spacer.gif (820 bytes)

Uit ADO 145


Voetbalclub OHL en Oud-Heverlee:
een (te) dure liefde?

spacer.gif (820 bytes)De gemeenteraad van 24 juni 2008 was een wat bijzondere gemeenteraad.
Op de agenda stond de oprichting van een interlokale vereniging Oud-Heverlee Leuven. Het ging om een overeenkomst tussen de stad Leuven, de gemeente Oud-Heverlee en de voetbalclub Oud-Heverlee Leuven waarin een aantal wederzijdse verplichtingen werden vastgelegd.
Aan de gemeenteraad werd gevraagd om in te stemmen met een bladzijdenlange tekst.

Vooraf was hierover aardig van mening verschild in het schepencollege.
En op het CD&V partijbestuur. En binnen Fusiebelangen.
Op de gemeenteraadszitting was Fusiebelangen-schepen Alexander Binon, schepen van sport en financiŽn, wat laattijdig aanwezig. Toen het punt besproken werd stemde Alexander Binon merkwaardig genoeg niet mee met de meerderheid, maar onthield zich. Maar motiveerde dat niet tijdens de zitting.
De rest van de aanwezige Fusiebelangen-CD&V meerderheid keurde het voorstel goed. Alexander Binon verliet na de stemming meteen de gemeenteraadszitting.

De verdeeldheid binnen het schepencollege en de meerderheid over dit contract met voetbalclub OHL lag daarmee meteen voor alle aanwezigen open en bloot op tafel.

spacer.gif (820 bytes)
De inhoud van
het contract

Waar ging het om? De overeenkomst tussen de stad Leuven, de gemeente Oud-Heverlee en de voetbalclub OHL wil gezamenlijke afspraken vastleggen om het voetbalsportbeleid en de investeringen in voetbalsportinfrastructuur te stimuleren en op elkaar af te stemmen, zo staat het in artikel 2.

De drie partijen gaan in het contract, onder de vorm van een interlokale vereniging, engagementen aan tegen over elkaar. Voetbalclub OHL bevestigt er zijn ambitie om uit te komen in de hoogste afdeling van het Belgisch voetbal.
De stad Leuven engageert zich van haar kant in de overeenkomst om aan voetbalclub OHL een renteloze lening toe te staan, te investeren in een jaarlijks groot onderhoud van de met name genoemde openluchtvelden in Leuven, een kunstgrasveld aan te leggen in het Boudewijnstadion en op de site Bruineveld, en een onderzoek te starten naar de mogelijkheden en haalbaarheid van een nieuw voetbalstadion.

De gemeente Oud-Heverlee gaat in het kader van deze overeenkomst ook een aantal engagementen aan.
En omdat er nogal wat discussie is over waartoe Oud-Heverlee zich precies engageerde, citeren we hieronder geheel letterlijk uit hoofdstuk 3 van deze overeenkomst:

spacer.gif (820 bytes)
Letterlijk

De gemeente Oud-Heverlee ďverbindt er zich toe volgende initiatieven te ontwikkelen en binnen de huidige legislatuur te realiseren:

1. Studie en realisatie van een kunstgrasveld op de site ďKorbeekdamĒ, prioritair ter ondersteuning van jeugdopleiding en damesvoetbal en seniorenvoetbal indien deze in aanmerking komt voor financiŽle co‑financiering vanuit Vlaanderen in het kader van het Vlaams SportinfrastructuurPlan. 

2. Het A‑veld aan de Korbeekdam optimaal uit te rusten ten behoeve van de competitiemogelijkheden van de dames eerste nationale en van de jeugdopleiding.

3. Een jaarlijkse deskundige renovatie en het inzaaien van alle velden na studie van de noden.

4. Het goedkeuren van een jaarlijkse toelage ter ondersteuning van clubs met jeugdtrainers die over de nodige diplomaís of erkenningen beschikken.

5. De modernisering van de gebouwen aan de Korbeekdamstraat met onder andere aanpassingen en permanente onderhoudswerken met het oog op een strikte naleving van de legionellawetgeving.

6. Uitbreiding van de kleedkamers met functionele toegang tot medische ruimte, kinť‑begeleiding, revalidatie en individuele trainingsmogelijkheden.

7. Plaatsen en inrichten van klaslokalen (containerklassen) in het kader van het project ďOHL studiebegeleidingĒ en een studie‑ en/of vergaderzaal creŽren.

8. Algemeen groenonderhoud en algemeen onderhoud van de aanplantingen en wegen in en rond de bestaande infrastructuur.


spacer.gif (820 bytes)
De argumenten van
schepen Binon
Door ons gevraagd naar de reden van zijn onthouding verwijst Alexander Binon naar de zware financiŽle last voor de gemeente van de aanleg van een kunstgrasveld.
Wie even gaat surfen op internet vindt al snel meer uitleg over de subsidiemogelijkheden en kostprijzen.
De aanleg van ťťn kunstgrasveld wordt er geraamd op prijzen die variŽren van 500.000 tot 785.000 euro.
De subsidie is beperkt tot 30 % en is geplafonneerd op 22.000 euro. Dat brengt het jaarlijkse kostenplaatje op ruim 50.000 euro voor de gemeente. Dan is het in tien jaar afbetaald. 10 ŗ 15 jaar is overigens ook zowat de levensduur van een kunstgrasveld.

De gemeente Oud-Heverlee kan het ook moeilijk maken om enkel OHL van een kunstgrasveld te voorzien, luidt het. Ook de voetbalclub Stormvogels in Haasrode kan dan aanspraak maken op zoĒn grasveld.
En dan gaat het dus om het dubbele: 100.000 euro per jaar. Zoín zware financiŽle last is voor de gemeente niet
draagbaar. Bovendien, en niet in het minst, was het aanleggen van kunstgrasvelden voor OHL en de Stormvogels geen prioriteit in het gemeentelijk sportbeleid.

DŠŠrom maakte Alexander Binon bezwaren in het schepencollege.
Als schepen van Sport en FinanciŽn becijferde hij de financiŽle consequenties, zette die op nota en bezorgde dit aan het hele schepencollege. Hij keurde daarom deze overeenkomst niet goed in de gemeenteraad.
Dat was uiteraard niet makkelijk en leverde hem de voorspelbare moeilijkheden op binnen Fusiebelangen waar Albert Vandezande een onvoorwaardelijke pleitbezorger is van dit contract met OHL.

De goede banden tussen de familie Vandezande en OHL dateren nu eenmaal niet van gisteren.
Zoon Eddy Vandezande is sportief verantwoordelijke van voetbalclub OHL en voorzitter van de Raad van Bestuur
van de cvba OHL die de commerciŽle en financiŽle aspecten regelt van de club.
De CVBA is mede partij in het contract.
Binnen Fusiebelangen ingaan tegen de opvattingen van Albert Vandezande is niet zonder risicoís. Deze politieke fractie heeft immers geen duidelijke statuten of interne bestuursregels: het is een ívriendengroepí rond Albert Vandezande. En eentje waar Albert Vandezande de kaarten verdeelt en de beslissingen neemt.

spacer.gif (820 bytes)
De argumenten van
de CD&V
Dan even bij CD&V gaan luisteren. Wat bezielt hen om zulke dure engagementen aan te gaan voor OHL, terwijl er anderzijds op ongeveer alle andere uitgavenposten wordt beknibbeld en bespaard.
Schepen Adri DaniŽls is daarin vrij laconiek: CD&V heeft dat inderdaad goedgekeurd in het schepencollege en in de gemeenteraad. Wij hebben daarvoor echter waarborgen bedongen: er moet subsidiŽring zijn. En er is de afspraak
gemaakt dat het hele geval de begroting niet mag bezwaren.

Voor meer uitleg worden we doorverwezen naar Katrien Timmermans die als juriste voor de CD&V de besprekingen
van deze overeenkomst mee heeft opgevolgd. Mevrouw Timmermans bevestigt die interpretatie van Adri DaniŽls en meent dat de letterlijke tekst Oud-Heverlee niet verplicht om dat kunstgrasveld te realiseren.
Voor Oud-Heverlee zou het overigens om twee kunstgrasvelden moeten gaan, meent ze, ook eentje voor de Stormvogels in Haasrode. Maar die subsidie is er nog niet, het lijkt ook weinig waarschijnlijk dat er nog een subsidietoezegging komt voor de verkiezingen in juni 2009 van de Vlaamse regering.
Dat zit dus al wat op de lange baan.

En de rest van wat op papier staat: ach, dat zijn engagementen van dingen die toch al gebeurden, er al zijn of eerder beslist waren zoals het onderhoud van dat grasveld aan de Korbeekdamstraat, het inzaaien van de velden, de functionele toegang tot een medische ruimte. En niet zonder belang is volgens Katrien Timmermans dat die hele infrastructuur ook open moet staan voor derden, niet enkel voor OHL.
En als voorbeeld wordt verwezen naar de voetbalploeg van de Leuvense balie die eveneens gebruik kan maken van de site in Oud-Heverlee voor wat vriendenmatchen. En dan zijn er ook nog de sociale projecten van OHL, zoals het project íOpen Stadioní. Meer uitleg daarover op de site van OHL.

Beide Cd&V woordvoerders volgen de argumenten van Alexander Binon niet, de politieke afspraken zijn volgens
hen duidelijk: dat dit de begroting van de gemeente niet zal belasten. En ze wijzen erop dat Alexander Binon in de besloten vergadering van het schepencollege en in de voorgaande fractievergadering geen hard punt maakte van zijn bezwaren. Maar wťl op de gemeenteraad. En dat het punt van die kunstgrasvelden wťl in het sportbeleidsplan stond, waar Alexander Binon wťl voor stemde.
Andere problemen binnen Fusiebelangen liggen volgens hen aan de basis van dat politiek meningsverschil, niet zozeer het voetbalcontract.<

Alexander Binon van zijn kant wijst er dan weer op dat er, voorafgaand aan de fractievergadering die de gemeenteraad voorbereidt, geen bespreking was in het schepencollege. Het punt belandde meteen op de fractievergadering. En de optie voor een kunstgrasveld staat inderdaad in het sportbeleidsplan zoals besproken met de sportraad, maar is er wel ondergeschikt aan andere beleidsopties (zoals de bouw van een sporthall).
Voorzitter van de gemeentelijke sportraad is overigens Eddy Vandezande.

Die hele CD&V-stellingname werd naar verluidt allesbehalve probleemloos gevolgd in de besprekingen hierover in het CD&Vpartijbestuur.
Meerderen hadden daar bezwaar tegen een werkwijze om wel iets op papier te zetten (een kunstgrasveld realiseren binnen deze legislatuur als er subsidie is), maar tegelijk wat anders te zeggen (er komt geen kunstgrasveld). Er werd ook verwezen naar de eerdere discussies over het beleidsplan:
ook toen al poogde Vandezande een engagement voor een kunstgrasveld voor OHL in te schrijven, maar moest genoegen nemen met volgend zinnetje:
ďEr wordt onderzocht wat de nettokostprijs is van een kunstgrasveld in Oud-HeverleeĒ.

spacer.gif (820 bytes)
EpiloogHet is vrij duidelijk dat het laatste woord nog niet gezegd is in deze nieuwe maar dure liefdesverhouding tussen Oud- Heverlee, Leuven en zijn voetbalclub OHL. Wat op papier gezet wordt, wordt in Oud-Heverlee prompt weer weggewuifd en gerelativeerd.
Niet meteen de beste attitude om een duurzame relatie aan te gaan.
Maar allicht is net dŠt probleem: de financiŽle engagementen nodig voor een aanstaande eersteklasse-club als OHL zijn veel te hoog gegrepen voor een buitengemeente als Oud-Heverlee.
spacer.gif (820 bytes)