spacer.gif (820 bytes)

Uit ADO 143


Myriam Deprez:
nieuw gemeenteraadslid met OCMW-ervaring

spacer.gif (820 bytes)
Afkomst,
vroegere tijden

Myriam is afkomstig van Marke bij Kortrijk waar zij op jonge leeftijd haar huidige man leerde kennen. In 1978 studeerde zij aan de KUL in Leuven en geeft nu geschiedenis en estheticalessen aan het Paridaensinstituut. Haar man is arts aan het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven en beiden zijn blijven hangen in het Leuvense na hun studies. Samen hebben ze 4 kinderen, 2 dochters en 2 zonen, een koninginnen en koningsdroom. De oudste is anesthetica, de tweede studeert rechten, de derde zit in het laatste humaniorajaar en de jongste in het eerste jaar ASO.
Tussen de vier kinderen ligt ongeveer 5 jaar verschil, een leeftijdsafstand zonder problemen voor ouders en kinderen volgens Myriam.

Zij groeide op in een katholiek milieu in het Kortrijkse waar de CD&V jarenlang de meerderheid had en ze zegt dat de verzuiling, sociaal engagement en interesse voor cultuur haar met de paplepel werd ingegeven zoals ook een strenge opvoeding. Vandaar dat zij de Christelijke democratische traditie het meest terugvindt in de CD&V partij. De vroegere burgemeesters van Kortrijk kende ze persoonlijk (Emmanuel De Bethune, Antoon Sanssens), Stefaan De Clerck niet persoonlijk maar bij De Bethune was ze kind aan huis. Haar man was revolutionairder dan zij in die tijd, zij liep meer “in de pas” door haar traditionele opvoeding en zij had ook niet de behoefte om uit de band te springen.

spacer.gif (820 bytes)
Lesgeven

Na een aantal jaren wetenschappelijk onderzoek bij het Rijksarchief in Brussel en administratief medewerkster van haar man in het ziekenhuis, is ze heel tevreden les te geven aan de humaniorastudenten van het vierde jaar en aan de laatste graad van het Paridaensinstituut, oorspronkelijk een meisjesschool, maar door de wetgeving gemengd geworden. Op onze vraag of ze hier voorstander van was, antwoordt ze niet rechtstreeks. De verhouding meisjes/jongens blijft tot nu toe onevenredig: de klas waar zij titularis van was had 6 jongens op 12 meisjes, maar dat werkt goed.

spacer.gif (820 bytes)
Politiek

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 werd ze als deskundige lid van de Gecoro en drie jaar later OCMW lid. Fusiebelangen en CD&V wisselden de OCMW-functies na drie jaar, dat was de afspraak. Het OCMW-werk deed Myriam graag omdat het over mensen gaat en concrete dossiers. Waarom niet meer voor het OCMW gekozen deze keer? Myriam vindt het een uitdaging gemeenteraadslid te zijn: nieuwe horizonten ontdekken en onbekende terreinen verkennen, alles wat nieuw is vormt een uitdaging, vooral als je de vereiste voorkennis nog niet hebt.

Haar buurman, die tot 6 jaar geleden voorzitter was van de CD&V in Oud-Heverlee, overtuigde haar om op te komen als gemeenteraadslid. Op haar verkiezingspamfletje staat Myriam Peperstraete-Deprez omdat ze er voor koos ook de naam van haar man te vermelden omdat haar kinderen actief zijn in het dorpsleven.

Op vraag van Ado of ze, desgewenst, als gemeenteraadslid ook haar eigen opinie kan ventileren, antwoordt Myriam dat het college de gemeenteraad voorbereidt en de meningen van de gemeenteraadsleden voluit binnen de fractievergaderingen aan bod kunnen komen. Daarna overleggen de fractieleiders onderling, ook met de fractieleiders van de oppositie, zodat op dat moment mogelijke tegenvoorstellen of alternatieven geformuleerd kunnen worden voor dat de gemeenteraad samenkomt. De meerderheid steunt elkaar vervolgens voluit, dit is een historisch gegroeide particratie, al bestaande sinds het interbellum.
Zo leren we nog eens wat.

spacer.gif (820 bytes)
KVLV

Myriam is in functie voorzitter van de KVLV (Oud-Heverlee, Vaalbeek, St.-Joris-Weert) maar houdt zich voornamelijk bezig met coördinerende taken omdat het bestuur, veelal bestaande uit oudere dames, zich al jaren inzet voor en bezig is met de groep die voornamelijk uit senioren bestaat. Een situatie waar zij zich bij neerlegt omdat dit de natuurlijke gang van zaken is en er geen reden bestaat om veranderingen aan te brengen zolang er geen vraag naar is. Respect hebben voor de situatie zoals die gegroeid is in de loop der jaren is zeker een van Myriams motto’s. In Haasrode is dit anders, daar worden er andere soorten activiteiten door de KVLV georganiseerd omdat de groepssamenstelling en behoeften anders liggen. In Oud-Heverlee worden er cursussen georganiseerd overdag (handwerk, turnlessen) en uitstappen en ’s avonds kooklessen. Vanuit jongeren (dwz – 50 jarigen) is er geen vraag naar dit soort van georganiseerde activiteiten; de tijden veranderen en die leeftijdsgroep is op andere vlakken actief en heeft het te druk.

spacer.gif (820 bytes)
Doelstellingen

- Bejaarden moeten in hun eigen gemeente kunnen blijven wonen: naar een buurgemeente of zelfs verder gedwongen moeten verhuizen wegens financiële omstandigheden zou niet mogen. Daarom is het van het grootste belang dat alle ouderen die niet meer thuis kunnen functioneren in hun eigen dorp opgevangen worden in betaalbare serviceflats en/of bejaardenwoningen met de nodige medische en sociale bijstand. Myriam beschouwt de tachtig-plussers als haar doelgroep; zij die jonger zijn dan dat en nog geestelijk en lichamelijk gezond, hebben die hulpverlening nog niet nodig. Als voorbeeld noemt zij haar schoonvader die van Marke naar Kortrijk moest verhuizen om in een serviceflat te wonen en daardoor zijn bekende dorp en dorpsgenoten achter zich moest laten.
Dat is eigenlijk godgeklaagd. Mensen, zeker oudere mensen, moeten de kans krijgen om en de zekerheid hebben dat ze in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven leven en sterven, als ze daar voor kiezen.

- Verkeersveilige gemeente, dorpskernvernieuwing: eindelijk met vier CD&V-NVA vertegenwoordigers vanuit de deelgemeente Oud-Heverlee in de gemeenteraad: dit kan niet anders dan een verschil maken de komende zes jaar! Ado hoopt het met haar. De dorpskern van Oud-Heverlee moet dringend aangepakt worden op verschillende punten: op het vlak van verkeersveiligheid (voetpaden, fietspaden, kruispunten, verkeersassen etc.). De Noëstraat wordt verder afgewerkt terwijl de Dorpsstraat en Bogaardenstraat in de kern van Oud-Heverlee al meer dan 17 jaar pijnpunten zijn en zelfs zeer gevaarlijk voor alle zwakke weggebruikers. Het wegdek en het voetpad (in zoverre daarvan al sprake kan zijn) in de Dorpsstraat is bijvoorbeeld niet om aan te zien en dat voor een van de rijkste gemeentes van Vlaanderen! Om van fietspaden nog niet eens te spreken. Het hele dorp zou aangepakt moeten worden, rond de oude Romaanse kerk, bij alle belangrijke kruispunten. Sinds 20 jaar zijn er slechts langs de Waversebaan een aantal rubberen paaltjes en stoplichten geplaatst; beetje magertjes voor een van de rijkste gemeentes van Vlaanderen, niet?
Inmiddels is dit punt over dorpskernvernieuwing opgenomen in de beleidsverklaring (die bijgevoegd was bij het Gemeentelijk Informatieblad).

- Kunsten en toerisme: Myriam was beheerder van het VKT. Na de gemeenteraadsverkiezingen is de VKT gereorganiseerd. De toegang tot het zoet waterpark wordt gratis voor iedereen en niet enkel voor de inwoners van Oud-Heverlee. Dat is een goede zaak, vindt Myriam, maar het park moet degelijk onderhouden worden en veilig zijn, waar regelmatige en serieuze controle voor nodig is. Het park is er vooral voor mensen met kinderen jonger dan 12 jaar, die er veilig moeten kunnen spelen terwijl de ouderen rondwandelen of een boekje lezen. De rust van het park moet gewaarborgd en het parkeerprobleem aangepakt worden.

Myriam is ook lid van de Werkgroep ‘Kunsten’. Een overkoepelende werkgroep van VKT en de schepen van cultuur. In deze werkgroep worden concrete projecten i.v.m. cultuur voorbereid o.a. de Sint-Annaconcerten, tentoonstellingen van inwoners en basisscholen, Kunst op het Water. Deze werkgroep net terug heropgestart.
Aangezien haar vader ook lange tijd actief was in de kunstensector is hij een goed voorbeeld voor haar en weet ze dat dit soort zaken jaren lang van te voren gepland moeten worden en vastliggen.

We nemen afscheid in Myriams prachtige, rustgevende tuin en wensen haar alle succes bij het uitoefenen van haar functie als gemeenteraadslid de komende zes jaar.

spacer.gif (820 bytes)