spacer.gif (820 bytes)

Uit ADO 145


Het structuurplan
komt er aan

spacer.gif (820 bytes)

We hadden het er al over in ADO 142 van juni 2007: het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan komt eraan. Zo’n plan moet opgemaakt worden door alle Vlaamse steden en gemeenten.
Het moet de krachtlijnen weergeven van het beleid dat de gemeente de komende jaren wil gaan voeren inzake ruimtelijke ordening.


In Oud-Heverlee wordt er al sinds 1978 (!) gestudeerd en betaald aan ontwerpers voor zo’n plan. Daarover vind u elders meer in dit nummer.

Toch zijn we inmiddels een van de laatste Vlaamse gemeenten zonder zulk structuurplan.Nadat een vorig ontwerp van structuurplan in juni 2007 een advies meekreeg van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro), stopte het overleg met de gemeentelijke commissie.


spacer.gif (820 bytes)
Openbaar onderzoek
op komst
na voorlopige aanvaarding
op gemeenteraadszitting
van dinsdag 28 oktober 2008

Na een vol jaar stilte kregen de politieke fracties en de leden van de Gecoro tijdens de vakantiemaanden een nieuwe versie in de bus.
En een uitnodiging voor een informatievergadering in september.

De brief kondigde aan dat het college in september het ontwerp ter voorlopige aanvaarding zou voorleggen aan de gemeenteraad. Dan begint een officiële kalender te lopen van openbaar onderzoek en publieke raadpleging. De gemeente moet minstens ook één openbare vergadering organiseren.

Alle burgers kunnen dan gedurende 120 dagen hun bezwaren en opmerkingen bezorgen. Die moeten dan door de Gecoro worden besproken en gebundeld, en samen met een advies bezorgd aan de gemeenteraad.
De Gecoro heeft daar drie maanden tijd voor. De gemeenteraad kan het ontwerp dan nadien aannemen, waarna het gemeentelijk structuurplan ter goedkeuring kan worden voorgelegd aan de Vlaamse raad en de provincie. Die hebben daarvoor opnieuw 80 dagen tijd.
Als alles door iedereen goedgekeurd wordt, verschijnt het zaakje in het staatsblad en hebben we een structuurplan!

spacer.gif (820 bytes)
Vage zinnen,
moeilijke taal,
onduidelijke opties

Het structuurplan is niet bepaald een schoolvoorbeeld van klare taal. Het is een lijvig boekwerk van 217 bladzijden. En heeft zoals het hoort een informatief gedeelte, een richtinggevend gedeelte en een bindend gedeelte. Daarin worden allerlei beleidsopties beschreven: de aanleg van een bijkomende KMO-zone en waar die wel moet komen; voetpaden en fietswegen; welke straten voorbestemd worden als doorgangsweg voor interlokaal verkeer en welke niet; sociale woningbouw en wat de gemeente
van zin is; bejaardenwoningen en serviceflats; welke gebieden nog aangesneden zullen worden in de komende jaren als woongebied; enzovoort.

Als het plan wordt goedgekeurd worden de beleidsopties daarin sterk bepalend voor wat er inzake ruimtelijke ordening allemaal mag of niet meer mag in Oud-Heverlee. Gemeenten die een goedgekeurd structuurplan hebben, en voldoen aan een aantal andere voorwaarden (bv een stedenbouwkundig ambtenaar in dienst hebben), mogen zelf beslissen zonder inmenging van stedenbouw over bouwvergunning. Dat geldt voor projecten waarbij de gemeente zelf geen bouwheer is;
anders is het de provinciale overheid die de bouwvergunning aflevert. Oud-Heverlee is daar echter nog lang niet aan toe: ook die andere voorwaarden zijn in Oud-Heverlee nog niet vervuld.

Zoals wel vaker gaat ook dit gemeentelijk beleid een paar slagjes trager dan elders in Vlaanderen.
Wie dacht in dat ontwerp structuurplan duidelijke opties te vinden over een aantal belangrijke beleidsopties inzake ruimtelijke ordening komt verkeerd uit. Soms lijkt het er wel op alsof de planologen van dienst betaald worden om zoveel mogelijk onduidelijke zinnen te formuleren. En bladzijden te vullen met beleidsopties waar je alle kanten mee uitkan. En waar je vooral niet wijzer van wordt om te weten wat er nu al of niet zal komen.

spacer.gif (820 bytes)
De KMO zone Neem nu de plannen voor de KMO-zone. In het richtinggevend gedeelte spant de planoloog zich in om te bewijzen dat er behoefte bestaat aan een bijkomende bedrijvenzone.
Nou ja, bewijs. We hadden het er al over in ADO 144. Het ontwerp noemt bijvoorbeeld expliciet een agro-voedingbedrijfje in Sint-Joris-Weert als een van de bedrijven die moeten herlokaliseren en waarvoor een nieuw bedrijventerrein noodzakelijk is. De bedrijfsleider heeft dat nooit gevraagd, wil in geen geval naar een KMO-zone verhuizen, zocht integendeel een boerderij en heeft die overigens inmiddels gevonden. Wel werd hij door het studiebureau GVE gecontacteerd met het voorstel om mits een paar duizend euro voorschot een studie te laten maken over de herlocalisatie van zijn zonevreemd bedrijf.

Vervolgens schetst de studie 8 mogelijke zones waar zo een KMO-zone zou kunnen komen, alle zones in Blanden-Haasrode. Bij het bindend gedeelte staan dan deze twee volzinnen: “De gemeente maakt een stedenbouwkundig ontwerp op voor de ontwikkeling van een nieuw lokaal bedrijventerrein. Dit ontwerp
bepaalt de conflicten en potenties en legt de ruimtelijke randvoorwaarden op voor de ontwikkeling en de ruimtelijke structurering van het gebied”. Zo staat het er. Meer niet.

Gevraagd of dat nu betekent dat er zo een nieuw bedrijventerrein gaat komen, kwam op de informatievergadering van de planoloog een wat langer antwoord. Hij verwees naar een roemruchte vergadering met het schepencollege waar de knoop blijkbaar werd doorgehakt: neen, ze zouden (deze legislatuur) geen KMO-zone aanleggen. Maar, omdat zo een structuurplan voor een lange periode geldt (10-20 jaar), wilde men ook niet beslissen dat er 10-20 jaar lang geen KMO-zone zou kunnen
komen. En dus werd in het ontwerp ingeschreven, als verplichting (het is het bindend gedeelte) dat er een ontwerp zal gemaakt worden. Dan kan er later eventueel toch nog een zone komen.
Als men dat er niet inzet, zou men in de toekomst geen bijkomende KMO-zone kunnen aanleggen. De beslissing is er dus een om de mogelijkheid open te houden dat er eventueel een nieuwe KMO-zone kan komen. Daarover zal er dus geraadpleegd worden.

spacer.gif (820 bytes)
Sociale woningbouw Over sociale woningbouw vinden we in het bindend gedeelte de optie terug om in het Winkelveld sociale huisvesting te realiseren door een ruimtelijk uitvoeringsplan op te stellen. Dat zal in geen geval de volledige herziening van het BPA Winkelveld inhouden. En verder vinden we ook nog volgende glasheldere beleidsoptie onder punt 2 woonprogrammatie:
“Het creëren van nieuwe bouwmogelijkheden (met inbegrip van sociale woningbouw) op weloverwogen plaatsen”.

U merkt het: de publieke raadpleging over dat soort heldere volzinnen wordt veelbelovend.
Het informatieve gedeelte is bijzonder rekbaar als het gaat over welk aantal sociale woningen wordt geviseerd. Er wordt berekend dat er voor Oud-Heverlee minimaal 23 en maximaal 321 bijkomende sociale huurwoningen nodig zijn. Maar: “de invulling van de maximale taakstelling is niet realistisch, noch een
doelstelling van de gemeente”.

Twee andere duidelijkere opties behelzen telkens een zinnetje over het gedeeltelijk en gefaseerd aansnijden van het woonuitbreidingsgebied Haasrode Centrum en De Kouter in Blanden.
Beide plannen liggen ook al meerdere jaren op tafel. De optie over Sint-Joris-Weert is dan weer een pareltje: “RUP [Ruimtelijk Uitvoeringsplan – nvdr] Sint-Joris-Weert.
In het gebiedsgericht RUP worden een deel van de dorpskern en de stationsomgeving opgenomen.
Op deze manier kan men via een gebiedsgerichte benadering een aantrekkelijke dorpskern creëren”.
Voilà, dat is de integrale tekst in het bindend gedeelte (!) over Sint-Joris-Weert.
Gaat u daar maar tegen aan staan, beste burger. Nog meer vaagheid moet een dodelijke dosis zijn.

Of wou u meer duidelijkheid over wat er zal gebeuren met zonevreemde woningen en gebouwen?
Hier zie: “In het uitvoeringsplan dient afgewogen te worden of de woning of het gebouw al dan niet ter plaatse kan bestendigd en/of uitgebreid worden. De afweging gebeurt op basis van de gewenste ruimtelijke structuur.”
Een zelfde volzin staat er over de zonevreemde ambachtelijke bedrijven, horeca en kleinhandelszaken.

spacer.gif (820 bytes)
Het structuurplan
op onze website
Als de officiële consultatie er komt, kan u terecht op onze website (www.achterdoechelen.be) voor de voorgaande ontwerpen. We maken dan ook het volledig ontwerp downloadbaar.
Maar u bent verwittigd: klare taal is anders

Het ontwerp GRS van Maart 2008 vindt u hier.

Het voorpntwerp GRS van Januari 2007 vindt u hier.

En vooral, geef uw mening, uw ideeën via redactie@achterdoechelen.be of op onze ADO Blog

spacer.gif (820 bytes)