenen. De robuuste en zware afsluiting van het aangrenzend perceel belemmert elke doortocht voor voetgangers. Het maakt het belang van voetweg 30 tussen de Kauwereelstraat en Sint Agatha Rode alleen maar groter.
  We vragen daarom dat de plannen voor het aanleggen van het dijklichaam worden herzien, rekening houdend met deze voetweg, en het herstel van deze voetweg samen wordt gerealiseerd met het dijklichaam. Het is niet aanvaardbaar dat de overheid zelf voetwegen negeert, en door het aanleggen van een voor het publiek niet toegankelijk dijk het gebruik van een voetweg definitief zou afgrendelen.
  We hopen op een constructieve houding van het gemeentebestuur bij het afhandelen van dit bezwaar.

  Met vriendelijke groeten,

  Like

 3. Beste Herman,

  Het spijt me dat in jouw artikel hierboven misplaatste en foutieve insinuaties staan. Enige navraag en verificatie zou wel aangewezen geweest zijn.

  Een groot deel van de weilanden waar de dijk doorloopt zijn onze privé eigendom, net zoals de dieren die daar geweid worden.
  En de grond/basis waarop een deel van de dijk ligt is en blijft onze volledige privé eigendom en ook de privé eigendom van de andere eigenaars. Wij hebben toegestemd dat er daarop een dijk wordt gebouwd, in het algemeen belang van heel wat mededorpelingen en de aanpalende woningen, zonder hiervoor vergoed of onteigend te worden.
  Het is ook niet meer dan normaal dat ons de toegang tot onze weilanden en de dieren achter de dijk verzekerd blijft door het voorzien van overgangsmogelijkheden.

  Deze dijk is geen wandeldijk en kan ook nooit een wandeldijk worden om verschillende redenen, zoals onder meer respect voor het privé eigendomsrecht en het recht op vrije uitloop van dieren.

  Het is misschien ook nuttig na te gaan wie de bouwheer is…. niet Aquafin zoals jij verkeerd stelt.

  Voor het afkalven van de oevers van de Dijle moet je je wenden tot de wettelijke beheerder die deze beslissing heeft genomen, daar heeft de gemeente helemaal geen zeggenschap over.

  Het laatste stuk van het 1ste deel van de voetweg, ‘zeepweggetje” genoemd, werd een 30-tal meter verlegd en is nu in veel beter staat, zodat nu zelfs de jongsten met fietsjes met steunwieltjes er veilig kunnen over rijden. De personen die dit deel gebruiken zal je er zeker niet over horen klagen.

  Hopend dat onze reactie integraal en ongewijzigd te lezen zal zijn op jouw blog, groeten wij jou,

  Ciska en familie

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: