uit ADO nr. 96

   t is me wat met de vijvers van ‘t Zoet Water. In een vorig nummer kon u al lezen over de eenden op de eerste vijver (de Molenvijver). Sindsdien zijn de eenden niet meer uit het regionale nieuws weg te branden. Echte televisiesterren zijn het geworden...

Maar er is meer aan de hand met de vijvers: een overzicht.

over vijvers,

vissers en ganzen

ARCH96.jpg (30787 bytes)

De Molenvijver

   De Molenvijver is de eerste vijver aan de Waverse baan.

Van deze vijver wil de gemeente een leervijver maken. Om de talrijke bezoekers van het Zoet Water iets bij te brengen over de inheemse waterfauna en flora zullen deze oevers beplant worden. Ook komt er een wandelpad in de vijver tot op een nog aan te leggen eilandje. De kosten worden voor de helft betaald door de eigenaar, voor de andere helft door de gemeente. Zij krijgt daar bovendien nog subsidies voor van de provincie, subsidies bedoeld voor een interregionaal fietspad, maar dit fietspad loopt langs de vijver, vandaar...

Maar dan moesten de ganzen weg, want anders zou de dure beplanting meteen in de ganzenmagen verdwijnen. Het verdwijnen van de ganzen lokte dan weer zoveel reacties uit dat er uiteindelijk toch een aantal mogen blijven.

Voor het ogenblik liggen de oevers er lelijk bij. Over de schanskorven zou nog slib afkomstig van de derde vijver moeten gestort worden, maar dat is een ander verhaal....

Bos en Groen werd om advies gevraagd, en stelde voor de ganzen af te schieten. Dat vond de milieuraad een beetje te gortig: particulieren mochten eenden komen ophalen, maar uiteindelijk is een professioneel bedrijf de nog overblijvende ganzen komen weghalen voor wederverkoop. Nu zijn er nog 37 over. Ook gedomesticeerde eenden werden meegenomen. De wilde eenden, nijlganzen enz...,daar is men afgebleven. Zij zijn beschermd en trouwens bijna niet te vangen.

De middelste vijver

   Een tijdje geleden besliste de gemeente een gemeentelijke visclub op te richten. De middelste vijver werd afgehuurd van VKT. Om de vijver geschikt te maken rekende de club (die al bijna 90 leden telt) op enkele aanpassingen aan de vijver: de vijver zou uitgebaggerd worden langs de oevers. Een deel van de baggerspecie (naar verluidt van uitstekende kwaliteit) zou dan gebruikt worden om het wandelpad in de eerste vijver aan te leggen.

Daarenboven wilde de club voldoende ruimte om te zitten aan de achterkant van de vijver. Maar dan moest wel het groen langs de oever ("de wildgroei", zo omschrijft de club het) opgeruimd worden. De bouwvergunning verkrijgen vormde blijkbaar geen probleem.

De twee Mina-werkers van de gemeente begonnen dan ook met het verwijderen van de oever-begroeiïng. Alleen de dikste bomen bleven overeind. Frans Rentmeesters, schepen van Leefmilieu, maar tevens voorzitter van ‘de Zoet Watervissers’, zegt dat hij met houtvester Bart Meuleman van Bos en Groen een kijkje ging nemen, en deze geen bezwaar had tegen de werken.

Toch stuurde Meuleman een bezwaarschrift naar de provincie. De middelste vijver grenst aan een zeer waardevol en kwetsbaar brongebied. En dat valt niet te rijmen met een betere toegankelijkheid en dus een grotere recreatiedruk. Kern van zijn betoog is dat ‘Bos en Groen’ eigenaar is van de oevers van de vijvers. In ieder geval werd de bouwvergunning geschorst.

‘Bos en Groen’ is niet tegen het vissen op de vijvers, maar stelt dat dat beter in (een deel van) de laatste vijver zou gebeuren. ‘Bos en groen’ stelt zelfs voor de huur van de vijvers over te nemen van VKT. Sommige gedeelten van de vijvers zouden dan openbaar visgebied worden.

Maar daar hebben de vissers geen oren naar. De vijvers én de oevers zijn privé-bezit (het staat met zoveel woorden in de koopakte) en daar heeft ‘Bos en Groen’ zich niet mee te moeien. De derde vijver vinden ze het interessantst omdat daar heel veel vis op zit (baars, paling, snoek, witvis, enz...) Bovendien willen ze het hele jaar door kunnen vissen en dat is onmogelijk als de vijvers openbaar visgebied worden. De visvangst op openbare visgronden is nu eenmaal verboden tussen 15 maart en 15 mei.

Een belangenconflict dus tussen natuur en zachte recreatie. Alhoewel de ingrepen tamelijk kleinschalig zijn, zal er toch eens een grens moeten getrokken worden tussen wat kan en wat niet kan. En dan is het misschien spijtig dat onze schepen van Leefmilieu zijn mandaat combineert met het voorzitterschap van deze visclub. Dat bevordert zeker niet het vermoeden van onpartijdigheid. En verzuurt de relatie tussen ‘Bos en Groen’ en de gemeente. Dat is een slechte zaak voor én de natuur én de gemeente. Er zijn immers nog zoveel belangrijke natuurdossiers waar overleg tussen beide partners nodig is.

de ganzen

   De meeste mensen zullen het niet willen geloven, maar de ganzen aan het Zoet Water zijn een tamelijk recent verschijnsel. 20 jaar geleden waren er geen ganzen. Meer dan waarschijnlijk werden ze naar daar gebracht door inwoners die van hun ganzen afwilden. Op dezelfde manier zijn er later ook zwanen bijgekomen.

Ondanks het feit dat al enkele jaren zoveel mogelijk de ganzeneieren geraapt werden, bleef de populatie maar aangroeien.
Dit jaar waren er al 130 ganzen. Onleefbaar veel, want de vervuiling van het water en oevers liep de spuigaten uit. Ook dreigden de wilde eenden verdrongen te worden.

De vijvers zijn eigendom van mevrouw Wellens, van de familie Bellefroid. Deze familie gebruikte jarenlang de vijvers van de abdij van ‘t Park, en de vijvers van ‘t Zoet Water als ‘vetvijver’ in de viskweek.

Eerst had deze familie de vijvers zelf in huur van de Belgische staat. Later kochten ze deze aan. Nu zijn de 5 vijvers voor 29 jaar verhuurd aan V.K.T de gemeentelijke Vereniging voor Kultuur en Toerisme.

Deze verhuurt ze op haar beurt verder. De vijver aan de overkant van de M. Noëstraat is zo jarenlang verhuurd geweest aan een visclub.