U kon het hier al langer lezen: de Raad voor vergunningsbetwistingen vernietigde de eerdere beslissing van de provincie van 2019.. Toen had de provincie, tegen het advies in van haar eigen omgevingsambtenaar, in beroep toch een vergunning toegekend voor de Clabotsparking. De Raad vernietigde de vergunning bij gebrek aan redelijke motivatie en strijdigheid met de goede ruimtelijke ordening. De provincie moest opnieuw een beslissing nemen rekening houdend met het vernietigingsarrest.

Begin juli 2020 liet de provincie per mail weten dat er een nieuw onderzoek zou komen, en een nieuwe adviesvraag aan de gemeente. In de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening ontstond een maildiscussie om deze keer wél een advies te geven. Vorige keer was er geen advies gevraagd. Maar begin september liet de provincie aan de gemeente en de beroepsindieners weten dat er geen adviesvraag zou komen: de ambtenaar had zich vergist, waarvoor excuses werden aangeboden.

Een compromisvoorstel: Delhaize zegt neen

Een afvaardiging van omwonenden nam contact op met het schepencollege, en kreeg een onderhoud. Of er geen einde kon worden gemaakt aan de aanslepende juridische betwistingen. Het compromisvoorstel was om de parking van het ontmoetingscentrum om te vormen tot een autoloos plein voor gemeenschapsfuncties: bijvoorbeeld als een groen speelplein, ruimte voor de scouts, of een marktplein, of een feestplein voor dingen als Weert En Flammes. Voor dat 20tal parkeerplaatsen, verre van altijd bezet, kon er dan plaats worden gemaakt op de Delhaizeparking.

De 8 meter brede strook tussen het ontmoetingscentrum en de Delhaizeparking zoekt een bestemming

En als daar ook nog een deal zou kunnen gemaakt worden om enkele meters van de parking toe te voegen aan de 8 meter brede strook tussen het ontmoetingscentrum en de parking, kan daar ook wat nuttigs van gemaakt worden. Sociale woningen bijvoorbeeld. Desnoods met parkings eronder. Een win-win voor alle partijen: de Delhaize kon grotendeels zijn grote parkingcapaciteit houden. Maar moest het wel niet enkel ’s nachts en bij begin en einde van schooltijden openstellen zoals in de notarisakte al was bedongen. Maar wel wat ruimer in de tijd. De gemeente zou, al dan niet samen met de Delhaize, wat nuttigs kunnen aanvangen met die 8 meter brede strook grond tussen ontmoetingscentrum en parking. En heel het dorp kreeg er een groen plein bij na de omvorming van de parking van het ontmoetingscentrum. En gedaan met de juridische betwistingen. De omwonenden zagen het zitten, de gemeente zag het zitten, …maar de Delhaize niet. Dan maar de juridische veldslag verder zetten.

Wat onaanvaardbaar was, wordt plots positief

Voor bijna allen een verrassing, maar plots liet de provincie begin november weten dat er een tiental dagen later toch een hoorzitting zou komen waarop de gemeente en de omwonende klachtindieners hun standpunt mochten toelichten. Het advies van de provinciaal ambtenaar zou nog worden bezorgd. En dat advies kwam er, enkele dagen voor de hoorzitting. Als een donderslag bij heldere hemel.

Hoewel er absoluut niets is gewijzigd aan de aanvraag en het dossier kwam de provinciaal ambtenaar helemaal en radicaal terug op haar standpunt van de vorige ronde. In haar vorig verslag schreef de ambtenaar nog op basis van een tiental argumenten dat de uitbreiding van de parking niet aanvaardbaar was: omdat   “deze dubbel zo groot [wordt] dan deze in de huidige toestand”, niet getuigt van een zuinig ruimtegebruik, het ruimtelijk niet verantwoordbaar is om bijkomend kostbare ruimte in te zetten aan een uitgeruste weg in vol woongebied en midden in de kern van een eerder landelijke gemeente, voor de aanleg van bijkomende autostaanplaatsen die op een andere meer ruimtelijk kwalitatieve manier kunnen worden gerealiseerd in een dorpskern waar moet worden gestreefd naar verdichting en een optimaal ruimtegebruik” .

Nu in november 2020, nadat haar deputatie haar eerste onafhankelijk advies terzijde schoof en de vergunning tegen haar advies in , toch toekende, wijzigde de onafhankelijke ambtenaar ook plots haar standpunt. En vindt nu plots in haar nieuw advies dat krek dezelfde parking ‘principieel aanvaardbaar’ is, verwijzend naar de “voldoende motivering” van de uitbreiding van de parking. De Delhaize had in augustus in alle stilte aan de provincie een rapport bezorgd van een door haar aangesteld studiebureau dat berekende dat de huidige grootte van de parking overeenstemde met de optimale grootte. Dat overtuigde kennelijk de ambtenaar. Verder onderzoek of tegensprekelijk advies hoefde niet meer. Naar de rest hebben we het raden..

Opnieuw een vernietigingsprocedure gestart

De gemeente bleef afwezig op de hoorzitting, de rest was een formaliteit, en zoals al te verwachten was besliste de deputatie opnieuw om de vergunning toe te kennen. Deze keer geen onafhankelijk provinciaal omgevingsambtenaar die roet in het eten strooide met een negatief advies. Maar er is wel dat voorafgaand vernietigingsarrest van de Raad voor Vergunningsbewistingen. Een Raad die ten gronde niet in plaats van de provincie mag beslissen wat goede ruimtelijke ordening is. Maar wel moet nagaan of de wet werd gevolgd. En ook of de nieuwe beslissing wel steunt op redelijke motieven, objectieve feiten en behoorlijk bestuur. En of de provincie wel rekening hield met de motieven waarmee de Raad de eerdere beslissing van de provincie heeft vernietigd.

Dat weten we dan weer over pakweg een jaar. Want er werd intussen opnieuw beroep ingediend bij de Raad voor vergunningsbewistingen tegen deze tweede goedkeuring. De inleidende processtukken werden deze week administratief aanvaard. Wordt dus weer nog wat vervolgd. En dat kan makkelijk een jaar duren, tot december 2021 of later.