spacer.gif (820 bytes)

Uit ADO 145


Studiebureau GVE:
waar de kassa alsmaar verder tikt

spacer.gif (820 bytes)


Wie de gemeenteraden in Oud-Heverlee al een tijdje volgt, kent ongetwijfeld het studiebureau GVE uit Bertem. Dat studiebureau is zowat een vaste abonnee voor allerlei bouwwerken en studieprojecten van de gemeente: slag om slinger halen ze de contracten binnen voor allerlei studie-opdrachten van gemeentelijke werken.

Dat gebeurt in regel niet na een openbare aanbesteding.
GVE houdt er goede contacten op na met burgemeester Vandezande: die is met zijn bouwbedrijf zelf ook aannemer, actief in de werkgeversverenigingen van de bouwsector, en combineert al jaar en dag zijn ambt met dat van schepen voor openbare werken.

Ook raadsleden van de meerderheid verwijzen je schokschouderend door naar Vandezande bij vragen over die favoriete rol van GVE.
spacer.gif (820 bytes)
Het gemeentelijk structuurplan

GVE is en was ook de contractant van de gemeente Oud-Heverlee voor het opmaken van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (zie elders in dit blad).
Voordien had de gemeente in 1978 al Interleuven gecontracteerd voor het opmaken van dit plan. Interleuven kreeg daarvoor in twee schijven 553.000 Belgische frank uitbetaald. Nadien ging de gemeente scheep met GVE, ook al was op dat moment ook Interleuven kandidaat, en had Interleuven al eerder studiewerk gedaan rond dit structuurplan.

Aan het huidig structuurplan wordt door GVE al sinds 2001 gewerkt. De versie die werd voorgelegd aan de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (de “Gecoro”) in april 2007 maakte op
de commissie een weinig professionele indruk. En dat op alle banken, van meerderheid tot oppositie.
Het wemelde in de voorgelegde studie namelijk van de slordigheden en fouten: straatnamen werden doorlopend foutief gespeld (“de Pater Tilemansstraat”, allerlei varianten op de “Maurice Noéstraat”), straten foutief gesitueerd in het verkeerde dorp (“de Kerkstraat in Blanden”), er is sprake van de Sint-Pieterskerk in de Beekstraat in Sint-Joris-Weert als beschermd monument, over de oppervlakte van de gemeente vond je de ene keer 3113 hectare, dan weer 3155 hectare en elders dan weer impliciet 2776 hectare;
dezelfde straat (de Weertse dreef) was de ene keer een belangrijke verbinding, dan weer een weg met een lokaal karakter; de cijfers over de woonbehoeftestudie dansten op en neer naargelang de bladzijde, fouten in
kaarten, kaartjes zonder legende, vele dubbele teksten, verouderde teksten, stukken uit een tekstverwerker
die blijkbaar op een andere gemeente slaan (Diestiaanheuvels, de Getevallei) en hier waren ingevoegd.

Het unanieme advies van de Gecoro had het er over dat “vele gegevens hopeloos verouderd waren en/of voorbijgestreefd” en voegde in bijlage een paar lijstjes met correcties toe. Ook inhoudelijk waren er allerhande bemerkingen, maar daar hadden we het in ADO al eerder over.

Mensen met een slecht karakter vragen zich dan af wat GVE voor dat werkstuk wel betaald werd.
En redacteurs van dorpskrantjes vragen dan inzage bij de gemeente in alle betalingen van de gemeente aan GVE. Dankzij de wetgeving op openbaarheid van bestuur gaan dan de boeken open. Kijkt u even mee.

spacer.gif (820 bytes)
894.412,00 euroGVE doet goeie zaken met de gemeente Oud-Heverlee: sinds 1996 betaalde de gemeente aan dit studiebureau 894.412,00 euro, of zowat een 36 miljoen Belgische frank.
Elk jaar betaalt de gemeente aan GVE zo ongeveer 3 miljoen frank voor allerlei adviezen en studies.
135.311,00 euro of zo een 5,4 miljoen Belgische frank werd er tot nog toe betaald voor het gemeentelijk ontwerp van structuurplan, het boekwerk dat tot nog toe zo een weinig professionele indruk naliet.

De vorstelijke facturatiewijze wordt misschien iets duidelijker in zijn details.
De zaakvoerder van GVE, de heer Van Eycken, kwam het ontwerp van zijn plan twee keer toelichten op een avondlijke vergadering van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening.
Of beter: Mijnheer Fernand Van Eycken was aanwezig terwijl zijn partner de heer De Loecker van Plan + een uiteenzetting deed, en beantwoordde ook hoogstpersoonlijk een paar vragen van commissieleden.
Voor deze twee vergaderingen, die telkens minder dan drie uur duurden, stuurde hij achteraf een factuur
naar de gemeente van liefst 1394,60 euro. Die ook werden effectief betaald met vermelding “toelichting op gecoro 2/6/2005 en 17/10/2005.”

Mocht u bij u thuis ook een uiteenzetting wensen over het ontwerp van structuurplan dan kan u bij de redactie terecht.
Onze uurtarieven liggen iets lager, en ze gaan naar een goed doel. Maar we zijn kritischer, dat wel.

Partner Dirk De Loecker van Plan+ neemt in de praktijk aardig wat taken over van GVE dat nochtans door de gemeente contractueel werd belast met de opmaak van het structuurplan. Dirk De Loecker van het bureau Plan+ schrijft de teksten, doet de uiteenzettingen, doet kennelijk het werk. Maar de betalingen voor het
structuurplan lopen wel via GVE.

Sinds 2006 factureert het bureau Plan+ van Dirk De Loecker ook rechtstreeks en bijkomend aan hoger vermelde bedragen allerlei prestaties aan de gemeente: 15.941,00 euro in 2006 voor ’stedenbouwkundige assistentie’; en nog eens 52.881,00 euro in 2007 voor ’stedenbouwkundige assistentie’.
Welke prestaties hier al of niet onder vallen blijkt niet meteen uit de facturatie die we te zien kregen: slechts ’stedenbouwkundige assistentie’.

spacer.gif (820 bytes)
Het WinkelveldOver de plannen van het Winkelveld hebben we in ADO eerder uitvoerig bericht.
Met veel vertragingen werd een herziening van het BPA Winkelveld uitgewerkt. U weet wel: die woonwijk
achter de school in Oud-Heverlee waar de gemeente op eigen grond sociale woningen wil realiseren.
Er werd aardig wat afvergaderd over en gestudeerd op deze plannen: ze werden uiteindelijk door de gemeenteraad geloodst, maar afgekeurd door de Vlaamse regering omwille van een reeks (procedure)fouten.

Het dossier staat terug op nul.

Maar niet de kassa van het studiebureau: GVE factureerde 106.713,00 euro sinds 1996 voor het dossier Winkelveld. Het resultaat totnogtoe: nihil.

spacer.gif (820 bytes)
De parking van het
Zoet Water
De parking aan het Zoet Water kent u ook wel: die inham langs de vijver waar de auto’s op een rijtje staan. Of zou het ook om het hobbelige braakliggend terrein gaan naast het Zoet Water pretpark?
Of ook om de verfstrepen op het wegdek die parkeerplaatsen aanduiden?
Hoe dan ook, sinds we de boekhouding hebben ingekeken hebben we meer eerbied voor het denk- en studiewerk achter dit ogenschijnlijk eenvoudig ontwerp.

Aan studies voor de parking aan het Zoet Water factureerde GVE sinds 1996 liefst 19.960,00 euro.
Eenvoud wordt soms geniaal betaald.

Voor ander studiewerk rond het Zoet Water pretpark werd 26.000,00 euro betaald aan GVE.

spacer.gif (820 bytes)
Zonevreemde bedrijvenIn ADO 142 berichten we u al over de bedenkelijke wijze waarmee de nood aan een bijkomende industrieterrein werd aangetoond in het ontwerp van gemeentelijk structuurplan.
Alle bedrijven die in de gouden gids stonden werden in 2000-2001 aangeschreven en een vragenlijst toegestuurd. Op grond daarvan stelde het studiebureau dat drie met name genoemde bedrijven gecategoriseerd
werden als “zijnde te herlokaliseren omdat zij niet verweefbaar zijn met hun omgeving en op hun huidige locatie niet kunnen blijven bestaan of op eigen vraag wensen te herlokaliseren”.
“Een eerste met name genoemd bedrijf, actief in de verhuur van werkkledij is sinds 2004 operationeel op het industrieterrein Bost-Gallic in Tienen. (…)
De bedrijfsleider van een tweede met name genoemd bedrijf is zeer verbaasd dat dit zo staat vermeld in het GRS. Hij heeft niet om een herlokalisatie naar een lokaal bedrijventerrein gevraagd en is dat ook niet zinnens.
Hij kreeg wel een brief van het studiebureau GVE met een offerte om, mits een paar duizend euro voorschot, “een
studie te laten maken rond hun zonevreemd karakter en een herlokalisatie of uitbreiding”.

Handige maar weinig deontologische commercie van GVE noemden we dat toen: door de gemeente betaald worden om het structuurplan op te maken en enquętes te doen, bedrijven zonevreemd en te herlokaliseren te noemen (zo is de opdrachtgever content dat de nood aan een industrieterrein wordt aangetoond) en vervolgens die ondernemingen aanschrijven met een ’offerte’ om hun probleem te laten bestuderen.
Kassa kassa. Zo schreven we het in ADO 142.

Hoeveel die kassa precies aantikte zien we nu. 135.311,00 euro voor dat hele structuurplan.
En nog eens 33.357,00 euro er boven op voor een studie rond zonevreemde bedrijven in Oud-Heverlee.
spacer.gif (820 bytes)
Het ene plezier
is
het andere waard
Bij het vorige bal van de burgemeester met Will Tura – u weet nog wel: dat bal dat door de gemeente werd gesubsidieerd met een tussenkomst in de huur van de VKT-zaal – werd ook een publiciteitsboekje uitgegeven, met daarin over een halve A4-pagina een advertentie van het studiebureau GVE.
De burgemeester bedankte in zijn voorwoord de sponsors en adverteerders uit “dit boekje die deze grootse activiteit voor ons hebben mogelijk gemaakt.
Daarom, bekijk dit boekje aandachtig en als u iets of iemand nodig heeft, doe dan op deze sponsors een beroep. Het ene plezier is het andere waard “.

Meer moet dat niet zijn.


spacer.gif (820 bytes)