OH Kiest: Verslag van een debatavond met alle lijsttrekkers.

Ruim twee uur debat integraal weergeven: dat zal hier niet lukken en zou ook zeer onleesbaar zijn. Wie het woord voor woord wil nalezen verwijzen we naar de geluidsopname hier . Het begon alvast met een prachtig decor, een mooi ingerichte zaal, nerveuze kandidaten en hun aanhang die, netjes apart per partij de eerste tafels aan het podium bezetten. Vastbesloten hun kandidaten met applaus te ondersteunen. En met gestresseerde kritische vragen aan de organisatoren over hoe die volgorde van het spreekgestoelte was vastgelegd, of waarom hun kandidaat wat minder in de spots stond. En dat die Open-VLD lijsttrekker toch wel teveel tijd had gekregen. U merkt het al:  de zenuwen stonden gespannen.

oh-kiest.jpg

 

De Weertse dreef gaat dicht

Na een korte en soms wat ludieke voorstelling van de lijsttrekkers, kregen ze meteen een aantal vragen voorgeschoteld die ze met een lampje met “ ja” of “neen” moesten beantwoorden. We leerden eruit dat àlle lijsttrekkers de Weertse dreef willen afsluiten voor autoverkeer, behalve de Open VLD.  (En waarom deden ze dat dan al niet, vroeg deze kniesoor zich af , als alle partijen van de meerderheid het zo eens zijn). Geen enkele partij wil de belastingen verhogen, alle partijen behalve de SP.A-plus  zijn gekant tegen een fusie met een andere gemeente, allen behalve de SP-A willen een nieuwe sporthall bouwen, alle meerderheidspartijen vinden dat er genoeg inspraak is geweest,  de oppositie niet;  enkel de Open VLD heeft twijfels dat het project van een bejaarden dienstencentrum aan de Kouter er komt.

 

De trots van de meerderheid.

Waarop de lijsttrekkers het meest fier zijn: voor Alexander Binon (NVA) was dat het behoud van het landelijk karakter van de gemeente. Bart Clerckx (CD&V) koos voor het  record aantal wegen en fietspaden dat deze meerderheid realiseerde, meer dan ooit tevoren. Mattias Bouckaert (Groen) over hoe Oud Heverlee van achteraan in het peloton naar de middengroep kwam inzake mobiliteit, fietspaden, dorpskernaanleg, tonnagebeperking en het huisvuilbeleid met de diftar containers.

 

Het verdriet van de oppositie

 

Patrice Lemaitre (Open VLD) vond het ruimtelijk ordeningsbeleid dan weer te conservatief, appartementen tegenhouden, kangoeroewoningen onmogelijk maken : dat is misschien positief  voor het landelijk karakter maar maakt betaalbaar wonen in Oud Heverlee moeilijk of onmogelijk, zeker voor jonge mensen . En achterstand ophalen in wegenwerken: tja, de achterstand was dan ook in de vorige legislatuur door dezelfde meerderheid veroorzaakt. Jos Rutten (SP.A-plus) toonde zich ontgoocheld in het tekort aan inspraak in meerdere grote dossiers, en een zwakke technische voorbereiding van grote dossiers.

binon

Daarop werd dan weer gerepliceerd door de lijsttrekkers van de meerderheid: Alexander Binon wou wel zorgwoningen toelaten, mikken op kleinere woningen bij verkavelingen , of om grote villa’s op te splitsen in duo-woningen. Maar appartementen : dat niet. Ook Mattias Bouckaert vond dat je geen appartementen nodig had om sociale woningen te realiseren. En vond, bijgetreden door Bart Clerckx, dan weer dat er onder het voorbije bestuur nog nooit zoveel infovergaderingen en inspraakmomenten waren gerealiseerd: de dorpskern van Oud Heverlee, de Duivenstraat in Blanden , … Maar toegegeven, het was niet altijd perfect, weerklonk nog even de echo van de Beekstraat en zijn Delhaize parking. Waarop Jos Rutten inpikte, en aangaf dat er een groot verschil was tussen info en participatie: soms kwam de info nà de beslissing zoals in de Beekstraat. En zoals in de Tilemansstraat, voegde Patrice Lemaitre eraan toe. Of de beslissing over het opdoeken van de academie wat  leerlingen en lesgevers in de krant moesten vernemen, stelde Jos Rutten

 

Het verdriet van De Lijn

 

Patrice Lemaitre hekelde het gebrekkig openbaar vervoer, en het ontbreken van busverbindingen tussen de deelgemeenten.  Ook van en naar de stations in Sint Joris Weert en Oud Heverlee zijn er vanuit Haasrode en Blanden geen rechtstreekse verbindingen. Tegen De Lijn is het moeilijk opboksen, stelde Bart Clerckx: als een stad als Leuven nog geen bushokje kan verplaatsen, wat wil je dan  dat een  kleine gemeente op kan tegen De Lijn. Het busvervoer is allemaal richting Leuven georiënteerd, De Lijn  doet er vanuit Blanden 35 minuten op tot Leuven, terwijl de TEC langs de andere kant van het dorp dat in 10 minuten flikt. Dat lukt niet met De Lijn. Om de buslijn 1 door te trekken tot  in onze gemeente vraagt De Lijn liefst 120 000 euro. Dat komt ook omdat De Lijn door de partijen in de Vlaamse regering alsmaar meer  moest besparen , merkte Mattias Bouckaert op,  ze moeten het met 300 miljoen euro minder stellen. Er schort wat aan het beleid in de Vlaamse regering van de NVA -minister Weyts. “Met een goed dossier kan je in De Lijn wel wat bereiken”, betoogde Jos Rutten, maar je moet dan wel samen aan één zeel trekken en op tafel kloppen,  hier en in Brussel.  Zo simpel is het niet , vond dan weer Alexander Binon. Even naar onze minister bellen, zo werkt het niet in de NVA, zei Alexander Binon. Desnoods zelf een bus inleggen , vond Patrice Lemaitre. Dat wou Bart Clerckx al langer; een klein busje dat ook door verenigingen kan worden gebruikt.

 

Meer fietspaden.

 

Dat er meer fietspaden moeten komen, daarover waren allen het eens. Van de Leuvensebaan tot de Waversebaan vond Jos Rutten. En de Beekstraat er ook bij, voegde Bart Clerckx eraan toe. Dat allemaal in een keer aanleggen zoals Jos Rutten bepleitte, leek Bart Clerckx dan weer wat moeilijk: dat is ook de enige toegangsweg om ons dorp te bereiken vanuit Leuven: die kan je geen maanden openleggen. Welles, vind Jos Rutten, want zo wordt de aanleg veel goedkoper.

clerckx

Een fietspad langsheen de spoorweg, daar moest meer werk van gemaakt worden vond Patrice Lemaitre. Die administratie van Natuur en Bos moest  maar wat meer onder druk worden gezet. Geen goed idee vond Mattias Bouckaert , want weinig realistisch: de grond is niet van ons, drassige percelen, viaducten en afsluitingen nodig, geen ruimte langs de  Fonteinstraat.  Beter het fietspad langs de Leuvense en Waversebaan verbeteren.

De Weertsedreef afsluiten: enkel Patrice Lemaitre was daarop tegen in de voorronde. Want het was een van de twee enige dwarsverbindingen tussen Noord en zuid in onze gemeente. “Ik ben  een dagelijks gebruiker van deze weg, omdat het de kortste weg is van en naar mijn werk” , zei Bart Clerckx.  Maar je moet toch toegeven dat het niet meer van deze tijd is om dwars door het bos zo een autoweg te hebben. Het zou een prachtige fietssnelweg kunnen worden.

Helemaal definitief afschaffen kan je het niet, zei Alexander Binon, we hebben een tweede reserveweg nodig als er werken zijn aan de verbinding via de Onze Lieve Vrouwstraat en de Maurits Noëstraat. En ook Jos Rutten betoogde dat je vooraleer de Weertse dreef af te sluiten er extra maatregelen nodig zijn aan de Onze Lieve Vrouwstraat en de M Noëstraat: een parking aan het Zoetwater, fietspaden langs twee kanten: dàn kan je de Weertse dreef afsluiten.

 

Herinrichten van de Zoet Water site.

 

Dat er heel wat moet gebeuren met de Zoet Water site: daarover waren allen het eens: de wandeldijk, de renovatie van de Rozenberg, de prefab van de Joow, een sporthall…Er is een masterplan nodig en een aanleg gespreid over een lange periode, stelde Bart Clerckx. Want  wie een sporthall wil bouwen zit al rap aan 5 miljoen euro.  En de hele herinrichting , daar hangt al rap een prijskaartje aan vast van 12 miljoen euro. Als je dan met de gemeente ook nog extra voetpaden wil financieren, is de marge voor de komende zes jaar aan grote investeringen meteen opgebruikt. Ook Alexander Binon zag het bepaald ingrijpend :  een parking aan het Zoet Water zoals de parking Torenvalk langs de Naamsesteenweg, het omleggen van de Maurits Noestraat via de parking van OHL. En een sporthall zou dan beter langs de Waversebaan komen, niet in het hart van het Zoet Water.

lemaitre

Ook Patrice Lemaitre wou een groot masterplan, uit te voeren in fases, met een sporthall langs de Waversebaan.  Jos Rutten herinnerde eraan dat de aanmak van een masterplan ook de vorige keer al in de verkiezingsprogramma’s te lezen stond, maar dat erdoor de meerderheid  geen enkel initiatief is genomen.  Dan je moet keuzes maken, vond Jos Rutten: wil je zo een site om toeristen te lokken, of wil je dat voor de dorpsbewoners. Er zijn hoe dan ook partners nodig. Zeker als je een nationaal park wil maken van het Meerdaal bos en omgeving: daarvoor is het gebied nu veel te klein, en heb je te weinig belevingsaanbod. Dat moet veel groter aangepakt en in samenwerking met buurgemeenten.

Dat werd dan weer bestreden door Alexander Binon die vond dat het Meerdaalbos helemaal niet te klein was voor een nationaal park. Mattias Bouckaert stelde dan weer dat de gemeente meer moet investeren in spel, sport, cultuur , jeugd, in wat mensen samenbrengt. Zo een sporthal moeten we zelf bedenken, niet aan een project ontwikkelaar overlaten. En een locatie op de Waversebaan  zou dan weer het aansnijden vergen van nieuwe open ruimte. Dan maar beter op de huidige site. Een omlegging van de Maurits Noestraat met een nieuwe weg  door het bos zag hij al helemaal niet zitten . Ook Bart Clerckx verkoos de huidige site, liever dan een nieuwe locatie aan de Waversebaan . En een markt, op vrijdagavond, aan het Zoet Water leek hem ook wel wat.

 

Ali en Aziz

 

Het bezwaar en protest tegen de uitwijzing van de twee goed geïntegreerde vluchtelingen naar Afghanistan  werd door allen bijgetreden, zij het met wat nuances. Jos Rutten pleitte voor een gezamenlijke démarche bij Theo Francken met de vraag om wegens humanitaire redenen af te zien van de uitwijzing. Lemaitre vond het een moeilijk dossier, nu zo een nationaal thema plots van heel dichtbij een menselijk gezicht krijgt. Alexander Binon stelde dat ze met het schepencollege alles gedaan hebben wat ze konden aan procedurestappen en afleveren van verklaringen. En toonde zich bereid om, als er goede juridische argumenten zouden zijn, bij Theo Francken alsnog tussen te komen als advokaat. Mattias Bouckaert en Bart Clerckx zegden fier te zijn op de mensen van onze gemeente die zich zo inzetten voor vluchtelingen, en deelde de verontwaardiging over de uitwijzing naar een gevaarlijk land als Afghanistan.

mattias

Geen fusie met Leuven, maar …

Een fusie met Leuven zag niemand zitten. Maar een fusie is wel nodig om onze gemeente toe te laten om haar opdrachten op een professioneel niveau te kunnen uitvoeren, stelde Jos Rutten  Nu schieten we bijvoorbeeld te kort inzake ruimtelijke ordening bij gebrek aan een degelijk uitgebouwde dienst ruimtelijke ordening. Ze  kunnen aan het loket hier nog geen RUP lezen,  voegde hij er aan toe.

rutten

We gaan toch beter al wat praten met onze buurgemeenten vond Patrice Lemaitre, zodat we voorbereid zijn als het zou opgelegd worden .  Wij hebben een enquete gedaan, zei Alexander Binon, en de mensen hier willen absoluut geen fusie En onze ambtenaren zijn hardwerkende ongelooflijk bekwame mensen . We hebben twee ambtenaren uit Leuven hier gehad, maar die zijn weer gaan lopen omdat het hier zo hard werken is.  Maar als een fusie toch zou moeten : dan liever met een gelijkwaardige gemeente zoals Bierbeek

Mattias Bouckaert pleitte dan weer voor doorgedreven samenwerking tussen de gemeenten zoals er nu al voor andere thema’s wordt samengewerkt over de gemeentegrenzen heen. Want we zijn inderdaad wat klein: als de milieuambtenaar uitvalt door ziekte , hebben we geen backup.  Fusies zijn geen goed antwoord, want dan heb je weer districtsraden nodig om het bestuur dichtbij de burger te houden.

Ook Bart Clerckx kantte zich tegen een fusie. Maar we worden langzaam uitgerookt als kleine gemeente, stelde hij: steeds meer opdrachten die doorgeschoven worden, zonder de middelen. Leuven aast op ons: we bereiden ons dan beter voor en beginnen maar best het gesprek met andere gemeenten als Bierbeek, Bertem of Huldenberg.

 

 

En waarom we op hen zouden moeten stemmen.

Tot slot kregen de kandidaten elk twee minuten tijd om de zaal te overtuigen waarom ze op hen zouden moeten stemmen. Omdat we een ijzersterk programma hebben ,  zei Jos Rutten. Met een stevige groep van mensen die met beide voeten op de grond staan, we hebben bestuurservaring en willen een veiliger, gezonder en beter leefmilieu.

Wij doen voor het eerst mee, zei Lemaitre, we hebben een ploeg met jonge mensen, met beide voeten op de grond en weten waar we naar toe willen: een nieuwe partij met de zorg voor betaalbaar wonen in Oud Heverlee . Alexander Binon legde dan weer de nadruk op het landelijk karakter, we willen geen voorstad van Leuven zijn, de verstedelijking en appartementen tegengaan , een nationaal park realiseren  in een landelijke groene gemeente.

Mattias Bouckaert wil mensen gelukkig maken, met elkaar verbinden (sport, jeugd, cultuur), zorgen voor elkaar (de kouter, sociale woningen, ), de inspraak verbeteren,  verkeersveiligheid (voetpaden, fietspaden) , en groen wonen met oog voor het klimaat. Bart Clerckx legde de nadruk op het houden van Oud Heverlee, begaan zijn met Oud Heverlee: bos, open ruimte, wonen, voetpaden , fietspaden , een sporthall, ruimte voor repetities, herinrichting zoet water site, opvang van ouderen in De Kouter, dorpsfeesten, een ontmoetingsplaatsen  voor de mensen: wij hebben de ideeën,  de ervaring en de gedrevenheid

 

En daarmee kwam een eind aan twee uren debat. Een debat zonder grote winnaars of verliezers. Maar dat af en toe wel de eerder kleine verschillen etaleerde.