Als voorsmaakje op het verkiezingsdebat trok ADO naar de lijsttrekkers en -treksters met enige prangende vragen over het partijprogramma, over hun plannen en verwachtingen...en hun persoonlijke dilemma's.

Het grote partijkopmannen (-vrouwen) interview

Fusiebelangen

SP

Agalev

CVP

VU-ID

Wat zijn de drie beste realisaties van de huidige meerderheid ?
De 20 woningen in Weert en de 16 in planningsfase in Winkelveld. Verder het fietspadenplan en de gedeeltelijke realisatie ervan (Ophemstaat, O.L.V.- straat, Bierbeekstraat...) Ten derde de jaarlijkse blijvende inspanning voor het onderwijs: 25 miljoen extra gemeentegeld voor meer leerkrachten enz... De sociale woningen in St.-Joris-Weert, de aanpassingswerken aan de Bogaerdenstraat en de Bierbeekstraat en het IPZ (InterPolitiezone) die beperkt bleef tot de ons passende landelijke gemeenten. De tekenacademie, of eigenlijk de hele muziekschool, al wordt hier te pas en te onpas mee uitgepakt. En het paaltje (ons idee) in de Vinkenbosstraat, voor zolang het er tenminste gestaan heeft. Tenslotte het containerpark, maar, da’s eigenlijk Interleuven. Globaal genomen is er niet slecht beheerd, na een tijdje blijkt dan toch dat men niet echt zonder visie gewerkt heeft. Er zijn heel wat convenanten afgesloten, voor milieu, het SIF, en die externe ondersteuning is een goede zaak. Toch ook een beetje fietspaden bijgekomen, te weinig, maar toch… Kunst op ‘t water, dit jaar terug van weggeweest, nu de verkiezingen naderen. Verder de oprichting van het containerpark en de oprichting van een seniorenraad.
Vraag voor de huidige meerderheid. Wat zou u verwezenlijkt hebben dat er nu niet is indien uw partij het helemaal alleen voor het zeggen had gehad ?
Ik kan niet meteen iets aanhalen. Voortreffelijk samengewerkt. Zonder twijfel hadden we dan sociale huurwoningen, bejaardenwoningen of serviceflats. Dat kon niet met Fusiebelangen, alhoewel het in het akkoord stond.
3.Wat zijn de drie belangrijkste dingen die uw partij zou willen realiseren in de volgende periode van zes jaar ?
Dienstencentrum met serviceflats en woningen voor senioren moet er zeker komen. In elke deelgemeente komen 10 huurwoningen met beperkte huurtijd en koopmogelijkheid. Verder aandacht voor sociale en verkeersveiligheid en aandacht voor de kwaliteit van het leefmilieu. Sociale huurwoningen, bejaardenwoningen of serviceflats en betere huisvesting voor de jeugd Andere partijen zeggen misschien wel gelijkaardige dingen, maar doen er niets aan, wij ménen het: 1) Wonen in een menswaardig huis en goede woonomgeving : leefbaar en betaalbaar. Met meer verkeersveiligheid, betere sociale huisvesting, woon-wandelstraten voor zoveel mogelijk mensen. 2) Natuur en milieu : de gemeente moet hier van harte aan werken en niet alleen omdat het moet van Interleuven of de Vlaamse overheid. 3) Burgers en bestuur : de mensen hebben te veel de indruk dat je geduld wordt ipv gehoord. Bijvoorbeeld via de verkeerwerkgroep hadden we die indruk. Het gemeentebestuur zou blij moeten zijn dat mensen bezig zijn met de gemeente en naar hen luisteren.. Wij zullen burgers de mogelijkheid geven via een verzoekschrift een onderwerp rechtstreeks op de gemeenteraad te brengen. Positieve aandacht voor het verenigingsleven. Als gemeente moet je alle kansen geven : subsidiëren, behoorlijke lokalen tegen een redelijke prijs, ondersteuning, bijvoorbeeld kopieerfaciliteiten, overheadprojectoren,…Verder een effectief seniorenbeleid, bejaardenwoningen, een dienstencentrum en dergelijke en als derde een behoorlijk bestuur in een open, democratische stijl zodat je het leven van de inwoners aangenamer kunt maken. De informatie naar de mensen kan veel beter. uitbouw van dorpskernen met actieve buurtgemeenschappen, die de samenhorigheid bevorderen: bv werklozen die fietspoolen naar school begeleiden. Verder met de omliggende gemeenten een huisvestingspolitiek met koopwoningen en huurwoningen voor senioren en jongeren. En er moet een jeugdconsulent komen, alert voor de jeugdproblematiek op alle vlakken.
4.Wat vindt u het grootste verschil tussen uw partij en de andere partijen?
Het verschil zal wel uit hun programma blijken, zeker. FB is trouwens geen partij, eerder een groep vrienden die met gezond verstand de gemeente willen beheren. FB heeft duidelijk andere opvattingen over verkeer, huisvesting en sport (competitieve sporten krijgen te veel geld en aandacht), met de CVP hebben we goed samengewerkt in de commissies Agalev heeft te extreme standpunten in milieuzaken, terwijl wij vinden dat over alles moet kunnen gepraat worden. Met de VU hebben we ook altijd goed kunnen opschieten. FB is meer gesloten voor het geheel van de bevolking. Familie en vrienden komen eerder op het voorplan. En nogal een tegenstelling tussen hun groene propaganda en de feiten. De SP is ouder van politiek. Historisch zijn ze hier al langer bezig en op die manier misschien meer verankerd onder de mensen. Wij zijn ook sociaal-denkend, maar wij zijn veel meer open. VU: nogal heterogeen van standpunten. Agalev vindt zichzelf jonger van mentaliteit en opener van geest. Over de CVP: wij zijn veel minder onderling verdeeld. Bvb Agalev steunt veel meer dan sommige CVP’ers de ACW-standpunten ivm langzaam verkeer en sociale huisvesting. Verschil met FB: Wij hebben meer aandacht voor het verenigingsleven. Met de SP: wij zijn minder doctrinair. Als je bijvoorbeeld de SP bezig hoort over onderwijs, dat zijn standpunten van héél lang geleden. Met Agalev: natuurlijk hebben wij ook oog voor het leefmilieu, maar minder exclusief. We proberen wonen en werken op een andere manier te verzoenen. En met de VU: nemen zelden een standpunt in, schrijf maar dat ik verbaasd was over de persoonlijke aanvallen in hun blaadje (ivm het chocolade-dossier) Bij Fusiebelangen is er geen inspraak of participatie. Het “glazen huis” waar mee uitgepakt wordt is een loze slogan. SP is niet los te trekken van FB, de VU zou veel meer vechten voor het eigen programma. Bij de CVP missen we de eerlijkheid. Het belang ligt bij de CVP teveel bij de partij, te weinig bij de burgers. Agalev geeft te weinig onderhandelingsruimte. Ze nuanceren hun principes niet.
5.De gemeente kan als eerste optreden tegen bouwovertredingen en milieuovertredingen. Hoe ziet u dat ?
Overtredingen aanpakken moet, en dat doen we ook. Maar zonevreemde woningen met een vergunning moeten geregulariseerd worden. Als er klachten komen worden die genoteerd. Ik ga acht uur per dag werken, je kunt toch niet verlangen dat ik dan nog actief, huis aan huis ga aanbellen om overtredingen vast te stellen. Trouwens dat is de zaak van de politie. Als omwonenden of actiegroepen klagen, dan komt de politie wel, maar bij de rechtsgang daarna wordt het moeilijk, en zou de gemeente zich steviger moeten opstellen. De gemeente moet ook duidelijker vooraf informeren, duidelijke aankondigingen van openbaar onderzoek bv. Niet alleen in het kastje aan het gemeentehuis. Hoe meer mensen weten, hoe minder problemen. De tolerantie tegenover dergelijke inbreuken is in elk geval veel kleiner geworden. Zonder een heksenjacht te willen beginnen, vind ik toch dat de gemeente de mensen een dienst bewijst door hen op tijd te laten stoppen. Zeker voor nieuwe overtredingen moeten we kordaat optreden De wet is duidelijk en moet gevolgd worden. De gemeente doet op dat vlak niets, tenzij sinterklaas spelen. De burger heeft rechten én plichten.
6.Wat vindt u van het gemeentelijk informatieblad ? Wat zou u anders doen ? FB:  SP: Agalev:  CVP:   VU/ID:
Het infoblad is goed, maar ik sluit niet uit dat het in de toekomst frequenter verschijnt, maar dan minder dik.. Het blad zal naast de “informatiesnelweg” nog altijd belangrijk blijven. Een stuurgroep van alle partijen moet de inhoud kunnen bepalen. Er zou bijvoorbeeld een commissie informatie kunnen komen. Iedereen die 50 jaar getrouwd is moet op de foto met de burgemeester. Da’s bijna een vorm van exhibitionisme. Meer informatie opnemen, ook over grote projecten die op komst zijn. De oppositie moet met naam genoemd worden, hun standpunten mogen vermeld worden. Zoveel kunstenaars in deze gemeente, dat kan toch ook een mooier kaft opleveren! Elke inwoner die het info-blad leest, zou moeten weten wat er gebeurt en dat is nu zeker niet zo. Eigenlijk zou ADO overbodig moeten worden. We zouden het infoblad ook meer gebruiken voor preventie en zo. Het mag geen reclameblad zijn voor de schepenen. enkel bij de start was het infoblad pluralistisch. Informatie moet er gegeven worden vóór de beslissingen genomen worden, niet maanden later achter de feiten aanhollen.
7.Stel dat een deskundig auditrapport onbetwistbaar uitwijst dat het Zoet Water pretpark te klein is om rendabel te worden en het openhouden een jaarlijkse exploitatie-tekort van 1 miljoen frank zal opleveren . Sluit u dan het park of past u dat miljoen bij uit de gemeentekas ?
We zullen het rendabel houden of maken. Zeker nu er een overdekte speeltuin bijkomt zal dat geen probleem zijn. Het Zoet Water moet kleinschalig en familiaal blijven. Dat mag wat kosten. Is 1 miljoen niet wat laag geschat? En de Rozenberg dan ? We moeten dit dringend en grondig in de totaliteit bekijken. De gemeente heeft zowat alles in de buurt opgekocht, het bos natuurlijk niet, maar toch… Je moet bepalen wat de troeven zijn. Wat we zeker niet willen is een klein Walibi’ke. Waarom niet een paar dagen, in een rustige periode natuurlijk, ook de attracties gratis maken? Kort : een andere audit bestellen en andere oplossingen zoeken. Zoet Water moet blijven, het is het visitekaartje van de gemeente. Ook als het kost mag het blijven, maar er is veel meer mogelijk dan wat er nu gebeurt bv op het vlak van milieuopvoeding.
8.Hoe staat u tegenover de uitbouw van een nieuwe ambachtelijke zone in Oud Heverlee ? Waar zou die moeten komen ? Hoe groot ?
k sta daar zeker niet weigerachtig tegenover, maar het gemeentelijk structuurplan moet dat uitwijzen. Dat zal nog een paar jaar op zich laten wachten, maar is erg belangrijk. Het bepaalt voor 50 jaar de toekomst van ons dorp. Dat zal allemaal afhangen van het Provinciaal Structuurplan en van het Gemeentelijk Structuurplan dat zeker pas binnen 3 à 4 jaar zal voltooid zijn. En alle partijen en de bevolking zullen de kans krijgen om zich daarover uit te spreken. blijf af van Haasrode ! De autoweg is een duidelijke visuele scheiding, en éénmaal je daar over heen gaat, is het hek helemaal van de dam. Trouwens, je mag niet smossen met grond, zoals in de zone in Haasrode. Eerst moet gekeken worden wat nodig is. Als het nodig is, kunnen wij niet vragen dat het altijd elders moet. De beperkte ambachtelijke zone in St.-Joris-Weert is er nu al en rond de zagerij in Blanden zijn er nog mogelijkheden. Kleine niet-storende bedrijven moeten verweven kunnen blijven in woongebieden. Zeg nooit nooit, wij hebben het moeilijk met het Not In My BackYard-principe, maar laat ons de behoefte in de hele regio bekijken en dan beslissen wat nodig is. Niet elk bedrijf moet trouwens in een ambachtelijke zone. Niet-hinderlijke bedrijven moeten kunnen blijven functioneren, we mogen niet iedereen uit de dorpen wegjagen. Neen. Als er 100 meter verder al een grote ambachtelijke zone ligt, wat zouden wij er dan óók één oprichten? Eigenlijk is dat geen gemeentelijke aangelegenheid.
9.Stel dat de Zwarte Duivels opnieuw kampioen zouden spelen en, zouden promoveren naar tweede klasse. Voor een beter terrein en een verruimde zittribune en meer voetbalvelden zou 20 miljoen extra nodig zijn. Een identiek scenario is te bedenken voor Wevok. Zou u dat een verantwoorde uitgave vinden ?
Neen, er zijn andere oplossingen mogelijk. Welke dan? Je moet de problemen niet proberen op te lossen voor ze zich stellen. Heeft men een tribune nodig als men promoveert? Neen dus, en alles moet binnen de draagkracht van de gemeente blijven. Privé-personen moeten maar over de brug komen. Eerst en vooral moet er ruimte zijn voor recreatiesporten, voor mensen die plezier beleven aan het zelf sporten. Anderzijds is (top)sport een commercieel bedrijf en de gemeenschap moet niet voor alles opdraaien. Er is natuurlijk de jeugdwerking en die is positief. Sportinfrastructuur is belangrijk. Weet je dat die topploegen ook veel doen voor de opleiding van de jeugdploegen, en daar mag gerust in geïnvesteerd worden. Maar wie wat zal krijgen, dat is afhankelijk van budgetten en prioriteiten. Ik zeg zeker niet dat alle investeringen verkeerd waren. Neen, sport moet hoofdzakelijk zelfbedruipend zijn. Competitiesport wordt teveel bevoordeeld.
10.Stel dat bij de volgende verkiezingen het aantal raadsleden per partij net hetzelfde blijft. Er zijn dan wiskundig gezien allerlei coalities mogelijk. Welke coalitie ziet u intuïtief voor u het beste zitten, welke combinatie zou u eerst willen uitproberen ?
eerst de uitslag bekijken! Dat laat ik aan de kiezer over. Misschien spreekt die zich duidelijk uit. Wij hebben geen voorakkoord. Wij onderhandelen over programmapunten en ik heb er geen moeite mee om in de oppositie te zitten. Na een tijdje rekenen over de verschillende mogelijkheden, blijkt dat CVP-SP-Agalev (met of zonder VU) één van de enige haalbare opties is. Verkeer, huisvesting, natuur en milieu, voor een stuk gaan de CVP en de SP hierin mee. Er wordt gerekend op de ACW-vleugel in de CVP, die veel dichter bij Agalev staat. k heb nog geen andere programma’s gelezen, zegt Marianne Thyssen, behalve dit van Agalev op de website van ADO. Wij sluiten niemand van de democratische partijen uit. Toen met het kartel kwamen wij veel te negatief over, te veel tégen de rest, dit willen we nu niet. Anderen wel, die sluiten wel uit. Eerst de programma’s bekijken....
11.Heeft u al afspraken met andere partijen of lijsttrekkers voor 8 oktober ? Over coalities ? Over eerste gesprekspartners ? Over bevoorrechte contacten ? Over voorkeurspartners ?  
Geen bevoorrechte contacten. Intern in Fusiebelangen wordt daar natuurlijk over gepraat, maar dat blijft intern. zie vorige vraag. Wij willen met iedereen praten. De vorige keer wou Nieuw niet met ons praten. Ze waren zeker dat ze onze coalitie zouden breken, dus spanden wij en FB samen. Maar wij willen met iedereen, als het programma maar goed is. Er zijn vragen om een gesprek te hebben, ja nog voor de verkiezingen. Dat wordt aftasten. Het standpunt van Agalev: laat de kiezer zich eerst duidelijk uitspreken. We kunnen wel afspreken met wie we dadelijk daarna gaan samen zitten om over de vorming van en meerderheid te onderhandelen. Agalev twijfelt wel of er voldoende wil is bij de CVP om Fusiebelangen in de oppositie te duwen. Maar als de kiezer een signaal geeft dat er iets moet veranderen in een bepaalde richting, dan moet je naar hem of haar luisteren. Dan mag je niet verder besturen met Fusiebelangen, dat is democratie. ‘Ze zeggen misschien dat wij al afspraken hebben, maar da’s niet waar. Nee, we hebben geen afspraak. Da’s een actie beschadiging. Is het omdat ze iets te weten willen komen, of omdat ze zelf bot gevangen hebben bij de anderen ? We willen in elk geval de ‘begeerlijke bruid , euhm, of bruidegom’ blijven.’ geen voorakkoord, geen afspraken, geen uitsluitingen en wij staan open voor een gesprek met iedereen.
12. De Vlaamse regering gaat honderden miljoenen investeren om Heverleebos en Meerdaalwoud als één uniek brok natuur te behouden. De gemeente verkavelt rustig verder zonder bufferzones tot aan de bosrand, en ontmoedigt het autoverkeer in het bos niet. Wat doet u in de komende zes jaar?
Die BPA aanpassing van het Winkelveld moesten we wettelijk aanvragen, maar we zijn daar zelf ver van gelukkig mee. 15 woningen per ha is veel te veel daar. De Weertsedreef kan alleen afgesloten worden als er een alternatief komt: bv de auto’s langs de andere kant van het militair domein sturen ((Langendaal) Die bufferzones, dat kan gewoon niet want de Vlaamse regering legt 15 woningen per hectare op. Wat de Weertse dreef betreft: ik heb er geen probleem mee ze voor doorgaand verkeer te sluiten. Wij hebben bezwaar ingediend tegen het verdwijnen van die bufferzones. De eigenaars moeten natuurlijk vergoed worden. Het weren van autoverkeer in het bos staat in ons programma. Het structuurplan moet duidelijkheid brengen. Met de Weertsedreef moet alleszins iets gebeuren: het wordt veel te gevaarlijk. Afsluiten? Eerst de Weertenaars raadplegen. Wij zijn voor een groot stiltegebied, dus de Weertse dreef afsluiten voor doorgaand verkeer. Het “benedengebied” aan ‘t Zoet Water moet geherwaardeerd worden. Auto’s moeten langs de Waversebaan blijven, geen parking langs de M.Noëstraat. Bufferzones moeten gemeenschappelijk bezit zijn. Dat moet bij verkavelingen grondig bekeken worden.
13. Vanaf januari krijgen schepenen en zeker burgemeesters een behoorlijke “wedde”. Stel u wordt schepen of burgemeester. Gaat u dat cumuleren met uw huidige job?
Vanaf 31 juli 2001 wordt ik zestig, dan kan ik zakelijk op pensioen. Mijn doel is manager te zijn van de gemeente, geen bediende. n beide gevallen neem ik minstens halftijd’s loopbaanonderbreking In beide gevallen zal ik mijn professionele werkdruk op één of andere manier verminderen. Onze partij laat in het geval van kleine gemeenten cumulatie toe. Ik heb genoeg speelruimte in de agenda om beide te combineren. Ik zou dus burgemeester of schepen worden, ja. Ik neem onbetaald verlof, zelfs als schepen.
14. Zou u willen laten onteigenen om sociale woningbouw mogelijk te maken ?
Dat zal niet nodig zijn, er zijn andere oplossingen genoeg, bv OCMW gronden en 20 ha grond voor openbaar nut. Geval per geval afwegen, maar voor sociale huurwoningen moet dat zeker mogelijk zijn, want dat geeft lagere inkomensgroepen de enige kans om hier te wonen.. Ja, natuurlijk, maar in overleg met de eigenaars. Als het echt nodig is, maar men moet dat geval per geval bekijken. Daar zijn zoveel aspecten aan .. Ja, maar in het geval van onteigening krijgen de eigenaars een (te lage)vergoeding naargelang het kadestraal inkomen van het eigendom, dus eerder laten inkopen door sociale huisvestingsmaatschappijen, zodat de privé-personen niet benadeeld worden.