logo_agalev.gif (3511 bytes)

Agalev

Wij gaan voor een beter Oud-Heverlee

Op deze pagina lichten we uit ons programma een aantal punten waaraan we voorrang willen geven, omdat ze sterk bijdragen tot een beter leven. Maar ons volledig programma gaat ook over onderwijs, cultuur, politiebeleid, afvalbeheer en dies meer. Wij willen een gemeente waar mensen zich met anderen verbonden weten, gastvrij en verdraagzaam. Waar ook mensen met een lager inkomen welkom blijven. Waar het buurt- en verenigingsleven bloeit. Waar iedereen kan sporten en cultureel creatief zijn.

 

Zie ook:

Wonen

huis.

 

Iedereen heeft recht op menswaardige huisvesting en een leefbare woonomgeving. Daarom willen we van de dorpskernen en een aantal gehuchten leefbare woonkernen maken. Dat betekent veel zorg voor goede huizen, groen, spelen, ruimte voor voetgangers en fietsers. Mooie dorpspleintjes kunnen opnieuw een hart geven aan onze dorpen. Oudere gebouwen herwaarderen we, in plaats van ze zomaar af te breken. We zorgen ervoor dat ook jonge mensen, bejaarden, mindervaliden en mensen met lagere inkomens een betaalbare woning vinden. Daarvoor zullen we alle mogelijkheden gebruiken, ook sociale woningbouw. We stimuleren opsplitsing van te grote gebouwen in kleinere wooneenheden, zodat ook wie een beperkte woonruimte zoekt zijn gading vindt.

Mobiliteit en verkeersveiligheid

auto

 

Schoolomgevingen zullen voorrang krijgen en snel worden aangepakt. Vrij baan voor voetgangers, veilige fietsroutes en een betere benutting van bus en trein moeten het autogebruik doen afnemen. De twee treinstations in de gemeente krijgen extra promotie. We maken een einde aan het gevaar van de hardrijders en zorgen dat voetgangers en fietsers weer de ruimte krijgen. We zullen een paar straten behouden voor het onvermijdelijk doorgaand verkeer, de andere worden woon- en wandelstraten. De auto mag er nog wel komen, maar heel traag. Zo zal er ook minder lawaai zijn. Voor fietsroutes en voetwegen komt er voortdurend veel meer zorg. Dichtgegroeide of onterecht afgesloten wandelwegen moeten weer opengaan.

 

Natuur en milieu

natuur

Onze gemeente is uitzonderlijk bedeeld door de natuur. Sommige natuurgebieden zijn zelfs van Europees belang. De gemeente zal van harte samenwerken met Bos en Groen, Regionaal Landschap Dijleland en de privÚ-organisaties die ijveren voor bescherming en beheer van Meerdaalwoud, Dijle- en Vaalbeekvallei. Het structuurplan moet er vooral op toezien dat open ruimten veilig worden gesteld. De gemeente zal zorg besteden aan het natuurbeheer in de holle wegen, bij het beheer van de beken en aanpalende waardevolle zones, bij de aanleg van sport- en recreatieterreinen, bij onkruidbestrijding. Kleine waardevolle stukjes natuur in woonzones krijgen extra bescherming. Wie langs holle wegen of in parkgebieden wil bouwen of verkavelen, wordt begeleid om de natuur zoveel mogelijk te sparen. De gemeentediensten zelf zullen milieuvriendelijk moeten werken.

 

Burgers en hun bestuur

tandwiel

De inwoners worden uitgenodigd om deel te nemen aan het politieke leven. Het verenigingsleven dat een bron is van samenhorigheid Ún van discussie, zullen we ruimer steunen. De steun die er nu al is voor het jeugdwerk, moet er ook komen voor de volwassenen. Individuele burgers, verenigingen, wijkcomitÚs, oudercomitÚs, gemeentelijke adviesraden zullen we met respect behandelen. Een systeem van verzoekschrift zal het mogelijk maken dat ook zij een vraag of probleem op de gemeenteraad kunnen brengen. Het gemeentelijk informatieblad zal ruimte bieden voor alle standpunten die de democratische regels respecteren.

 

Voor meer info mailto:

           Oud-Heverlee@agalev.be