spacer.gif (820 bytes)VERKIEZINGEN 8 OKTOBER 2006

 

spacer.gif (820 bytes)


4blauw.gif (837 bytes)Uit ADO 138


De partijprogramma’s vergeleken 

Deel 2 - Verkeer en Ruimtelijke ordening

spacer.gif (820 bytes)

 

Verkeer

1. SP.A

5. Groen!

7. CD&V

Fusiebelangen

Aanleg van rotonde aan kruispunt Bogaardenstraat en Dorpsstraat Oud Heverlee

Ja, als dit de technisch beste oplossing is voor een veilige doortocht van voetganger en fietsers
 

Neen, op die plek hoort een verkeersluw dorpsplein te komen met veel aandacht voor de zwakke weggebruikers.
 

Niet noodzakelijk dat, wel verkeersveiligheid meenemen bij dorpskernvernieuwing Oud-Heverlee

Ja, in kader van dorpskernvernieuwing van Oud-Heverlee.

Alle nuttige voetwegen op de Atlas der Voetwegen vrijmaken tegen 2008 en onderhouden

Neen, dit staat niet in ons programma maar we willen wel een netwerk van veilige wandelwegen
 

Ja, buurtwegen kunnen een belangrijke bijdrage leveren om kleine verplaatsingen te voet of per fiets te doen.
 

Daar zijn we goed aan bezig en werken wij aan verder

Ja, in de mate dat zij nuttig zijn

Bij winterweer sneeuwvrij maken van fietspaden met zelfde prioriteit als autowegen

Neen, dit staat niet in ons programma. Dit behoort tot onderhoud en veilige fietspaden

Ja, zeker de wegen met doorgaand verkeer. Sneeuw-ruimers mogen de sneeuw niet op het fietspad werpen
 

Ja, maar 'met dezelfde prioriteit' is er eigenlijk te veel aan

Ja,  rekening houdend met de technische mogelijkheden.

Een fietspad van Sint Joris Weert tot Oud Heverlee in aparte bedding, zonodig versmallen Leuvense Baan
 

Neen, dit staat niet uitdrukkelijk in ons programma al willen we veilige fietswegen naar de scholen

Ja, fietsverkeer moet veilig langs Leuvensestr kunnen zonodig door plaatselijk versmallen van rijweg

Wij ijveren nog steeds voor een fietspad langs de spoorwegbedding

Ja, ligt momenteel ter studie. Voorontwerp is klaar

Afsluiten van de Weertse dreef voor autoverkeer zoals gevraagd door  houtvesterij en voor tegengaan sluipverkeer
 

Volgens struktuurplan en mobiliteitsplan.

Ja, auto’s uit het bos houden, maar tegelijker-tijd moet sluipverkeer langs de M.Noëstraat ontmoedigd worden

Zolang de M. Noëstraat en de OLV-straat niet afgewerkt zijn is dit voorbarig

Neen, toegang voor zware ongevallen. Ons voorstel is alternatieve route rondom militair domein tot Naamsesteenweg

Een ringweg aanleggen rond Sint Joris Weert zoals in voorontwerp structuurplan
 

Neen, dit staat niet in ons programma.

Neen, er zijn betere alternatieven voor een verkeersluw centrum van Sint-Joris-Weert

Financieel en ecologisch niet direct realiseerbaar

 

Niet overtuigd van de noodzaak. Voor-en nadelen dienen verder onderzocht 

spacer.gif (820 bytes)

 

Ruimtelijke
Ordening

1. SP.A

5. Groen!

7. CD&V

Fusiebelangen

Toelaten van uitbreiding van Bremberg tot groter hotel en congrescentrum

Neen, dit staat niet in ons programma.

Neen, de omgeving en de toegangswegen laten geen uitbreiding toe.

Neen, want gelet op de ligging en mobiliteit moet functie laag-dynamisch zijn
 

Neen, Fusiebelangen en colleg hebben ongunstig advies gegeven.

Toelaten van nieuwe  bebouwing buiten de huidige feitelijke dorpsranden

Neen, dit staat niet in ons programma. We willen verstedelijking remmen

Neen, enkel ingesloten binnengebieden kunnen nog bouwzone worden. De open ruimte dient maximaal beschermd.
 

Structuurplan bepalend voor bouwzones; cd&v wil  bouwrichtlijnen voor binnen / buiten de dorpskernen
 

Ja, in kader van gemeentelijk structuurplan.

50 sociale huurwoningen realiseren tegen 2012

 

Ja, door in woon-uitbreidingsgebieden 30 % te voorzien voor sociale woningen

Ja,  door 5% sociale-(huur)woningen in O.H en 20% zo‘n woningen in de laatste woonuitbreidings-gebieden.
 

Ja, maar onder meer dan één formule en voorzover dit beantwoordt aan behoefte

Ja, ook gemengde huur-en koopwoningen. Plus ter beschikking stellen van sociale kavels
 


 

spacer.gif (820 bytes)