uit ADO nr. 87

    

Het lijkt er echter sterk op dat de gemeentelijke politici niet altijd heel precies en volledig zijn ingelicht over wat recht en krom is. Neem nu bijvoorbeeld de verzekeringen van de gemeente.

Dorpspolitiek

 

balanceren op het randje

 

   In een dorp als het onze speelt de gemeentesecretaris geen geringe rol. Hij is immers het hoofd van de gemeentelijke administratie, de leidinggevende ambtenaar. Hij is ook de ambtenaar die al heel wat politici heeft zien komen en gaan. Die al jarenlang beroepshalve bezig is met de gemeentewetgeving, en daardoor zijn gelijke niet heeft in de gemeenteraad. Soms moet de secretaris even tussenkomen in een debat in de gemeenteraad om de wetgeving uit te leggen. Dat doet hij meestal heel voorzichtig, nogal terughoudend, terecht bang om zijn politieke neutraliteit te verliezen.

In Oud-Heverlee is het al jaar en dag de gewoonte dat allerlei verzekeringsmaatschappijen en makelaars hun polissen aan de gemeente kunnen slijten: AG, Royale Belgen, het socialistische P en V, komen hier aan hun trekken. Da's nogal ongewoon: de meeste gemeenten sluiten hun verzekeringen af bij OMOB, de goedkope verzekeringsmaatschappij van de overheid. Toen bijvoorbeeld rond de jaarwisseling de gemeente Lanaken aankondigde om voortaan ook privé-makelaars te zullen aanspreken voor haar verzekeringen, werd dit bericht omgeroepen op de nationale zenders tijdens het ochtendlijk radio-nieuws.

In Oud-Heverlee is er met die verzekeringen nog meer aan de hand. Eén van de verzekeringskantoren waarbij de gemeente verzekeringen afsluit is het verzekeringskantoor Boghe-Vandenbrande, het bank- en verzekeringskantoor van de echtgenote van de gemeentesecretaris. Da’s wat vreemd.

Om te beginnen mag een gemeentesecretaris volgens de nieuwe gemeentewet (artikel 27) geen handel drijven, ook niet met tussenpersonen. Het verzekeringskantoor draagt nochtans mede zijn naam, de vermelding in de telefoongids bij de rubriek verzekeringen zelfs enkel zijn naam. Overtredingen van dat verbod moeten door de gemeenteraad worden bestraft met een tuchtstraf. Doet de gemeenteraad dat niet, dan kan de Vlaamse regering zelf een straf opleggen in plaats van de gemeenteraad.

Verzekeringen zijn geen handel, zegt de secretaris. En dat verzekeringskantoor is iets van zijn echtgenote. Hij kan het ook niet helpen wat Belgacom in zijn gids schrijft.

Maar er zijn wel meer wettelijke vuiltjes aan de lucht. Net als het voor gemeenteraadsleden verboden is, mag ook de gemeentesecretaris geen commerciële zaken doen met de gemeente. Of om het met de woorden van de gemeentewet te zeggen: de secretaris mag "rechtstreeks noch onrechtstreeks deelnemen aan enige dienst, heffing van rechten, levering of aanbesteding ten behoeve van de gemeente". Evenmin mag hij aanwezig zijn tijdens beraadslaging over zaken waarbij hij of een familielid belang hebben. Tja.

Dat verzekeringskantoor van mijn vrouw sluit zelf geen verzekeringen af, zegt de secretaris, da’s die verzekeringsmaatschappij, niet het kantoor zelf. Dus is er geen probleem. Tja.

Maar daar houdt het niet mee op. Onze gemeentesecretaris is immers niet enkel voltijds gemeentesecretaris. Hij is daarboven ook nog halftijds en (bijkomend) bezoldigd OCMW-secretaris.

 

examen

    

ADO-lezers met een olifantengeheugen herinneren zich nog wel volgens welke heel bijzondere procedure het OCMW van Oud-Heverlee daartoe kwam. Citeren we even uit ADO nr. 21 van februari 1983: "Door het overlijden van OCMW-secretaris (Marcel Paeps) moest deze betrekking vacant worden gesteld. Vier kandidaten werden toegelaten tot het examen (waaronder werklozen uit de gemeente). Eén persoon werd ervan vrijgesteld, wat wettelijk was. De vier personen die toegelaten werden voor het examen moesten hard studeren voor een moeilijk examen. Na beraadslaging van de Raad van het OCMW werd M. Boghe de meest bekwame persoon bevonden om tot OCMW secretaris benoemd te worden. De heer Boghe was de "onbekende" kandidaat die vrijgesteld was van het examen. Hij is tevens voltijds secretaris van onze gemeente, en bovendien nog inkomsten verwervend door verzekeringscontracten. De "onbekende" kandidaat deelde de examenvragen uit en ondertekende de brieven aan de vier afgewezen kandidaten. "

 

Die combinatie van gemeentesecretaris en OCMW-secretaris is wettelijk ook nogal moeilijk. Om meerdere redenen. Om te beginnen is de wetgeving niet zo duidelijk of beide functies mogen gecumuleerd worden. Eerder werd op parlementaire vragen geantwoord dat de cumulatie van functies van OCMW-secretaris en gemeentesecretaris een onverenigbaarheid kan zijn zoals bedoeld in de OCMW wet (vraag 1502, 1985-1986). Juridische standaardwerken als Ced-Samson raden die combinatie af omdat er een conflict kan rijzen tussen beide functies.

verdient het OCMW een voltijdse voorzitter?

Naast de inhoudelijke bezwaren zijn er ook andere. De job van de gemeentesecretaris als hoogste gemeenteambtenaar is eigenlijk voltijds, de wedde navenant. In een gemeente als de onze, met intussen meer dan 10.000 inwoners, zou ook de functie van OCMW-secretaris voltijds moeten zijn. Aldus de OCMW-wetgeving van 1984.

Functie en wedde mogen niet gecombineerd worden met andere beroepsbezigheden, tenzij afwijkingen toegestaan door de OCMW-raad, maar waarbij de samengevoegde prestaties niet meer mogen bedragen dan 1,25 maal de arbeidstijd van het voltijdse ambt.

Verder zegt de OCMW-wet dat OCMW-personeelsleden geen enkele bezigheid mogen vervullen die kan schade vervullen aan hun ambtsplichten. En dat personeelsleden van het OCMW "geen enkele, zelfs onbezoldigde, opdracht of dienst in particuliere zaken met winstoogmerk" mogen volbrengen. Verzekeringen bijvoorbeeld. Daar kan de OCMW-raad wel van afwijken op verzoek van betrokkene, wanneer het ambt niet voltijds uitgeoefend wordt.

Er is echter één belangrijke uitzondering op al(?) die bepalingen: OCMW-secretarissen die hun job uitoefenden voor die regelingen werden ingevoerd, en da’s hier het geval, behouden die gunstiger administratieve en geldelijke toestand ten persoonlijke titel.

Zou het kunnen dat het OCMW- Oud- Heverlee om wel heel particuliere redenen verstoken blijft van een normale voltijdse OCMW-secretaris ? En dat het hele OCMW-beleid daar een beetje onder lijdt ?