spacer.gif (820 bytes)VERKIEZINGEN 8 OKTOBER 2006

 

spacer.gif (820 bytes)


4blauw.gif (837 bytes)Uit ADO 138


Tussen droom en daad ...

Wat kwam er terecht
van de verkiezingsprogramma's van 2000?

 

spacer.gif (820 bytes)
  In dit verkiezingsseizoen zal het niet ontbreken aan allerlei leuke politieke beloften. Voor ADO een goed moment om even terug te kijken wat er zes jaar geleden werd beloofd door de meerderheidspartijen. En na te gaan wat daarvan werd gerealiseerd, en wat niet. En vooral dat laatste. Want wat wèl werd gerealiseerd, wordt u zeker in glimmende folders gepresenteerd.
spacer.gif (820 bytes)
  CD&V

CD&V maakte vorige keer vanuit de oppositie een verkiezingsprogramma van liefst zestien pagina’s. Op onze website www.achterdoechelen.be kan u het nog nalezen in de rubriek politiek.

Een reeks beloften van toen zijn onmiskenbaar gerealiseerd: een gemeentelijk informatieblad met meer informatie, sinds kort ook een gemeentelijke website,  informatie van inwoners over lokale openbare werken, een zuinig bestuur en een voorzichtig uitgavenbeleid, uitbouw van kinderopvang en buitenschoolse opvang van kinderen, aangepaste brandveilige lokalen voor de jeugdbewegingen, een goed onthaal voor asielzoekers en vluchtelingen, investeringen in sportinfrastructuur en exploitatie door clubs, een gemeentelijke prijs voor de vrijwilliger, een verdere uitbouw van het kunstonderwijs, het behoud van een lokaal politie commisariaat, een meer objectief personeelsbeleid. Andere realisaties werden niet met zoveel woorden beloofd in het programma, maar lagen in de lijn van de beloften: de  snelheidsmeters en de verkeerstoezichters aan de scholen. Op de CD&V-website kan u terecht voor een lange opsomming van alle realisaties.
Ook voor die site vindt u een link vanop www.achterdoechelen.be

Zes jaar deelname aan het bestuur volstonden echter niet om een reeks belangrijke programmapunten effectief te realiseren: voor de beloofde serviceflats, het rusthuis en het  dienstencentrum voor senioren waarvoor “dringend moest gezorgd worden” en waarop de mensen van Oud-Heverlee “reeds al te lang wachten”, zijn er nu wel concrete plannen en grond, maar geen realisaties. Ook de beloofde sociale koopwoningen en sociale huurwoningen kwamen er maar niet.

En er zijn wel meer zinnetjes en beloften die thuishoren in “the boulevard of broken dreams and promises”: “De CVP zal er voor zorgen dat elk gezin vanaf 3 kinderen jaarlijks een aantal huisvuilzakken gratis krijgt.” stond er. Maar ook van andere beloften is de realisatie ons ontgaan: 

 • “het goede onderhoud van de fiets- en voetpaden (zowel in de winter als in de zomer)”

 • een “doortastend politieoptreden waar nodig om de snelheidslimieten (…)  werkelijk te doen respecteren”

 • “overal waar mogelijk moeten brede en van de rijweg afgescheiden fietspaden en voetwegen worden aangelegd”

 • “sommige wijken moeten op verzoek zondagnamiddag autoluw worden gemaakt, zodat kinderen ongestoord kunnen spelen”

 • de aanstelling van een dynamisch jeugdconsulent” “waarmee niet langer mag gedraald worden”

 • de renovatie van woningen voor mensen met een laag inkomen met gemeentelijke en provinciale subsidies stimuleren”

 • “hier en daar een stevige propere rustbank in onze straten”

 • een ophaaldienst voor huishoudelijk afval voor mensen die dat niet naar de verzamelpunten kunnen brengen

 • een actief optreden tegen leegstand en verkrotting

 • “het ontmoedigen van nieuwe bouwovertredingen door een actief en kordaat handhavingsbeleid”

 • “afvalwater mag nooit ongezuiverd in het oppervlaktewater terecht komen” (àl het afvalwater van Oud-Heverlee en Sint-Joris-Weert stroomt nog steeds ongezuiverd in de Dijle)

 • “regenwater mag niet zomaar in de riolering terechtkomen”

 • een ophaalmethode om het ‘brengbaar afval’ op te halen bij mindervalide mensen

 • “aan alle opstapplaatsen van het openbaar vervoer moeten schuilhuisjes staan, voorzien van propere zitbanken, een vuilnisbak, goede verlichting, behoorlijke fietsenstalling  en zo mogelijk een telefooncel”

 • subsidieregels voor de verenigingen met objectieve criteria “zodat de beschikbare middelen eerlijk verdeeld worden”

 • “een positieve dialoog met de adviesraden”

 • “een onderzoek of het bouwen van een gemeentelijk zwembad, annex sportzaal beantwoordt aan de behoeften van de inwoners en of het betaalbaar is”

 • “een regelmatige breng- en haaldienst van de bibliotheek voor minder mobiele mensen”

 • “0,7 % van de begroting besteden aan ontwikkelingssamenwerking”

>>> Top
 

spacer.gif (820 bytes)
 Fusiebelangen

Ook Fusiebelangen pakte vorige keer uit met een politiek programma van liefst dertien bladzijden. Anders dan het CD&V-programma van toen was het Fusiebelangen-programma wat minder precies en verwees ook vaak naar eerdere realisaties.  Dat maakt het grasduinen en vergelijken van beloftes met realisaties wat moeilijker. Ook het Fusiebelangen-programma van 2000 vindt u nog terug via onze website.

Uiteraard zijn er heel wat Fusiebelangen- beloftes gerealiseerd: het beleid om het huisvuil en grof vuil te beperken, een infocampagne over preventie van inbraken, het behoud van lokale politiecommisariaten, een “realistische benadering van het verkeersbeleid”,  verenigingen die voor gemeentelijke zalen slechts de reële kost van het gebruik zoals verwarming en elektriciteit moeten betalen”, de ontplooiing van de gemeentelijke schilder- en  tekenacademie, de jaarlijkse kunstprijs, de binnenrestauratie van de kapel van Steenbergen, de uitbouw van de kinderopvang in het dolfijntje, de bouw van een nieuw dienstencentrum voor het OCMW, dansnamiddagen voor de senioren, voldoende gronden bouwrijp maken onder meer door verkoop van gemeentegronden en gronden van het OCMW, inspanningen voor de infrastructuur van sportclubs, nieuwe jeugdlokalen in Blanden en Haasrode, restauratie van de pastorij van Oud-Heverlee en een nieuwe bestemming;  een informatiebrochure voor nieuwe inwoners, een website voor de gemeente, een uitbreiding van het containerpark, sensibilisering rond het gebruik van pesticiden, een verdere uitbouw van het gemeentelijk onderwijs, …

Maar zes jaar later bleken ook hier een reeks wetten en praktische bezwaren de realisatie van Fusiebelangen-verkiezingsbeloftes in de weg te staan:

 • het verfraaien van straten en pleinen met bebloemingsacties

 • bomenrijen inplanten op bepaalde plaatsen om een poorteffect met verkeersvertragende gevolgen te realiseren

 • “Fusiebelangen is sterk begaan met de zuivering van waterlopen en huishoudelijke afvalwaters. Afvalwaters worden zoveel mogelijk gescheiden van oppervlaktewaters”

 • samenwerking met deskundige beveiligingsfirma’s zodat iedere inwoner de kans krijgt om tegen betaalbare prijzen van de eigen woning een beveiligde thuis te maken”,

 • “De fiets- en voetpaden zullen zoveel mogelijk worden afgescheiden van de rijweg.”

 • “Fusiebelangen zal er op termijn voor zorgen dat de kinderen op alle plaatsen veilig kunnen fietsen”

 • “Een schepen voor informatica wordt een noodzaak voor de toekomst”

 • “samenwerking met de privésector, bv een kunstgalerij, ruimtes voor begeleide workshops, ontmoetings- en vergaderruimtes, e.a.”

 • een studie omtrent de mogelijke oprichting van “een heemkundig museum dat representatief is voor de gebruiken en zeden, de nering en ambachten van de verschillende dorpen en gehuchten van de fusiegemeente Oud-Heverlee”

 • een overdekte speeltuin aan het Zoet Water waaraan “een polyvalente ruimte zal worden gekoppeld voor gezins- en familiefeesten, verjaardagsfeestjes, e.a.”

 • de mogelijkheid onderzoeken “voor een recreatiebad waar alle schoolkinderen van de gemeente gratis kunnen komen zwemmen.”

 • gunsttarieven in de Roosenberg voor de verenigingen van de gemeente

 • een dienstencentrum voor opvang-, informatie- en ontmoetingsruimte voor senioren. “In dezelfde omgeving kunnen privé diensten mits erfpachtregeling een rusthuis oprichten met RVT-bedden en een dagopvangcentrum voor zorgbehoevenden”

 • “Fusiebelangen zal ook in verschillende deelgemeenten aangepaste comfortabele wooneenheden in laagbouw voor senioren voorzien en dit aan betaalbare prijzen.”

 • een actieve rol van de gemeente om voldoende koop- en huurwoningen aan betaalbare prijzen aan te bieden

 • “Het OCMW zal in iedere deel-gemeente een 10tal huur/koopwoningen realiseren.”

 • “De gemeente zal samen met onze naburige gemeenten een jeugdconsulent aanwerven”

 • in de winter zullen bij sneeuwval de fiets- en voetpaden steeds zo vlug mogelijk worden geruimd.

>>> Top
 

spacer.gif (820 bytes)
 Tot Slot U merkt het al en wist het al langer. Papier is verduldig. Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. We gokken erop dat men in New York eerder rond zal zijn met de bouw van het nieuwe World Trade Center dan Oud-Heverlee met zijn rusthuis en sociale huurwoningen in alle deelgemeenten. Wedden? En dan hadden we het nog niet over allerlei andere kleine leuke beloftes.

>>> Top
 

spacer.gif (820 bytes)