spacer.gif (820 bytes)


Uit ADO 140


De Gemeenteraad van OH
19 december 2006

spacer.gif (820 bytes)

Over belastingen
en begroting

Als eerste punt stelt het schepencollege voor om de opcentiemen op de onroerende voorheffing op 750 en de persoonsbelasting op 6% te behouden. Groen! onthoudt zich, volgens hen zullen de inkomsten van onze gemeente in de komende jaren niet in verhouding zijn met de geplande uitgaven.

De leden van Groen! stemmen tegen de gemeentebegroting van 2007. Zij willen andere accenten leggen en de geplande leningen zijn voor hen veel te hoog. Burgemeester Vandezande (FB) zegt dat we voor die leningen wel gebouwen in de plaats krijgen. De gemeente wordt er dus niet armer van. Joris Vanderveeren zegt dat zijn partij SP.a ook zal tegen stemmen. Het overschot van 2 miljoen Euro in 2005 gaat sterk verminderen. De inkomsten zijn voor SP.a in orde. Maar de uitgaven, onder andere de energie kosten, worden te laag geschat. En dan is er nog VKT, kan de structuur (financieel) niet anders aangepakt worden? Over betaalbaar wonen, de aanleg van fietspaden en waterzuivering kan men niets terugvinden in de begroting zegt Joris Vanderveeren, het waren nochtans verkiezingsbeloften van beide meerderheidspartijen. Burgemeester Vandezande (FB) antwoordt dat de discussies over de herstructurering van het VKT gepland zijn voor maart. Marianne Thyssen (CD&V) maakt duidelijk dat dit nog maar een ontwerp is. Begin volgend jaar start de nieuwe ploeg. Eerst moet de beleidsnota voor de komende 6 jaar opgesteld worden. Dan komt er een stappenplan waaruit de accenten voor de begroting 2007 kunnen bepaald worden. Er is een volgorde om tot een begroting 2007 te komen zegt Marianne Thyssen, dit heeft niets met verkiezingsbeloften te maken.

Punt 3: toelagen aan instellingen voor opname en begeleiding van gehandicapte kinderen in 2006. Iedereen stemt voor, maar Joris Vanderveeren (SP.a) vindt de toelagen veel te laag. 130 tot 210 Euro per instelling is inderdaad weinig. Daar zal in het vervolg rekening mee gehouden worden zegt burgemeester Vandezande (FB). Joris Vanderveeren heeft weinig hoop, verleden jaar had hij deze opmerking ook al gemaakt en toen werd er ook al beloofd om in het vervolg rekening mee te houden. Zonder succes blijkbaar.

Enkele budgetten rond de renovatiewerken van de jeugdlokalen en de bibliotheek van Sint-Joris-Weert worden goedgekeurd.

spacer.gif (820 bytes)

Openbare werken

De gemeenteraad gaat in punt 5 akkoord om een stoep aan te leggen in de Dalemstraat te Haasrode. René Feyfer (CD&V) merkt op dat dit moet passen in de geplande fase 1 van de dorpskernvernieuwing van Haasrode. Hoe zou het gaan met de dorpskernvernieuwing van Haasrode vraagt ADO zich af? Fase 1 moest toch al lang gestart zijn? De gele plakkaten die de gemeente maanden geleden geplaatst heeft zijn al vergaan. Tijd voor een artikel misschien?

Tijdens punt 6 over renovatiewerken aan het sportcomplex Oud-Heverlee krijgen we weer een ‘voetbalclub subsidies’ discussie tussen meerderheid en oppositie. Er gaat teveel geld naar voetbal en te weinig naar andere sporten vindt de oppositie.

De gemeente gaat ook in de komende jaren gratis bomen aanbieden voor alle kinderen die in het afgelopen jaar 6 jaar werden. SP.a en Groen! stellen voor om in de toekomst ook een terrein te voorzien waar die bomen eventueel gepland kunnen worden. Stel maar iets voor zegt burgemeester Vandezande (FB).

Punt 8 – aanpassing van het protocol met VLM over erosiebestrijding – en punt 9 – reglement kunstprijs voor de jeugd – worden unaniem goedgekeurd.

spacer.gif (820 bytes)

Jeugdbeleid

Het jaarplan 2007 van het jeugdwerkbeleidsplan lokt discussies uit. Rita Decock (Groen!) vindt dat de gemeente ook de jeugd moet bereiken die niet in een vereniging zijn. Adri Daniëls (CD&V) zegt dat dit moeilijk is. Initiatieven van het OCMW bijvoorbeeld zijn weinig succesvol gebleken. Voor Rita Decock kan men al veel bereiken door ontmoetingsplaatsen zoals speelpleinen te creëren in dorpskernen. Er zijn plannen om faciliteiten te creëren aan de Zoete Waters zegt burgemeester Vandezande (FB). Groen! vindt dat dit beter in de dorpskernen kan. Er is geen infrastructuur in Blanden en Haasrode zegt Joris Vanderveeren (SP.a). De jeugd komt graag samen in een jeugdhuis en dat is veel goedkoper dan op café te zitten. Burgemeester Vandezande vindt dat er al veel voor de jeugd gedaan wordt zoals sportclubs helpen. Het gaat over de nood aan niet georganiseerde ontmoetingen herhaalt Joris Vanderveeren.

spacer.gif (820 bytes)

Jacht in natuurreservaten?

Rita Decock (Groen!) vraagt aan de gemeenteraad om een motie naar Vlaams minister Peeters te steunen. Via persberichten werd vernomen dat een toelating voor recreatieve jacht in natuurreservaten bespreekbaar moet zijn. Rita Decock vraagt onze gemeente een duidelijk signaal te sturen dat Oud-Heverlee hier niet akkoord mee gaat. Burgemeester Vandezande (FB) zegt dat de gemeente niet bevoegd is en zich dus normaal niet moeit. Marianne Thyssen (CD&V) heeft naar minister Peeters gebeld. De minister heeft geen intenties in die richting. Er zal ook niets beslist worden zonder overleg met oa. Bos & Groen en indien er toch wijzigingen voorgesteld worden moet het Vlaams parlement dit goedkeuren. De motie is dus zeer voorbarig en misschien contraproductief vindt Marianne Thyssen. Rita Decock vindt de motie zinvol omdat de gemeente dan een standpunt inneemt. Enkel drie leden van Groen! stemmen voor, Katia De Bock van Groen! beslist om tegen de motie van haar eigen partij te stemmen. Meteen haar allerlaatste wapenfeit in een gemeenteraad want zij werd niet herverkozen.

Joris Vanderveeren (SP.a )heeft ook een agendapunt toegevoegd over het bericht dat de begeleiding van kleuters naar het opvanghuis Stekelbees langs de Waversebaan soms door 1 begeleider zou gebeuren. Marianne Thyssen (CD&V) laat weten dat dit maar eenmaal gebeurd is door onverwachte omstandigheden. En de kinderen zijn slechts zeer kort langs de Waversebaan geweest. Dit antwoord volstaat voor Joris Vanderveeren.

spacer.gif (820 bytes)