spacer.gif (820 bytes)
VERKIEZINGSDEBAT 22 SEPTEMBER 2012

  Eerste ronde : vragen vooraf,   

      Zaterdag 22  september was het dan zover: de zes lijsttrekkers, moderator Rob Heirbaut en     
      zowat 200 aanwezigen lieten Listwaar vollopen.

      Direct naar de vragen: 


     Direct naar Debat deel 2 en  de na het debat beantwoorde vragen

     Terug naar Verkiezingen 2012 overzicht

     Reageren kan via de ADO Blog

spacer.gif (820 bytes)


Op welke realisaties de meerderheid
trots is
?


Albert Vandezande (Fusiebelangen) zei dat het  beleid blijkbaar wel goed was, want dat er meestal eenparig werd beslist in de gemeenteraad. En somde een lang lijstje op : de renovatie van het gemeentehuis in Oud Heverlee ,  de  bibliotheek en kleuterklas ; de Waversebaan; de dorpskern in Haasrode; de renovatie van de school in Blanden; het skatepark in het Zoet Water; de uitbreiding van de kinderopvang in het Dolfijntje tot 50 plaatsen; het behoud van de belastingen op 6 % en 750 opcentiemen op de  onroerende voorheffing; de gestarte renovatie van het ontmoetingscentrum  in Blanden ; de zorg voor een ontmoetingscentrum in elke gemeente; de gronden die aangekocht werden  in en omheen  het recreatiepark Zoet Water, en de vorderingen met het rusthuis en dienstencentrum De Kouter in Blanden.

Adri Daniels (CD&V) voegde aan dat lijstje van zijn coalitiepartner ook de transparante bestuurscultuur toe, de website, de gemeentelijke electronische nieuwsbrief, de talrijke hoorzittingen en de komst van 8 sociale huurwoningen in Oud Heverlee.

Tom Teck  (N-VA)
verwees  bijkomend ook naar de omgevallen paddenstoel  aan het Zoet Water die uiteindelijk werd rechtgezet. Hij betreurde dat dit 3 jaar heeft moeten duren. N-VA heeft energie gestoken in een verscherpte controle op de beslissingen die werden voorgelegd.  Vanuit onze visie wezen we regelmatig op pijnpunten en risico’s van beslissingen.  

Paul Pues (Groen) prijsde zich al gelukkig dat er toch iets is gebeurd, de renovaties, en vond ook het voetpad en fietspad langs de Neerijsebaan in Sint Joris Weert een positieve vermelding waard. Voor het overige leek de balans inzake voetpaden en fietspaden hard tegen te vallen. Hij wees erop dat de oppositie de afgelopen  jaren een 100tal voorstellen heeft gedaan, waarvan een 80tal voor rekening van Groen.  En soms werd inderdaad een voorstel van de oppositie overgenomen, zoals de regeling rond de geplande sociale huurwoningen in Sint Joris Weert in plaats van koopwoningen. Maar de negatieve punten wogen zijns inziens toch zwaarder: de Kouter waar al sinds 2005 een rusthuis zou kunnen staan maar er nog steeds niet is, de voetpaden waarin maar geen vordering komt, de parochiezaal van Oud Heverlee die verkommert  en waar niets gebeurt. Sommige dossiers werden ook verknald: zo liet de meerderheid de subsidie liggen van 75 000 euro voor de bouw van een sporthal. Of de fietsbrug over de expressweg die er nog steeds niet is, en tal van buurtwegen die er slecht bij liggen.

Jos Rutten (SP-a) vond de slechte staat van de voetpaden en fietspaden een goede  spiegel van het beleid en de prioriteiten. Onafgewerkte, onuitgevoerde plannen, niet altijd de juiste prioriteiten en de indruk van lukrake initiatieven. Positief is dat de meerderheid het sociaal huis oprichtte, en ervoor zorgde dat de voorzitter van VKT, de vzw die het zoetwater pretpark beheert,  niet langer een schepenwedde kreeg zoals onder het  vorige bestuur.

Mark Binon (Leefbaar Oud Heverlee)  wees erop dat de gemeentelijke wegen er als een lappendeken bijliggen. De sporthal, het ontmoetingscentrum en de parochiezaal liggen er verkommerd bij, de keuken in de gemeentelijke zalen is erbarmelijk, het Zoet Waterpark verloederd. En pas als Leefbaar Oud Heverlee de camera’s van ROB-tv naar hier bracht, werd er snel wat slecht materiaal afgevoerd uit het pretpark.  De situatie van voet- en fietspaden  in de gemeente is ronduit slecht. En als ik aan politiek wil doen, is dat niet om zich persoonlijk te verrijken, voegde hij eraan toe.

Terug naar bovenspacer.gif (820 bytes)

Traagheid:
door de bemoeienissen
van andere administraties ?


In zijn repliek wees Albert Vandezande naar de zware moeilijkheden die de gemeente ondervindt wanneer ze wat wil doen aan de wegen: zo bijvoorbeeld bedraagt de totale kostprijs van de werken voor een stuk van 520 meter aan de Maurits Noëstraat (het deel  tussen de  Monarkenweg en Meerdaalhofweg)  2,3 miljoen euro door de vereiste  rioleringswerken, waar de gemeente 900 000 euro zou van moeten betalen . En de plannen met de parochiezaal  Oud Heverlee worden gedwarsboomd door Erfgoed Vlaanderen voor wie de zaal wel mag afgebroken worden , maar zonder dat er iets nieuws in de plaats mag komen. (klik op de link) Zo blijven dossiers lang aanslepen.  Adri Daniels beaamde die problemen, maar wees erop dat sinds de CD&V aan het bestuur is er meer fietspaden zijn aangelegd dan in de hele periode voordien.

Tom Teck deelde de kritiek van de oppositie op de sporthal en de gemiste subsidie: we hadden dat moeten doen. 
Albert Vandezande
rekende voor dat de gemeente er nauwelijks wat bij kon winnen met te wachten op die subsidie, en
Adri Daniels
wees naar de te strakke voorwaarden  om zo een subsidie te halen: dat zou een sporthal geweest zijn zoals de Rozenberg: het midden tussen sport en polyvalente ruimte en daardoor te weinig bruikbaar. Het rusthuis aan de Kouter dat zou er komen tegen 2016, ondanks alle tegenwerking en problemen met stedenbouw en erfgoed Vlaanderen.  

Tom Teck
distantieerde zich van zijn coalitiepartners en gaf de oppositie gelijk: de trage vooruitgang in de dossiers (waaronder de Kouter) leek hem een kwestie van inzet en doorzettingsvermogen.
Waarop Adri Daniels meegaf dat je zonder bouwvergunning nu eenmaal niet mag bouwen. En er dankzij Jos De Wachter en Diane Grauwels nu eindelijk een doorbraak is in dat dossier.

Paul Pues vroeg eens te vergelijken met Bierbeek: daar gaat dat allemaal wél vooruit, en die hebben ook te maken met die Vlaamse administraties.  En hekelde dat de N-VA nu wel hun kritiek op de gemiste sporthal –subsidie deelt, maar destijds wel meestemde met de meerderheid in dat dossier.  

Jos Rutten
vond het maar zwakjes om de schuld voor al die traagheid maar door te schuiven naar de Vlaamse overheid. Had men tijdig echte inspraak en overleg georganiseerd met  administraties, en ook geluisterd hebben, dan waren vele dossiers al veel verder geraakt. Met de SP-a in de coalitie maakte hij zich sterk dat de Kouter sneller zou gerealiseerd zijn.

Mark Binon pleitte ervoor om sportclubs gezamenlijk het beheer  - en de inkomsten - te geven van de cafetaria in de sporthal. Nu kan dat niet. En wees erop dat een rolstoelgebruiker in Sint Joris Weert niet op een voetpad kan: meestal zijn er zelfs geen voetpaden, en waar er toch stukken liggen zijn die dikwijks  te smal,  onderbroken, of schots en scheef. Kijk maar eens naar Wijgmaal, voegde hij eraan toe, daar liggen in àlle straten  voetpaden

Terug naar boven

spacer.gif (820 bytes)


Een fietspad door de Doode Beemde ?

Groen werd door Albert Vandezande  werd aangepord om de naam van één gemeente te noemen die wél  is ingegaan op het voorstel van die 75 000 euro subsidie voor een sporthal.  Dat antwoord bleef uit. Waarop Groen bovendien werd aangewreven zich te verzetten tegen de aanleg van een fietspad van Sint Joris Weert door Oud Heverlee. Dat kan je niet realiseren in een natuurgebied  werd gereplikeerd, begin maar met een fietspad langsheen de Waversebaan . Adri Daniels liet weten dat fietspad langsheen de spoorweg toch te zullen realiseren: de bezwaren van de natuurvereniging wees hij van de hand: een fietspad heeft minder impact dan een trein. En het voorgenomen tracé ligt trouwens aan de grens van het natuurgebied.

Jos Rutten noemde dat een discussie over een luxeprobleem: zorg maar eerst voor de echte prioriteit, met name de gefaseerde aanleg van veilige fiets- en voetpaden, eerst richting de scholen en openbare voorzieningen, in een volgende fase  veilige fietspaden  langs de hoofdstraten. En wees erop dat die discussie over een fietspad door het natuurgebied eerder al was behandeld in het ruimtelijk structuurplan. Het voorstel uit de eerste versies is na overleg en inspraak verdwenen. Het waarom is logisch: te hoge kostprijs, moeilijke uitvoerbaarheid.  Dat voorstel zal beter moeten onderzocht en overlegd worden: het gaat om een weg langsheen de spoorlijn, door moerassig gebied,  in een overstromingsgebied (moeilijk om dat fietspad te onderhouden), en voor de aanleg ervan moet  onteigend  worden, wellicht zelf gerechterlijk..  Heel veel moeilijkheden, en weinig kans op slagen.


Terug naar boven


spacer.gif (820 bytes)


Wat ze zeker
willen realiseren
Tom Teck (N-VA) begon het rijtje. N-VA zou zorgen voor een andere bestuurscultuur: meer transparantie en inspraak. De burgers moeten meer betrokken worden bij het beleid. N-VA zal ook werk maken om de verkeersveiligheid te verhogen door prioriteit te geven aan goed onderhouden wegen, veilige, comfortabele fietspaden en actief ontmoedigen van sluipverkeer. N-VA wil ook het landelijk en groen karakter van de gemeente bewaren en daarom ook appartementsbouw tegengaan. Ze zijn een volkspartij: ze willen zorgen voor àlle inwoners, niet voor een select groepje. En dorpskernvernieuwing moet bij hen meer zijn dan wat groene paaltjes zetten. N-VA wil betaalbaar wonen door de 100 vooropgestelde woningen over de hele gemeente te spreiden en architecturaal te diversifiëren zodat ze naadloos aansluiten bij de private woningbouw.

Adri Daniels (CD&V) nodigde Tom uit zich in te schrijven op de  transparante elektronische nieuwsbrief die ze realiseerden . De Kouter zal er komen, net als meer veiligheid, voetpaden en fietspaden, een veilige schoolomgeving zoals nu al gerealiseerd werd in Sint Joris Weert.  Zorgen voor betaalbaar wonen. Investeren in de 5 scholen.  Doorgaan met de plannen voor een dorpskernvernieuwing in Sint Joris Weert al zijn er ook daar problemen met de bescherming van het dorpsgebied. In de 5 gemeentelijke  scholen moet worden geïnvesteerd. En CD&V wil ook oog hebben voor ontwikkelingshulp die ze hebben verdubbeld in de afgelopen bestuursperiode.  En sport voor iedereen mogelijk maken.

Albert Vandezande (Fusiebelangen) noemde als eerste punt de realisatie van het zorgcentrum  De Kouter in Blanden. Fietspaden blijven een prioriteit. De ontwikkelingen in de omgeving van de rRuitersschool , Waversebaan en Boslaan leken hem het goede voorbeel d van wat ze verder willen realiseren. En hoopte daarbij om nieuwe zware eisen inzake rioleringswerken en ontdubbelde rioleringen (apart voor regenwater en afvalwater) te kunnen ontwijken.

Paul Pues (Groen) rekende voor dat er de laatste zes jaar welgeteld 1 km  fietspaden en voetpaden zijn bijgekomen: aan dit tempo duurt het tot 2054 voor alle hoofdstraten zijn voorzien.  Groen wil mee de Kouter realiseren, en na 30 jaar studie moet die dorpskernvernieuwing er ook écht komen. Maar ook dingen die geen geld kosten moeten er komen: zoals het ontmoedigen van het sluipverkeer dat de autostrade bij files verlaat en door onze dorpen een weg zoekt  naar een volgende oprit. Meer dan een paar borden om doorgaand vrachtverkeer te verbieden heb je daarvoor niet nodig.  En rond inspraak is serieuze  vooruitgang nodig: nu lopen de adviesraden leeg, mensen blijven weg om dat met de adviezen toch geen rekening wordt gehouden. Kijk maar naar de vergaderingen over het mobiliteitsplan.

Jos Rutten (SP-a) zei dat de SP-a bij deelname aan het bestuur mag afgerekend worden op 5 punten: betaalbaar wonen, betere en echte mogelijkheden voor  jeugdwerking , de realisatie van het zorgcentrum aan de Kouter met een lage dagprijs, een veilig fietsnetwerk en dorpskernvernieuwing, en een gezondere leefomgeving, waaronder meer en betere natuur.

Mark Binon (Leefbaar Oud Heverlee) wil meer spiegels op dode hoeken, de dorpskernvernieuwing systematisch aanpakken en niet pas als een juf een accident heeft gehad. Elke sportclub in de gemeente moet kunnen gebruik maken van een sporthal, zodat ze niet moeten uitwijken naar andere gemeenten. En het beleid naar oudere inwoners moet er op  gericht zijn om hen zo lang mogelijk in hun eigen huis te laten wonen.  Er is volgens hem ook genoeg gemeentepersoneel zodat  die bij minder mobiele mensen thuis kunnen langs gaan, en die oudere mensen  een moeilijke  verplaatsing naar het gemeentehuis wordt bespaard.  Wat de Kouter betreft vroeg hij zich af wie die 90 ondergrondse parkeerplaatsen die daar worden voorzien ooit gaat gebruiken.  Bewoners van rusthuizen houden er vaak geen auto op na, en oudere bezoekers willen vaak niet weten van moeilijk bereikbare ondergrondse parkings.  Om het ontmoetingscentrum Blanden degelijk te kunnen uitbreiden en van parkeerplaatsen te voorzien zou het containerpark best verhuizen.


Terug naar boven

spacer.gif (820 bytes)