Een verslag van de gemeenteraad van 26-1-1999

   Wordt ADO, op de gezegende leeftijd van 20 jaar, vergeetachtig? Of gewoon verstrooid? Een dubbel misverstand? In elk geval, we misten twee (inderdaad twee, foei) opeenvolgende gemeenteraden. Januari is de maand van de goede voornemens, en, 'op ons eerstecommuniezieltje', 't zal niet meer gebeuren...? Dan toch maar verwijzen naar het gemeentelijke informatieblad, waar de verslagen van de gemeenteraden de laatste maanden opvallend uitgebreid zijn. Zelfs de oppositie wordt er tegenwoordig vermeld.

Maar op 26 januari waren we als vanouds. Een verslagje:

Punt 1 was de aanpassing van de tarieven in het gemeentelijke recreatiepark 't Zoet Water. Ha neen, zegt de CVP, de vrije toegang voor gemeentebewoners werd eigenlijk altijd beschouwd als een soort genoegdoening voor het vele belastingsgeld dat VKT gekregen heeft. En nu de tarieven van bepaalde attracties zo fors optrekken, dat kan niet. Als je één kind alle attracties laat doen, dan kost je dat 520 frank, heeft Feyfer (CVP) berekend (en denkt hij er misschien bij: hebben CVP-kiezers niet véél kinderen?). Moeten we niet de algemene toegangsprijs wat hoger brengen? Is dit trouwens geen nattevinger-politiek? Waar is de marktstudie? En passen deze verhogingen inderdaad bij de geruchten van een nakende privatisering? Weten de raadslieden wel dat het wettelijk verboden is wat hen gevraagd wordt goed te keuren? 'waarbij de tarieven berekend zijn op een onderdeel of een veelvoud van de euro'. Een prijsverhoging met de euro als argument mag wettelijk niet! Paniekvoetbal, noemt VU-raadslid Bert Vanhamel dit besluit, hij twijfelt of het doelpubliek hier in zal trappen? Tot nu toe is er geen sprake van privatiseren, antwoordt de burgemeester, wel moet 't Zoet Water zelfbedruipend zijn, dat is de bedoeling. De vergelijking met het gratis park in Kessel-Lo gaat trouwens niet op, 'als 't geld van de provincie uit de hemel valt, dan is 't gemakkelijk'. De hele oppositie onthoudt zich.

Unaniem keurt de gemeenteraad vervolgens een aantal toelagen goed voor ontwikkelingssamenwerking. De precieze verdeling was voordien afgesproken in de commissievergadering.

Derde agendapunt is het milieu-actieplan. Werner De Jonghe (Agalev) constateert met genoegen dat rekening gehouden wordt met de besprekingen in de commissie. Hij vraagt bijkomende uitleg over cijfers. Eventjes ontstaat lichte paniek bij schepen Rentmeesters (Gemeentebelangen), tot René Feyfer hem uit de problemen helpt: zou dit geen begrotingsfoutje ivm vuilniszakken kunnen geweest zijn? Opgelucht geknik: ja, dit moet het zijn... Er was beloofd op de commissievergadering dat de nieuwe cijfers dichter bij de realiteit zouden liggen, maar die 500.000 fr is die voor de leervijvers, is een volgende vraag? Geen antwoord... De hele oppositie begint te rekenen en te tellen: 't klopt niet, 't rammelt, waarom krijgen we dit document niet vroeger, dat we dit rustig voordien kunnen nakijken? En dan de oplossing voor deze kleine vaudeville: het blijkt een drukfout te zijn: alles moet een regel zakken. Volgens Feyfer bewijst dit misschien dat het dossier niet rijp genoeg is, misschien toch beter even laten composteren?

Huisvuil dan: de restfracties zijn weer omhoog aan 't gaan. Schepen Joris Vanderveeren (SP) zegt dat de mensen de 60 frank per zak gewoon aan het worden zijn. Binnenkort moeten we misschien naar 100 frank per zak? Marianne Thyssen (CVP) stelt voor de mensen in herinnering te brengen wat een zak huisvuil werkelijk kost. Informeren en sensibiliseren dus. Een vierde punt is de huurovereenkomst voor een GSM zend- en ontvangstmast. Alle drie de operatoren moeten op dezelfde mast.

In een volgende agendapunt vraagt raadslid Govaerts (Agalev) beter ingelicht te worden over de plannen van Aquafin i.v.m. de rioolwatercollector vanaf het Zoet Water tot aan het einde van de Fonteinstraat. De burgemeester verwijst hiervoor naar de milieuraad. Op de vraag wie verantwoordelijk is voor de schommelingen van het waterpeil van de Zoet Watervijvers, antwoordt schepen Vanderveeren: de regen. Algemeen gelach. Ook Feyfer doet zijn duit in 't zakje: misschien vangt de vissersclub te veel vis? Govaerts verduidelijkt dat hij wil weten wie de schotten beheert en of daar overleg over is met Bos en Groen? VKT blijkt een overeenkomst te hebben met de eigenaar en betaalt de verantwoordelijke.

Een volgende punt ligt heel wat gevoeliger: burgemeester boos. Hij verwijt Agalev dat de bestendige deputatie (in casu deputé Van Autgaerden) teveel de brief van Agalev gelezen heeft. Waarover gaat het? Het gemeentelijke ontwerp voor het fietspad langs de Parkstraat in Haasrode wordt niet goedgekeurd door de provincie. Indien met hun opmerkingen geen rekening gehouden wordt vervalt de subsidie. De burgemeester focust op de brug over de snelweg. Is puur een vertragingsmanoeuvre, zegt hij, de brug is eigendom van het gewest, en ze kunnen toch geen nieuwe brug bouwen omdat het fietspad te smal is. Trouwens, smaalt de burgemeester, moet ik in de krant lezen dat het plan afgekeurd is en pas een maand later word ik op de hoogte gebracht. Ook Ward Govaerts windt zich op: hij voelt zich niet verantwoordelijk voor de gebrekkige communicatie tussen gemeente en provincie. Hij wil 'verdorie' geen vertraging, maar wel degelijke fietspaden. Wordt m.a.w. vervolgd...

Punt 8 gaat over een zaak die u, lezers, waarschijnlijk ook al wat ergernis gebracht heeft: de wildgroei van metalen reclameborden. De burgemeester zegt dat er geen borden staan op openbaar domein (is dit wel zo, vraagt Ward Govaerts zich af) en belooft nogmaals de politie toe te laten kijken of de mensen wel weten dat zo'n bord op hun eigendom staat. Hij zal de betrokken firma vragen om alle toelatingen op te sturen naar de gemeente. Voorlaatste punt gaat over de renovering van de pastorij in Blanden.

Raadslid Mark Rom (CVP) vraagt de gemeente hoe ver men staat met het dossier van de renoveringswerken (ver, zegt burgemeester) en pleit voor spoed. Verschillende verenigingen gebruiken het gebouw en het voldoet zelfs niet aan minimale eisen! Op termijn, zegt de burgemeester, gaan we naar één pastorij voor Blanden en Haasrode. Dit moet natuurlijk nog verder besproken worden met de kerkfabriek, maar is Blanden niet beter geschikt: een mooi gebouw, en op 10meter van Haasrode? Onderschat dit probleem niet, reageert Feyfer, pas op met het verplaatsen naar andere ruimtes, bestaan wij nog wel als deelgemeente?

Het laatste punt van de openbare zitting gaat over IPZ, interpolitie-zones. Behouden we het IPZ Dijleland (met Huldenberg en Bertem), gaan we samen met Tervuren of met Leuven? Veel zin heeft de hele discussie eigenlijk niet, want enkel het advies van het gemeentebestuur wordt gevraagd. Het is de federale minister die zal beslissen...