spacer.gif (820 bytes)

4blauw.gif (837 bytes)uit ADO 137

 Het is bijna zomer, en dan zijn we bij de ADO redactie niet meer te houden. In elk juni-nummer proberen wij jullie immers warm te maken om onze omgeving te verkennen, liefst langs onbekende hoekjes en kantjes. Dit jaar is dat echter anders. Wij kiezen resoluut voor hetzelfde traject als in 1997.

Hoezo? Een gebrek aan inspiratie bij de redactie? Toch niet. Langs het 10 km lange traject is op die korte periode zowat alles veranderd, en het is misschien goed om er even bij stil te staan hoe snel onze leefomgeving aan het veranderen is In 1997 kopten we onze wandeling nog als ”onvermoed groen tussen klaverbladen”, nu hebben de betonmolens aardig wat grijs aangevoerd. Ontdek het allemaal zelf, op een zomerse uitstap.

spacer.gif (820 bytes)

wandeling
tussen grijs en groenspacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)

de route is aangegeven in volle lijnen, de aanlooproutes in stippellijnen


 

 


Wetensschapspark Arenberg

 


De ingang die een tijd was afgesloten

 


Termunckveld

 

 

Het wandeltraject zelf is 10 km lang, maar we kiezen deze keer voor goed berijdbare wegen, dus het kan evengoed met de fiets of zelfs met een buggy. We stellen 2 mogelijke aanlooproutes voor. Deze zijn in stippellijn aangegeven. Doe de wandeling liefst in het weekend, of tijdens het bouwverlof, dan wordt er op de bouwwerven niet gewerkt.


Aanlooproute vanuit Blanden-Haasrode

6 km, heen en terug. Aan de parking Naamsesteenweg-E40 kan u gewoon de parallelweg aan de zuidkant van de E-40 nemen. Misschien de laatste keer dat u daar ongestoord kan fietsen, want er groeit in Leuven een consensus om van deze weg een verbindingsweg te maken tussen de Waversebaan en de Naamsesteenweg. Ook het Oud-Heverleese gemeentebestuur is daarvoor te vinden. Een hele hap bos minder. Of hierdoor de verkeersdrukte in Heverlee zal verminderen is nog zeer de vraag. We komen aan de Waversebaan en volgen die een klein stukje. We slaan snel rechtsaf de “gemeentelijke voetweg” in, recent met een geel plakkaatje aangeduid. 
Zo komen we op de Fonteinstraat die we naar rechts volgen. We wandelen of fietsen de spoorweg over, en naargelang u sportief bent aangelegd of niet, kan u kiezen om langs de linker- of de rechterkant van de snelweg naar het Dijlepad te fietsen. 
De wandeling is beschreven zoals de pijl op de kaart aanduidt. We starten de beschrijving aan punt u, dat is aan de zuidzijde van de E40 langs het Dijlepad ter hoogte van het AC-motel.

Aanlooproute vanuit Oud-Heverlee of Sint-Joris-Weert.

5 km, heen en terug. Vertrek in Korbeek-Dijle, aan Natuur-Natur . We volgen gewoon het Dijlepad tot ons eerste aandachtspunt u, de stuw langs het Dijlepad ter hoogte van het AC-motel. Terugkomend kiezen we voor de paadjes die ons naar de kerk van Korbeek-Dijle zullen brengen.

De wandelroute

Ter hoogte van het AC-motel ziet u een stuw en een waterpomp u. Het is de een eerste onderdeel van de omvangrijke waterwerken die nodig waren om Leuven voor overstromingen van de Dijle te vrijwaren. Nadere uitleg hebben we geconcentreerd in het kaderstukje. We nemen het tunneltje onder de E40 en volgen het Dijlepad. We fietsen het nieuwe brugje over. Het Dijlepad v is helemaal herlegd, het heerlijk lichtlopend grindpaadje loopt nu in Egenhovenbos en niet meer langs de rand. 
Egenbovenbos is met zijn 54 ha het kleinste van de ons omliggende bossen. Door de aanleg van de E40 en het motel zo’n vijfentwintig jaar geleden is het heel wat kleiner geworden. Het is het type van een broekbos, zeer waterrijk. Op vele plaatsen in dit bos staan dan ook moerascipressen. 

Moerascipressen zijn in vele opzichten merkwaardige bomen. Het zijn niet alleen bladverliezende naaldbomen, bovendien kunnen deze bomen zich aanpassen aan de grondwaterstand. Staat het grondwater hoog dan dreigt er zuurstofgebrek voor de wortels en de moerascipres ontwikkelt dan vanuit zijn wortelstelsel lucht- of ademwortels. Dat zijn die knoestige, holle uitsteeksels bij sommige exemplaren.

Bij het eerste kruispunt slaan we linksaf en aan het einde van de weg rechtsaf. Langs de rand van het bos fietsen of wandelen we verder. Hou even halt aan de 17de eeuwse hoeve met een mooie duiventoren. Decennialang was dit de toegangsweg naar het bos voor de mensen van Egenhoven. Tot de eigenaar besloot het buurtwegje over zijn erf af te sluiten. De poort ging dicht, zogezegd voor restauratie, en bleef dicht. De omwonenden gingen klagen bij het stadsbestuur. Die stelde prompt een advocaat aan. En zie, het wegje is weer open. Van zo’n daadkracht en resultaat kunnen we in Oud-Heverlee alleen maar dromen…

We keren iets terug en fietsen of wandelen langs het Jezuïetenhof. Als we de inrijpoort binnengaan, hebben we een mooi zicht op het park en het mooi gerestaureerde Renaissancekasteeltje met zijn piramidaal tentdak met 16 kapellen. 

We komen opnieuw op het Dijlepad. We slaan rechtsaf en dwarsen de oude spoorwegdijk. De Engelse firma die een spoorlijn wilde leggen van het Engels plein in Leuven naar Waver heeft de klus nooit kunnen afmaken. De Dijle stroomt nu via een nieuwe, afsluitbare doorgang doorheen deze dijk. Even verder komen we aan de grote slibvang en aan het uitlek-bekkenx.(details zie onderaan). Kijk ook eens naar links. Merk het nog open stukje Dijlevallei als buffer met de universiteitscampus. Helaas is het Leuvens structuurplan zo opgesteld dat de universiteit ook deze buffer zal kunnen inpalmen.

We volgen de Celestijnenlaan naar links. We steken de Kapeldreef over en vlak voor de kruising met de 

K. Boudewijnlaan slaan we linksaf, de Steengroevenlaan in. Onmiddellijk weer rechts, ogenschijnlijk rijdt u de parking van IMEC op. Rechtdoor en op het einde van de weg draaien we rechtsaf en komen we aan een gigantische bouwwerf, het wetenschapspark Arenberg . Arenberg zal 120.000 m² bedrijfsruimte bieden, verdeeld over vier ,,gebouwenclusters’’. 

In de eerste fase, nu bijna afgewerkt, gaat het om 12.000 m². Er zal ook een rotonde aangelegd worden op de Boudewijnlaan, tussen de kruispunten met de Celestijnenlaan en de Sint-Jansbergsesteenweg. Het doorgaand verkeer kan via een tunnel onder deze rotonde door

Enkele jaren geleden was dit een moerassige ruigte, waar je je ver weg van de beschaving kon wanen. Helaas is ook dit uniek stuk Dijlevallei voorgoed verloren. Klachten van onze milieuverenigingen konden de wijziging van de gewestplannen niet tegenhouden. 

We komen op de Sint-Jansbergsesteenweg, nemen rechts en steken de K. Boudewijnlaan over. Over het kruispunt onmiddellijk linksaf en parallel met de autostradeafrit rijden we het landbouwgebied Termunckveld in. Op het einde van de weg nemen we even bergop rechts. De Termunckstraat biedt een enig panorama over het Termunckveld z. Ook dat zal weer niet lang meer het geval zijn. Op het Termunckveld plannen de Leuvense universiteit en de stad Leuven de uitbouw van een 35 hectare groot researchpark. De gewestplanwijziging van landbouwzone naar bufferzone is nu wel vernietigd door de Raad van State, maar naar alle waarschijnlijkheid zal dat het verdwijnen van dit mooie stukje landbouw- en recreatiezone enkel vertragen. 

We keren op onze stappen terug en nemen het tunneltje onder de Boudewijnlaan. (Wie te voet is kan even verder naar rechts de holle weg volgen, de netels trotseren, en langs het talud van de A2 stappen om boven aan de Doleeg–wijk uit komen.) We rijden de Veldstraat naar beneden, even erder rechtsaf de Termunckstraat in en komen zo aan de volgende zijstraat van de Sint-Jansbergsesteenweg: de Doleegstraat. Aan onze linkerzijde doemt een grote nieuwe wijk op in volle uitbouw: “De Toverberg”. 

Straks zullen we deze wijk nader bekijken, maar eerst gaan we verder langs de Doleegstraat naar de “oude” wijk Doleeg. We rijden door deze wijk langs de Voervalleilaan en de A. Rodolphestraat. Aan het laatste huis rechtsaf. Ook hier is weer één en ander veranderd. 

spacer.gif (820 bytes)

De wijk Toverberg

 


Het padje aan de E40 afrit

We rijden langs en door het “geboortebos”.{ Jaarlijks worden enkele hectaren aangeplant met de hulp van de Leuvense kinderen die dat jaar vijf worden. Wanneer het bos volgroeid is, zal het als speelbos dienen en voor recreatie. Dit bos geeft meteen ook de aanzet om de natuurontwikkeling op de flank van de Voervallei te starten. Het bos wordt in totaal 11 ha groot. 

We volgen de veldweg en komen nu bovenaan de Toverbergwijk. De eerste villa’s zijn aan het verrijzen. Verken de wijk maar eventjes te voet. 

Het moet gezegd worden, de Toverberg heeft alles om een woonwijk te worden in de ware zin van het woord: veel pleintjes, parkjes, voet- en fietswegjes, de auto komt duidelijk op de tweede plaats. Maar naar verluidt mag je diep in de buidel tasten voor een optrekje: 400.000 euro voor een ruwbouw. Iets te veel voor deze Korneel, maar toch de moeite waard om te bekijken. We rijden door tot de Bredeweg ons opnieuw op de Sint-Jansbergsesteenweg brengt. Rechts afslaand lopen we algauw de brug over de E40 over. Nu onmiddellijk links afslaan, richting parking AC-motel. Mis op het bochtig asfaltbaantje het voetwegje niet dat ons rechtsafslaand opnieuw naar Korbeek-Dijle zal voeren. We rijden langs het waterwinningsgebied naar de kerk van Korbeek-Dijle, en komen zo terug aan ons startpunt. Wie snel naar de aanlooproute Haasrode wil, kan de afkorting nemen die op ons kaartje staat aangeduid.

Zo, wij hopen dat u het een aangenaam en leerrijke fiets- of wandeltochtje vond. Zo ja, of zo nee, laat het ons weten, al was het maar om de beschrijving te verbeteren. Deze tochtbeschrijving blijft immers beschikbaar op onze internetsite. Ook de vorige versie kan u daar nog altijd vinden. spacer.gif (820 bytes)

spacer.gif (820 bytes)

Voorbeeldig integraal waterbeheer 

De constructies die u te zien krijgt dienen om overstromingen van de Dijle tegen te gaan en Leuven te behoeden voor wateroverlast. Een opmerkelijk project, want eerst had men gekozen voor een oplossing met reuzen van dijken waardoor de Dijle al haar natuurlijkheid en al haar aantrekkelijkheid zou verloren hebben. De ommezwaai kwam er door toedoen van De Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud.
Nu wordt door het wegnemen van de afwatering van de Leibeek het piekdebiet van de Ijse en de Dijle al afgetopt en het water op natuurlijke wijze tijdelijk gebufferd in de Doode Bemde. 

     
een overzicht van de werken en een foto van de nieuwe loop van de Dijle tijdens de aanleg

wachtbekken 
In geval van een te hoge waterstand van de Dijle wordt er door middel van schuiven op de Dijle en op een zijloop van de Dijle (Leigracht) in Egenhoven voor gezorgd dat het water tijdelijk wordt geborgen in het wachtbekken van Egenhovenbos. Een groot deel van Egenhovenbos fungeert als overstromingsgebied. De berm van de oude “Engelse spoorweg” en nieuw aangelegde dijken creëren een omsloten wachtbekken. De Dijle zelf kreeg gedeeltelijk een nieuwe loop. De nieuwe doorgang door de spoorwegberm kan met een schuif afgesloten worden. Voor de Dijle opnieuw haar oorspronkelijk loop herneemt, passeert ze nog een “zandvang”. 
zandvang 
De Dijle voert in haar stroom heel wat materiaal mee. Als de bedding plots verbreedt dan vertraagt de stroomsnelheid van het water en dan bezinkt een deel van het slib. Dat slib verhindert op den duur een vlotte doorstroming. In Leuven moest er zo regelmatig bezinksel worden weggehaald. In de binnenstad zijn deze ruimingwerken duur en zeker niet altijd evident. Daarom heeft men hier in Egenhoven een zandvang gebouwd om het bezinksel op te vangen. 
Een zandvang scheidt het water en het slib in verschillende fasen: het slib uit de zandvang gaat nog naar een uitlekbekken zodat de droge stof kan afgevoerd worden. Het water komt in een nabezinkingsbekken terecht om alle slibdeeltjes verder te filteren. 
pompstation 
Als we het water tegenhouden in Egenhoven, dan dreigt natuurlijk het AC motel en de woonwijken van Korbeek-Dijle te overstromen Bij het begin van de wandeling u moet een pompstation en afsluiting ervoor zorgen dat dat niet kan gebeuren. 
Tenslotte komt er nog een bedieningscomplex, dat een plaatsje krijgt vlakbij de Leuvense brandweerkazerne en Gasthuisberg. Het zal alle watergegevens van het Dijle- en Zennebekken centraliseren

spacer.gif (820 bytes)