uit ADO 73

Het interleuven feuilleton

zie ook de handelbalans (ADO 71)  een zakenman uit Vaalbeek (ADO 101) lezersbrief (ADO 102)

 

U herinnert het zich misschien nog wel. In ons nummer van april tekenden we voor u de kaart uit van het zakelijke Vande-zande-imperium: het netwerk van firma's waarin onze burgerva-der de eerste viool speelt: de N.V. Vandezande, de N.V. Matra-bouw, de NV Onderhoudswerken V.D.Z., het verhuurbedrijf A.V-.R.T. en de mode-zaak Firenze-Chrisly. We gaven u de samen-stelling van de beheerraden, kapitaal, omzet, winst en ver-liescijfers.

Dat artikel lokte allerlei reacties uit. Sommigen vonden het te ver gaan: zo'n privé gege-vens publiceer je niet. Ook al zijn het gegevens die handelsvennootschappen verplicht open-baar bekend moeten maken via de balanscentrale van de Nationa-le Bank. En daar door elkeen ge-consulteerd kunnen worden. Een van de telefoni-sche reacties kwam een hele tijd later van de an-dere kant van het arrondissement. Een persoon vroeg om nog wat meer detailgegevens over die fir-ma's van onze burgervader. Een en ander resul-teerde nog een tijdje later in een Agalev-persdos-sier over In-terleuven en onze burgemeester A. Vandezande.

Want met die N.V. Matrabouw was er wat aan de hand. Volgens haar statuten gaat het om een vennootschap met als doel 'Ex-ploitatie van onroerende goederen'. Met een omzet van 41 miljoen in 1991 is het wel een beetje vreemd dat je die firma niet in de Gouden Gids terug vindt. Niet bij immobiliën, niet bij onroerende goe-deren binnenland, ook niet bij onroerende goede-ren buitenland, en ook niet bij vervoer-algemeen of bij vervoer van afval.En dat vervoer van afval, da's nu precies wat deze vennootschap uitricht.

Matrabouw verzorgt immers met anonie-me vrachtwagens - getooid met Interleuven stick-ers - het vervoer van huisvuil voor Interleuven. En meer bepaald het vervoer van het huisvuil van de breekwerf van Interleuven naar de stortplaats, en van de overslagstations van Messelbroek en Wer-chter naar de stort-plaats.

Al dat verstoppertje spelen met anonie-me vrachtwagens, zonder vermelding van naam of handelsregister, geen vermelding in de Gouden Gids had blijkbaar een zeer goede reden. Onze burgerva-der Albert Vandezande is namelijk niet enkel afgevaardigde-bestuurder van Matrabouw maar ook bestuurder van Interleuven.

Matrabouw van Vandezande deed meerdere zaakjes met Interleuven waar Vande-zande in de Raad van Bestuur zetelde: een con-tract sinds 1984 voor al dat vervoer (vrachtwagens en personeel), en tussendoor ook nog de aan-koop via de N.V. Immo Chadly (ja, alweer van onze A. Vandezande) van gebouwen en terreinen op het Aarschotse industrie-terrein van Interleuven. Al die handel moest in stilte verlopen. Want de sta-tuten van Inter-leuven verbieden het aan elke be-stuurder om "recht-streeks of onrechtstreeks deel te nemen aan overeenkomsten afgesloten met de interkommunale" . En verder verbieden de statu-ten het ook aan bestuurders om "aanwezig te zijn bij een beraadslaging over zaken waarbij hij rechtstreeks belang heeft" (art 23 van de statuten van Interleuven).

Het verweer van de burgemeester in de pers tegenover deze aantijgingen deed niet zo-veel ter zake. Het contract met Matrabouw zou zijn afgesloten voor hij in de raad van bestuur van Interleuven kwam. Best mogelijk, maar het belet niet dat hij al die tijd als bestuurder geen deelne-mer mocht zijn aan overeenkomsten met Interleu-ven. En geen bestuurder had mogen worden in deze situatie. Dat zulks nooit door het directieco-mité van Interleuven werd opgemerkt in de Raad van Bestuur geeft te denken.

Na de publikatie van deze gegevens was het kiezen of delen voor onze burgervader: ofwel ontslag nemen uit Interleuven ofwel de winstge-vende overeenkomsten tussen NV Matrabouw en Interleuven stilleggen. Het werd het ontslag uit In-terleuven. Op de ge-meenteraadszitting van sep-tember werd zulks geregeld, en schepen Constant Boghe aangesteld als vertegenwoordiger van Oud Heverlee bij Interleuven.

Matrabouw maakte in 1991 5 miljoen winst. Naast bovengenoemde activiteiten is Ma-trabouw ook de vennootschap waarin de aande-len van het Vandezande-imperium zijn samenge-bracht: het meren-deel van de aandelen van On-derhoudswerken VDZ, Firenze Chris-ly, naast een bezit van 52 miljoen fr aan terreinen is hier gecon-centreerd. Verder ook nog een belangrijk aande-lenpakket in de firma A.J.M. en in de BVBA Edvan, twee andere loten aan de Vandezande boom die we nog niet vermeld hadden.

Zou het dan toch kunnen dat al die za-kelijke gegevens van ons april-nummer over Van-de-zande politiek relevant waren ?