uit ADO nr. 95

   De 68-jarige Emile uit Molenbeek volgt in zijn ‘gebricoleerde’ houten chalet, van zes bij vier meter een show-programma op TF1. Aan zijn voeten brandt een petroleumkacheltje. In zijn veranda fluit een exotische vogel en buiten, in het tuintje-met-sierploeg blaft Rambo. Zijn stek in het rommelige weekend-park ‘Beukenbos’ in Sint-Joris-Weert kost hem maandelijks 10.000 frank....(uit "de standaard", 5 jaar geleden)

Wonen

op

wielen

foto: camping Beukenbos

ARCH95-2.jpg (7781 bytes)

Het probleem

                t zal je maar overkomen, gescheiden, geen werk en dus geen inkomen en geen geld om huishuur te betalen. Dan bestaat de kans dat je, zoals Emile, terecht komt bij de groeiende groep Belgen, die uit pure noodzaak permanent op een camping verblijven. Natuurlijk is niet iedereen op de camping kansarm, sommigen vinden daar wonen gewoon prettig, maar op vele plaatsen druipt de armoede er gewoon af....

             Om eventuele uitkeringen te kunnen ontvangen moet je wettelijk érgens ten lande gedomicilieerd moet zijn. Dus trek je naar de gemeente en laat je daar inschrijven met de camping als permanent woonadres. De gemeente weet natuurlijk wel dat ingeschreven worden op het adres van een "woning" die zonder vergunning werd opgetrokken eigenlijk niet kan. Anderzijds is een gemeente verplicht iedereen die er om vraagt in te schrijven.

Vele mensen hebben dus hun vaste verblijfplaats op een kampeerterrein of weekendverblijfpark. Nochtans is dat al altijd verboden geweest. Maar eigenlijk heeft het tot 1993 geduurd voor de Vlaamse Gemeenschap (departement toerisme) hier paal en perk wilde aan stellen..

In dat jaar stemde de Vlaamse Gemeenschap een decreet dat (nogmaals)stelde dat het onwettig is een caravan of chalet op een kampeerterrein als vaste verblijfplaats te betrekken. Recreatie en wonen mag niet langer verstrengeld worden. Bestaande kampeerterreinen en de weekendverblijven zouden voortaan tot één geheel samengesmolten worden, en mogen nog uitsluitend voor recreatieve doeleinden gebruikt worden. De uitbater van de camping moet er dus voor zorgen dat er voortaan niemand meer permanent op hun terreinen woont. Anders kunnen ze hun vergunning verliezen.

Veel bestaande campings zijn evenmin in orde met tal van andere voorschriften. Brandveiligheid of sanitaire voorzieningen bv. Ook reglementen van stedenbouw over perceelsgrootte, afstand tot perceelsgrenzen en eventuele aanbouw, stratenaanleg, openbare verlichting, sociale huisvestingsnormen, veiligheidsvoorschriften moeten geëerbiedigd worden.

Permanente bewoners op een sociaal aanvaardbare manier herhuisvesten is natuurlijk de moeilijkste taak. Het probleem is complex en de oplossingen zo mogelijk nóg ingewikkelder. Ook al omdat de bevoegdheden zo versnipperd zijn. Behalve het departement toerisme/recreatie hebben ook binnenlandse zaken, ruimtelijke ordening (huisvesting) en de gemeente rechtstreeks met deze materie te maken.

Onze gemeente telt 2 camping, die mogal van elkaar verschillen. Hoe is de toestand daar?

Domein Beukenbos - Domaine La Hêtraie

   Op de reclamefolder van La Hêtraie, (opgericht in 1974)dat zich half op het grondgebied van St.- Joris- Weert en half op dat van Nethen bevindt, staat letterlijk "Weekeinde verblijfspark" en "......wie zich in de gemeente Oud-Heverlee als gedomicilieerde wil inschrijven, kan het eenvoudig doen".

ARCH95-1.jpg (19502 bytes)

De kleurrijke folder heeft 3 bladzijden nodig om al het aanwezige komfort en voordelen op te sommen : "...heerlijke beboste omgeving, de mogelijkheid om 250 bouwgronden van elk minstens 200 m2 grootte te huren of aan te kopen met een lening zonder voorschot, waar u een stacaravan kan plaatsen of uw landhuisje kunt zetten of zelf bouwen tot 60 m2 en 5 m hoogte (verdieping en garage mogelijk) mét bouwvergunning en notarisakte natuurlijk!"

Onze foto’s vertellen een ander verhaal.

Dat dit verblijfspark al 23 jaar lang absoluut niet in orde is met welk reglement dan ook wordt uiteraard verzwegen. De bewoners worden er op alle gebied tussen genomen: waarborgen worden niet terugbetaald, het drinkwater is niet altijd drinkbaar, en de elektriciteit is in prijs verdubbeld voor hij bij de huurder aankomt. Sanitaire voorzieningen ontbreken gewoon...De belastingen zouden zelfs geïnd worden door de b.v.b.a. La Hetraie en niet worden doorgestort aan de gemeente....

Het merendeel van de bewoners van La Hêtraie is Franstalig, wat de integratie in onze gemeente aanzienlijk bemoeilijkt. Veel van hen worden in St. Joris Weert als 'arme luizen' aanzien en verdacht van (kruimel)diefstallen of zelfs van moord. Volgens cijfers van '92 is ongeveer een derde werkeloos en een derde gepensioneerd. Enkele hebben werk (al of niet in het zwart) maar de meesten leven van een vervangingsinkomen.

Er werden in het verleden al caravans verzegeld omdat ze niet aan de normen voldeden, maar de uitbater verplaatst de caravan gewoon naar een andere plek, verbreekt het zegel en zet er nieuwe bewoners in. Dubbel handig is het natuurkijk als je de caravan ineens over de taalgrens sleept, naar het andere Gewest....Zo kun je wel aan de gang blijven.

Camping Zoet Water

   Deze camping heeft een goede naam en voldoet aan de algemene normen. Zeker vergeleken met de vorige camping is het een voorbeeld hoe het wel moet. 130 percelen, en nog heel wat groen. Er zijn kindvriendelijke verbindingswegen, er is eigen sanitair en een zwembad. Toch werd door de Vlaamse overheid (Vlaams Toerisme) onlangs een nieuwe uitbatingvergunning geweigerd aan de uitbaatster. Ook hier hebben immers nog een aantal bewoners hun vaste domicilie .

De uitbaatster heeft alle permanente bewoners in de zomer van '96 al verwittigd dat ze binnen de 2 jaar een andere vaste woonplaats moesten vinden. Vroeger waren er een 40 tal percelen vast bewoond. Inmiddels werden al een 25-tal gezinnen elders gehuisvest. Dat gebeurde voornamelijk via sociale bouwmaatschappijen, met medewerking van het OCMW. Nu resten er nog 7 à 8 permanente bewoners. tja, leg het maar uit aan potentiële klanten dat de gemeente nog steeds vaste bewoners in haar bevolkingsregister opneemt, terwijl jij als uitbaatster ze juist daarom weigert...

Wat brengt de toekomst?

   Onder het nieuwe dekreet kunnen de uitbaters, die we rustig in sommige gevallen als uitbuiters mogen bestempelen, eindelijk eens gerechtelijk vervolgd worden, of ten minste gedwongen worden hun lucratieve inkomstenproject te sluiten. Ten nadele van een aantal bewoners, ten voordele van hen die in de onvermijdelijke financiële put zijn gevallen, er niet zelfstandig meer uit kunnen komen en door sluwe uitbuiters naar een illegaal verblijf worden gelokt. Momenteel lopen er al een aantal processen tegen de uitbater van camping Beukenbos.

Moest het echt allemaal zo lang duren? Stel u even voor. In 1977 is het hele Vlaamse gedeelte van camping Beukenbos natuurgebied. Wat niet belette dat er nog een illegale manege bijkwam.

Wat de sociale kant betreft, in 1990 reeds werd omwille van de van de schrijnende omstandigheden op de camping een project opgestart om de bewoners te sensibiliseren. Via buurtwerking trachtte men in te spelen op de maatschappelijke problemen die zich voordeden: huisvesting, tewerkstelling, gezondheid....

We citeren uit het SIF: Medio ‘96 draaide alles op een laag pitje, ondermeer omdat er van beleidswege nog altijd geen duidelijke optie genomen was op de sluiting van de onderneming .

Maar we zouden het over de toekomst hebben.

Het SIF plan is op dat vlak duidelijk. Het park moet op vrij korte termijn dicht. Rekening houdend met de juridische procedures zou dat daar tegen begin ‘99 sprake moeten van zijn. Er moet een ontradingspolitiek gevoerd worden en er komt een controleorgaan dat juridisch verantwoordelijk zal zijn voor het sluiten, leegmaken, wegslepen en verzegelen van percelen en caravans.

Ook het OCMW heeft een strikte planning. Tegen eind ‘99 zouden nog eens 8 gezinnen een nieuw onderzak moeten vinden.

Maar momenteel zouden er liefst 63 percelen op La Hetraie vast bewoond zijn. Wat met deze mensen? Geen enkele gemeente ziet natuurlijk graag dat álle permanente campingbewoners zich in hun gemeente blijvend vestigen. Dat kan een onredelijke druk leggen op de gemeentes met dit soort campings. Gezien de welstand van de gemeente Oud-Heverlee zou het nochtans geen slecht idee zijn als er wat meer sociale huurwoningen gebouwd worden waar de zogenaamde 'kansarmen' opnieuw een werkelijke kans krijgen zich te integreren en volwaardig lid te worden van de maatschappij. (België is overigens een van de westerse landen met het minst aantal sociale huurwoningen!)

(bronnen: SIF Oud-Heverlee, De Morgen, de Streekkrant, Mevr. Duchesne, OCMW)