spacer.gif (820 bytes)VERKIEZINGSDEBAT 22 SEPTEMBER 2006

2de ronde : vragen van het publiek,

 

spacer.gif (820 bytes)

Wat als De Kouter er niet kan komen omdat het dossier niet goedgekeurd wordt door de hogere instanties?

CD&V en FB gaan er van uit dat er geen problemen zullen zijn en dat het dus weinig zin heeft om nu al over een alternatief na te denken.. We zullen de problemen oplossen als ze zich stellen.

spacer.gif (820 bytes)


Hoe zal er bepaald worden wie recht heeft op een sociale woning?

Voor CD&V komt iedereen die behoefte heeft aan zorg in aanmerking. En dat kunnen zowel arme als rijke mensen zijn. We willen Ook de oppositie laten meewerken om de regels op te stellen om zo neutraal mogelijk te zijn,  zegt CD&V.

spacer.gif (820 bytes)


In de eerste ronde beweerde CD&V dat er voor meer thuiszorg werd gezorgd tijdens deze legislatuur.
Wat was dit dan concreet?

CD&V somt een reeks initiatieven op waarvan  SP.a zegt dat die allemaal voordien reeds bestonden, , er is niets nieuws gebeurd de laatste 6 jaren. Er werd alleen personeel naar een andere dienst overgeplaatst om hetzelfde werk te doen. CD&V reageert een beetje kregelig : Welke nieuwe diensten waren er dan nodig” vragen ze aan SP.a? SP.a weet het niet maar kan wel melden dat het gemeentebestuur de adviezen van het OCMW bijna systematisch naast zich neerlegt. Nochtans zijn er vele bekwame mensen op het OCMW vindt SP.a.

spacer.gif (820 bytes)

Hoe moet het nu verder met Winkelveld? Deze week werd het plan voor Winkelveld door de Vlaamse overheid afgekeurd.


Voor Groen! waren de sociale woningen in het plan enkel een alibi  om de rest er door te krijgen. Zij vinden het ook spijtig dat er geen ruimte meer was voor een gemeenschappelijke speelplein. Voor SP.a is er maar één oplossing, we moeten herverkavelen en de stukken grond moeten kleiner. SP.a begrijpt dat sommigen (die het kunnen betalen) het graag anders zien. Maar als we meer mensen de kans willen geven om een betaalbare grond te kopen, dan moet er maximaal gebruik gemaakt worden van de woongebieden. En het gemeentebestuur moet deze beslissing durven nemen. FB heeft de kans nog niet gehad om hierover te overleggen en zwijgt dus liever. CD&V volgt de redenering van SP.a op dit vlak. Prijzen zijn een kwestie van vraag en aanbod. Ook voor CD&V moet het aanbod naar omhoog.

spacer.gif (820 bytes)

Is er een voorakkoord tussen CD&V & FB?


Nee zegt FB. Nee zegt CD&V, wij hebben al met alle partijen gepraat, alleen met Groen! zoeken we nog een datum.. Maar is er geen voorakkoord. CD&V wil wel in een stabiele coalitie zetelen. En dat kan beter met 2 dan met 3 partijen. CD&V voegt er nog aan toe dat dit meteen de uitleg is waarom zij in 2000 niet meegedaan hebben met een grote coalitie zonder  FB. SP.a deelt bijna stoïcijns mee dat er 6 jaar geleden in dezelfde zaal ook bij hoog en bij laag beweerd werd dat er geen voorakkoord was. Maar de dag van de verkiezingen was het nog tijdens de stemming duidelijk dat alles al ‘geregeld’ was.

spacer.gif (820 bytes)

Zal Marianne Thyssen (CD&V) burgemeester worden als zij als winnaar uit de bus komt?
En zal ze dan ontslag nemen als europees parlementslid?

Waarom is ze anders lijsttrekker vraagt Marianne Thyssen op haar beurt? Natuurlijk zal ze burgemeester worden als ze de kans krijgt. Haar Europees mandaat opgeven hoeft niet,  vindt ze. Er zijnnog  3 andere CD&V’-europarlementsleden  die beide mandaten met succes combineren. Wettelijk is er maar een probleem als de gemeente meer dan 50.000 inwoners heeft. Trouwens, de meeste schepenen combineren hun ambt ook met een (voltijds) beroep, waarom zou het anders zijn voor haar? Het is een kwestie van organisatie.

spacer.gif (820 bytes)

Gaat Albert Vandezande nog 6 jaar burgemeester blijven als het kan? Of zal hij de fakkel overlaten aan iemand anders tijdens de volgende legislatuur?

Ik zal nog 6 jaar lang burgemeester zijn als ik verkozen wordt zegt Vandezande (FB).

spacer.gif (820 bytes)

Waarom heeft Oud-Heverlee een achterstand in het afvalwaterbeleid?


Volgens  FB is er geen achterstand. Volgens studies scoort Oud-Heverlee zeker niet slecht. Voor Groen! is er wel een achterstand met andere gemeenten, maar FB blijft beweren dat de situatie in Oud-Heverlee niet vergelijkbaar is. SP.a  is concreter in haar kritiek. Iedereen heeft wel gemerkt dat zijn waterfactuur sterk gestegen is, zegt SP.a. Dat is eigenlijk een extra belasting dat gebruikt moet worden voor allerlei afvalwater projecten. Maar dit gemeentebestuur heeft het nagelaten om projecten in te dienen zegt SP.a. En zo zal ze ook naast het geld lopen om iets aan die achterstand te doen. FB zegt dat die verhoogde waterfactuur maar sinds dit jaar is en dat het Aquafin is die de prioriteiten van de projecten bepaald. Ja,  zegt SP.a, maar op basis van projecten ingediend door de gemeenten. Dit gemeentebestuur heeft op dit vlak haar huiswerk zeer slecht gemaakt vindt SP.a. Groen! kan deze kritiek nog aanvullen. Zelfs als er projecten van Aquafin zijn, dan zijn er ook nog taken voor het gemeentebestuur. Zij moet zorgen voor de aansluitingen en dubbele rioleringen.

spacer.gif (820 bytes)

Wie is er voor een nieuwe weg tussen de Waversebaan en de Naamsesteenweg parallel met  de E40?


SP.a en Groen! zijn tegen en vinden dat Leuven te weinig overleg pleegt met haar buurgemeenten. In een recent verkiezingsdebat in Leuven heeft CD&V Leuven deze oplossing voorgesteld, ze willen die weg langs de kant van Oud Heverlee.  Burgemeester Tobback heeft dit in een persbericht  krachtig afgewezen. CD&V & FB zeggen dat zij dit nog niet lang geleden vernomen hebben en dus liever wachten op verdere besprekingen. Groen! spreekt dit tegen, leden van de meerderheid zouden dit onderwerp wel al op tafel gelegd hebben.

spacer.gif (820 bytes)

Wie is voor een nieuwe KMO zone, en waar moet die dan komen?


Enkel Groen! is tegen en wijst erop dat zo een zone reglementair moet aansluiten bij het hoofddorp Blanden-Haasrode en dus enkel het voorstel  van een zone aan de houtzagerij kans maakt. . De ander partijen vinden dit een vreemde conclusie. Binnen het structuurplan moet er gezocht worden naar gepaste locaties

spacer.gif (820 bytes)

Een inwoner maakt zich zorgen over de veiligheid in de school van Blanden. In de vraag wordt een heel lijstje van tekorten opgesomd zoals ontbrekende rookmelders, en een  branddeur die uitgeeft  op een dak zonder relingof ladder.. Toch wel gevaarlijk als kinderen bij een brand het dak oplopen.

Het antwoord van FB is nogal onduidelijk. FB heeft de indruk dat er eigenlijk geen probleem is, en als er problemen gemeld worden dit zal opgelost worden.

spacer.gif (820 bytes)

In de nationale pers konden we lezen dat de burgemeester vond dat er zeker niet te snel gereden werd in Oud-Heverlee. Toch vindt deze vraagsteller dat bv. de Maurice Noëstraat  niet echt veilig is, zeker niet voor de (jonge) fietsers. Gaan de lijsttrekkers daar in de toekomst iets aan doen?


FB bevestigt het artikel in de pers. Volgens de statistieken zijn de gemiddelde snelheden nauwelijks boven de toegelaten snelheden: om dat te staven worden een aantal cijfers geciteerd. . En er wordt wekelijks gecontroleerd. Voor FB is ook dit onderwerp niet echt een probleem. Groen! heeft zijn twijfels bij deze metingen. Natuurlijk wordt er minder snel gereden als er zichtbaar gemeten wordt. Maar metingen met verborgen snelheidsmeters geven een totaal verschillend beeld. Voor Groen! kan het veel beter. CD&V zegt dat het een zorg is. De mensen zijn vandaag veel gevoeliger voor dit onderwerp en er kan inderdaad meer werk van gemaakt worden. SP.a heeft alle vertrouwen in de politie dat volgens haar zeer goed werk levert. De politie durft ook boetes uit te delen als het moet. Het probleem is veeleer de mentaliteit van de mensen vindt SP.A.

spacer.gif (820 bytes)

In 2000 stond de aanstelling van een jeugdconsulent in alle partijprogramma’s. Hoe komt het dan we nog steeds geen jeugdconsulent hebben en wanneer komt die er wel?


FB herhaalt dat net na de verkiezingen van 2000 de spelregels van de hogere overheden veranderd werden. Oud-Heverlee moest met meer dan 10.000 inwoners plots alleen instaan voor het loon van deze consulent, en daar was geen financiële ruimte voor. Het zou betaalbaar kunnen zijn als we de job van jeugdconsulent en sportconsulent door 1 persoon laten uitvoeren. Iets voor de volgende coalitie zegt FB. SP.a heeft een concrete oplossing. Als de schepen van cultuur nu ook eens voorzitter van het VKT wordt, dan is er wel voldoende geld, want we sparen dan een schepenwedde uit.  SP.a begrijpt niet waarom er een afzonderlijke persoon (met het loon van een schepen) nodig is voor het VKT.

spacer.gif (820 bytes)

In de eerste ronde werd er niets gezegd over de dorpskernvernieuwingen. Vreemd, want na 25 jaar is er nog steeds niets gebeurd. Hoe moet dit aangepakt worden?


Groen! weet dat er inderdaad al heel veel beloofd is, maar dat er nooit iets gebeurd is. Oud-Heverlee is een rijke gemeente, maar als je hier buiten stapt, heb je de indruk om terug in de tijd te springen. SP.a spreekt sterke, maar duidelijke taal. Er is nog niets gebeurd, en er zal ook nooit iets gebeuren als je met iedereen rekening houdt. Voor SP.a zal er wel altijd iemand zijn die niet akkoord gaat met eender welk voorstel. Er is hier politieke wil nodig. Gebruik je meerderheid en neem je politieke verantwoordelijkheid. Een eerste stap zou meer verkeersluwe dorpskernen moeten zijn vindt SP.A. FB zegt dat dorpskernvernieuwingen in hun programma staat (al 25 jaar roept SP.a). Onderhandelingen met de kerkfabriek zijn hierbij cruciaal zegt FB. CD&V geeft toe dat dit een pijnpunt is. Bezwaren houden de dossiers tegen. We moeten elk jaar een plan hebben, en niet alleen een 6 jaren plan zegt CD&V. Zo kan men de problemen niet blijvend voor zich uitschuiven. Maar CD&V gaat niet akkoord met de negatieve houding van SP.a tegenover inspraak van bewoners. Alle mensen moeten betrokken worden en inspraak krijgen. Waarom was er dan geen inspraak over de toelating om appartementen in de dorpskern van Haasrode te bouwen vindt SP.a?

spacer.gif (820 bytes)

Waarom durft de gemeente geen actie te ondernemen tegen mensen die voetwegen inpalmen of blokkeren?


FB vindt dat dit wel gebeurd, maar dat het nu eenmaal tijd vergt. SP.a geeft het voorbeeld van een voetweg in Sint-Joris-Weert waar het gemeentebestuur met u en ons geld al 12 jaar lang procedeert. Is dit wel de moeite? Moet er niet beter nagegaan worden of er wel echt een noodzaak is voor de toegankelijkheid van sommige voetwegen? Groen! gaat niet akkoord met deze redenering. Natuurlijk worden voetwegen niet meer gebruikt als ze niet meer gebruikt kunnen worden. Anderzijds geeft Groen! toe dat de huidige coalitie werk is beginnen maken om voetwegen bereikbaar te maken en te onderhouden. Maar het moet meer zijn en sneller gaan voor Groen!.

spacer.gif (820 bytes)

Waar gaat u het geld halen voor al uw projecten?Gaat u de gemeentebelastingen verhogen?

 

 

 

 

 

 

 


Alle partijen zeggen dat dit verder onderzoek vergt. Toch enkele ideeën.

Groen! gelooft dat er waarschijnlijk geld kan bespaard worden in het onderwijs. Onderwijs is de laatste jaren veel duurder geworden, moest dat allemaal wel? Heeft u concrete besparingsplannen vroeg nog iemand uit het publiek? Wilt u besparen in het muziek onderwijs? Nee antwoordt Groen! Maar bijvoorbeeld wel in de school van Oud-Heverlee. Er moeten meer leerlingen komen of er moet nagedacht worden over een samenwerking met het vrij onderwijs. Nu kost deze school teveel omdat er te weinig leerlingen zijn en dus te weinig subsidies. Voor Groen! begint het VKT ook een beetje een blok aan het been te worden. Hier kan zeker bespaard worden denkt Groen!.

SP.a spreekt weer duidelijke taal. Ons programma en onze prioriteiten zijn gekend. Wij zullen het proberen te doen zonder belastingverhoging, door alternatieven te zoeken en zeker door meer werk te maken van projecten die federale subsidies met zich meebrengen. Maar wij beloven niets, als het noodzakelijk is om onze prioriteiten te realiseren, zullen de belastingen eventueel verhoogd worden.

FB zegt dat dankzij hen de gemeente al 30 jaar financieel gezond is. En dat zal nu niet veranderen. De gemeente beschikt vandaag over vele eigendommen. Er zal nagegaan worden hoeveel er geleend kan worden met zoveel eigendommen, zegt FB. Schuld maken om iets aan te kopen dat zijn waarde behoudt is eigenlijk geen probleem. Ook wordt het  voorbeeld  gegeven van uitgestelde werken aan voetpaden omdat die vanaf volgend jaar gesubsidieerd worden.

Voor CD&V moet de bestaande 6% gemeentebelasting genoeg zijn. We moeten maximaal subsidies verkrijgen en we moeten samenwerken met privé-partners. Het idee van FB om wat meer te lenen kan zeker ook voor CD&V.

spacer.gif (820 bytes)

Zal De Kouter betaald/beheerd worden door het OCMW of door de privé?


CD&V gelooft in een samenwerking tussen de gemeente en de privé. Maar het is wel belangrijk dat het OCMW een belangrijke inspraak behoudt. FB zegt dat bezoeken naar voorbeelden in andere gemeenten een goede basis zullen vormen.

spacer.gif (820 bytes)

Heeft men een duidelijke visie om de toestand van onze dorpskernen nog niet verder te laten verergeren? Wat met al die appartementen die er gebouwd worden?


Voor CD&V kunnen appartementen enkel tegengehouden worden als er een juridische basis is om dat te doen. Daarom is het belangrijk dat het structuurplan er zo snel mogelijk komt: dan kunnen er bouwverordeningen opgesteld worden die bijvoorbeeld appartementsbouw verbieden.  Groen! wil graag dat er een gemengd verkeer komt. SP.a herhaalt zijn visie over de noodzakelijke politieke wil. FB zou dan graag hebben dat alle partijen mee stemmen met eventuele ‘moeilijke’ beslissingen.

spacer.gif (820 bytes)

Wat gaat er gebeuren met de Bremberg? En wat is de visie van de lijsttrekkers?


Iedereen is tegen de plannen om de Bremberg uit te breiden tot een groot complex. SP-a vindt dit een goede lokatie om aan te kopen door de gemeente voor bijvoorbeeld de muziekschool. FB wijst erop dat dit wel op een uiterste uithoek ligt van de fusiegemeente en dus niet zo ideaal .

spacer.gif (820 bytes)

Waarom is iedereen tegen FB?


SP.a en CD&V zijn blijkbaar niet tegen FB want zij zijn bereidt om met iedereen te praten en samen te werken. Ook Groen! wil wel met iedereen praten en samenwerken. Maar wij merken wel dat onze visies dikwijls heel ver van elkaar liggen zegt Groen!. Het is voor Groen! ook normaal dat de partij die al 30 jaar aan de macht is (FB moest u het nog niet weten) wat meer in de vuurlinie ligt.

spacer.gif (820 bytes)