Op de onderstaande pagina’s vind je achtereenvolgens een verslag van de infoavond die het gemeentebestuur hierover organiseerde. En daaronder de eerste bouwaanvraag in juli 2018 van Delhaize voor uitbreiding van de parking .  Nog verder ook bemerkingen bij die aanvraag, evenals een selectie van de ingediende bezwaarschriften . En nog verder in de tekst de tweede aanvraag van Delhaize in augustus 2018 voor een verdere uitbreiding van de parking op de terreinen waar nu de hoeve Clabots staat, en bemerkingen bij deze aanvraag.

De gemeente koopt samen met de Delhaize de hoeve Clabots

 De eerste geruchten

Op de agenda van de gemeenteraad van 26 juni 2018 stond volgend agendapunt ingeschreven: “Aankoop met commandverklaring in kader van PPS met het oog op de creatie van een open en groene ruimte in het centrum van Sint Joris Weert”.  Een hele mondvol. PPS, dat kenden we:  Publiek Private  Samenwerking. Maar “aankoop met commandverklaring”, dat moesten we toch even opzoeken: het is zoiets als aankopen voor een stroman, aankopen mede voor rekening van een derde.

Vooraf deden nogal wat geruchten de ronde, want veel officiële uitleg was er niet. Dat het zou gaan om de aankoop van de hoeve Clabots, de boerderij vlak naast het ontmoetingscentrum in Sint Joris Weert.  Met naast die boerderij twee huizen die onlangs werden gekocht door de Delhaize verderop in de Beekstraat. Die huizen waar voor de deur nu al een bordje met “parking Delhaize” prijkt. En dat ook de weide achter de parking van het ontmoetingscentrum zou verdwijnen. En dat die open groene ruimte eigenlijk een parking van de Delhaize zou zijn met een paar bomen op. En meer van die verhalen. Een aantal bewoners staken de koppen bij elkaar. Wisselden ook per mail informatie uit die links en rechts was gesprokkeld. En werden wat ongerust.

Wij en ook andere bewoners van Sint Joris Weert contacteerden politici voor meer uitleg. De bewoners van de Beekstraat en Neerveldstraat (ook andere ? ) kregen een briefje in de bus voor een infovergadering door het gemeentebestuur. Op woensdag 4 juli, om 20h . Niet in Sint Joris Weert maar in het gemeentehuis in Vaalbeek.

De infovergadering

De raadzaal van het gemeentehuis liep die avond behoorlijk vol. Een honderdtal inwoners, met nogal wat mensen uit de Beekstraat vulden de zaal. En ook wat politici van meerderheid en oppositie.

foto2 delhaize geheel

Vooraan burgemeester en schepencollege: Bart Clerckx (CD&V), Adri Daniels (CD&V) links op de foto)) , Alexander Binon (N-VA) (midden),  , Maggy Steeno (N-VA)  en Mattias Bouckaert (Groen) (rechts op de foto).

De versie van burgemeester Alexander Binon (N-VA):

Alexander Binon gaf de uitleg.  En begon alvast met te zeggen dat er nog niets was beslist over de invulling van het gebied, dat dat later moest komen.  En dat hij daarover ondanks alle vragen nog geen antwoord kon geven omdat er nog geen antwoord was. Maar dat dit gemeentebestuur in elke gemeente een open groene ruimte wou creëren. Dat hadden ze zonet nog gerealiseerd in Oud Heverlee rond de kerk. En nu deed zich een kans voor in Sint Joris Weert met de aankoop van de hoeve Clabots en de aanpalende gronden. Daar was al langer sprake van zei Alexander Binon, ook al 18 jaar geleden toen hij nog schepen was voor Fusiebelangen. Maar de gemeente had dat geld niet.

De Delhaize wou renoveren, en had de twee resterende woning tussen het appartementsblok van de familie Declercq en de hoeve al gekocht. En had plannen om daar een ondergrondse parking aan te leggen. Maar daarvoor moest tot op de perceelsgrens met de hoeve Clabots gegraven worden en beton gestort. Dat zag eigenaar Clabots niet zitten, zoveel beton en een parking tot de perceelsgrens.

kadasterplan beekstraat

Een situatieschets op dit plannetje. In blauw de hoeve Clabots en de stukken waarover het gaat. Die werden gekocht en deels meteen doorverkocht aan Delhaize. Het achterliggende grondstuk paalt niet aan de Serrestraat, en zou via de Beekstraat moeten ontsloten worden. 

Er kwam een contact tussen het gemeentebestuur en de Delhaize-eigenaars. En de oplossing was om samen de boerderij en de aanpalende gronden te kopen: de gemeente zou 20 are kopen voor 330 000 euro, de Delhaize 10 are voor 330 000 euro. Dat vond de gemeente een goede zaak want zo konden ze vermijden dat er een projectontwikkelaar mee zou gaan lopen, en dat vol beton gieten en appartementen bouwen. De Delhaize zou de nieuwe parking  na de sluitingsuren open stellen voor het publiek, en zorgen dat die parking er groen zou uitzien. Bovendien bedong de gemeente een voorkooprecht op de gronden van de nieuwe parking, voor het geval de parking ooit zou worden verkocht.

Ook financieel een goede zaak: het zou de gemeente o euro kosten. Want het deel van de gemeente zou weer worden doorverkocht aan het OCMW die daar wat sociale woningen op zou kunnen zetten. Maar die bestemming ligt nog niet vast. De gemeente heeft dit nu mede aangekocht om er wat mee te realiseren. Dat legt de basis om er wat van te maken.

 Mattias Bouckaert (Groen)

En prompt gaf de burgemeester het woord aan schepen Mattias Bouckaert (Groen) die het op zijn beurt  mocht uitleggen met behulp van een powerpoint presentatie. Die situeerde meteen de knelpunten in Sint Joris Weert: een heel aantal woningen die erbij komen (Neerveld: 32-40 nieuwe woningen; het Tramplein: 18 woningen erbij; Tilemansstraat: 15 woningen erbij). En dan het drukke verkeer in de Beekstraat waar elke dag 2500 auto’s passeren. Alles ligt daar ook vlak bij elkaar op een kluitje aan de Beekstraat: handel, school, sport, muziekschool, scouts.

De gemeente wou graag een groene ruimte creëren, en aan het ontmoetingscentrum kregen ze die kans.  Maar helaas, zoveel overschot heeft de gemeente niet in de kas: 2018 sloot af met een tekort  van 209 000 euro, in 2019 is een overschot van  123 000 euro gepland. Er was dus niet genoeg geld over in de gemeentekas om alles te kopen: 690 000 euro: dat ging niet.

Vandaar de oplossing van de aankoop met zijn tweeën: de gemeente 21 are, de Delhaize 10 are. Daarmee kan de gemeente het  ontmoetingscentrum vergroenen. Met die 21 are kan ook een zone voor sociale woningen gerealiseerd worden . En de Delhaize parking kan uitbreiden tot 86 plaatsen. Het laden en lossen van vrachtwagens moet dan niet meer op de straat of aan de ingang gebeuren, wat veel veiliger zal zijn. En er wordt een uitbreiding van de winkel mogelijk. De parking wordt niet zomaar een betonvlakte. En Mattias toonde prompt een foto van een zwaluwtoren waar de zwaluwen die nu in Weert nestelen een nieuwe nestplaats kunnen vinden op de parking.

foto2 delhaize geheel aanduidingen

De vragen van het publiek

En toen was het de beurt aan vragen en opmerkingen vanuit de zaal. Het zat de politici daarbij niet bepaald mee. Als ze hadden gehoopt op wat sympathie en steun draaide dat helemaal verkeerd uit. Op een paar zeldzame positieve tussenkomsten regende het kritische vragen en ook vaak applaus na kritische opmerkingen. Een bloemlezing:

Wat er zou gebeuren met de hoeve Clabots: die wordt afgebroken.

Klopt het dat de akte morgen (de dag na de infovergadering) zou worden verleden : ja

Als de gemeente daar al 18 jaar mee bezig is, waarom komt er dan pas een eerste infovergadering nà de beslissing ?  Alexander Binon (N-VA) : “Meneer Fonck, ge moet u niet zo kwaad maken “😊

Joris Vander Veeren (SP-A): Dit is een gemiste kans. Het gaat hier alleen maar om de aanleg van een parking. Het was beter geweest als de gemeente alles had gekocht en daar ook iets openbaar van had gemaakt. De buurtwinkel is goed en we hebben geen probleem met een uitbreiding. Maar die parking enkel open stellen nà de sluitingsuren van de winkel lost de parkeerproblemen niet op. Men had ook een parking ondergronds kunnen realiseren. En men had ook vooraf de eigen gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening ( de Gecoro) om een deskundig advies kunnen vragen , daar zitten stedenbouwkundigen in, architecten, professoren.  Heel dit project gaat Sint Joris Weert verder verknoeien zoals dat de laatste jaren gaat. En Sint Joris Weert had vroeger een mooie open groene ruimte rond de kerk: maar die weide heeft men laten verkavelen en volbouwen met  appartementen.   

Adri Daniels (CD&V): Aan het adres van Joris Vanderveeren : vroeger  kon je nog iets doen met de Beekstraat en de Stationsstraat, die kansen zijn verkeken. Dit is de meest mogelijke oplossing. En voor de invulling van het gedeelte van de gemeente zullen we de bewoners betrekken.

Mattias Bouckaert: Als we niets gekocht hadden, was er ook niets om wat mee te realiseren. We hebben nu 20 aren gekocht, nu kunnen we er iets van maken.

Een bewoner van de Kauwereelstraat: ik vind niet dat Sint Joris Weert erop achteruit gaat. De Kauwereelstraat is veel beter geworden: geen natte voeten meer als je bezoekers ontvangt. Ik vind dat we de beslissing van de politici moeten respecteren, het is een geweldige oplossing, we kunnen inspraak hebben om er een zeer goed plan van te maken.

 Mattias Bouckaert: alle opties zijn nog mogelijk . We zullen dan consulteren. Als we het niet gekocht hadden moesten we niet consulteren.

De financiële aspecten 

Vraag van een N-VA bestuurslid uit de Kauwereelstraat aan Alexander Binon (N-VA): Heb ik dat goed gehoord dat de gemeente dat financieel heel goed heeft onderhandeld: de gemeente betaalt immers 330 000 euro voor 20 are en de Delhaize 360 000 euro voor 10 are. Alexander Binon (N-VA) : ja hoor, al is het wat delicaat het over die bedragen te hebben.  En bovendien stelt de Delhaize de nieuwe parking ter beschikking van de bevolking na de sluitingsuren.

Parkeerproblemen  niet opgelost

Andere opmerkingen uit de zaal: De Delhaize is 7 dagen op 7 open. De parkeerproblemen in de Beekstraat stellen zich vaak tijdens de openingsuren: bij begin en einde van de schooltijden. De muziekschool De Vonk zit in het  OC op dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag , altijd na schooltijd. De Wevok gebruikt het OC  bijna alle dagen (kinderploegen op woensdagnamiddag en zondagvoormiddag, vaak matchen op zaterdagen), er zijn kaartspelers op dinsdag namiddag, het OCMW heeft er een paar activiteiten per jaar voor de senioren. En de scouts hebben hun lokaal in het oud gemeentehuis. Die parkeerproblemen worden niet opgelost met het openstellen van de Delhaize parking nà sluitingstijd.

De gebroken verkiezingsbeloften van N-VA, CD&V en Groen

Iemand uit de zaal citeerde uit de verkiezingsprogramma’s van de meerderheid: Wat het gemeentebestuur nu doet klopt niet met hun verkiezingsbeloften. De N-VA schreef in zijn verkiezingsprogramma dat  “de N-VA wil een nieuwe bestuurscultuur installeren. Een bestuur waarbij openheid en transparantie primeren, waar inwoners inspraak krijgen en serieus genomen worden en waarmee de burger zich kan identificeren”. Of nog : “Het is belangrijk dat de burger reële inspraak heeft. Hier is de boodschap voor de volgende legislatuur: Luisteren, denken & doen. (…)  Een transparant en betrokken Oud-Heverlee is voor ons lokaal bestuur de rode draad doorheen het N-VA aanbod voor alle inwoners van Oud-Heverlee. Er zal concreet werk gemaakt worden van het terdege rekening houden met de adviezen van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) “. De CD&V schreef in zijn verkiezingsprogramma : “Draagvlak bij belangrijke beslissingen is een must. Daarom willen we de bevolking niet alleen informeren, maar ook inspraak geven. Daarom steken we ook de hand uit naar al wie wil meepraten. Meer werk maken van een debatcultuur is een noodzakelijkheid. CD&V wil het publieke debat nog meer zijn kans geven, onder andere door tijdig hoorzittingen te organiseren. “ Groen beloofde in zijn programma dat “ De gemeente neemt zelf het initiatief om adviesraden te informeren over projecten die, gezien hun impact, in aanmerking komen voor advies. De gemeente plaatst documenten zoveel mogelijk online. “Regelmatig is er per deelgemeente een inspraakvergadering, waar het gemeentebestuur zijn plannen toelicht en inwoners vragen kunnen stellen. Groepen kunnen steeds zelf een inspraakmoment aanvragen. Ook op de gemeenteraad kunnen inwoners steeds zelf een vraag komen stellen. Ook wanneer de gemeente zaken uitbesteedt aan een studiebureau, verwacht ze steevast inspanningen van bureau’s rond tijdige en effectieve inspraak. “.

De toekomstplannen van de Delhaize

Of de eigenaars van de Delhaize hun toekomstplannen willen toelichten. Christine De Clercq:  We willen wat doen aan de laad en loszones die soms gevaarlijke situaties opleveren voor klanten, ouders met kinderen, voorbijgangers. Met de parking die we willen realiseren kunnen we op de huidige plaats van de parking een laad- en loszone creëren. We voorzien een kleine uitbreiding van de winkel, maar dat gaat om 100 vierkante meter. De rest van de uitbreiding gaat naar een werkruimte voor het personeel. Met de nieuwe parking willen we de ingang van de winkel ook weghalen van de straatkant en voortaan langs de zijkant voorzien. Er is nu vaak te weinig plaats op drukke momenten op de parking. Het aantal parkeerplaatsen stijgt van 58 naar 86. Op de nieuwe parking willen we ook meer plaats voorzien voor fietsen en mensen met een handicap. We ruimen ook plaats in voor een groene ruimte: over de hele lengte langs de straatkant komt een groene ruimte met beplanting over een breedte van 2,20 meter uitlopend tot 2,5 meter, en ook op de parking site zelf komt er beplanting. We zijn een buurtsupermarkt en willen dat blijven, we willen geen hypermarkt worden , maar een buurtsupermarkt waar bewoners elkaar ook contact kunnen hebben.

De huidige bewoners van boerderij van Clabots

Wij wisten dat er vroeg of laat wat zou aankomen, en konden er ook vrede mee hebben dat er een ruimte moest komen voor de scouts, de muziekschool. We hebben overigens al jaren de weide achter de boerderij door de scouts laten gebruiken. Maar dit hele opzet is heel bitter: het gaat hier enkel om een parking voor de Delhaize. Wij worden uit ons huis gezet, en voor de scouts of de muziekschool gebeurt er niets.

Vragen over de plannen

Een aantal vragen over de alternatieve invulling van de ruimte: als men een toegang langs de kant van de hoeve Clabots maakt in het ontmoetingscentrum wordt er minder plaats verloren met toegangswegen. En kan de parking van de delhaize daarbij aansluiten. Of nog : als de parking langs de Delhaize ook langs de straatkant een parkingsstrook voorziet, is dat extra parking voor de openbare ruimte. Alexander  Binon: ja kan allemaal wel, maar wij kunnen zo een inrichting niet aanvragen. Het is grond van de Delhaize eigenaars. Tegenwerping: ja maar gij zijt de vergunningverlenende overheid, gij kunt dat wel bepalen. Alexander Binon: een ondergrondse parking bouwen , dat gaat om ongeveer 25000 euro per parkeerplaats.

Een opmerking dat het inplanten van een grote parking in een dorpskern toch geen verstandige of bijdetijdse oplossing is inzake stedenbouw.  Dat andere gemeenten meestal te werk gaan door zich te laten bijstaan door een eigen ontwerper, in plaats van zelf maar wat te onderhandelen met de ontwerpen van een privé-eigenaar. Dat dit hier toch weinig oordeelkundig gebeurd is. Dat niet goed is nagedacht over de problemen met de verkeersafwikkeling . Mattias Bouckaert: er is geen tijd geweest om de gecoro te raadplegen. Maar alles wat in de toekomst daar zal gebeuren daarover kan wel info worden gegeven en de bevolking over geconsulteerd. Maar dat zal voor het volgend gemeentebestuur zijn. Adri Daniëls: ik geef toe dat we beter eerst naar de gecoro waren geweest voor advies. Maar wat het verkeer betreft: was het door een project ontwikkelaar gekocht dan zou er geen parkeerplaats zijn bijgekomen, maar wellicht alles volgebouwd. We zijn ook niet verplicht om naar de gecoro te gaan. Kijk ook eens naar de positieve punten : de parking, de los en laadzone weg uit de straat.

Een ijskoude golf van kritiek  van Beekstraat-bewoners

En  toen volgde nog een lange reeks van kritische vragen en opmerkingen, af en toe met applaus onderstreept,  uit diverse hoeken over hoe al jaren niets gedaan wordt met de problemen in de Beekstraat: de appartementsbewoners van Vitalis zonder parkeerplek die op straat parkeren. Want ze kunnen enkel  betalend een parkeerplaats vinden in het Delhaize complex. De opeenvolgende volleybal matchen op zaterdagen die per match een  serie van een vijftal auto’s van de bezoekende ploegen meebrengen en de straat volzetten. De nieuwe parking die daar niets aan zal verhelpen. De Beekstraat waar al jaren niets is aan gedaan, vol putten en reparaties, gebroken betonplaten. Het schrijnend ontbreken van een visie bij het gemeentebestuur op de verkeersafwikkeling in de Beekstraat en de Tilemansstraat waar dagelijks tientallen kinderen door moeten naar de school. De enquete die een vijftal jaar geleden gedaan werd bij de bewoners door het gemeentebestuur en waar absoluut niets meer werd gedaan. Zelfs geen info terug.  De leden van het schepencollege die op Adri na, de Beekstraat in Sint Joris Weert niet kennen  en boven de hoofden beslissen, zonder de mening te vragen van de bewoners.  De vragen van het oudercomité die zonder antwoord blijven . De gele strepen die op de stoepranden werden geschilderd zonder aan de bewoners vooraf iets te melden. Blijkbaar is het vooral belangrijk dat de bussen van De Lijn, 4 per uur, vlot kunnen doorrijden en is de veiligheid en het belang van de bewoners daaraan ondergeschikt.

Er wordt veel te hard gereden in de Beekstraat. Niemand die er wat aan doet. Er is geen zebrapad aan het ontmoetingscentrum.  Er is zelfs geen fietspad in de Beekstraat, behalve een strookje op het einde. In sommige straten  in Oud Heverlee zijn er 4 vertragingsbulten: in de Beekstraat niet één. Maar wel veel meer verkeer en kinderen.  Gaat de grotere parking niet nog meer verkeer en klanten aantrekken uit naburige gemeenten die de verkeersoverlast in de Beekstraat nog gaan vergroten ?

Een vermoeide en wat aangeslagen burgemeester Binon sloot de avond af.

Een nagekomen reactie

Beste,

Het ingesloten perceel dat de gemeente heeft gekocht zal door zijn ingesloten ligging niet kunnen gebruikt worden voor (sociale) woningen. Het perceel is immers te smal om te voldoen aan de vereisten van de brandweer voor en toegangsweg. Daarvoor zijn wettelijke normen over de breedte en over een minimale draaicirkel voor een brandweerwagen als het een doodlopende weg is.  Het gaat om volgende kenmerken:

 • minimale vrije breedte : 4 m; zij bedraagt 8 m indien de toegangsweg over meer dan 30 m doodloopt;
 • deze breedte laat toe dat een persoon een brandweervoertuig kan kruisen op een weg tussen twee obstakels (bv. muren);
 • een weg die niet tussen twee muren gelegen is maar langs beide zijden vrij van obstakels is, kan smaller worden uitgevoerd; ook lokale versmallingen zijn toegestaan;
 • minimale draaistraal : 11 m aan de binnenkant en 15 m aan de buitenkant op voorwaarde dat er geen obstakels zijn binnen een afstand van 1 m van de binnen- of buitenkant ter hoogte van de bocht;
 • minimale vrije hoogte : 4 m; —
 • maximale helling : 6 %; —
 • draagvermogen : derwijze dat voertuigen, zonder verzinken, met een maximale asbelasting van 13 t er kunnen rijden en stilstaan, zelfs wanneer ze het terrein vervormen, met de mogelijkheid tegelijkertijd 3 autovoertuigen van 15 t te dragen (vooral belangrijk voor bv. bovenste platen van ondergrondse reservoirs of parkings).

Dat kan niet worden gerealiseerd op dat stuk grond. Dat kan u u zien op deze schets.mettoegangswegmaaronmogelijkecirke

of nog

draaicirkelbrandweerzondertoegangsweg

De bouwvergunning aangevraagd

delhaize aanvraag

Inmiddels werd door Delhaize, twee dagen na het tekenen van de akte,  drie dagen na de infovergadering, een bouwvergunning aangevraagd voor een eerste fase, zonder boerderij Clabots. Die aanvraag is publiek te downloaden op het omgevingsloket. U vindt de gegevens hierna.

VERANTWOORDINGSNOTA 

Opdrachtgever  Delhaize Proxy Sint-Joris Weert BVBA Agenturen De Clercq Beekstraat 21-23 3051 Sint Joris Weert met architect:  Tejo Torfs  AEEN ARCHITECTEN bvba    Baalsebaan 161 3120  Tremelo.

bouwplaats:  Afd. 5 sectie B 104R2, 104S2, 103W2, 103X2, 103Y2, 101S, 101R, 103T2, 105Z.

 1. Ruimtelijke context van de geplande werken
 2. Het feitelijke uitzicht en de toestand van de plaats waar de werken worden gepland

Het project bestaat uit een winkel met boven- en ondergrondse parkeerplaatsen en 11 appartementen.  Het is gelegen in het centrum van Sint-Joris-Weert.  Aan de rechterzijde en achterzijde bevindt zich een klantenparking die langs achteren uitloopt naar een ondergrondse parking en een parking op het dak van de ondergrondse parking. Deze onder- en bovengrondse parking zijn gelegen aan de linkerzijde van de winkel. De huidige inkom is vooraan rechts. Er is een tweede toegang links achteraan die vanuit de gelijkvloerse dakparking met ondergrondse parking toegankelijk is, maar er is hier geen uitgang. Leveringen gebeuren op de straatzijde. Aan de linkerzijde bevindt zich een woning met tuin die recent werd aangekocht.     

Probleemstelling: 

Vandaag voldoet de beschikbare parking niet aan de vraag. Dit leidt tot overlast in de Beekstraat. Het laden en lossen langs de straat zorgt voor extra hinder. Daarenboven liggen de meest parkingplaatsen achteraan links. Hier heeft de winkel wel een toegang maar geen uitgang. De winkel heeft eveneens nood aan een meer efficiëntere inrichting, zowel naar verkoopsruimte, als naar werkruimtes en opslagruimte.

Gewenste werken

Er wordt voorzien in een grotere gelijkvloerse parking aan de linkerzijde, op het winkelniveau, naast de bestaande gelijkvloerse dakparking. Tevens wordt er langs dezelfde kant, links achteraan een nieuwe transparante in- en uitgang voorzien waardoor de bestaande inkom vooraan rechts vervalt. Links vooraan wordt het bestaande appartement, nr 21/02 omgevormd tot verkoopsruimte. Aan de rechterzijde van het pand wordt een loskade gebouwd.  Helemaal achteraan wordt de winkel uitgebreid.  De bestaande gevels van de winkel worden herbekleed zodoende dat de winkel meer uitstraling krijgt. Binnen in de winkel worden de bestaande muren voor zoveel als mogelijk weggebroken om een opener opstelling te kunnen realiseren.

Verantwoording

De winkel ligt bij het centrum van het dorp en werkt kernversterkend en is daarom van groot belang voor de dynamiek en leefbaarheid van een dorp. De winkel bevindt zich vlakbij het ontmoetingscentrum. Door de aanleg van de nieuwe parking links en de aanleg van een nieuwe loskade wordt de mobiliteitsproblematiek opgelost. De verbouwing heeft tevens tot doel de winkel om te vormen tot een functioneler en harmonischer geheel. Er is gekozen voor een heldere hedendaagse architectuur die past in de omgeving. De parking wordt groen ingekleed en zal een meerwaarde betekenen voor de Beekstraat.

 1. De zoneringsgegevens van het goed

Het perceel ligt volgens het gewestplan Leuven, vastgesteld bij K.B. van 7 april 1977, in woongebied.Deze gebieden zijn bestemd voor wonen alsmede handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf.

 1. Beschrijving van de al dan niet vergunningsplichtige voorzieningen om integrale toegankelijkheid te bereiken voor mensen met verminderde beweeglijkheid.

Dossierstuk Inhoud: In bijlage checklist toegankelijkheid Gebouw minder dan 7500m2.

 1. Mobiliteitsimpact: cfr. milieuluik

– supermarkt

Er worden 5000 bezoekers verwacht per week. Gewone dag max 700 Zondagvoormiddag (halve dag) drukste dag 440 aan een half uur bezoektijd brengt dit ons op 110:2 = 55 parkeerplaatsen Voorzien 45 gelijkvloers parkeerplaatsen + 17 ondergrondse parkeerplaatsen = 62 parkeerplaatsen

– appartementen: 11 parkeerplaatsen voorzien: 10 staanplaatsen + 1 garagebox

Het is niet te verwachten is dat het bezoekersaantal voor de winkel aanzienlijk zal stijgen. De uitbreiding van de winkel is beperkt. De parking zal wel veiliger zijn. Doordat de nieuwe parkeerplaatsen bij de nieuwe in- en uitgang van de winkel zullen liggen, zal het niet meer noodzakelijk zijn om rond de winkel over de openbare weg te rijden om een parkeerplaats te zoeken dicht bij de uitgang. De fietsers kunnen via een aparte toegang, weg van het autoverkeer naar de nieuwe inkom rijden. Door de loszone rechts naast de winkel te voorzien zal dit een positief effect hebben op de veiligheid van al de weggebruikers.

 1. Volledige archeologienota:

te downloaden en te raadplegen via https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/6617  (te zwaar om op te laden in het omgevingsloket)

 1. Nota ter motivering van een afwijking op de Provinciale verordening hemelwater.

 Motivering voor het gebruik van niet waterdoorlatende materialen als verharding:

– Het rijweggedeelte van de parkeerzone wordt aangelegd in niet waterdoorlatende materialen (asfaltverharding), dit om het gebruik van winkelwagens toe te laten. De waterdoorlatende materialen die momenteel op de markt zijn, zijn niet van dien aard dat ze overrijdbaar zijn door winkelwagens en zijn bijgevolg niet toepasbaar voor een parkeerzone van een winkel. De volledige asfaltverharding zal volledig afwateren naar een ondergronds infiltratiebekken zodat deze alsnog volledig op het eigen terrein in de bodem infiltreert.

– De loszone voor vrachtwagens wordt aangelegd in niet waterdoorlatende materialen (betonverharding), dit omdat er momenteel geen waterdoorlatende materialen op de markt zijn die een voldoende mechanische sterkte combineren met een voldoende waterdoorlatendheid. De volledige verharding van de loszone zal volledig afwateren naar een ondergronds infiltratiebekken zodat dit alsnog volledig op het eigen terrein in de bodem infiltreert.

inplantingsplan delhaize def

 

Bemerkingen op de bouwaanvraag

We kregen volgende bemerkingen op de reeds ingediende aanvraag voor de uitbreiding van de parking :

 

 1. Inzake de verkeersafwikkeling voor het laden en lossen van vrachtwagens

 

De loskade en toegang werd zodanig ingepland dat de vrachtwagens dagelijks achteruit manoeuvrerend op de Beekstraat over twee rijvakken zullen moeten inrijden. Dat is op minder dan 10 meter van de  hoek met de smalle Tilemansstraat waar de school ligt en vele kinderen dagelijks langs moeten. Dat is structureel bijzonder onveilig. De vrachtwagens zullen achteruitrijdend van de linkerzijde van de weg moeten vertrekken vlakbij een schoolomgeving. Er zou best voorzien worden in een andere regeling waarbij de vrachtwagens niet op de openbare weg de los en laad maneuvers moeten  uitvoeren om een loskade te bereiken.

delhaize laden

 

 

 

 1. Fouten in de terreinafmetingen (zie plan)

Bij het overplakken van het kadasterplan op het aanvraagplan zijn er anomaliën mbt de terreinafmetingen.  Er zijn 9 parkings en een groenstrook op een ander perceel getekend.  Een kadasterplan is weliswaar niet 100% correct maar dit zijn toch al te  frappante afwijkingen in de linker- en rechterbovenhoek. Een tegensprekelijk opmetingsplan zou uitsluitsel kunnen geven.delhaize brandweer

 

 1. Inzake brandweerontsluiting (zie plan)

De voorziene brandweerontsluiting loopt via de bestaande helling naar bovengelegen parking die hoogstwaarschijnlijk niet is berekend op een vereiste belasting van 13 ton. Bovendien staan 4 parkeerplaatsen de ontsluiting in de weg.

delhaize brandweer2

 1. De bouwdiepte

Een reguliere bouwdiepte is 15m met een soms toegestane afwijking tot 17m. De huidige bouwdiepte is 31,15 m en gevraagde bouwdiepte is 51,25m!

 

 1. De terreinverharding

De voorziene terreinverharding betekent een bijna 100% bezetting van beschikbaar terrein (0,025% is groen)

 1. Het aantal in/uitritten

Waar een perceel normaliter één tot max twee in/uitritten heeft, worden hier 6 in/uitritten voorzien. De congestie van de Beekstraat is niet te overzien

 

 1. De overige plannen van de aanvraag (planzichten/gevels/snedes?) zijn niet bij de aanvraag gevoegd op het omgevingsloket. . Nu zijn enkel de inplantingsplannen bestaand (B) en nieuw (N) terug te vinden.
 2. Waar is de MER studie (milieu effecten rapportering)?
 3. Hoe wordt het regenwater opgevangen (van +/- 4000 m2)
 4. Waar wordt er gevelpubliciteit voorzien?

 

Bezwaar indienen ?

Tot 1 augustus kan bezwaar ingediend worden tegen de huidige omgevingsvergunningsaanvraag. Dat kan digitaal (inloggen met ID kaart) via het omgevingsloket of per brief op het gemeentehuis. Dit is de link naar het omgevingsloket.

 

De ingediende bezwaren

De ingediende bezwaarschriften: eerste bouwaanvraag van Delhaize

 In verband met de eerste bouwaanvraag van Delhaize werden 7 bezwaarschriften ingediend. Een aantal van de bezwaarindieners deed dat via de website van het omgevingsloket, en gaf aan dat het bezwaar zelf online mocht gepubliceerd worden op de website van het omgevingsloket tijdens het openbaar onderzoek. Anderen gaven die toestemming niet. Meteen na het afsluiten van het openbaar onderzoek verdween én de aanvraag én de bezwaarschriften van het omgevingsloket. Dat was merkwaardig snel omdat andere aanvragen waarvan het onderzoek al eerder was afgesloten nog wel toegankelijk waren. Sommige bezwaren waren daardoor slechts een paar dagen te lezen op de website.

Wie alle bezwaarschriften wenst in te zien kan dit aanvragen per mail aan de gemeentesecretaris. Burgers hebben een inzagerecht op basis van de wetgeving openbaarheid van bestuur. Enkele bezwaarschriften die eerder op de website van het omgevingsloket publiek waren vindt u hieronder.

Bezwaarschrift 2

Geacht college,

Hiermee wens ik te reageren op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor Beekstraat 25 te Sint-Joris-Weert.

 1. Het bouwperceel wordt zo maar eventjes tegen de 100% verhard. In een landelijke omgeving zou men toch op zijn minst voor een winkel een 25% groen verwachten. Naar de omgeving toe zou men (achteraan) een 10m strook groen moeten voorzien. Twee bestaande woningen, gelegen aan de achterkant van de bestaande winkel hebben in hun achtertuin geen enkele privacy. Bij de nieuwe bovengrondse parking creëert men nu hetzelfde nefaste ontbreken van groen. Bij de voorgenomen betonstop, wil men in de bouwzones de bebouwing concentreren zodat er ook in een volgebouwde omgeving groen gegeven wordt aan de bewoners. Deze basisvisie wordt door het voorgestelde project in de vuilbak gegooid. In plaats van de ondergrondse parking uit te breiden, voorziet de aanvrager ALLE bijkomende infrastructuur bovengronds, terwijl er geen plaats meer overblijft voor groen (tenzij 6 bomen op de parking en een beetje streepjes randgroen, die doen denken aan de erbarmelijke “voortuin” van de bestaande appartementen).
 2. De winkel is gelegen in de omgeving van een school, waar men juist het gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk zou moeten weghouden (verkeersveiligheid en luchtkwaliteit). De reeds grote winkel (ik schat een 670m²) wordt nog uitgebreid (ik schat met een 250 m²). Er wordt zelfs een appartement voor opgeofferd. In een straat, waar men een buurtwinkel verwacht, staat er nu een kolos van een supermarkt. In plaats van te verminderen, gaat met uitbreiden!
 3. De positieve kanten van de laad- en loszone op het eigen terrein en de betere toegankelijkheid van de parking wegen niet op tegen de te verwachten hogere verkeersdruk op de Beekstraat. Niet alleen uit de ingediende plannen maar ook uit de aankoop van nog een belendend perceel blijkt dat de aanvrager niet alleen wil reorganiseren, maar zeker wil uitbreiden. Als het college deze eerste uitbreiding aanvaard, is dat het bevestigen van een slechte ruimtelijke ordening in Sint-Joris-Weert. Een supermarkt zou bijvoorbeeld kunnen gelegen zijn aan de noordoostzijde van de Kauwereelstraat, waar ze gemakkelijk te voet te bereiken is, maar waar het opgeroepen gemotoriseerd verkeer tenminste een mooie dubbelbaansweg met fietspad krijgt. Maar neen: in plaats van een gezellig centrum in de omgeving van de enige school en het gemeentelijk ontmoetingscentrum in Sint-Joris-Weert, biedt de aanvrager een winkelkolos met een uitstalling van geparkeerde auto’s.

Samengevat: welkom in de Beekstraat 25 aan een buurtwinkel, die goed gelegen is voor voetgangers en fietsers, neen aan een uitbreidende supermarkt zonder groen, die onvergeeflijk slecht gelegen is voor autoverkeer.

Bezwaarschrift 5

De Beekstraat in Sint-Joris-Weert is de drukste straat van het dorp. Alle bussen die het dorp aandoen passeren door de Beekstraat, alle ouders die hun kinderen naar de school in de P. Tillemansstraat brengen moeten voornamelijk door de Beekstraat, de ingang en parking van de Proxy-Delhaize zijn enkel bereikbaar via de Beekstraat. Zo goed als alle doorgaand verkeer van en naar de omliggende dorpen, zware vrachtwagens en sluipverkeer komt door de Beekstraat. In de Beekstraat ligt ook het ontmoetingscentrum/sporthal, de muziekschool, het chirolokaal….

 

Je zou denken dat deze drukke straat de nodige aandacht krijgt inzake verkeersveiligheid en overlastbeheersing van de verantwoordelijke instanties. Niet dus. Wij wonen sinds 25 jaar in de Beekstraat, en komen er op regelmatige basis sinds meer dan 40 jaar. Op het plaatsen van enkele plastieken verkeersremmende paaltjes na, hebben wij al die tijd bijzonder weinig zien gebeuren aan de verkeersinrichting van de Beekstraat: geen vernieuwing van het wegdek, geen verkeersremmende maatregelen, geen fietspad…..Wat wij wel gezien hebben is de verdere verloedering: verzakte voetpaden, versleten asfalt, gebroken betonplaten die bij elke passage van een bus of vrachtwagen het huis doen trillen, onkruid, auto’s die steeds sneller door de straat jagen…..In een gemeente die in de top tien staat van de rijkste gemeenten (inkomen) van het land……

 

Wij moeten nu vaststellen dat de plaatselijke Delhaize een aanvraag heeft ingediend voor uitbreiding van de parking en de winkel. Het project wordt voorgesteld als een verbetering van de huidige problemen inzake verkeersveiligheid, want de vrachtwagens zouden voortaan een eigen loskade krijgen op het terrein zelf. Sta ons toe hieraan te twijfelen: de winkel en de parking worden vergroot en zullen hoe dan ook meer bezoekers aantrekken. De vrachtwagens voor de bevoorrading (meer in aantal?) zullen nog altijd de Beekstraat aandoen, en zo te zien moeilijke manoeuvers moeten blijven uitvoeren. Verder vrezen wij dat het afbreken van de huizen ( ook de hoeve Clabots ??, nog niet in dit project….) en de aanleg van een parking over ettelijke tientallen meters de Beekstraat steeds meer het karakter van een industriezone zullen geven, en steeds minder het gezellige dorpscentrum dat het zou kunnen zijn….Het zal alleszins niet de schamele ingroening van de huidige plannen zijn die ons van het tegenovergestelde zullen overtuigen.

 

Wij juichen een buurtwinkel toe, en gunnen ieder het zijne, maar vragen ons toch af of bij deze zoveelste uitbreiding van de Delhaize de draagkracht van een klein dorpscentrum niet stilaan overschreden wordt. Daarom verzoeken wij het college de huidige aanvraag af te wijzen zolang voor Sint-Joris-Weert in het algemeen en de Beekstraat in het bijzonder geen concrete visie op een verantwoorde urbanisatie en verkeersbeleid is ontwikkeld. De aanvraag zonder meer goedkeuren zullen de kansen om het centrum van Sint-Joris-Weert leefbaar te houden steeds meer hypothekeren

 

 

 

Bezwaarschrift 6

 

 

Aan het college van burgemeester en schepenen,

 

Algemeen is de aanwezigheid van een goed voorziene buurtsupermarkt in  Sint Joris Weert een belangrijke meerwaarde voor het dorp:  het beperkt de verplaatsingen die inwoners moeten doen voor hun boodschappen, het is een contactpunt voor bewoners, en het maakt het voor minder mobiele dorpsbewoners mogelijk om in eigen huis te blijven wonen zonder afhankelijk te zijn  van externe bevoorrading. De wijze waarop deze handelszaak gerund wordt biedt bovendien een meerwaarde voor het lokale verenigingsleven en allerlei gemeenschapsinitiatieven. In de winkel wordt plaats gemaakt voor aankondigingen van verenigingen, en occasioneel ook voor  standjes van verenigingen voor verkopen of acties voor een of ander goed doel. Om die redenen lijkt het ons van belang de economische leefbaarheid van een lokale buurtsupermarkt te beschermen en voldoende ontwikkelingsmogelijkheid te geven. Toch roept het voorliggend ontwerp een aantal vragen en bezwaren op waarvan we vragen dat burgemeester en schepencollege deze zouden onderzoeken en in rekening brengen bij de  beoordeling van deze aanvraag.

Aan een aantal van de hierna genoemde bezwaren kan ons inziens voldaan worden door voorwaarden op te leggen met het oog op een andere indeling van het geplande parkingterrein.

1.Het belangrijkste probleem lijkt ons dit van de verkeersveiligheid. Het plan voorziet in de aanleg van een loskade aan de huidige inrit van de parking. Dit zal blijvend meebrengen dat dagelijks vrachtwagens achterwaarts de parking zullen moeten oprijden. Dat gebeurt uitgerekend zowat ter hoogte van de kruising van de Beekstraat met de smalle Pastoor Tilemansstraat. Op datzelfde punt komen dagelijks rond begin en einde van de schooltijden vele weggebruikers, en daaronder vele kinderen die daar  langs moeten om de kleuter en lagere school te bereiken.    De Beekstraat heeft daar, en over het merendeel van de rest van de straat,  geen fietspad. Fietsers moeten op de straat rijden. De vrachtwagens zullen dagelijks achterwaarts over twee rijvakken van de straat moeten manoeuvreren wat structureel een blijvende onveilige situatie creëert voor de verkeersafwikkeling in de Beekstraat. (zie foto met plannetje delhaize laden en lossen ).  De heraanleg van de parking, de gewijzigde inplanting van de ingang voor klanten moeten het ons inziens toch ook mogelijk maken dat vrachtwagens een nog in te planten loskade kunnen bereiken door voorwaarts in te rijden langs de nieuwe parking ingang en de parking ook op deze wijze voorwaarts kunnen verlaten.    We vragen dan ook dat bij de beoordeling van de aanvraag een wijziging wordt opgelegd waarbij dagelijkse achterwaartse maneuvers van vrachtwagens vlakbij een schoolomgeving  worden vermeden. Een andere indeling en inplanting van de loskade bereikbaar over de parking en met manueuvreerruimte op de parking kan deze structureel onveilige en blijvende gevaarlijke situatie voorkomen.

 1. De thans voorziene inplanting van de ingang van de parking of toegang tot loskade vlakbij de kruising met de Pastoor Tilemansstraat verhindert de toekomstige herinrichting van een deel van de Beekstraat als een schoolstraat . Het principe van een schoolstraat is dat schoolgaande kinderen en hun ouders die zich te voet of met de fiets verplaatsen voorrang krijgen. Gedurende een half uur voor het begin en na het einde van de school wordt de straat ontoegankelijk gemaakt voor auto’s . Er is dan enkel doorgaand verkeer mogelijk te voet of met de fiets. Bewoners uit de betreffende straat mogen de straat tijdens die periode wel uitrijden, maar niet inrijden. Op die wijze worden schoolomgevingen ook tijdens de piekmomenten veiliger gemaakt. Conflictsituaties met dubbel en foutief geparkeerde wagens hoopt ze op die manier te verminderen. Zo kan de toegang tot de schoolomgeving opnieuw een aangename verblijfsomgeving worden waar plek is voor spontane persoonlijke contacten tussen ouders en schoolpersoneel. De omvorming tot schoolstraat moet ouders verder ook aanzetten om hun kinderen op een duurzame manier naar school te brengen. De omgeving wordt onmiddellijk een stuk veiliger, hulpdiensten ondervinden geen hinder meer als ze in een school moeten zijn en de uitstoot van uitlaatgassen voor de schoolpoort wordt gereduceerd. Door de inplanting van de toegang tot een parking voor vrachtverkeer vlakbij de kruising met de Pastoor Tilemansstraat met zijn schoolverkeer wordt dergelijke optie voor de toekomst feitelijk uitgesloten. Het lijkt ons een reden te meer om de toegang tot de loskade en parking niet te voorzien op de huidige toegang van de parking, maar wel zo dicht mogelijk bij het begin van de Beekstraat. Anders wordt deze ontwikkeling en de toekomstige optie van de inrichting van een relevant deel van de Beekstraat als schoolstraat definitief onmogelijk gemaakt. Men kan immers bezwaarlijk de toegang tot het warenhuis afsluiten.
 2. Het vrijwaren van een optie voor een schoolstraat, en meer algemeen het tegengaan van doorgaand verkeer, is inzake mobiliteit in overeenstemming met de bepalingen van het gemeentelijk structuurplan. Dat voorziet immers geen doorgaand verkeer door de Beekstraat. Er is voor Sint Joris Weert in het structuurplan vermeld: “Bij de ontwikkeling van de kern moet omzichtig omgesprongen worden met het mobiliteitsaspect.  Daartoe wordt de doortocht door de kern geheroriënteerd via de Leuvensestraat, Stationsstraat, Kauwereelstraat en Neerijsebaan.” . Een inplanting toestaan van een loskade die dagelijks toegankelijk moet zijn voor vrachtverkeer tot vlakbij de kruising van de Pastoor Tilemansstraat, komt de facto neer op het blijvend en doorlopend toestaan van doorgaand verkeer via de Beekstraat, in plaats van de voorgenomen optie voor verkeersafwikkeling zoals opgenomen in het gemeentelijk structuurplan.
 3. De huidige aanvraag stemt qua volume en aanpak niet overeen met de verdere planning van de ontwikkeling van de parking, en lijkt slechts een eerste voorlopige fase. Op de gemeentelijke infoavond werd immers door het schepencollege toelichting gegeven bij een verdergaande ontwikkeling van de parking na de aankoop door de gemeente van de hoeve Clabots en de doorverkoop van 10 are aan de aanvragers. Zoals uit de presentatie van het gemeentebestuur tijdens die officiële info avond kan blijken wordt uiteindelijk een beduidend grotere parking beoogd dan voorzien in de huidige aanvraag. De definitieve fase beoogt een parking met 86 parkeerplaatsen zoals werd toegelicht door burgemeester én de schepen én de aanvragers op de gemeentelijke infoavond van 4 juli. (zie bijgevoegde foto’s met foto’s van geprojecteerde plannen)) Dit roept vragen op over de huidige motivatie en de cijfers bij deze aanvraag.

Deze aanvraag heeft immers nog geen betrekking  op de aangekochte percelen van de hoeve Clabots .    In deze aanvraag wordt een argumentatie aangevoerd voor 55 parkeerplaatsen : “Er worden 5000 bezoekers verwacht per week. Gewone dag max 700 Zondagvoormiddag (halve dag) drukste dag 440 aan een half uur bezoektijd brengt dit ons op 110:2 = 55 parkeerplaatsen Voorzien 45 gelijkvloers parkeerplaatsen + 17 ondergrondse parkeerplaatsen = 62 parkeerplaatsen – appartementen: 11 parkeerplaatsen voorzien: 10 staanplaatsen + 1 garagebox Het is niet te verwachten is dat het bezoekersaantal voor de winkel aanzienlijk zal stijgen. De uitbreiding van de winkel is beperkt.”   Als deze argumentatie correct, volledig en waarheidsgetrouw is , zou er bijgevolg geen nood zijn aan een nieuwe volgende uitbreiding van de parking , zoals toegelicht door het gemeentebestuur en de aanvragers op de infoavond.

Het hanteren van verschillende argumentaties en berekeningen voor wat betreft de noodzakelijke toekomstige omvang van de parking laat twijfelen aan de volledigheid van de  argumentatie in de huidige aanvraag.  Op de info-avond werd uitgegaan door het gemeentebestuur van een noodzakelijke capaciteit van 86 bovengrondse parkeerplaatsen . Vergeleken met de 45 gelijkvloerse parkeerplaatsen in deze aanvraag is dat ei zo na een verdubbeling van deze capaciteit. Van twee dingen één: ofwel is de cijferargumentatie in de huidige aanvraag correct, en is de info van het gemeentebestuur foutief. Ofwel gaat het wel degelijk op termijn om een uitbreiding van 45 naar 86 bovengrondse parkeerplaatsen ,en is de raming in deze aanvraag misleidend bescheiden.

 1. De aanvraag lijkt ons niet in overeenstemming met het gemeentelijk structuurplan Dat voorziet voor Sint Joris Weert in de bepalingen: “Bestaande of nieuwe lokale voorzieningen en handelsactiviteiten, gelegen in de woonkern Sint Joris Weert , moeten voldoende ontwikkelingsmogelijkheden krijgen op hun huidige locatie indien zij verweefbaar zijn met hun omgeving en het lokale niveau niet overschrijden   Opgemerkt kan worden dat volgens de gegevens van de aanvraag de huidige parking te beperkt is op zondagvoormiddag: “. “Er worden 5000 bezoekers verwacht per week. Gewone dag max 700 Zondagvoormiddag (halve dag) drukste dag 440 aan een half uur bezoektijd brengt dit ons op 110:2 = 55 parkeerplaatsen.”

Op zondagvoormiddagen is deze buurtsupermarkt door zijn afwijkende openingsuren in vergelijking met andere supermarkten en warenhuizen in de wijde omgeving de grootste geopende winkeloppervlakte van kilometers in het rond. Andere warenhuizen zijn op zondagen gesloten, waardoor ook een cliënteel wordt aangetrokken van buiten het eigen dorp en fusiegemeente. Op dat moment fungeert de supermarkt niet meer als een handelszaak op lokaal niveau maar wel op subregionaal niveau.  Op gewone werkdagen wanneer er door afwijkende openingsuren geen concurrentievoordeel meer is, fungeert de supermarkt als een lokale handelsactiviteit. De huidige parkeermogelijkheden zijn dan voldoende. De uitbreiding is dus niet nodig voor een ontwikkeling op het lokale niveau zoals aangegeven in het structuurplan, maar enkel voor zijn zondagse bovenlokale functie.

 

 1. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorziet voor Sint Joris Weert in zijn bindende bepalingen : Het centrum van de kern moeten duidelijk ruimtelijk afgebakend worden zodat de begrenzingen ervan zich duidelijk laat lezen. De inrichting van de openbare ruimte moet zorgen voor een verhoging van de aantrekkelijkheid van de kern en het centrum. Bij een eventuele verdichting vanuit de private sector wordt een dichtheid vooropgesteld die past binnen de ruimtelijke context van het gebied. Voorkomende stedenbouwkundige aanvragen van het gebied of van delen ervan moeten evenwel omzichtig beoordeeld worden zodat de mogelijke toekomstige ontwikkeling ervan niet wordt gehypothekeerd”. Verder meldt het structuurplan ook nog voor Sint Joris Weert : “Een gedeeltelijke ontwikkeling van een bestaand binnengebied kan enkel worden gerealiseerd mits de opmaak van een globale visie voor het binnengebied waarbij de toekomstige mogelijkheden van het gebied niet mogen worden gehypothekeerd door het gefaseerd aansnijden ervan” Op de gemeentelijke informatieavond rond de aankoop van de hoeve Clabots werd door de burgemeester en het schepencollege herhaaldelijk betoogd dat er nog geen globale visie is uitgewerkt voor de rest van het binnengebied en de bestemming van de terreinen van de hoeve Clabots en de achterliggende percelen. In die situatie, zonder een globale visie op de ontwikkeling,  een gedeeltelijke ontwikkeling toelaten voor een deel van datzelfde binnengebied , en de inrichting ervan als parking , is strijdig met hogervermelde optie in het structuurplan voor Sint Joris weert. Verder kan ook bezwaarlijk worden betoogd dat het inrichten van een parking die zich in de eindfase zou uitstrekken van de huidige hoeve Clabots tot de huidige ingang van de parking, over ruim 110 meter gevellengte in de Beekstraat,” een gebiedsgerichte benadering is die een aantrekkelijke dorpskern zal creëren”. Dat laatste is de formulering in de bindende bepaling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voor Sint Joris Weert.

 

 

Bezwaarschrift 7

Geacht College van burgemeester en schepenen,

Hierbij reageer ik op bovenstaande aanvraag tot omgevingsvergunning die bij u werd ingediend op 3 juli ’18. Hierbij rijzen enkele bezwaren die ik u wens mee te delen. De toekenning van de vergunning zonder hiermee rekening te houden is dan ook mijn inziens niet wenselijk/mogelijk.

 1. Algemene ruimtelijke ordening en overeenstemming met het beleid. Hoewel ik de aanwezigheid van een buurtwinkel in het dorp toejuich, moet er de nodige aandacht besteed worden aan de impact van deze werken, rekening houdend met de specifieke ligging van dit project. Het terrein is gelegen midden in de dorpskern van Sint-Joris-Weert in woongebied. Volgens het Ruimtelijk Structuurplan is Sint-Joris-Weert een kern in het buitengebied in de groene schicht. In het GRS van Oud-Heverlee wordt het dorp gekarakteriseerd als een woonkern waarbij speciale aandacht nodig is voor de waterbeheersing, door de ligging in de DIjlevallei. De stationsomgeving wordt aangeduid als een te integreren en ontsluiten zone. In het gemeentelijk afwegingskader voor de nederzettingsstructuur (2.3.3) wordt specifiek vermeld dat voorzieningen maximaal geïntegreerd moeten worden in hun omgeving en moeten kunnen ontwikkelen voor zover zij het lokale niveau niet overschrijden. Er wordt dan ook gefocust op de lokale functie van deze diensten, zonder daarbij de draagkracht van het dorp uit het oog te verliezen.

In het kader van het witboek BRV uit 2016 komt daarbij dat de focus is verlegd naar verdichting in goed ontsloten woonkernen, wat Sint-Joris-Weert is dankzij de aanwezigheid van station en bus. Daarnaast geeft de intussen bekende term ‘betonstop’ ook aan dat bijkomende verharding doordacht dient te gebeuren en indien mogelijk verschillende functies combineert en zo goed mogelijk wordt gebruikt. Het voorliggend ontwerp omvat voornamelijk het aanleggen van een gelijkvloerse parking op een terrein waar momenteel woningen met tuinen staan. Op die manier wordt een momenteel deels open ruimte grotendeels verhard voor de wegenis. Er wordt op geen enkele manier speciale aandacht gegeven aan de specifieke problemen voor waterbeheersing. De beschrijving van de te nemen maatregelen zijn extreem summier (vermelding aanleg bufferbekken en infiltratie op eigen terrein) en weinig onderbouwd. Het gelijkvloers aanleggen van de parking is ook een gemiste kans om midden in het dorp aan verdichting te doen. Een monofunctionele gelijkvloerse parking is dan ook geen teken van moderne ruimtelijke ordening en dus te vermijden. De parking wordt afgesloten van de openbare weg door een slagboom en kan dus niet multifunctioneel worden gebruikt.

 

 1. Nood aan parking midden in het dorp? In de nota van aanvrager/ontwerper wordt de nood aan parking ‘onderbouwd’ met een summiere berekening gebaseerd op een schatting van het aantal klanten. Ten eerste wordt bij de berekening voornamelijk rekening gehouden worden met het aantal klanten op zondagvoormiddag. Op dat moment gaat het echter niet enkel om lokale klanten, maar ook om klanten uit de ruime omgeving waar op zondag de winkels gesloten zijn. Op die dag overschrijdt de handelsactiviteit dus het lokale niveau, wat in het structuurplan van de gemeente expliciet wordt omschreven als een voorwaarde voor ontwikkeling. Op de andere dagen is de parking op vele momenten allerminst ontoereikend. Ten tweede wordt het ‘benodigde’ aantal plaatsen daarna volledig omgezet in autostaanplaatsen. Een deel van de lokale klanten komt echter met de fiets of te voet en het is voor de toekomst ook aangewezen om de zachte vervoerswijzen te promoten. Het is wel een goede zaak dat er voor de fietsen ook extra plaats wordt voorzien en een aparte toegang wordt gemaakt langs de onderdoorgang. Tot slot wordt de parking hier ook begroot op de ‘maximale’ nood. In het Vademecum voor duurzame mobiliteit (terug te vinden via http://www.mobielvlaanderen.be) van Mobiel Vlaanderen, een initiatief van de Vlaamse Overheid, wordt verder ingegaan op de keuze van een krappe of ruime parkeernorm. Hierbij wordt aangegeven dat een krappe norm toegepast kan worden om autogebruik te ontraden. Hier dienen dan wel bijkomende maatregelen getroffen te worden in de onmiddellijke omgeving om parkeeroverlast tegen te gaan. Dit dient dus te kaderen in een ruimer mobiliteitsplan, dat er helaas nog niet is voor Sint-Joris-Weert. Anderzijds wordt ook benadrukt dat een ruime parkeernorm (zoals hier toegepast) eigenlijk niet past in een duurzaam mobiliteitsbeleid. Wanneer een parking ruim wordt voorzien creëert dit immers een aanzuigeffect, waardoor nog meer auto’s naar de winkel zullen komen en zo het lokaal niveau (zie hierboven) weer wordt overstegen, wat in strijd is met het afwegingskader uit het GRS van Oud-Heverlee. Merk op dat er op de geplande parking niet meer plaatsen voor de winkel voorzien zijn dan het huidige aantal, doordat de meeste huidige plaatsen komen te vervallen. Daarnaast werd op de infovergadering op 4 juli een plan voorgelegd met een uitgebreidere parking van meer dan 80 plaatsen. Volgens het voorliggend plan en de bijhorende motivering is een eventuele latere uitbreiding van de parking (mocht deze vergunning goedgekeurd worden) dus in geen geval aan de orde, want niet meer te verantwoorden.

 

 1. Nood aan een overkoepelend mobiliteitsplan! Zoals in het GRS van Oud-Heverlee wordt aangehaald is het noodzakelijk om voor de volledige kern een beleidsvisie uit te werken, zoals een RUP en een mobiliteitsplan. Zonder deze overkoepelende beleidsinstrumenten holt de gemeente telkens achter de feiten aan. Sint-Joris-Weert beschikt over een station dat volgens het GRS beter ontsloten moet worden en waarvan de omgeving een aantal gemengde functies kan herbergen. Bovendien is het vanuit mobiliteitsoogpunt ook interessant om op die plaats pendelparkings te voorzien. Uit eerdere vergaderingen rond de verkeersproblematiek in de dorpskern blijkt dat er pistes overwogen worden om de Beekstraat enigszins verkeersluwer te maken (al dan niet door eenrichtingsverkeer in te stellen en herinrichting van het openbaar domein met versmalde rijweg). De Stationsstraat en de Kauwereelstraat lenen zich beter tot het doorleiden van eventueel bovenlokaal verkeer. Daarnaast wordt de Beekstraat ook gekarakteriseerd door de kruising met de Neerveldstraat en de Pastoor

Thielemansstraat, die hoofdzakelijk geschikt zijn voor zacht verkeer, met bovendien de aanwezigheid van de basisschool. Het op dit moment ondoordacht goedkeuren van voorliggend plan legt een hypotheek op bepaalde beslissingen die in een mobiliteitsplan moeten worden genomen. De inplanting van de loskade bevindt zich namelijk net op het dichtste punt bij de schoolomgeving en de doorgang naar de Neerveldstraat. Op deze plek zullen er dus conflicten blijven met de schoolgaande kinderen, zelfs al zou men beslissen om de Beekstraat verkeersluwer te maken. Idealiter zou vrachtverkeer geweerd worden in de ruime schoolomgeving, al dan niet tijdens bepaalde uren. Daarnaast zou de loskade best gepositioneerd worden zo ver mogelijk van deze conflictzone. In een overkoepelend mobiliteitsplan kan er ook aandacht besteed worden aan de ontsluiting van de dorpskern vanuit de stationsomgeving. Zo is het door recente ontwikkelingen al mogelijk om de winkel van bij het station te bereiken via trage verbindingen (zie ook verder).

 

 1. Afsluiting feitelijke openbare (voet)weg Het voorliggende ontwerp omvat de afsluiting van een feitelijke openbare (voet)weg. Op dit moment wordt de oprit tussen de woningen in de Serrenstraat nummer 3 en 5 als voetweg gebruikt om vanuit de Serrenstraat de achteringang van de winkel te bereiken of zelfs de doorsteek te maken richting de Beekstraat en de Pastoor Thielemansstraat. Deze ‘weg’ is private eigendom, maar de eigenaars gedogen momenteel de doorgang. Door het regelmatig gebruik ervan door zowel klanten van de winkel als omwonenden voor een kortere doorsteek, is er sprake van publiek gebruik en gaat het hier om een openbare weg, waarop volgens de geldende wetgeving en rechtspraak een recht van openbare doorgang ontstaat. In het voorliggend ontwerp wordt deze doorgang afgesloten met een hoge haag. Het verdwijnen van buurt- en andere trage wegen is een spijtige zaak. Trage wegen bieden heel wat mogelijkheden en voordelen voor de gemeente. Zo dienen ze als veilige verbindingen voor zwakke weggebruikers. Zeker voor korte afstanden biedt een buurtweg een alternatieve en verkeersveilige route voor bv schoolgaande kinderen of in dit geval, klanten van de winkel die zich te voet of met de fiets verplaatsen. Ook vanuit het station is deze doorgang door de nieuwe verbinding stationNeerveldstraat de veiligste weg naar de winkel. (zie ook hierboven). Zolang er in het kader van een mobiliteitsplan voor het dorp geen werk wordt gemaakt van veiliger verkeer in de Beekstraat of van een nieuwe trage verbinding via bv. de projectgrond van het OCMW achter het ontmoetingscentrum, is het dan ook onaanvaardbaar om deze trage weg af te sluiten. Anders wordt elke zwakke weggebruiker die vanuit het zuiden de winkel wil benaderen verplicht langs de drukke en onveilige Beekstraat gestuurd, terwijl er op dit moment een veilig alternatief aanwezig is.

 

 1. Participatie en inspraak Hoewel de aanvragers op dit punt niets verweten kan worden, wens ik te benadrukken dat de gemeente in dit dossier allerminst een toonbeeld is van participatie. Ten eerste is dit dossier, dat een duidelijk impact heeft op het dorp en meer algemeen de gemeente, niet voorgelegd aan de Gecoro. Deze gemeentelijke adviesraad bestaat uit specialisten die de gemeente kunnen bijstaan en die eventueel de nodige bijsturingen hadden kunnen voorstellen aan het ontwerp. Het passeren van deze adviesraad geeft dan ook geen blijk van goed bestuur. Ten tweede lag dit dossier duidelijk al geruime tijd op de onderhandelingstafel. Al in december 2017 werden door de gemeente budgetten gereserveerd voor de aankoop van het naastliggend perceel, dat daarna doorverkocht werd aan de aanvragers van deze vergunning. Toch werd pas op 4 juli een ‘infovergadering’ georganiseerd voor de burgers, terwijl een dag later de verkoopsakte voor deze bijkomende grond werd ondertekend. Bovendien werd deze vergunningsaanvraag al op 3 juli ingediend, waardoor de burgers voor voldongen feiten werden geplaatst. Daarnaast krijgt dit dossier een schijn van dienstbetoon, aangezien de ingediende aanvraag onmiddellijk volledig en ontvankelijk werd verklaard (wat zeker niet bij elk dossier zo is), waardoor het openbaar onderzoek onmiddellijk kon starten. Toevallig net in de vakantieperiode, wanneer veel mensen niet aanwezig zijn en mogelijks geen bezwaar kunnen indienen. Een procedure met vrijwillige inspraak voor de burgers zou kunnen leiden tot een gedragen oplossing die positief bijdraagt aan de gemeente en de maatschappij in het algemeen. Een gemiste kans voor de gemeente!

 

 

De tweede bouwaanvraag van Delhaize

 

De Delhaize-uitbaters dienden inmiddels een tweede aanvraag in voor het uitbreiden van hun parking. Anders dan de eerste aanvraag gaat deze nu wel over de afbraak van de hoeve Clabots en over de uitbreiding van de parking tot aan het ontmoetingscentrum.

aanvraag 2

Wat gepubliceerd werd van de aanvraag vindt u op het omgevingsloket via deze link https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek#openbaaronderzoekprojectdetail/projectuuid=yz6ad5tRQICAerphPc7smw. Het openbaar onderzoek en de tijd om bezwaarschriften in te dienen loopt tot 8 september. De motiveringsnota van de aanvragers vindt u hieronder :

VERANTWOORDINGSNOTA 

Opdrachtgever  BVBA Agenturen De Clercq  Proxy Delhaize Beekstraat 25    Beekstraat 21-23 3051 Sint-Joris-Weert   3051  Sint-Joris-Weert

architect:  Tejo Torfs  AEEN ARCHITECTEN bvba    Baalsebaan 161 3120  Tremelo bouwplaats:  Beekstraat 15    3051  Sint-Joris-Weert Afd. 5 sectie B nrs. 100e en 101f/2

 1. Ruimtelijke context van de geplande werken

Het feitelijke uitzicht en de toestand van de plaats waar de werken worden gepland

Op het perceel staat een woning.  Rechts van het perceel is een aanvraag lopende voor de renovatie en uitbreiding van de winkel met uitbreiding van de parking om het gelijkvloerse niveau. Links van het perceel ligt het ontmoetingscentrum.

Gewenste werken

Afbraak van de woning. Uitbreiding van de gelijkvloerse parking (in aanvraag).

Verantwoording

De winkel ligt bij het centrum van het dorp en werkt kernversterkend en is daarom van groot belang voor de dynamiek en leefbaarheid van een dorp.  Een goede parking is essentieel. De bestaande ondergrondse parking zal niet langer te gebruiken als parking voor de klanten aangezien deze niet comfortabel is en naar circulatie niet veilig. Enkel voor de bewoners en personeel blijft ze in gebruik.

De uitbreiding van de parking heeft voornamelijk met comfort en veiligheid te maken, minder met de nood aan extra parkeerplaatsen. Door de uitbreiding van de parking zal er op het terrein gecirculeerd kunnen worden en niet langer op de openbare weg. Dit komt de verkeersveiligheid langs de Beekstraat ten goede.

Langs de Beekstraat wordt de parking groen ingekleed wat een meerwaarde zal betekenen. De uitbreiding van de parking bevindt zich naast het ontmoetingscentrum.  De gemeente heeft de vraag gesteld of de parking buiten de exploitatie-uren open gesteld kan worden. De opdrachtgever is daartoe bereid.

 1. De zoneringsgegevens van het goed

Het perceel ligt volgens het gewestplan Leuven, vastgesteld bij K.B. van 7 april 1977, in woongebied. Deze gebieden zijn bestemd voor wonen alsmede handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf.

 1. Beschrijving van de al dan niet vergunningsplichtige voorzieningen om integrale toegankelijkheid te bereiken voor mensen met verminderde beweeglijkheid.

Zie ook checklist toegankelijkheid Niet van toepassing

Mobiliteitsimpact: cfr. milieuluik

Volgens de huidige tellingen worden er zo’n 5000 bezoekers verwacht per week. Op een gewone dag max 750 (woensdag). Zondagvoormiddag (halve dag) is de drukste dag met +/- 500 klanten.

VERANTWOORDINGSNOTA

Aan een half uur per bezoektijd per klant brengt dit ons op 125:2 = 62,5 parkeerplaatsen

De huidige gelijkvloers parking (in aanvraag) heeft 45 gelijkvloerse parkeerplaatsen. De ondergrondse parkeerplaatsen wensen we niet meer te gebruiken voor de klanten van de winkel.  Enkel het personeel zal eventueel nog gebruik maken van de ondergrondse parking. (En de bewoners van de appartementen.) (17 plaatsen waren voor de winkel + 11 voor de appartementen).

Met de uitbreiding van de gelijkvloerse parking +39, zal het nieuwe aantal op 84 parkeerplaatsen komen. Dit is ruim voldoende voor de te verwachten klanten, ook bij lichte groei (15% = 63+10 parkeerplaatsen) en zelfs op erg drukke feestdagen zal de parking veilig en comfortabel blijven.

Daarenboven heeft de gemeente de vraag gesteld of de parking buiten de exploitatie-uren open gesteld kan worden. Vermits de opdrachtgever daartoe bereid is, is deze buffer zeker welkom. Omwille van dit semi-publieke karakter is het extra aantal parkeerplaatsen een meerwaarde voor de omgeving. Links van de nieuwe parking is namelijk het ontmoetingscentrum gelegen.

 

Bemerkingen bij de tweede bouwaanvraag

 

Veel van de bemerkingen bij de eerste bouwaanvraag gelden ook, of nog scherper, voor de tweede bouwaanvraag. Maar bovendien zijn er bijkomende argumenten bij de nieuwe cijfers.

 

 1. Gewijzigde raming van parkeerbehoeften

Opmerkelijk is dat op amper twee maand tijd de cijers op basis waarvan het nodig aantal parkeerplaatsen wordt geraamd aanzienlijk opgetrokken zijn. In de aanvraag van juli werd het aantal vereiste parkeerplaatsen berekend op basis van het aantal bezoekers op de drukste dag, de zondag. In de aanvraag van juli werd gesteld dat dat er 440 zijn op zondagvoormiddag, in augustus zijn dat er al +- 500.

Opnieuw wordt voor de raming van het nodig aantal parkeerplaatsen ervan uitgegaan dat àlle klanten op zondag per auto komen. Men deelt immers de 500 klanten over de 4 uur openingstijd om 125 klanten per uur te bekomen. Aan een gemiddelde bezoektijd van een half uur heb je dan nu 62,5 parkeerplaatsen nodig.  Een maand eerder was dat nog 55.

 1. Parkeerplaats voor àlle klanten ?

Het is niet ernstig om bij de raming er vanuit te gaan dat àlle klanten op zondag een parkeerplaats nodig hebben gedurende een half uur.  Een deel van de lokale klanten komt immers met de fiets of te voet of met een brommer. Het is voor de toekomst ook aangewezen om de zachte vervoerswijzen te promoten.

 1. Parking berekend op maximale nood

De parking wordt hier berekend  op een (aanvechtbare) berekening van de ‘maximale’ nood. In het Vademecum voor duurzame mobiliteit (terug te vinden via http://www.mobielvlaanderen.be) van Mobiel Vlaanderen, een initiatief van de Vlaamse Overheid, wordt verder ingegaan op de keuze van een krappe of ruime parkeernorm. Hierbij wordt aangegeven dat een krappe norm toegepast kan worden om autogebruik te ontraden. Hier dienen dan wel bijkomende maatregelen getroffen te worden in de onmiddellijke omgeving om parkeeroverlast tegen te gaan. Dit dient dus te kaderen in een ruimer mobiliteitsplan, dat er helaas nog niet is voor Sint-Joris-Weert. Anderzijds wordt ook benadrukt dat een ruime parkeernorm (zoals hier toegepast) eigenlijk niet past in een duurzaam mobiliteitsbeleid. Wanneer een parking ruim wordt voorzien creëert dit immers een aanzuigeffect, waardoor nog meer auto’s naar de winkel zullen komen en zo het lokaal niveau (zie hierboven) weer wordt overstegen, wat in strijd is met het afwegingskader uit het GRS van Oud-Heverlee.

 1. Willekeurige toeslag bovenop berekende parkeerbehoefte

Bovenop deze opgefokte berekening van het aantal parkeerplaatsen wordt het resultaat nog twee keer verhoogd. Men laat de 28 ondergrondse parkeerplaatsen buiten beschouwing omdat men “die niet meer wenst te gebruiken voor de klanten” en wil van 62 parkeerplaatsen naar 84 bovengrondse parkeerplaatsen, een marge van 15 % voor de groei.

In de aanvraag van de maand voordien werden de ondergrondse parkeerplaatsen wel nog meegeteld als parkeerplaats.   Samen met de 28 ondergrondse parkeerplaatsen komt er dan een totale parkingcapaciteit van 84+ 28 = 112 parkeerplaatsen. Berekend op dezelfde wijze (zondagopening van 4 uur, een half uur parkeren per bezoeker) is dit toereikend voor 896 bezoekers met auto op een zondagvoormiddag. Dit terwijl men in de aanvraag van juli stelde dat er op zondagvoormiddag, drukste dag ,  440  bezoekers zouden zijn.

Het aantrekken van 896 auto’s in de Beekstraat op zondagvoormiddag  is bezwaarlijk kernversterkend (sic) te noemen, nog minder “van groot belang voor de dynamiek en leefbaarheid van een dorp”.

De argumentatie dat de ondergrondse parkeerplaatsen nu buiten beschouwing horen te blijven is merkwaardig. De bestemming als parkeerplaats voor de huidige appartementsbewoners is ook nu een mogelijkheid, maar wordt door de appartementsbewoners niet benut omdat hier een extra betaling tegenover staat, terwijl het parkeren in de straat gratis en onbeperkt mogelijk is. Het personeel parkeert thans in regel niet op de parking, maar veelal in de achterliggende Serrenstraat om parkeerplaatsen vrij te laten voor klanten.

 1. Geen lokale ontwikkeling meer.

Men kan bezwaarlijk volhouden dat dergelijke extreme  uitbreiding van de parkingcapaciteit past binnen een lokale ontwikkeling.  Het  gemeentelijk structuurplan voor ruimtelijke ordening voorziet voor Sint Joris Weert in de bepalingen:  “Bestaande of nieuwe lokale voorzieningen en handelsactiviteiten, gelegen in de woonkern Sint Joris Weert , moeten voldoende ontwikkelingsmogelijkheden krijgen op hun huidige locatie indien zij verweefbaar zijn met hun omgeving en het lokale niveau niet overschrijden

De hypotheses waarop het aantal parkeerplaatsen is geraamd overstijgt met 896 bezoekers met  telkens 1 auto gedurende een half uur overduidelijk de ontwikkeling op lokaal niveau.

Op zondagvoormiddagen is deze buurtsupermarkt door zijn afwijkende openingsuren in vergelijking met andere supermarkten en warenhuizen in de wijde omgeving de grootste geopende winkeloppervlakte van kilometers in het rond. Andere warenhuizen zijn op zondagen gesloten, waardoor ook een cliënteel wordt aangetrokken van buiten het eigen dorp en fusiegemeente. Op dat moment fungeert de supermarkt niet meer als een handelszaak op lokaal niveau maar wel op subregionaal niveau.  Op gewone werkdagen wanneer er door afwijkende openingsuren geen concurrentievoordeel meer is, fungeert de supermarkt als een lokale handelsactiviteit. De huidige parkeermogelijkheden zijn dan voldoende. De uitbreiding is dus niet nodig voor een ontwikkeling op het lokale niveau zoals aangegeven in het structuurplan, maar enkel voor zijn zondagse bovenlokale functie.

 

 1. Disproportionele omvang in vergelijking met andere handelszaken.

De aanvraag van parkingruimte aangevraagd door de Delhaize midden in het dorpscentrum betreft nu 84 parkeerplaatsen bovenop de 28 ondergrondse parkeerplaatsen. In Haasrode delen het warenhuis Aldi en de Spar-Colruyt en een drankhandel aan de dorpsrand gezamenlijk een parking van 61+28 plaatsen, samen 89 plaatsen. Deze handelszaken zijn eveneens geopend op zondagvoormiddag, de Spar met een kleinere verkoopoppervlakte, de Aldi minder een all-round supermarkt. De aanvraag van Delhaize midden in de dorpskern van Sint Joris Weert mikt op evenveel parkeerplaatsen als deze twee handelszaken samen in Haasrode. De dubbele parkingcapaciteit die Delhaize aanvraagt in vergelijking met de handelszaken in Haasrode is disproportioneel.

 1. Gerede twijfel aan de ernst van de geraamde parkeeerbehoefte.

Het hanteren van verschillende argumentaties en berekeningen op 1 maand tijd door dezelfde  aanvrager voor wat betreft de noodzakelijke toekomstige omvang van de parking laat twijfelen aan de ernst en betrouwbaarheid van de  cijfers en de argumentatie in de huidige aanvraag.  Hier wordt uitgegaan van een noodzakelijke capaciteit van 84 bovengrondse parkeerplaatsen . Vergeleken met de 45 gelijkvloerse parkeerplaatsen in de aanvraag van een maand voordien is dat ei zo na een verdubbeling van deze capaciteit.

 1. De bezwaren ingediend bij vorige aanvraag.

Uiteraard gelden de bezwaren ingediend in aanvraag van juli a fortiori ook voor deze aanvraag. We verwijzen daarvoor naar de daarin aangebrachte argumenten.