spacer.gif (820 bytes)


Uit ADO 147


Ontwerp structuurplan:
                    op weg naar een beslissing

Nota: zes gemeenten met een slecht raport

spacer.gif (820 bytes)

In de Vlaamse wetgeving is heel nauwkeurig omschreven hoe de gemeente te werk moet gaan voor het opstellen van een gemeentelijk structuurplan.
Na het vaststellen van een ontwerpplan, was er eerst een verplicht openbaar onderzoek. Dat liep tot 2 juni 2009. Vervolgens kreeg de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (de “Gecoro”) tijd tot oktober om alle bezwaarschriften samen te vatten en hierover een advies te geven aan de gemeenteraad.

Dat advies is er nu, en werd eind oktober formeel meegedeeld aan de gemeenteraad.

Op 24 november komt de gemeenteraad opnieuw samen om te beslissen over het structuurplan.
Daarmee is het nog niet afgelopen: de tekst moet worden overgemaakt aan de provincie ter goedkeuring. Die kijkt na of de tekst in overeenstemming is met het Vlaams en het provinciaal structuurplan.
En ook of de bezwaren en verkregen adviezen formeel werden behandeld (de gemeente Ternat moest bijvoorbeeld van de provincie opnieuw beginnen omdat de ingediende bezwaarschriften niet allemaal werden weerlegd). Is er geen hapering bij de provincie, dan verschijnt de goedgekeurde tekst in het staatsblad. Vanaf dan is het gemeentelijk structuurplan bepalend voor allerlei verdere stappen in het beleid van ruimtelijke ordening.


spacer.gif (820 bytes)
Het advies van
de Gecoro

Het advies van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening werd eind september afgeleverd.
Voor de Oud-Heverleese politiek is die Gecoro een wat vreemd ding: de gemeenteraadsleden en de schepenen hebben er namelijk niets te zeggen. De Vlaamse regels bepalen dat ze zelfs niet aanwezig mogen zijn bij de discussies: ze krijgen tenslotte een advies en hoeven niet zelf dat advies te komen bepalen. Die bepaling leverde wat wrijvingen op. Al is de Gecoro ook niet helemaal vreemd van politieke inmenging. René Feyfer, gewezen CD&V raadslid zetelt er als deskundige, Eddy Vandezande – zoon van – zetelt er voor de werkgevers, maar bleef afwezig op alle vergaderingen waar de bezwaren werden besproken. Verder is de Gecoro een bonte combinatie van allerlei vertegenwoordigers van Oud-Heverleese geledingen: met vertegenwoordigers vanuit de senioren, de jeugdraad, de milieuraad, de werknemersorganisaties, iemand van de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, een paar milieu-ambtenaren, een leidend ambtenaar van de Vlaamse maatschappij voor sociale huisvesting, een collectie architecten, een professor in ruimtelijk ordeningsrecht, een advokaat, de vroegere specialist van de Boerenbond inzake ruimtelijke ordening,…

Met aardig wat werktijd werden door de voorzitter, de betrokken ambtenaren en een paar vrijwillige leden van de Gecoro de honderden bezwaren opgedeeld in rubrieken, werd een ontwerp advies opgesteld, en tijdens opeenvolgende vergaderingen besproken met de Gecoro.
Uiteindelijk bereikte de Gecoro consensus over een advies aan de gemeenteraad. En het is dan aan de gemeente om te beslissen wat ze ermee aanvangt.
De volledige tekst van het advies van de Gecoro kan u nalezen op de website van Achter d’oechelen.

Dat advies is een lijvig document van meer dan 200 bladzijden waarin eerst alle bezwaarschriften worden samengevat. Vervolgens worden er een reeks genuanceerde adviezen gegeven.

Zo vindt de Gecoro net als het Vlaams gewest dat de behoefte aan een bedrijfsterrein onvoldoende is bewezen. En dat andere maatregelen, zoals het vrijwaren van vrijgekomen bedrijfsterreinen en gebouwen, allicht sneller en goedkoper tegemoet komen aan deze behoefte dan de aanleg van een nieuw industrieterrein.
Bovendien wil het Vlaams gewest alle landbouwgronden ten oosten van de Naamsesteenweg opnieuw bevestigen, waardoor een groot deel van de mogelijke zones kan geschrapt worden. Verder is bekend dat het Vlaams gewest ook elders systematisch bezwaar maakt tegen ambachtelijke zones langsheen autosnelwegen, zodat ook daarvoor weinig mogelijkheden resten.

Inzake sociale woningbouw vraagt de Gecoro dat de gemeente snel zou inspelen op de nieuwe wettelijke reglementering voor gemeenten. Daardoor kan opgelegd worden dat bij grote verkavelingen verplicht een percentage moet worden voorbehouden aan sociale koopwoningen, sociale huurwoningen of bescheiden kavels. De Gecoro vraagt dat de gemeente dergelijke verplichting onverwijld invoert.

Ook inzake de klachten rond de toenemende appartementsbouw in Oud-Heverlee stelt de Gecoro voor dat de gemeente onverwijld maatregelen neemt. Dat kan met het aannemen van een gemeentelijk reglement. En verder werden ook inzake de Bremberg, de voet- en fietspaden, het tekort aan speelpleintjes, de zonevreemde gebouwen, de afstemming op het mobiliteitsplan, de derde weg door het Meerdaalbos, precieze voorstellen gedaan.

spacer.gif (820 bytes)
De eerste
politieke reacties
Op de gemeenteraad van 27 oktober liet de meerderheid weten dat het advies van de Gecoro werd overgemaakt aan het studiebureau GVE, met het oog op aanpassingen van het ontwerp structuurplan. Welke aanpassingen wel en welke niet worden opgenomen, is blijkbaar nog open voor discussie. Rond de ambachtelijke zone liet schepen Daniëls al verstaan dat hij voorstander was van een zone langsheen de autosnelweg.

De SP-a liet met een persbericht weten dat het gemeentebestuur het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan best grondig zou aanpassen op basis van het advies van de Gecoro. En kwam op voor een snelle uitvoering van de maatregelen inzake sociale woningbouw, en een verbetering van het structuurplan inzake milieu en natuur. De volledige tekst van hun persbericht vind u op de website van Achter d’oechelen.
Groen! van haar kant had nogal wat twijfels bij de plannen van de gemeente om al die adviezen in één maand te verwerken in een definitief Structuurplan. En dat door het studiebureau dat er al tien jaar aan werkt.

Volgens Groen! komen we er niet met hier en daar wat te schrappen, wat anders te verwoorden, enz… Groen! is ervan overtuigd dat we niets opschieten met een Structuurplan dat tegen de wil van de burgers ingaat. Dat leidt maar tot verzuring. Lukt het niet tegen november, dan is er nog geen man overboord. Ook hun tekst vindt u op onze website.

CD&V vergadert op 9 november met haar partijbestuur over het GRS: voor die tijd is er nog geen formeel standpunt.

Last but not least liet ook het actiecomité BOS van zich horen met een persreactie. Het Gecoro-advies bespreken ze nog later op hun website, maar “het minste dat er van gezegd kan worden is dat het niet mals is voor het structuurplan: er worden uitgebreide en verregaande aanpassingen gevraagd om rekening te houden met de ingediende bezwaren. Zo mag ongeveer de ganse sectie over het bedrijventerrein in de vuilbak, en is het oordeel over dorpskernvernieuwing en tegengaan van verdere verstedelijking een dik “onvoldoende” over de ganse lijn.”
BOS betwijfelt sterk dat het studiebureau GVE nu plots op één maand zal kunnen doen waar het eerder aan 10 jaar niet voldoende had? Een goedkeuring van het structuurplan op de volgende gemeenteraad is volgens BOS niet meer of minder dan een FOERT in het gezicht van allen die een bezwaarschrift indienden. Het actiecomité beraadt zich de komende maanden over eventuele verdere acties.
spacer.gif (820 bytes)
Zes gemeenten
met een slecht rapport
Alle Vlaamse gemeenten moeten zo een ruimtelijk structuurplan maken.
Het is één van de vijf voorwaarden die gemeenten moeten vervullen om zonder voogdij van stedenbouw zelf te kunnen beslissingen over bouwvergunningen.
Sommige gemeenten zijn al jaren zover.
De Vlaamse overheid publiceert op haar website hoever de verschillende gemeenten gevorderd zijn met die voorwaarden.
Van alle Vlaamse gemeenten zijn er nog zes gemeenten die aan geen enkele voorwaarde voldoen:
ze hebben geen
 - stedenbouwkundig ambtenaar,
 - geen register van de bouwvergunningen,
 - geen register van de onbebouwde percelen,
 - geen plannenregister
 - en geen ruimtelijk structuurplan.

Oud-Heverlee prijkt ook op dat lijstje.
Samen met Dessel, Drogenbos, Kortemark, Mesen en Moerbeke. Op Kortemark na, allemaal kleinere gemeenten.
spacer.gif (820 bytes)