spacer.gif (820 bytes)


Uit ADO 140


Minister Van Mechelen
verwerpt plannen voor het Winkelveld.

spacer.gif (820 bytes)
 

Over de plannen voor de wijk Winkelveld in Oud-Heverlee is al aardig wat inkt gevloeid. Zelfs in een van de allereerste nummers van Achterdoechelen, in 1979 ging het al over het BPA Winkelveld. Nu nog een dun bevolkte kleine wijk in Oud-Heverlee, gelegen tussen Heverleebos en de Waversebaan. En al die jaren waren er plannen om dit om te zetten in woongebied. Met heel lucratieve gevolgen voor sommige eigenaars. Achterdoechelen nr 5 meldde dat de verkoopprijzen in 1952 daar 31,25 fr per vierkante meter bedroegen, in 1979 was dat al 1200 fr per vierkante meter. De grondprijs steeg er toen al 4 keer sneller dan het gemiddeld loon van een arbeider.

In ADO nummer 135 van februari 2006 deden we al uitgebreid het verhaal van de herziening van het huidig BPA. De belangrijkste drijfveer daarvoor was de realisatie van sociale woningen op een stuk grond van 1 hectare, dat eigendom is van de gemeente. Het huidig BPA laat op dat terrein slechts 8 woningen toe, op royale kavels van 12 are. Met het nieuwe BPA wil de gemeente het mogelijk maken om 15 woningen op dit perceel te realiseren

Het voorstel van BPA dat door de gemeente in 2006 werd goedgekeurd was echter veel ruimer dan enkel dit terrein voor sociale woningen. In het hele gebied werd een woonverdichting voorzien tot 11,5 woningen per hectare. Een groot stuk grond voor gemeenschapsvoorzieningen, dat vroeger aan de kerkfabriek behoorde maar gekocht werd door een advocaat, werd daarbij omgezet in bouwgrond. Ook werd het stratentracé aangepast waarbij  een stuk grond van de zoon van de burgemeester in bouwgrond werd omgezet. En een wijziging van de voorschriften rond handelsactiviteiten langsheen de Waversebaan, zou een ommekeer brengen in een juridische veldslag die daar ooit werd gevoerd rond een bouwwerf van koffie Rom.

Het plan lokte vele bezwaren uit, die behandeld werden door de gemeenteraad en de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.  De gemeenteraad keurde in december 2005 het dossier goed. Dit diende echter nog goedgekeurd te worden door de VLD minister van ruimtelijke ordening, Dirk Van Mechelen.

spacer.gif (820 bytes)

Afkeuring door Minister Van Mechelen

Op 5 september 2006 keurde minister Van Mechelen het plan af. De minister geeft daarvoor in het ministerieel besluit meerdere motieven op. Zo is er voor de minister geen voldoende verantwoording voor de ontwikkeling van het Winkelveld als woonuitbreidingsgebied. De mogelijkheden tot woonuitbreiding in Blanden-Haasrode moeten volgens de provinciale planning voorrang krijgen. In de toelichting bij de gemeentelijke plannen vond de minister niet voldoende argumenten voor de redenen waarom Oud-Heverlee meteen dit gebied aansnijdt als woonuitbreidingsgebied. De weliswaar verouderde woningbehoeftestudie gaf daarvoor al evenmin argumenten, en het voorontwerp van gemeentelijk structuurplan is uitermate vaag, oordeelt de Minister.

Verder is niet voldaan aan een reeks vormvereisten: er is geen beoordeling geweest van de gevolgen van het gemeentelijk plan voor de Habitatrichtlijngebied, er was geen ambtenaar uitgenodigd van Monumenten en Landschappen op een plenaire vergadering,  het inrichtingsplan is niet genoeg gedetailleerd, en er is niet voldaan aan een bepaling van het decreet op het waterbeleid
.

spacer.gif (820 bytes)

Vreugde bij het actiecomité

Het buurtcomité “Werkbaar Leefbaar Winkelveld” dat de bezwaren mee formuleerde, reageerde tevreden. Volgens hen is het daarmee zo goed als uitgesloten dat de gemeente deze wijzigingen nog kan doorvoeren, zelfs niet na het toekomstige gemeentelijke structuurplan. Ze willen dat het huidige BPA van 1987 behouden blijft. Voor de sociale woningen verwijzen ze naar de 8 (acht) sociale woningen die in het huidige plan kunnen worden voorzien op het terrein van de gemeente, en de 10 mogelijke woningen in de zone voor gemeenschapsvoorzieningen die inmiddels door advocaat Van Gansewinckel werd opgekocht.

Ook wordt verwezen naar de uitspraak van burgemeester Vandezande in Het Nieuwsblad van 20/1/2006 dat hij ook op dit spoor zit: “Ik ben ook geen voorstander van kleine sociale woningen. Het moet leefbaar blijven. Bovendien blijkt uit de woonstudies dat er geen tekort is aan woningen in Oud-Heverlee . Er is zelfs een overschot van elf woningen”.

spacer.gif (820 bytes)

Shepen Adri Daniels: doorgaan met sociale woningen.

In een eerste reactie liet schepen Adri Daniels ons weten wat verrast te zijn door de afwijzing door Minister Van Mechelen: bij de uitwerking van de plannen werden nochtans de richtlijnen van de ambtenaren van zijn administratie gevolgd. Maar blijkbaar was dat niet de mening van alle betrokken ambtenaren.

Adri Daniels herhaalt wat hij ook vroeger al stelde bij de besprekingen van de plannen. Hem was en is het nog steeds te doen om het mogelijk maken van de sociale woningen op het terrein van de gemeente. Desnoods moet er dan maar een plan komen dat enkel betrekking heeft op de zone voor sociale woningen zodat daar 15 woningen mogelijk worden.

De besprekingen daarover moeten echter nog aanvatten. Het zal alleszins deel uitmaken van het nieuwe beleidsplan dat in februari aan de gemeenteraad wordt voorgesteld.

Indien dat allemaal niet lukt wil Adri andere oplossingen zoeken voor sociale woningbouw. Maar vraagt hij zich af : “Wie wil dat in zijn achtertuin? Wie weet geeft er iemand gewoon gronden af aan de gemeente om sociale kavels te realiseren?... Een oproep in ADO om bij overlijden gronden aan de gemeente te schenken?”

spacer.gif (820 bytes)