Weetjes

De zetelverdeling was deze keer niet zo een scherpe nek aan nek race. De VU kwam 80 stemmen tekort voor een zetel, het Vlaams Blok 144 stemmen. Met 165 stemmen meer zou de SP een vierde zetel hebben bekomen, Fusiebelangen nog eentje meer met 140 stemmen meer, de CVP met 232 en Agalev met 252 stemmen meer.

Als Nieuw was blijven bestaan, en evenveel stemmen in de wacht had gesleept dan CVP, VU en Agalev nu apart halen, dan hadden ze de absolute meerderheid gehaald in zetels: 11 voor Nieuw, 8 voor Fusiebelangen en 2 voor de SP. Maar vorige keer haalde Nieuw niet zoveel als de optelsom van de scores die de drie partijen samen in 1988 haalde. De optelsom werkte toen niet.

Het systeem Imperiali dat wordt toegepast voor de zetelverdeling bij de gemeenteraadsverkiezingen bevoordeelt de grote partijen. Dat kan je ook zien aan de gemiddelde prijs in stemmen die elke partij “betaalde” voor zijn zetels: Agalev haalde voor elke 313 stemmen een zetel, Fusiebelangen en de CVP ruilden telkens 296 stemmen om voor een zetel, de SP betaalde 363 stemmen per stuk voor elke SP-zetel. VU-ID die 423 stemmen haalde kreeg voor die “prijs” geen enkele zetel, en evenmin het Vlaams Blok met zijn 358 stemmen.

De vergelijking met 1994 is hier moeilijk omdat de lijst Nieuw toen een verzamellijst was van CVP, Agalev en VU-ID. In onze vergelijking splitsen we dat zo goed mogelijk op in functie van de voorkeursstemmen per politieke fractie van toen. Allicht speelde de Nieuw-constructie van 1994 vooral in het voordeel van de CVP: haar kiezers geven traditioneel meer voorkeursstemmen, zodat de CVP meer dan de anderen Nieuw-zetels inpikte.

Problemen.

Twee nieuw verkozen raadsleden zitten alvast met een probleem van onverenigbaarheid.

Bij de CVP gaat het om Theo Vanhoof. Hoewel hem voor de verkiezingen verzekerd was dat er geen probleem was, hij is de schoonbroer van Marc Rom, blijkt dat nu toch het geval te zijn. Familieleden tot in de derde graad mogen niet samen zetelen, hij kan dus zijn mandaat niet opnemen. Rene Feyfer komt daarom in aanmerking als eerste wettige opvolger. Mogelijks wordt nog aan René Feyfer gevraagd om het mandaat over te laten aan de tweede opvolgster, Hilda Vanlinthout. Die haalde 40 voorkeursstemmen meer, en woont in de deelgemeente Oud-Heverlee die niet aan de bak komt bij de CVP-verkozenen. Alvast René Feyfer gaat er van uit dat hij raadslid wordt.

Bij de Fusiebelangen betreft het Guido Steeno die met een probleem van onverenigbaarheid zit. Hij geniet van een soort van brugpensioen uit het gemeentelijk onderwijs. Ook hier is de gemeentewet streng: men kan niet tegelijk een personeelslid zijn van de gemeente (ook al gaat het hier om een onherroepelijke pensioenvorm) en raadslid zijn. Dus gaat Guido Steeno naar af, en komt Jan Goedhuys normalerwijze in zijn plaats in de gemeenteraad. Guido Steeno wordt allicht opgevist in het OCMW.

Een derde verkozene, Miet Aertsen bij Agalev is tot haar verrassing vanop de vijfde Agalev-plaats verkozen. En twijfelt nog wat om het mandaat al of niet ook op te nemen.

Vrouwvriendelijk

Met 11 op 21 raadsleden is Oud-Heverlee veruit de vrouwvriendelijkste gemeente van het land. Binnen de gemeente spant Agalev de kroon: 3 van de 4 raadsleden zijn vrouwen.