uit ADO nr 89

   Afgelopen zomer werd in deze gemeente een toch wel bijzonder jubileum gevierd: twee decennia lang reeds wordt zij, zonder enige onderbreking, bestuurd door burgemeester Albert Vandezande. Bij deze gelegenheid werden kosten nog moeite gespaard om onze burgervader op een waardige manier in de bloemetjes te zetten: zijn mede-raadsleden mochten zich, in hun schoonste Vlaams, uitputten in lofbetuigingen in een speciaal daartoe bestemd kleurig jubileumboekje. Orgelpunt van het gebeuren was natuurlijk de grote feestviering op 23 augustus, waar enkele grote kanonnen uit de nationale politiek in stelling werden gebracht, waaronder collega-burgemeester Tobback en nationaal VLD-voorzitter De Croo.

De regionale pers belichtte uitvoerig over de viering, ADO koos voor een interview. Zouden we kunnen doordringen tot de man achter de sjerp ?

 

Albert Vandezande: 20 jaar burgemeester

een gelegenheidsinterview

ARCH89.jpg (16870 bytes)

vroeger speelden familievetes een grote rol in de politiek

   Als voor de hand liggende opener vroegen we hem of de gemeentepolitiek in de voorbije twintig jaar merkbaar was veranderd: ‘Vanzelfsprekend: naarmate de gemeente groeide werden ook haar bestuur en administratie professioneler. Een ander belangrijk kenmerk is dat, vooral dan in de periode vr de fusie, n en ander er veel dorpser en familialer aan toeging, waarbij de familievetes vaak een niet te onderschatten rol speelden in het politieke gebeuren.’ Of deze toegenomen professionalisering het niet moeilijk maakt dit ambt te combineren met een voltijdse job als ondernemer ? ‘Natuurlijk is de agenda alsmaar drukker geworden, maar hierbij is het vooral van belang goed te kunnen organiseren en delegeren; dit vereist dat ik honderd procent vertrouwen kan hebben in mijn medewerkers.’

Fusiebelangen, een partij waar kleur onbelangrijk is...

Over medewerkers gesproken: kunt U ons iets vertellen over de structuur en de werking van uw eigen partij, de Fusiebelangen ? Ons lijkt het of deze in feite enkel als partij bestaat tijdens de verkiezingen, en daarbuiten uitsluitend door uzelf belichaamd wordt. Hoe profileert deze partij zich ten opzichte van andere partijen, bijvoorbeeld de VLD ? ‘Partijen zijn niet belangrijk; mnsen zijn belangrijk ! Inderdaad vormen wij geen gestructureerd blok met vast afgelijnd programma en ideologie; belangrijk is dat iedereen zich wil inzetten voor een betere gemeente. Wij hechten dan ook geen belang aan partijkaarten of politieke kleur: bij het begin waren er bijvoorbeeld ook SP-ers lid van FB. Overigens kan ik u verzekeren dat in andere, "echte" partijen vaak heel veel ruzies en onenigheid zijn.’

Onenigheid laat zich in FB-rangen inderdaad met moeite vaststellen: u treedt steevast als enige woordvoerder op, en uw partijgenoten zitten er op de gemeenteraden doorgaans stilzwijgend bij, hooguit instemmend knikkend bij n van uw interventies. Hebben zij dan geen eigen mening ? ‘Toch, en ze mogen deze zeker ook uiten: vr elke gemeenteraad wordt een voorbereidende vergadering gehouden, waarop iedereen zijn standpunt uiteen kan zetten. Wanneer over n bepaald agendapunt geen eensgezindheid wordt bereikt, schuiven we dit gewoon vooruit naar de volgende gemeenteraad: op elke zitting worden enkel die punten behandeld waarover wijzelf het onderling eens geworden zijn. Het is overigens een afspraak, dat de meerderheid enkel naar buiten treedt bij monde van haar leider.’

de leiding en de basis

En wat met de lijstsamenstelling bij de verkiezingen: wordt hierover gestemd, wordt de achterban geraadpleegd ? ‘Nee, wij houden geen polls of stemmingen; die zijn unfair en ondemocratisch; daarbij is immers steeds sprake van blokvorming en onderlinge rivaliteit. De samenstelling van onze lijst gebeurt op een gemoedelijke en democratische wijze tijdens een vergadering waarop wij allen aanwezig zijn.’

"Wij allen", betekent dat: ook de ledenbasis ? ‘Neen, dit beperkt zich tot de actieve medewerkers; de werkgroep die de Fusiebelangen draaiende houdt. Een echte ledenbasis hebben wij immers niet, daar we niet met partijkaarten werken.’

inspraak

   Inspraak van de bevolking vormt ook meer in het algemeen een punt van kritiek: worden de inwoners van de gemeente volgens U voldoende actief bij het beleid betrokken? De indruk bestaat dat de inbreng van de bevolking zich beperkt tot het ns in de zes jaar een bolletje rood kleuren... Ook de leden van adviesraden klagen soms dat hun advies niet zou worden gehoord. ‘Geen enkele gemeente kent zoveel publieke inspraak als Oud-Heverlee: over iedere belangrijke ingreep wordt wel degelijk de mening van alle belanghebbenden gevraagd, zo bijvoorbeeld bij de werken in de Korbeekdamstraat, waar met de wensen en bezwaren van de omwonenden terdege rekening wordt gehouden. Vanzelfsprekend kunnen wij niet bij elke beleidsbeslissing de hele bevolking om haar mening gaan vragen, maar ik verzeker u dat directe betrokkenen steeds worden gehoord. Ook bij bevoegde adviesraden wordt waar nodig advies ingewonnen, maar uiteraard kan ook niet ieder advies ook worden opgevolgd: het nemen van beleidsbeslissingen impliceert immers dat er bepaalde keuzen worden gemaakt.’

verkeersveiligheid

   Een concreet voorbeeld van het tegendeel: al lang wordt op verschillende plaatsen in de gemeente geijverd voor verkeersveiligheid, maar echte snelheidsbeperkende maatregelen blijven, op een paar uitzonderingen na, uit... ‘Die paar drempels die we hebben aangelegd hebben ons meteen ook geleerd dat verkeersdrempels niet de aangewezen oplossing zijn: ze hebben maar plaatselijk effect - de naderende chauffeur vertraagt wel even, maar trekt meteen daarna weer op, hetgeen ook nog eens extra milieubelastend is. Trouwens, iedereen wil wel zo’n drempel in zijn straat, maar niemand wil ze voor zijn eigen deur hebben ! Ook lijkt mij die overdreven snelheid niet het grote probleem dat sommigen ervan willen maken. Maar wees gerust : we zijn zeker met verkeersveiligheid begaan; afgelopen dagen hebben we met enkele leden van de gemeenteraad nog een wandeling door de hele gemeente gemaakt om ons, te voet, van de concrete knelpunten te vergewissen, alvorens maatregelen te nemen. (nvdr : als wij ons niet vergissen heeft zulke wandeling vorig jaar ook al eens plaatsgevonden...)

realisaties

En heeft dit al iets opgeleverd ? ‘In de toekomst gaan we met verf en kegels zogenaamde poort-effekten creren, zoals aan de school van Blanden, waar de wegversmalling haar nut al heeft bewezen. Maar het allerbelangrijkste is volgens mij de mentaliteit van de weggebruikers zelf: zij moeten de nodige discipline aan de dag kunnen leggen, en dat is een kwestie van opvoeding, meer dan van reglementen of wat ook. En zeg nu zelf: wie houdt zich altijd strikt aan de maximumsnelheid ? Af en toe, als ik een pint ga drinken, let ik er zelf eens bewust op niet meer dan 50 te rijden, en ik verzeker u: dat is trg hoor, en ge wordt door iedereen voorbijgestoken ! ‘

Zou af en toe eens een snelheidscontrole toch niet nuttig zijn ? ‘Onlangs hebben we er nog twee gehad, n door de gemeentepolitie en n door de rijkswacht, en ik moet u zeggen: de resultaten vielen mee. De auto’s rijden vaak minder hard dan de mensen denken.’ Misschien omdat de automobilisten al van ver een politiewagen konden zien staan, waardoor ze (nogal wiedes) vlug vaart minderden ? ‘De rijkswachtcontrole gebeurde met een anonieme wagen, maar zelf ben ik niet voor dat achterbakse, geheimzinnige gedoe: de politie moet mijns inziens steeds duidelijk herkenbaar zijn.’

een plan voor de natuur

Iets anders nu : het GNOP (Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan) voorziet in een aantal drastische ingrepen inzake milieubehoud. Zal elk punt ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, of blijft een deel, zoals velen vrezen, dode letter ? We denken bv. aan een autovrije Weertsedreef. ‘Dat plan is zeker niet bedoeld als een strikt, vastliggend schema waaraan we ons moeten gebonden voelen; zie het GNOP eerder als een leidraad, dat jaar na jaar moet worden bijgestuurd, in functie van de concrete problemen en behoeften, waarbij we steeds een afweging moeten maken tussen wat we willen bereiken op milieugebied en wat praktisch haalbaar is.’ En wat met de Weertsedreef ? ‘De bepalingen van het GNOP zijn niet bindend...’

Een KMO zone in Haasrode

Nog nmaal naar het verleden: De indertijd afgeschoten KMO-zone in Haasrode blijft u nog steeds een gemiste kans noemen. Blijkbaar ging u hier toch in tegen de volkswil en het heeft u trouwens wat stemmen gekost, niet ?

"Ja, ik vind dat nog altijd de gemiste kans om onze KMO’s te kunnen behouden. En bovendien zou het, tegenovergesteld van wat beweerd wordt, het verkeer in de dorpskommen doen afnemen. 25 KMO’s waren toentertijd bereidt om te verhuizen. En och, dat stemmenverlies viel nogal mee (soms voor de vuist weg het stemmenaantal in de laatste 3 stemrondes op van hemzelf en zijn tegenstanders )...We gaan een structuurplan opstellen en een APA (Algemeen Plan van Aaanleg) en als de GOM en een paar andere instanties meewillen kunnen we dat nog eens lanceren...

plannen

Tenslotte wilden wij weten of hij nog plannen heeft voor de nabije toekomst : ‘In eerste instantie nieuwe gebouwen voor OCMW en politie. Ook denk ik aan een verdere uitbouw van het recreatiegebied aan het Zoet Water, en vooral wil ik blijven ijveren voor de verbetering van het gemeentelijk onderwijs, want de jeugd is onze toekomst. Wat niet betekent dat ook de derde leeftijd niet op inspanningen mag blijven rekenen ! Daarnaast plannen we, om het nog eens over verkeer te hebben, een fietspad dat de hele gemeente doorkruist, van Korbeek-Dijle tot Haasrode.’ Plannen voor nog een volgende ambtstermijn ? ‘Waarom niet, zolang de gezondheid het toelaat !’ Of hij er dan nog nooit aan gedacht heeft de pijp aan Maarten te geven? ‘Nog nooit, nee, ook niet op moeilijke momenten. Integendeel: in tijden van tegenspoed ben ik extra gemotiveerd !’

Achter d'Oechelen, lastige luis in de pels?

Bij wijze van uitsmijter polsten we nog even naar zijn mening over Achter d’Oechelen, waarop hij ons diplomatisch liet weten zelden of nooit een nummer te ontvangen - ‘maar Boghe brengt wel geregeld een boekske mee naar de vergaderingen !’.We mochten dan ook ondervinden dat hij uitstekend op de hoogte was van de inhoud. ‘Een lovenswaardig initiatief, maar ‘t is nogal duidelijk dat jullie een uitgesproken Agalev-stempel hebben. Zij komen veel meer en positiever aan bod’ Maar een voorbeeld van deze ‘schijn van partijdigheid’ kon hij zo meteen niet vinden.

Burgemeester, bedankt voor het vrijmaken van een uurtje van uw schaarse tijd.