De Dijlevallei

 

 

De Dijle, een prachtige meanderende rivier in haar eeuwenoude bedding

dijleland.jpg (5490 bytes)

van onschatbare ecologische waarde

   De Dijlevallei ten zuiden van Leuven vormt een nog vrij intact valleisysteem dat voor het natuurbehoud erg belangrijk is. De vallei werd vanwege haar onschatbare ornithologische waarde aangewezen als vogelrichtlijngebied en heeft op het gewestplan Leuven grotendeels een bestemming als natuurgebied gekregen. Bovendien voorziet het natuurontwikkelingsscenario van de Dijle in het behoud en de verdere uitbouw van de overstromingsfunctie van de Dijlevallei.

Door haar grote waarde voor de natuur en haar belang als overstrorningszone werd de Dijlevallei op het grondgebied van

de gemeenten Oud-Heverlee en Bertem, in het kader van het ecologisch impulsgebied Demer en Dijle aangeduid als natuurinrichtingsgebied. Zo'n gebied komt prioritair in aanmerking voor natuurontwikkeling. Het gaat hier om een gebied van circa 300 hectaren, dat in het westen en oosten begrensd wordt door de valleiranden. Sinds 1995 beheert de afdeling Natuur circa 26 hectaren vijvers in dit gebied.

Voor het hele projectgebied wordt een natuurinrichtingsplan opgesteld waarin de inrichting en het beheer van het gebied beschreven wordt. In dat plan streeft men ernaar zoveel mogelijk rekening te houden met de natuurlijke functie van het ge- bied. Spontane processen zoals overstromingen, erosie en meandervorrning moeten aan de natuur zelf worden overgelaten. Het streefbeeld daarbij is een halfopen landschap, waarin er plaats is voor zowel graslanden, ruigten, moerassen, open water en bossen. Daarnaast zal er ruime aandacht besteed worden aan het ontwikkelen van grondwatergebonden vegetaties en

van vegetatiestructuren die belangrijk zijn voor zeldzame vogelsoorten zoals de roerdomp, het porseleinhoen en de bruine kiekendief .

Het staatsdomein 'Vijvers van Oud- Heverlee' omvat twee voormalige viskweekvijvers. in de zuidelijke ondiepe vijver hebben zich reeds mooie verlandingsvegetaties gevormd die een grote aantrekkingskracht uitoefenen op tel van vogelsoorten.

vijvers.jpg (34029 bytes)

Het vijvercomplex vormt binnen de Dijlevallei ייn van de vogelrijkste gebieden. van veel eendensoorten broedt enlof verblijft geregeld meer dan de helft van de volledige valleipopulatie op beide vijvers. Een soort die ieder jaar in grote aantallen waargenomen wordt is de wintertaling.

Het gebied zal ongetwijfeld een grote aantrekkingskracht uitoefenen op de recreant. Daarom zullen ook de nodige maatregelen genomen worden om een zachte recreatie mogelijk te maken.