uit ADO nr. 94

   Nog ganderhalve maand, en we zitten precies halfweg tussen twee gemeenteraadsverkiezingen. Drie jaar zijn voorbij, drie jaar nog te gaan. Op veilige afstand van al dat kiesgewoel leek het ons een goed idee om met 4 nieuw verkozen gemeenteraadsleden samen te zitten. Over hun indrukken, hoe het groeide, en of het allemaal wel werd wat ze ervan gehoopt hadden. We vroegen het aan één nieuw verkozen raadslid uit elke partij: Alexander Binon voor Fusiebelangen, Géneviève Vandenwijngaerden voor de SP, Hilda Vanlinthout voor de CVP en Ward Govaerts voor Agalev.

ARCH94.jpg (7734 bytes)

Nieuwe bezems

Hoe verzeil je in de gemeenteraad?

   Géneviève was al lang politiek geïnteresseerd, was gekend als SP lid en werd gevraagd om op de verkiezingslijst te staan. Dat ze een vrouw was, heeft ook wel meegespeeld voor de SP, men komt nu eenmaal vrouwen tekort in de politiek. Haar politieke interesse was algemeen, niet zozeer de gemeentepolitiek. Voordien was ze zelfs nooit op een raadszitting geweest..

Alexander was ook al van jongsaf geïnteresseerd in politiek, maar niet specifiek in gemeentepolitiek, en had zeker geen uitgesproken partijpolitiek engagement. Van huize uit vertrouwd met kringen rond de burgemeester, had vader daar ooit eens wat laten vallen over de politieke interesse van zijn zoon. Een tijd later werd Alexander gevraagd om mee te werken aan de campagne van Fusiebelangen. Dat zag hij wel zitten, affiches plakken en zo. Even later werd hem gevraagd om op de lijst te komen. Eén keer is hij vooraf op de gemeenteraad gaan kijken hoe dat daar aan toe ging. Maar ge moet er wel zelf in zitten om het allemaal goed te kunnen volgen, vindt hij. Aangesproken worden, de banden, de familie, het groepsgevoel was bepalend voor het engagement in Fusiebelangen.

Dat was dan weer heel anders bij Hilda Vanlinthout: haar hele familie wortelt in de CVP. Het engagement in die partij was als vanzelfsprekend, ze is hier geboren en getogen, heel haar familie staat bekend als van CVP-kleur. Ook zoon Bart Gille was eerder al raadslid. Toen hij verhuisde, en zijn stoel moest opgeven, kwam Hilda in het CVP-bestuur. Ze is ook al heel lang actief in allerlei verenigingen zoals KVLV en Ziekenzorg. Ze werd meermaals gevraagd om op de lijst te komen, ook al bij vorige verkiezingen. Pas vorige keer, toen haar zoon ermee was gestopt, heeft ze aanvaard, en was ook van de eerste keer verkozen.

Bij Ward Govaerts was het politiek engagement ook al een familieverschijnsel: grootmoeder was al actief in de VNV-tijden, vader en moeder waren erg Vlaamsgezind en ‘waren in de CVP gesukkeld’ zegt Ward. Vader Govaerts is een tijd lang burgemeester geweest in Borsbeek. Allerlei politici waaronder figuren als Tindemans kwamen thuis over de vloer, het dienstbetoon tierde er welig: een jobje voor Carl, de straat van Gust asfalteren, Ward zelf studeerde in de periode van 66-68, en zette zich af tegen dit soort van politiek. De politieke interesses lagen ook bij hem meer op nationaal vlak. Hij kwam uiteindelijk in Oud -Heverlee terecht, en werd er actief in KWB en Achter d’Oechelen. Hij was lid van SP, maar brak daarmee na de woelige coalitievorming in 1988 toen de SP toch scheep ging met Fusiebelangen. Eén jaar voor de verkiezingen van 1994 werd hij door Agalev gevraagd om op de lijst te staan. Na een bedenktijd waarbij de gevolgen voor het thuisfront werden afgewogen, aanvaardde hij. Hij wou wel alleen maar meedoen als hij een goede plaats kreeg, en zo verkozen kon worden, want het stoppen met Achter d’Oechelen wou hij niet zomaar doen.

Wat verandert er zoal als je gemeenteraadslid wordt?

   Sommige mensen reageren vanaf dan heel anders, meent Géneviève. Zelf draagt ge dan blijkbaar een duidelijk etiket, ge zit in een kastje. Sommige mensen worden voorzichtiger, maar er zijn ook meer mensen die u aanspreken. Van dat duidelijke etiket, dat heeft Hilda niet ervaren: dat had ze al, denkt ze. En van andere reacties van mensen heeft ze ook nooit wat gevoeld, da’s nogal hetzelfde gebleven. Ook haar engagement in verenigingen wordt niet anders bekeken dan voor de verkiezingen. Of sommigen niet denken dat ze bepaalde dingen in het verenigingsleven alleen maar doet om bekend of sympathiek te zijn ? "Och, als ge tot uw 59 jaar bezig zijt in het verenigingsleven gaan ze daar niks meer achter zoeken." Wel erg vindt ze die hokjesmentaliteit in de gemeentepolitiek: al wat ge voorstelt, is van de oppositie, en maakt alleen al daarom weinig kans om gerealiseerd te worden.

Alexander vindt niet dat er veel veranderde met en rond hem sinds hij verkozen is in de gemeenteraad. Hij heeft het ook liever zo. Alleen Chiro leider blijven, dat kon niet op basis van een nationale regel die die combinatie verbiedt. Daar heeft hij begrip voor, ook al viel het hem zwaar. En of die regel altijd toegepast wordt als het om een CVP ‘er zou gaan, betwijfeld hij. Waar je ook niet onderuit kan, is dat je als gemeenteraadslid een officieel cachet draagt, waar je rekening moet mee houden. Je mag geen zottigheden doen, die andere jonge gasten wel al eens kunnen doen, ge moet wat diplomatischer en kalmer zijn. Hij zou graag hebben dat als er kritiek is, hem dat ronduit gezegd wordt, en niet dat ge zo’n dingen moet te weten komen van anderen en van horen zeggen.

Ward Govaerts had die veranderingen vooraf veel erger verwacht. Het aantal voorkeursstemmen dat hem als inwijkeling te beurt is gevallen, is hem hard meegevallen. Raar vond hij het verschil in reacties van sommige personeelsleden van de gemeente: opvallend vriendelijker vóór de verkiezingen dan er na: ze waren er blijkbaar niet gerust in. Soms krijg je als raadslid ook wat vieze reacties als je met bepaalde voorstellen of initiatieven raakt aan bepaalde belangen, bijvoorbeeld rond verkavelingen of bouwovertredingen. Ergerlijk is ook het sfeertje dat rond de politiek hangt: als zouden politiekers dat allemaal voor hun eigen zak doen.

Vergeet het maar, we krijgen 2300 Fr. per zitting, rekenen ze ons éénstemmig voor, en daar gaat 28 % voorheffing van af. Alle vier steken ze er veel meer geld in, dan ze er uithalen.

Van het ene mosselsouper naar de volgende pensenkermis ? Moet je dan niet elk weekend ergens naar toe?

   Dat valt nogal mee, vindt Géneviève, maar gebeurt toch wel zeker één keer per maand. Voor de rest kopen we steunkaarten, maar blijven toch selecteren waar we wel en waar niet naar toe gaan. Naar alles gaan, da’s niet te doen.

Ook Hilda Vanlinthout selecteert daarin, en geeft vooral de voorkeur aan activiteiten van een zustervereniging (KVLV, Ziekenzorg) in andere deelgemeentes. Zo’n dingen zijn toch niet altijd prettig, vindt ze, ge moet u soms bewegen in kringen waar ze u niet goed kennen. Dat deden ze bijvoorbeeld in de kiescampagne door huisbezoeken te doen met zijn drieën. Maar door al die activiteiten leert ge ook wel veel mensen kennen, en bij echt onbekenden kom je op de duur niet meer. Ook in de andere deelgemeenten zijn het meestal halve bekenden geworden.

Ward Govaerts heeft zelf geen huisbezoeken gedaan voor de verkiezingen. Hij vindt wel dat aanwezig zijn op allerlei activiteiten iets is wat men in Agalev te weinig doet. Maar meer dan één keer in een weekend ergens naartoe doet hij zelf ook niet. In andere milieus komen is wel van belang omdat ze u daar leren kennen, ge wordt al eens aangesproken. Aan sommige andere contacten heb je dan weer niets, die blijven te oppervlakkig. Als raadslid mee opstappen in de processie aan het Zoet Water deed Ward niet:, er is de scheiding tussen kerk en staat. Géneviève vindt dat niet erg, en ging wel, maar meer om persoonlijke redenen. Alexander stapte ook mee, al is hij niet bepaald een kerkganger. Maar hij werd gevraagd, en zag daar geen graten in. Die processie, dat is meer een cultuurevenement voor hem. Ward vindt dat toch een politiek misbruik van de processie. En zegt dat politiekers dan weer wél vaak afwezig blijven op inhoudelijke vergaderingen, als bijvoorbeeld een oudercomité een avond geeft over verkeersveiligheid.

Bij Alexander is het meedoen aan allerlei activiteiten in de gemeente seizoensgebonden: als de examenperiode eraan komt is het studeren geblazen, en afgelopen met de aanwezigheid op allerlei feesten en gouden bruiloften.

Is het moeilijk om uit te leggen aan de mensen wat je doet?

   Al bij al heb je toch weinig kansen om aan de mensen uit te leggen waar je in de politiek voor staat, wat je doet en wat je vraagt, vindt Ward Govaerts.

Dat is ook zo voor de meerderheid, zegt Géneviève. Er is nu eenmaal één woordvoerder, de burgemeester. Maar in de praktijk zijn het toch vooral de schepenen en de burgemeester die het gemeentebeleid bepalen. Maar er zijn wel af en toe een paar dingen die je als raadslid van de meerderheid mee kan waar maken. De steun voor het natuurreservaat de Doode Beemde in orde brengen is zoiets waar Géneviève voor geijverd heeft. En een andere keer stemde ze in een raadszitting niet mee met de meerderheid over een personeelsprobleem.

Een dada van Alexander Binon was een milieubelasting per gezin in plaats van per individu. Na lang aandringen van binnenin de meerderheid krijg je daar aandacht voor. Zelf is hij ook niet te vinden voor klinkers op fietspaden, hij wil die liever geasfalteerd en in de plannen die vanaf nu worden gemaakt wordt daar rekening mee gehouden. Dat je als individueel raadslid niet kan uitleggen wat nu precies je eigen accent is, vindt hij niet frustrerend. Het is het resultaat van de groep dat telt.

De klacht van de oppositie dat hun voorstellen het niet halen, alleen al omdat ze van de oppositie komen, vindt Alexander niet terecht. Daar wordt wel degelijk rekening mee gehouden. Maar dat de meerderheid zich niet zal forceren om delicate voorstellen van de oppositie (zoals die voorgestelde rondetafel over het drugsbeleid) te gaan realiseren spreekt vanzelf.

Als je als raadslid van de meerderheid iets wil realiseren, moet je er hard voor werken, vindt Géneviève. Dat heeft ook te maken met de werkmethode. Iedere keer vóór er een gemeenteraad wordt samengeroepen vergaderen de raadsleden van de meerderheid met de burgemeester en schepenen. Dan wordt de agenda overlopen, en het standpunt van de meerderheid over al die punten. Soms worden bepaalde punten uitgesteld, andere weer gewijzigd en nog andere herzien. Als raadslid van de meerderheid heb je daarbij al bij de start een grote achterstand op het schepencollege. Die weten veel meer af van die dossiers, ze zijn daar al langer mee bezig zijn, en hebben al een standpunt uitgewerkt. Hoe meer je van iets weet, hoe meer je ook kan wegen. Als raadslid van de meerderheid heb je maar weinig tijd, een halve dag, om je daarop in te werken.

Ward Govaerts stoort er zich aan dat op die bijeenkomst van de raadsleden van de meerderheid ook niet-verkozen schaduwpolitiekers als Jules Albrechts en professor Peperstraete aanwezig zijn en hun inbreng hebben. Alexander Binon relativeert dat: ook in de nationale politiek laat men zich bijstaan door externe deskundigen.

Ook bij de oppositie wordt er wat afvergaderd. Hilda legt uit dat voor elke gemeenteraad het CVP-partijbestuur bijeenkomt, een 15tal mensen, die die punten bespreken. Ook de CVP-mandatarissen (de raadsleden, de leden van het VKT en OCMW ) komen telkens nog eens samen om die punten te bespreken. De kopmannen van CVP, Agalev en Volksunie overleggen dan nadien nog met elkaar over een gezamenlijk standpunt. Soms gebeurt dat alleen telefonisch, soms wordt daarover echt bijeengekomen. Soms wijzigen de initieel afgesproken standpunten nog, bijvoorbeeld als er na de fractievergadering meer informatie is over een agendapunt. Als oppositieraadslid is die kennisachterstand op het schepencollege nóg groter dan voor een raadslid van de meerderheid. Je moet dan maar dossiers gaan inkijken. Dat kan je niet voor alles gaan doen. Zelf legt Hilda zich nogal toe op de dossiers die met het OCMW te maken hebben. Voor de andere dossiers is er meestal wel iemand in de groep die er meer vanaf weet, of die de dossiers is gaan bekijken.

Agalev heeft meestal voor de gemeenteraad een ledenvergadering, waar met een 10 à 15 man wordt afgesproken welk standpunt de verkozenen gaan innemen. Die voorafgaande vergadering lukt niet altijd, de raadsleden trekken dan af en toe hun plan. Er wordt dan contact genomen met de twee andere kopmannen van Nieuw (Volksunie, CVP) om afspraken te maken over een gezamenlijk standpunt. Binnen Nieuw zijn er ook wat taakafspraken. Zo bijvoorbeeld is Bert Van Hamel steevast de woordvoerder als het over afvalwaterzuivering gaat, omwille van zijn jarenlange inzet voor een kleinschalige zuivering met rietvelden. En er zijn ook afspraken over het doorgeven van informatie aan Bert Van Hamel, die als enige Volksunievertegenoordiger niet in alle commissies kan zetelen.

Een referendum over grote beslissingen ?

   Wat vinden de nieuwkomers over het gebruik van referenda als er zware beslissingen moeten komen . Zoals bijvoorbeeld nu met de grote verkavelingsaanvraag voor een 80-tal woningen tegelijk in de dorpskom van Blanden ? Moet voor zo’n zware ingrepen niet meer inspraak aan de bevolking gegeven worden ?

Alexander Binon wijst op de stroeve wettelijke voorwaarden waaronder een geldig gemeentelijk referendum mogelijk is: minstens 40 % van de bevolking moet vrijwillig deelnemen aan zo een referendum, de uitslag is niet bindend. Hij vreest ervoor dat zo een opkomst niet gehaald wordt voor een probleem dat vooral de mensen van Blanden bezig houdt. Met die grote plannen is hij zelf ook niet gelukkig. Ook Géneviève vindt dat de raadsleden zulke dingen zelf kunnen beslissen: ze zijn daarvoor tenslotte verkozen. Wel vindt ze dat meer rekening moet worden gehouden met de wensen van de bevolking. Een petitie van omwonenden vindt ze een goed middel om aan het gemeentebestuur duidelijk te maken wat de bevolking van iets denkt. En waar zeker mee rekening moet worden gehouden zijn met overwegingen van veiligheid en gezondheid. Milieuvergunningen zijn daarom erg belangrijk, vindt ze.

Ward Govaerts wil toch ook heel voorzichtig zijn met referenda en petities en geeft het voorbeeld van een petitie van omwonenden tegen een bushalte in hun straat, omwille van de last en het lawaai. Als gemeentebestuur moet je zo’n enge belangen toch kunnen overstijgen, meent hij, en kijken naar het algemeen belang. Informatie-avonden waarbij het gemeentebeleid grondig wordt uitgelegd, waarbij er kans tot discussie en overleg is, vindt hij een betere werkmethode dan een referendum of petitie.

Is het geworden wat je ervan verwachtte ?

   Inderdaad zegt Hilda, raadslid zijn is wat ik ervan verwachtte. Dat valt nogal redelijk mee, ook al is het oppositiewerk. Al kan je vanuit de meerderheid nu eenmaal meer dan vanuit de oppositie.

De uitslag van de gemeenteverkiezingen was een tegenvaller, vond Waard Govaerts. Meest problemen heeft hij met het moeizame doorstromen van informatie. In het gemeentelijk informatieblad vind je doorgaans weinig of niets over vragen en standpunten van de oppositie. Storend vindt hij dat de rijkdom aan natuur en brains in Oud-Heverlee, zo weinig benut wordt. Typerend vindt hij de aanpak rond het Zoet water. Ze maken er een Blankenberge van, vindt hij.

Alexander Binon is heel tevreden als raadslid, heel gemotiveerd, zijn groep heeft hard gewerkt. Als nieuwkomer moet je in het begin proberen te volgen, je moet nog alles leren. Zelf heeft hij campagne gevoerd met een driedubbele slogan. Van Oud -Heverlee een woongemeente maken: daar valt nog aan te werken. Gezonde financiën was een tweede verzuchting, en dat is aardig gerealiseerd, vindt hij. Meer openbaarheid van bestuur was een derde zorg, en daarin kan nog beterschap komen, meent hij.

Géneviève was verrast over de grote kloof tussen het schepencollege en de raadsleden: die afstand is groter dan ze vooraf had gedacht. Waakzaam blijven is de boodschap.

Vaak is het ontmoedigend dat ge als raadslid niet meer kunt doen, vindt Hilda. En ze geeft het voorbeeld van de aanslepende problemen rond camping La Hetraie. Ook Alexander Binon ervaart vaak die machteloosheid op gemeentelijk niveau. Bijzonder duidelijk is dat in het afvalbeleid waarbij je op gemeentelijk niveau vooral de gevolgen moet ondergaan van het beleid op hoger niveau. Als men er daar niet in slaagt om met ecotaksen of andere maatregelen ervoor te zorgen dat er minder afval wordt geproduceerd of bij de consument terecht komt, dan blijf je daar als gemeente mee zitten. Daar kan je niet aan, je draait op voor de gevolgen, en je moet dan 100 keer gaan uitleggen waarom er zo een hoge milieubelasting nodig is.