spacer.gif (820 bytes)

Uit ADO 143

Dieper dan de vijvers van het Zoet water
de schuldenput van het Zoet Water (Pret)Park,
het VKT - 
De reacties

spacer.gif (820 bytes)

Neen, dit gaat niet over de vijvers en de vissen van het Zoet Water. Maar over de heuvel aan de overkant van de vijver: het gemeentelijk ontmoetingscentrum Roosenberg en het Zoet Water pretpark. Ook daar diepe putten, maar dan wel in de kas van de gemeentelijke vzw VKT. Die heeft momenteel een schuldenput van 1, 1 miljoen euro. En dat ondanks een forse jaarlijkse toelage uit de gemeentekas, 206.034 euro in 2006. En dan hebben we het nog niet over de kosten van het personeel dat door de gemeente ter beschikking wordt gesteld van de vzw VKT die het zaakje beheert. En ook niet over de kosten van de gemeente om het vroegere pretpark aan te kopen. De hele santenboetiek kostte de afgelopen jaren meer dan 250 euro belastingsgeld aan elke inwoner. Goed besteed geld?
spacer.gif (820 bytes)
Wie rageerde?

Terug naar Deel 1, Deel 2 of Deel 3
spacer.gif (820 bytes)
Jules Albrechts

Waarde redactie,

Af en toe, wanneer ik ter sprake kom in uw blad, lees ik dat ik overgelopen ben van CVP naar Fusiebelangen. Dit is niet juist en dat wil ik toelichten.

VKT werd opgericht op 6 februari 1984 tijdens het bestuur Fusiebelangen-CVP. Ik was voorzitter  tot 20 maart 2007. De ambachtelijke zone te Haasrode was een strijdpunt in de aanloop naar de verkiezingen van 9 oktober 1988.

Ondermeer omwille van de houding van de CVP in dit dossier werd de coalitie opgezegd en tekende Fusiebelangen een bestuursakkoord met de SP voor de legislatuur 1988-1994.

Ik was voorzitter van VKT tijdens het bestuur Fusiebelangen-CVP en bleef ook voorzitter tijdens het bestuur Fusiebelangen-SP. Ergens stond in de CVP statuten dat een lid geen bestuursmandaat van de meerderheid mag aanvaarden als de CVP in de oppositie zit. Op basis van dit argument  heeft de CVP afdeling van Oud-Heverlee mijn CVP lidmaatschap ontnomen. Deze beslissing werd bekrachtigd door het arrondissementeel en nationaal bestuur.

Ook het lidmaatschap van mijn echtgenote werd haar ontnomen

Na de beslissing van het nationale partijbestuur was ik politiek dakloos. Ik heb dan beslist om mij op lokaal niveau te engageren in Fusiebelangen.

Ik ben derhalve niet overgelopen van de CVP naar Fusiebelangen, maar mijn CVP-lidmaatschap is mij ontnomen. Mijn engagement in Fusiebelangen is nadien gekomen. Dat is wel een verschil.

Het is ook al zo lang geleden. De kleine kantjes van de waarheid mogen wel eens gezegd worden.

Met vriendelijke groeten, 

Jules Albrechts

15 april 2008

Pagina begin
spacer.gif (820 bytes)
Gewezen lid  
Raad van Bestuur


Hier krijg je later een reactie op, desnoods alleen van mij. Jullie artikel is nog veel te zacht voor wat de laatste 6 jaar echt scheef is beginnen lopen. Wat nu gebeurt heb ik niet zo gevolgd maar uit wat jullie schrijven lijkt mij dit gewoon window dressing om het probleem te verdoezelen.

Er is maar een woord voor: wanbeheer op kap van de inwoners en andere leuke/nuttige initiatieven die de bevolking veel meer baat zouden bijbrengen.

Het doet wel pijn als je zelf jaren geprobeerd hebt om dat in goede banen te houden. Mijn 6 jaren als beheerder kan ik met opgeheven hoofd verdedigen, soms waren er ook zaken waar ik minder achter stond, als ik zie wat er daarna gepresteerd werd. Maar zo gaat dat meestal, als iets goed loopt vinden de meesten dat normaal, pas als het echt fout loopt is dat voer voor ADO ea.

Tot later.

Naam en adres bekend bij de redactie

Pagina begin
spacer.gif (820 bytes)
Maggy, NV-A
Nieuw lid van
De A.V. VKT

Beste,

Bijna alle spelen zijn technisch afgekeurd. Ik betreur het dat het zover is kunnen komen. Komt dit door een gebrek aan beleid, aan planning, aan management?
Of is het een gebrek aan middelen om te investeren op lange termijn, gekoppeld aan een visie?
Ik vind het spijtig want het Zoet Water is een toeristisch trekpleister die aandacht verdient.
Ik ben daarom ook bereid om, in zover ik daar een plaats krijg, mijn steentje bij te dragen.
Er is inderdaad reeds 1 jaar verlopen en er is weinig veranderd, maar vooraleer men iets kan aanpakken moet er eerst een onderzoek en analyse gebeuren.
Ik denk dat dit normaal is.
Het aanstellen van een boekhoudkundig kantoor en vervolgens een keuring van de spelen zijn toch al belangrijke stappen.
Het wordt ongetwijfeld vervolgd en ik hoop en denk in de goede richting!

Maggy
N-V.A
nieuw lid van de A.V. VKT.


Pagina begin
spacer.gif (820 bytes)
Ritte Decock

Hallo,

ik ben vandaag, 1 april 2008, eens op de website van “het zoet water” gaan zien wanneer het terug opent, er staat niets op alleen dat het Park gesloten is vanaf november 2007 en dat is geen aprilgrap.
Voor de inkomsten voor 2008 toch geen goed teken, om nog te zwijgen over “goed bestuur”

Pagina begin
spacer.gif (820 bytes)
Groen!
Oud-Heverlee

Met belangstelling lazen we het artikel over het reilen en zeilen van de VKT. Het artikel zet mooi op een rijtje wat er allemaal misliep met het beheer van het pretpark en de Roosenberg.

Agalev, de voorloper van Groen!, was indertijd wel te vinden voor de aankoop van het toenmalige “Lunapark” door de gemeente. Als die aankoop niet gebeurd was, had de familie Duchesne haar caravanpark uitgebreid tot tegen de vijvers. Dat heeft men gelukkig niet laten gebeuren.

Van bij de oprichting van de VKT (de Vereniging voor Kultuur en Toerisme, de VZW die opgericht werd om de gemeentelijke ontmoetingscentra te beheren) zijn we echter over dat beheer nooit te spreken geweest. De cijfers in het artikel spreken voor zich. Van bij de start in 1985 liep het al fout en onze voorgangers in de gemeenteraad legden meermaals de vinger op de wonde. Bij de bespreking van de begroting was kritiek op de geldverspilling in VKT een constante. Helaas wilde de meerderheid, - en dat waren doorheen de jaren, buiten Groen!, alle politieke partijen- zelfs niet erkennen dat er een probleem was. Zo kon het gebeuren dat het tekort jaarlijks groeide. De tering naar de nering zetten was er niet bij, integendeel: de VKT-voorzitter kreeg als bijnaam de ‘zevende schepen’ mét de bijhorende royale wedde.

Het pretpark werd in die periode weinig doordacht vernieuwd. Men trachtte met grote mechanische speeltuigen de concurrentie met de opkomende grote pretparken aan te gaan. Een onbegonnen zaak bleek algauw. De grootste miskleun was echter de bouw van ‘De Roosenberg’. Al van bij de aanvang stond voor Groen! vast dat deze zaal weinig zou gebruikt worden, aangezien er nauwelijks vraag was vanuit de gemeentelijke verenigingen. En dat is intussen ook gebleken… .

Intussen leggen de afbetaling en de exploitatiekost van de Roosenberg wel een zeer zware hypotheek op de toekomst. Inkomsten zijn er nauwelijks uit te puren en een verbouwing tot een meer polyvalente zaal is evenmin evident. De VKT is nu virtueel failliet, en dit ondanks de aanzienlijke bijdragen uit de gemeentekas de afgelopen jaren.

Nu, nu zelfs de gemeente de overduidelijke waarheid niet langer kan ontkennen, heeft het nieuwe gemeentebestuur eindelijk aangekondigd het geweer van schouder te veranderen. Minder kosten, meer professionalisme, een doordachte aanpak, kortom, alles waar het in het verleden aan mangelde. Beter laat dan nooit zullen we maar zeggen… .

Het ‘overgangsjaar’ van het nieuwe bewind is intussen bijna voorbij. Positief is alvast dat de beheerraad fors werd ingekrompen, ook van een voorzittersvergoeding is geen sprake meer. De vroegere voorzitter Jules Albrechts werd bedankt voor bewezen (?) diensten. Het voorzitterschap van de VZW werd een taak voor de schepen van Cultuur, momenteel Ellen Van Vlasselaer. De boekhouding werd uitbesteed aan het bureau Q&A

Van een duidelijke visie op waar men met het park en de Roosenberg naartoe wil is intussen nog niets te merken, zoals duidelijk blijkt uit het artikel: een vaudeville van beslissingen nemen, die dan weer herroepen, en opnieuw herroepen. Ook van een streven naar meer professionalisme is nog niet veel te merken. Zo verliep de laatste Algemene Vergadering van de VKT in een ronduit amateuristische stijl. Enkele voorbeelden hiervan:
- Het bureau “Q&A” dat de boekhouding verzorgt, zou een vertegenwoordiger sturen om op de vergadering de vragen te beantwoorden, maar kwam niet opdagen.
- Op haast alle vragen die gesteld werden bleef Ellen Van Vlasselaer, die als voorzitster toch de eindverantwoordelijkheid heeft, het antwoord schuldig.
- Verschillende leden van de Algemene Vergadering waren niet uitgenodigd, anderen kregen pas veel te laat een uitnodiging of kregen de begrotingsdocumenten niet toegestuurd.

Voor Groen! is het alleszins belangrijk dat een speeltuintje voor de kinderen blijft bestaan. Hoe dat precies ingevuld moet worden is een vraag waar Groen! uiteraard constructief wil meewerken. Wij vrezen wel dat het rechttrekken van deze scheefgegroeide situatie allerminst een makkelijke opdracht is. Die begint allereerst met de erkenning van de problemen én van hun reële draagwijdte. Wij verwachten in de toekomst van de meerderheid dan ook een hoge mate van transparantie en het bewijs dat aan het beheer van de VKT de nodige tijd en energie besteed wordt.

Groen! heeft alvast heel wat ideeën over hoe het Zoet Water park er in de toekomst zou kunnen uitzien. Op onze website http://www.bladgroen.be zullen we er uitgebreid op ingaan.

Pagina begin
spacer.gif (820 bytes)
Coda

Bij de cijfers hebben we ons meestal van commentaar onthouden, want die zijn hallucinant genoeg om voor zich te spreken.

En we hebben het ook niet over de mobiliteits- en verkeersaspecten gehad op die plek, waar een beetje visie en doortastendheid welkom is.

U merkt alvast dat we in dit overzichtje het weinig over inhoud, visie en strategie hebben gehad: de verslagen van de beheerraad waren onze bron, en die vallen erg magertjes uit op dat vlak. Het is alsof de hele discussie over cultuurbeleid, toerisme, cultuurtoerisme en cultuurcommunicatie die in de rest van Vlaanderen hevig woedt, aan onze gemeente voorbijgaat. En dan zeker op die plek, toch zowat de parel aan de kroon van onze mooie en groene gemeente (de dorpskernen en de mottige moderne architectuur daargelaten) is. Het Zoet Water, in heel Vlaanderen gekend, en zelfs door Vesalius geprefereerd boven Leuven, heeft zich met rasse schreden belachelijk gemaakt bij gebrek aan visie en doortastendheid van onze bestuurders.

Toch kan het anders. Bierbeek en Huldenberg, gemeenten met een kleiner aantal inwoners, hebben een cultuurbeleidscoördinator (door de Vlaamse Gemeenschap betaald, met nog een euro per inwoner per jaar erbovenop). Hier: die boot laten voorbijvaren, misschien binnenkort beter? Dat kan helpen, die mensen werken in netwerken, weten waar ze de mosterd moeten halen, formuleren zelf veel answers op de questions.


 

Pagina begin
spacer.gif (820 bytes)
Uw reactie

We hebben doodgewoon de verslagen doorgenomen. Er verder met niemand over gesproken om toelichting. Dat doen we zodra Achter d’oechelen is geplooid: we bieden dan alle politieke partijen de kans om ons hun reactie te bezorgen.
En publiceren die op onze website.
Daar willen we ook graag anderen aan het woord laten zo ze dat al zouden willen: verenigingen, de bestuurders, de gebruikers, de omwonenden, de horeca (want zij zijn het die, samen met de heerlijke natuur, zorgen voor de aantrekking),
m.a.w. u dus.
Een mail naar redactie@achterdoechelen.be volstaat.
Of reageer via onze website of beter nog via onze ADO weblog.

Schrijf en u zal gelezen worden.

Pagina begin
spacer.gif (820 bytes)