spacer.gif (820 bytes)

ADO en GRS


Voorontwerp
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Samenvatting - Grote Plannen voor Oud-Heverlee

spacer.gif (820 bytes)

De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening vergaderde in april en mei over een nieuwe versie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, het GRS. Later, wanneer is nog niet duidelijk, gaat dit naar de gemeenteraad en komt er een inspraakprocedure.

Zo een plan moet opgemaakt worden door alle Vlaamse gemeenten en steden. Het moet de krachtlijnen weergeven van het beleid inzake ruimtelijke ordening dat de gemeente Oud Heverlee wil gaan voeren de komende jaren, binnen de perken van het Vlaams en provinciaal plan. Dat plan moet de beleidsopties bevatten inzake ruimtelijke ordening, mobiliteit, lokalisatie van handel, landbouw, recreatie, zonevreemde woningen en bedrijven, woningaanbod, bouwgronden, nieuwe wegen, industriezones, natuurgebieden, enzovoort. Het plan bevat een beschrijvend informatief deel, een tweede deel met richtinggevende opties, en een derde deel met bindende opties.

Beste lezer: wat vindt u er van ?  Uw reacties zijn ons welkom, we publiceren ze graag in een volgend nummer of op onze website. Kruip in uw pen of achter uw pc. En mail ze ons door redactie@achterdoechelen.be . Of zet het op papier en bezorg het in de bus bij een van de redactieleden

spacer.gif (820 bytes)
Het hele plan
na te lezen
op Internet

De gemeente zelf stelt dit plan nu nog niet beschikbaar. Later, als het plan definitief wordt, moet dat wel. Dan moeten er ook openbare inspraakvergaderingen georganiseerd worden.
U als brave burger hebt nochtans ook nu al recht op inzage en kopie via de wet op openbaarheid van bestuur. Maar dan moet u wel eerst een brief schrijven naar de secretaris en inzage vragen. Dan krijgt u binnen de 30 dagen een antwoord. En moet u langs gaan. Het ter plekke gaan inzien. En een afschrift vragen tegen kopiekost. Op die wijze kan u inzage vragen van elk bestuursdocument. Zoveel administratieve last willen we de gemeente besparen. Daarom vindt u het hele ontwerp plan op de website van achterdoechelen. Op www.achterdoechelen.be. Gratis. Tot uw dienst.
Zo maken we samen van het gemeentehuis een glazen huis. Net zoals het in sommige verkiezingsfolders stond. Een glazen huis waar niets achter de oechelen verstopt blijft.

Maar u bent gewaarschuwd. Het is nog een voorontwerp. Er kan (en zal hopelijk) nog veel in veranderen. Het is een lijvig document: meer dan 203 (dubbele) bladzijden. Gemakkelijke lectuur is het ook al niet. Ook in vergelijking met plannen van andere gemeenten is dit voorontwerp rijkelijk vaag, bevat nogal wat fouten en foutjes, vele herhalingen, erg veel bladvulsel en verhullend taalgebruik, …Na lectuur van sommige 'richtinggevende opties' weet geen Nobelprijswinnaar  u te vertellen wat ze precies voorhebben met uw gemeente
spacer.gif (820 bytes)
Al elf jaar bezig

Wat nu voorligt is al een tweede versie van het voorontwerp, daterend van januari 2007. Erg snel en efficiënt gaat het er hier bepaald niet aan toe: op 25 juni 1996 besliste de gemeenteraad om een structuurplan op te stellen, en ging daarvoor scheep met het studiebureau GVE uit Bertem, dat hier wel vaker het favoriete studiebureau is. Elf (!) jaar later ligt hun tweede voorontwerp ter bespreking in de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, een eerste versie van het najaar 2001 werd vijf jaar geleden besproken en geadviseerd.

Ondanks die lange voorbereidingstijd, vele uren vergaderen, adviezen van allerlei instanties (een ambtelijke stuurgroep met burgemeester Vandezande, schepen Adri Daniels, raadslid Feyfer), de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke ordening, provincie, vlaams gewest,  …) bulkt het plan nog van de fouten: straatnamen worden fout gespeld, sommige beschrijvingen en passages zijn blijkbaar tekstverwerkersgewijs bij de verkeerde gemeente geplakt, de woonbehoeftestudie levert een kakafonie van tegenstrijdige cijfers op, het richtinggevend gedeelte blijft vaak steken in vage wollige  bewoordingen waar je alle kanten mee uit kan. Wat ook in de eerdere versie al kritiek uitlokte van provincie en Vlaamse Gemeenschap.

We nemen u mee naar een aantal belangrijke beleidskeuzes
spacer.gif (820 bytes)
Plannen voor
ringweg rond
Sint-Joris-Weert
geschrapt

Goed nieuws is alvast wat is verdwenen in vergelijking met het eerste voorontwerp. Dat bevatte een plan om een ringweg rond Sint Joris Weert aan te leggen, vanaf de hoek van de Beekstraat en de Kauwereelstraat door het natuurgebied om via het einde van de Pastoor Tilemansstraat aan te sluiten op de Leuvensestraat.

In Achterdoechelen nr 137 van juni 2006 gingen we hierop in. Op de Weertse feesten van 2006 vroegen we op de infostand van Achterdoechelen de opinie van alle geinteresseerde voorbijgangers over die ringweg. Dat leverde veel discussie op, ook met de langskomende politici. 97 mensen deden toen ook de moeite om hun symbolische stem uit te brengen: 87 stemden tegen, 10 stemden voor.

Uit die weerstand zijn blijkbaar de nodige politieke conclusies getrokken. Voor de verkiezingen liet CD&V weten dat ze die ringweg “financieel en ecologisch niet direct realiseerbaar” vond. Fusiebelangen was toen  “niet overtuigd van de noodzaak. Voor- en nadelen dienen verder onderzocht”. SP-A en Groen! waren tegen.

Het plan is nu geheel geschrapt in de nieuwe versie van het structuurplan.
spacer.gif (820 bytes)
Nieuwe plannen
voor een KMO-zone

De plannen voor de aanleg van een KMO-zone, een industriezone voor lokale bedrijven in Blanden-Haasrode worden niet opgeborgen. Wel integendeel.

Ook hier gaat al een hele voorgeschiedenis vooraf. Ook vroeger al, in 1988, waren er hier plannen voor de aanleg van zo een ambachtelijke zone. Het toenmalige schepencollege van Fusiebelangen-CVP wou dit realiseren langsheen de expressweg Blanden-Leuven in de buurt van de Konijnenhoekstraat. Dat leidde toen tot felle discussies, er kwam een actiecomité, een succesvolle petitiecampagne, en een heuse politieke crisis in de lokale CVP-afdeling tussen voorstanders en tegenstanders. Het CVP-bestuur was in meerderheid tegen, haar schepenen stemden voor. De CVP barstte daarover uiteen: een aantal mandatarissen, de voorzitter en een gewezen voorzitter stapten over naar Fusiebelangen. Na de verkiezingen van 1988 belandde de CVP in de oppositie, de daaropvolgende Fusiebelangen-SP coalitie deed niet verder met die plannen.
spacer.gif (820 bytes)
Een behoeften-
"studie"

In het nieuwe GRS doet het studiebureau een weinig overtuigende poging om dat programma punt van CD&V en Fusiebelangen te onderbouwen. Alle bedrijven die in de  gouden gids stonden werden in 2000-2001 (!) aangeschreven. Op basis van diezelfde schriftelijke enquête van toen komt men in het huidig voorontwerp tot weer andere resultaten dan in 2001. Voor drie met name genoemde bedrijven stelt het studiebureau dat ze “gecategoriseerd worden als “zijnde te herlokaliseren omdat zij niet verweefbaar zijn met hun omgeving en op hun huidige locatie niet kunnen blijven bestaan of op eigen vraag wensen te herlokaliseren (niet limitatief)”. (…) “De totale  oppervlakte te herlokaliseren lokale bedrijven bedraagt ongeveer 90 are” concludeert het studiebureau GVE in januari 2007. (blz 94).

Onzin. Een eerste met name genoemd bedrijf, actief in de verhuur van werkkledij, is sinds 2004 operationeel op het industrieterrein Bost-Gallic in Tienen. Voor hen hoeft er in Blanden-Haasrode allicht geen bedrijventerrein te komen. De bedrijfsleider van het andere genoemde bedrijf die we contacteerden is zeer verbaasd dat dit zo staat vermeld in het GRS. Hij heeft niet om een herlokalisatie naar een lokaal bedrijventerrein gevraagd en is dit ook niet zinnens.    

Het soort van bedrijfsterreinen waar nood aan is, is in Oud-Heverlee voldoende voorhanden: alleen al in Sint Joris Weert is er een potentieel beschikbaar van 2,5 hectare aan weinig of niet-benutte bedrijfsterreinen, opslagplaatsen en loodsen.  Heel wat bedrijven stopten recent hun activiteiten: garage Vandezande, Textivan, de loodsen en terreinen aan het station, bouwmaterialen Vandezande, het advocatenkantoor in Chateau Biezenhof, … Een beleid om die vrijkomende bedrijfsterreinen, opslagplaatsen of  kantoorruimtes een nieuwe economische bestemming te geven is er totaal niet in Oud-Heverlee. Het zou nochtans van aard zijn om lokale bedrijven hier te houden, te ondersteunen, en een goede mix van werken en wonen te vrijwaren. 

Die 2,5 hectare alleen al in Sint Joris Weert overtreft de behoefte die het studiebureau GVE met zijn natte vingerwerk bijeen telt voor Oud-Heverlee. Fluks voegen ze er ook nog 2,5 hectare aan toe als terrein voor de gemeentelijke technische diensten. Aan hergebruik van vrijkomende bedrijfsterreinen besteedt het GRS geen letter aandacht. En klaar is kees: er is behoefte aan een bedrijventerrein van 5 hectare concludeert GVE. Dat is precies het maximum dat de overheid toelaat voor gemeenten van onze soort. Wat te bewijzen was…

spacer.gif (820 bytes)
Een locatie
in Blanden-Haasrode

Als een gemeente zoals Oud-Heverlee een nieuw bedrijventerrein wil inplanten, krijgt ze weinig keuze van de hogere overheden. Dat moet volgens het structuurplan Vlaanderen in het hoofddorp gebeuren, volgens het provinciaal plan aansluitend bij het hoofddorp. En voor Oud-Heverlee is dat in Blanden-Haasrode.

Het studiebureau bakent vervolgens 8 mogelijke zones af voor dat door het gemeentebestuur gewenste bedrijfsterrein . Zoekzone 1 ligt langs de Lijsterstraat en het huidig gemeentelijk containerpark, 5 andere zones liggen langsheen de expressweg, en twee zones langs de Parkstraat in Haasrode. Een keuze wordt nu nog niet gemaakt: dat is voor later.


spacer.gif (820 bytes)
Een fietspad van
Sint-Joris-Weert
tot Heverlee

Een andere blijkvanger in het ontwerp GRS (blz 142 - pdf 3M) is het plan om een fietspad aan te leggen van Sint Joris Weert tot Leuven. Dat moet er komen langsheen de spoorwegbedding tussen Sint Joris Weert en het station Oud Heverlee, en via de Hazenfonteinstraat aansluiten op de Fonteinstraat. Hier is het voorontwerp dan weer zeer precies en gedetailleerd, en geeft zelfs opties weer voor de verlichtingsarmaturen en het doven van de lichten tussen 1 uur en 5 uur.

Het idee van zo een fietspad in een aparte bedding wordt algemeen positief onthaald. De keuze om daarvoor een nieuw tracé te maken, pal langs de spoorweg en dwars door het afgesloten reservaatgedeelte van de Doode Bemde kent minder bijval. Mogelijks kan dit nog worden bijgestuurd door bijvoorbeeld het tracé van het bestaande wandelpad en fietspad langs de Ijsemonding te gebruiken. Op die wijze blijft het een ononderbroken fietspad, zonder langsrijdend autoverkeer tot in Leuven stad.

spacer.gif (820 bytes)
Hoog-Blanden
en
Laag-Blanden

Erg belangrijk voor het toekomstig uitzicht van de gemeente is de afbakening van Blanden-Haasrode als hoofddorp. Het is immers het hoofddorp dat prioritair moet worden benut om gebouwen en onbebouwde percelen te benutten, binnengebieden aan te snijden, een eventueel industrieterrein te voorzien, appartementsbouw mogelijk te maken, de centrum-functie uit te bouwen, nieuwe verzorgende activiteiten te voorzien (scholen, culturele voorzieningen, ..)  enzovoort. De provincie legde al vast dat dit Blanden-Haasrode zou zijn. Het studiebureau bakent de grens van het hoofddorp af met de expressweg, en rekent de overkant, de rest van “laag-Blanden” tot Vaalbeek.

Dat is aardig voor discussie vatbaar: men zou de grens van het hoofddorp ook kunnen afbakenen langs de Kartuizersstraat en enkel “hoog-Blanden” en Haasrode samen als hoofddorp beschouwen. Maar dat stemt niet overeen met de optie van de gemeente om de Kouter, het open gebied tussen de kerk van Blanden en “laag-Blanden” dicht te bouwen en daar het Kouter-project met het bejaarden dienstencentrum en sociale woningbouw te realiseren. De planologen leggen daarom de grens bij de expressweg, op die wijze deint het hoofddorp uiteraard verder uit.
spacer.gif (820 bytes)
En nog veel meer ...

Naast die blikvangers bevat het GRS ook vele andere opties: een RUP voor zowel de Bremberg als Don Bosco in Oud Heverlee zodat de zonevreemdheid van het centrum wordt gelegaliseerd, maar waarbij uitbreiding en schaalvergroting worden geweerd. De herinrichting van het kruispunt van de Expressweg met de Naamsesteenweg. Een RUP voor het Winkelveld om er sociale huisvesting mogelijk te maken. De realisatie van het project Haasrode centrum, waarbij het binnengebied tussen de Blandenstraat, Milsestraat en Kerkstraat wordt dichtgebouwd. Het kouterproject aan de kerk van Blanden met de inplanting van een zogeheten “woon- en zorgcampus”.

Ook nog veel vaagheden en tegenstrijdigheden: de ene keer gaat men uit van een passief beleid van de gemeente inzake het aanbod van bouwpercelen (p 88), elders (p131) heeft men het over het invoeren van een belasting op onbebouwde percelen. De cijfers over de behoefte aan bijkomende woongelegenheden dansen  in de studie op en neer. Vaak worden allerlei opties geheel aan de vrije markt over gelaten en krijg je “richtingggevende opties”  zoals “de bestaande binnengebieden kunnen in principe op privaat initiatief worden aangesneden. Voor sommige binnengebieden wordt dit niet wenselijk geacht. De woonprogrammatie doet hierover uitspraken”. Dat soort uitermate vage beleidsopties staat vermeld voor Sint Joris Weert, maar duikt ook op  voor Oud Heverlee en Vaalbeek. In schril contrast met het GRS van andere gemeenten waar wel man en paard wordt genoemd.

spacer.gif (820 bytes)
Uw reacties
zijn ons welkom
Beste lezer: wat vindt u er van ?  Uw reacties zijn ons welkom, we publiceren ze graag in een volgend nummer of op onze website. Kruip in uw pen of achter uw pc. En mail ze ons door redactie@achterdoechelen.be .
Of zet het op papier en bezorg het in de bus bij een van de redactieleden
spacer.gif (820 bytes)