spacer.gif (820 bytes)
VERKIEZINGSDEBAT 22 SEPTEMBER 2012

  Tweede ronde : vragen van het publiek,

 
     Direct naar de vragen


     Direct naar Debat deel 1 en  de na het debat beantwoorde vragen

     Terug naar Verkiezingen 2012 overzicht

     
Reageren kan via de ADO Blog

spacer.gif (820 bytes)


Het verkeersinfarct aan het Zoet Water

Dat wil Albert Vandezande aanpakken door de straat daar aan te leggen identiek zoals het wegtracé  dat nu al is aangelegd  hogerop in Vaalbeek:  een afgescheiden fietspad van 1,75 meter en een wegbreedte van 5,34 meter. Parkeren langs de straat zal dan eenvoudigweg niet meer kunnen: men zal verplicht de grote parking moeten gebruiken. Al kon de huidige parking langsheen de eerste  vijver wat hem betreft bewaard blijven. 
Adri Daniëls wees erop dat de zones met gele belijning nu al voor soelaas zorgen:  er zijn dan invoegstroken voor kruisend verkeer.

Dat is typisch voor het huidig beleid, vond Paul Pues: Waarom wachten jullie nog  en verbieden jullie nu al niet het parkeren langsheen de straat ? Altijd maar uitstellen wat je ook meteen kan doen. 

Jos Rutten intervenieerde door te stellen dat verkeersonveiligheid een serieus gegeven is, dat niet zomaar eventjes opgelost wordt door het trekken van een gele lijn. Ook hij is voorstander van een parkeerverbod, maar wil tegelijkertijd dat dit niet leidt tot hogere rijsnelheden. Er zijn dus bijkomende maatregelen nodig om de rijsnelheid af te remmen.

Eerst moet je de infrastructuur aanpassen, vond Adri Daniels, en dan pas kan je het parkeren verbieden.

Mark Binon zag een oplossing in het braakliggend stuk grond tussen twee cafés aan het zoet water: als de gemeente die grond huurt kan daar meteen een paar tientallen auto’s parkeren.
Da’s geen oplossing vond Adri Daniels, er is te weinig plaats en er zijn teveel auto’s. 

En Albert Vandezande antwoordde op de vraag van Tom Teck naar een concrete timing: zodra we toelating hebben. En nodigde iedereen uit om eens mee te gaan naar zo’n overlegcommissie met alle bevoegde diensten van de Vlaamse administratie, om zelf te zien hoe moeilijk dat gaat.
“Ge meent dat toch niet” riep Joris Vanderveeren (SP-a) daarop  luidkeels vanuit de zaal.


Terug naar boven

spacer.gif (820 bytes)

Waarom de bestaande fietspaden zo slecht onderhouden worden


Adri Daniels wees erop dat de gemeente speciaal daarvoor een kleine tractor heeft aangekocht voor 150 000 euro. Daarmee kan op de stoep worden gereden  voor maaibeurten. Maar de Vlaamse reglementering verbiedt dat grasbermen volledig mogen worden gemaaid voor de bloeiperiode. En dus mag tot juni enkel de eerste 30 cm worden gemaaid. Dat maakt alles duurder: er moet dan twee keer worden gemaaid. En alle gemeenten willen dan gelijktijdig aannemers om vanaf die datum  alles te maaien: dat drijft de prijs op .

Terug naar boven
spacer.gif (820 bytes)


Het financieel beleid : die aankoop van Dexia aandelen bijvoorbeeld


De gemeente heeft inderdaad voor 200 000 euro Dexia aandelen bijgekocht na de eerste bankencrisis. Intussen zijn die aandelen zo goed als waardeloos.  Maar, zei Albert Vandezande, die aankoop  hebben we gedaan met de vroegere winst en dividenden op de Dexia aandelen.  Vele steden en gemeenten zijn toen ingestapt  met de vooruitzichten van 13 % opbrengst. Ons verlies nu is kleiner dan de opbrengst die we in het verleden gehad hebben van die  Dexia aandelen. En de totale schuld van de gemeente: dat is zeer te relativeren: de schuld komt bijna volledig van de aankoop van gronden en bouw en onroerende goederen zoals de 14 ha recreatiegebied aan het Zoet Water… als we dat nu in blok zouden verkopen zou er niet veel schuld meer overblijven

Adri Daniëls wees erop dat er wel degelijk zuinig wordt gewerkt: de bouw van het rusthuis aan de Kouter kost 17 miljoen euro maar zal de gemeentekas niets kosten: dat wordt integraal gesubsidieerd. De gronden, ja, die hebben we wel gekocht.
Paul Pues toonde zijn huiswerk (klik op de link): een grote grafiek met daarin het verloop van de investeringen in Oud Heverlee:  een grafiek met grote pieken en dalen op het ritme van de verkiezingen voor Oud Heverlee. In contrast met de rest van Vlaanderen waar een veel geleidelijkere evolutie is. En een andere grafiek met de opgelopen schuld per inwoner (klik op de link) die lange tijd onder het Vlaamse gemiddelde bleef, maar er de laatste jaren fors boven uitsteekt. Geen gezonde financiële situatie, betoogde Paul Pues. De laatste twee jaar werd er 7 miljoen euro geleend, terwijl de gemeente jaarlijks  slechts 6 miljoen euro inkomsten uit belastingen heeft.  De opvolgers worden dus met schulden opgezadeld.

Jos Rutten ondersteunde deze stelling en formuleerde dat dit logisch is, met name het gevolg van een beleid waarbij men in de eerste jaren van de coalitie telkens stil zit, en de investeringen voor zich uit schuift tot de laatste jaren.

Albert Vandezande verwees in zijn repliek naar een rapport van professor  Matthijs waar de gemeente 8 op 10 kreeg voor haar financieel beleid.
(krantenknipsel bezorgd door A.Vandezande)

Jos Rutten betwijfelde of de bouw en exploitatie van de Kouter wel kostenneutraal zou zijn: da’s allicht slechts voor een deel van de activiteiten zo.

Mark Binon wees erop dat de gemeente telkens maar weer geld uittrekt voor steeds dezelfde sportclub, en dat met forse bedragen van 25 000 euro of meer.


Terug naar boven
spacer.gif (820 bytes)Komen er
hogere belastingen ?Albert Vandezande wees erop dat hij al 36 jaar burgemeester is, en ze de belastingen al heel lang op 6 % en 750 opcentiemen hebben gehouden. Als de hogere overheid ons geen extra lasten oplegt , willen we dat zo ook in de toekomst houden, verzekerde hij.

Adri Daniëls zei dat voor zijn partij hogere belastingen enkel zouden kunnen om  extra investeringen te financieren. En wees erop dat door hun zuinig beleid ook al 80 000 euro werd bespaard op de OCMW-poetsdiensten.  En dat door meer bemiddelden naar elders door te verwijzen.

Jos Rutten stelde dat men er zich beter zou voor hoeden om geen loze beloften te doen. Rechtuit zijn is aangewezen. Eerst zouden eerst de echte prioriteiten voor Oud-Heverlee moeten opgelijst worden. Daarna moet  er een meerjarenbegroting voor deze prioriteiten opgesteld  worden.  En dan moet nagegaan worden of er extra financiën nodig zijn.

Dat werd beaamd door Paul Pues. Die erop wees dat men, door een leegstandsbelasting (zoals in Bierbeek) die jaarlijks kan oplopen van 1200 euro naar  5000 euro, kan zorgen voor meer beschikbare woningen.  En er nog veel kan bespaard worden op energie in de gemeente. De milieubelasting van 90 euro voor iedereen vond hij een slechte belasting: het bedrag is voor iedereen gelijk, arm of rijk. En zo een belasting apart gaan innen kost dan ook nog heel wat administratie. Dat kan beter, efficiënter  en rechtvaardiger.

Op het gemeentepersoneel valt niet veel te besparen zei Albert Vandezande: er werken 77 voltijdse equivalenten voor de gemeente en 23 voor het OCMW. Met minder kan alleen als je taken gaat uitbesteden, en dat kost je dan ook meer.


Terug naar boven
spacer.gif (820 bytes)Komt er een
ambachtelijke zone ?Tom Teck (N-VA) stelde dat zij niet willen weten van een bestemmingswijziging van gronden om te voorzien ineen ambachtelijke zone: daarvoor geen landbouwgrond of natuurgebied omzetten. N-VA wil onze gemeente landelijk en groen houden.

Adri Daniels (CD&V) zei dat die kans werd gemist. We hebben in het verleden een poging gedaan, maar werden tegengewerkt met een actiecomité waar zogezegde onafhankelijke personen die nu op een lijst staan handtekeningen inzamelden. Die afwijzing heeft ook gevolgen voor het containerpark: dat hadden we kunnen uitbreiden als we daar die ambachtelijke zone hadden kunnen realiseren. Dat kan nu niet. En we worden geconfronteerd met concrete vragen van lokale KMO’s. Zoals een bedrijf van houtbewerking van een inwoner dat noodgedwongen moet uitwijken naar een andere gemeente omdat hier geen plaats is. Wij gaan er niet voor ijveren om dan terug een petitie tegen dat voorstel te krijgen.  Naast de E40 is nochtans een geschikt terrein dat ook al geviseerd werd om  lawaaisporten op te organiseren.  Spijtig allemaal, maar het kan niet.
Albert Vandezande trad Adri Daniels bij. En betreurde dat de uitbreiding van het containerpark met 2 ha niet mogelijk was geweest.

Mark Binon (Leefbaar Oud Heverlee) hekelde dat de meerderheidspartijen in 2006 een KMO-zone beloofden in hun programma, en dat die er nog steeds niet is. Iedereen in de gemeente wil een inkomen en een huis verwerven, dan moet je het ook mogelijk maken dat KMO’s zich in de gemeente kunnen vestigen.


Jos Rutten was ontstemd over standpunten die niet aansloten bij de bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat na overleg en inspraak goedgekeurd is, en zei dat er terzake door de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening een heel goed beleidsadvies was uitgewerkt: kijk eerst eens grondig  na of er wel een behoefte is aan bijkomende bedrijfsterreinen .
En naar wat je al kan oplossen door bestaande vrijkomende bedrijfsgebouwen en terreinen opnieuw te benutten voor KMO’s.
En dan naar wat extra nodig is voor lokale KMO’s. In Oud Heverlee is er vooral ruimte voor activiteiten rond duurzaam toerisme en recreatie die passen bij het karakter van onze gemeente. Zet daar eerst op in, want dat leidt tot de meeste extra werkgelegenheid in Oud-Heverlee..


Paul Pues beaamde het standpunt van Jos Rutten. En voegde eraan toe dat de Vlaamse regelgeving enkel toelaat dat er in Blanden-Haasrode een bedrijfsterrein kan bijkomen.  Het bezwaar van 2000 inwoners die een petitie ondertekenden tegen een ambachtelijke zone is geen detail: daar moet rekening mee worden gehouden .


Terug naar boven
spacer.gif (820 bytes)Meer politiecontroles ?Daar heeft een burgemeester niets aan te zeggen, zei burgemeester Albert Vandezande. Je bent dan wel administratief hoofd van de politie, maar ik kan geen opdracht geven waar de politie Dijleland moet gaan controleren. 
Adri Daniels zei dat je voor verkeersveiligheid zowel een goede infrastructuur nodig hebt, als controles. Maar afgaand op de verhalen tijdens zijn recente huisbezoeken in de kiescampagne wordt er blijkbaar naar het oordeel van betrapte burgers wel degelijk gecontroleerd.

Tom Teck vond dat er vooral nood is aan sensibilisering. N-VA stelt voor om bij de invalswegen van Oud Heverlee waarschuwingsborden te plaatsen met daarop: “Als u flitst, flitsen wij terug!”. Snelheidsmeters moeten ook de boete aangeven die je riskeert aan die snelheid.  Dat werkt. En als hoge snelheden blijven, moet er meer druk komen op de politie om hier te controleren. Deze kullen opnieuw via borden gecommuniceerd worden.

Paul Pues toonde een grafiek (klik op de link): de snelheid die gedurende een week gemeten werd aan het informatief snelheidsbord aan de school in Oud Heverlee (zone 30). Met tal van pieken van snelheden van 130 km per uur. En toch houdt de politiecommissaris  vol dat er geen echt probleem is: de gemiddelde snelheid ligt immers op 52,6 km per uur.

Jos Rutten zei dat hij als verantwoordelijke voor een Vlaamse inspectiedienst uit beroepservaring weet dat er meer controles nodig zijn. Maar ook nood aan sensibilisatie, aan verkeersremmende infrastructuur. Die drie soorten maatregelen zijn alle drie tegelijk nodig.

Mark Binon kaartte de gevaarlijke situatie aan ter hoogte van de bocht aan de apotheker in Oud Heverlee.  Daar zijn deze winter drie auto’s uit de bocht gegaan, en toch reageert het gemeentebestuur niet op zijn klachten.  Uiteindelijk is er dan toch een bord met  “gevaarlijke bocht” gezet, maar dan verkeerdelijk inde bocht zelf, niet ervoor. De dag dat er een kind overreden wordt is het te laat.Terug naar boven
spacer.gif (820 bytes)

En een pronostiek voor 14 oktober? en met wie?

Tom Teck (N-VA) bleef voorzichtig. Nationaal haalt N-VA in de peilingen 40%. Lokaal hebben we een sterke ploeg die de verandering in Oud-Heverlee wenst uit te voeren. N-VA heeft nu één zetel maar heeft veel groeimogelijkheden. Hoeveel zetels dit zullen worden weten we op 14 oktober. Qua coalitievorming willen ze samen werken met iedereen die samen met hun aan die verandering wil werken.

Adri Daniels (CD&V) zei dat ze in het kartel CD&V - N-VA zeven zetels hebben. Maar dat hun kartelpartner N-VA in het begin van het jaar heeft laten weten dat ze apart wilden gaan. Ze hopen zeker de 7 zetels te behouden. Wat de coalitievorming betreft: CD&V is een beleidspartij en wil deelnemen aan het bestuur. Daarover zal  de kiezer beslissen en de voorzitter onderhandelen.

Albert Vandezande (Fusiebelangen) zei dat er 21 zetels te verdelen zijn: als Fusiebelangen zijn 8 zetels zou behouden zouden ze al zeer tevreden zijn. En de grootste partij die levert wat Fusiebelangen betreft de burgemeester. Met wie ze coalitie zullen maken, dat staat open.

Paul Pues (Groen) zei dat Oud Heverlee deze keer moet vooruitgaan. En ze bij Groen op vooruitgang rekenen.

Jos Rutten (SP-a) merkte op dat de vorige keer met  een klein stemmenverschil de derde SP-a zetel verloren is gegaan. Die zetel willen ze graag terugwinnen.  De SP-a is gekant tegen voorakkoorden.

Mark Binon (Leefbaar Oud Heverlee)  zei dat voor hen alles wat er bijkomt wenselijk is. Ze hopen op 1 of 2 verkozenen: ze willen echt iets veranderen en hopen daarom op de nodige stemmen.Terug naar boven
spacer.gif (820 bytes)